Samostojni izpis sestavka

 Frazemi s sestavino ádamovec
ádamovec, gl. adamovo jabolko.
Slovar slovenskih frazemov