Zadetki iskanja

Pravopis
..(ént)a ž. prip. obr. (ẹ̑) ʻvršilnicaʼ evolvénta, komponénta, tangénta; prim. ..a2
Pravopis
..(éš)ki -a -o prip. obr. (ẹ̑) ʻpovezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstavaʼ angléški, maltéški; prim. ..ki, ..ski
Pravopis
..(ev)stvo s. prip. obr. ʻlastnost ali stanjeʼ gódčevstvo, hlápčevstvo; prim. ..stvo
Pravopis
..(évn)at -a -o prip. obr. (ẹ̑) ʻjasnejša uvrstitev med pridevnikeʼ dežévnat, gričévnat; prim. ..at
Pravopis
..(évn)ik m. prip. obr. (ẹ̑) člov. 'vršilec' bojévnik, prebolévnik; prim. ..ik
Pravopis
..(í)lec -lca m. prip. obr. (ȋ)
1. [u̯c] člov. 'vršilec' gasílec; živ. gnezdílec
2. [lc] 'vršilnik' drobílec, nosílec; prim. ..lec
Pravopis
..(í)len -lna -o prip. obr. (ȋ) ʻuporabnost, namenjenostʼ določílen, hranílen, kadílen, morílen, točílen, volílen; prim. ..len
Pravopis
..(í)lja ž. prip. obr. (í) člov. 'vršilka' dojílja, vodílja; prim. ..lja
Pravopis
..(í)lka ž. prip. obr. (ȋ)
1. [u̯k] člov. 'vršilka' gasílka, častílka, kadílka
2. [lk] 'vršilnica' cepílka, budílka; prim. ..ka
Pravopis
..(í)lo -a s. prip. obr. (í)
1. 'vršilnik' strašílo
2. 'dejanje' posojílo, sušílo
3. 'snov' belílo, hranílo, lepílo
Pravopis
..(í)nji -a -e prip. obr. (ȋ) ʻpovezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstavaʼ materínji, hčerínji, mravljínji; prim. ..nji
Pravopis
..(í)telj m. prip. obr. (ȋ) člov. 'vršilec' budítelj, gostítelj, nabavítelj, redítelj, učítelj; prim. ..telj
Pravopis
..(í)tev -tve ž. prip. obr. (ȋ)
1. 'dejanje' apnítev, bogatítev, nategnítev, osvobodítev, podražítev
2. 'rezultat dejanja' molítev; prim. ..tev
Pravopis
..(í)vec -vca m. prip. obr. (ȋ)
1. člov. 'vršilec' delívec, selívec, volívec
2. 'vršilnik' kratívec, ostrívec
3. 'snov' solzívec; prim. ..vec
Pravopis
..(í)vo s. prip. obr. (í) ʻsnovʼ cepívo, gnojívo, gorívo, gradívo, netívo, predívo, steljívo, strelívo, tvorívo; prim. ..vo
Pravopis
..(íln)a ž. prip. obr. (ȋ) ʻprostor, mestoʼ gostílna, star. učílna; prim. ..a2
Pravopis
..(íln)ica ž. prip. obr. (ȋ)
1. 'vršilnica' kosílnica, mlatílnica, nosílnica
2. 'prostor, mesto' pletílnica, lužílnica, predílnica; prim. ..ica
Pravopis
..(íln)ik m. prip. obr. (ȋ) ʻvršilnikʼ drobílnik, hladílnik, hranílnik; prim. ..ik
Pravopis
..(ín)ski -a -o prip. obr. (ȋ)
1. 'povezanost s tem, kar imenuje samostalniška podstava' tuberkulínski, jožefínski
2. 'podobnost' čredínski, materínski, máčehinski; prim. ..ki, ..ski
Pravopis
..(n)àt -(n)áta -o prip. obr. (ȁ á á; ȁ ȃ á)
1. 'snovnost' lesnàt, mesnàt
2. 'velika mera' mesnàt, bedrnàt, vodnàt; prim. ..àt
Število zadetkov: 92617