Samostojni izpis sestavka

pavijan
ESSJ: Ø
Gradivo
pȃvijan m, g -a ‘afriška, v skupinah živeča opica s podaljšanim gobcem’, tudi pavijȃn ‘isto’ (SSKJ), pāvijan/pavijān ‘Pavian’ (Pleteršnik).
18. st.: pafian ‘Pavian, velkorepa merkouza’ (Gutsman).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Isln. *pȃvija/paviján m ‘Papio cynocephalus’.
n. Pavian ‘pavijan’ (Verbinc 19744: 532; Snoj 20032: 499), kar je bilo pred 16. st. izposojeno iz niz. baviaan ‘pavijan’, to pa tako kot agl. baboon ‘isto’ iz frc. babouin ‘pavijan’ poleg ‘bedak; groteskna majhna žival’ (Kluge23: 618; Onions: 67), it. babbuino ‘pavijan’ (14. st.), ‘bedak, nerodnež’ (16. st.), it. trž. babuin ‘bedak, nerodnež’ (Kosovitz 1968; Doria 1987; LEI: IV, 67s.), port. baboyonos ‘pavijan; bedak, nerodnež’, srlat. babewynus ‘simiae species’, baboynus ‘idem’ (du Cange), denom babuinare ‘inicialke rokopisa okrasiti s spakami, pavijani ipd.’ (LEI: IV, 68 op. 18).
Etimološka razlaga
Rom. leksem je tvorjenka iz rom. onomatopejskega korena *bab(b)-/pap- v pomenski stopnji ‘bedast, neumen’ (Battisti-Alessio: 390; LEI: IV, 67ss.). Izhodiščni pomen je torej ‘bedast, neumen’ in nakazuje, da opica v Evropi nikoli ni slovela po inteligentnosti (Doria l.c.).
Diahrona besedna družina
Povezave
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika