Zadetki iskanja

Terminološka
Konfliktni mineral
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik angleškega termina conflict mineral – konfliktni mineral , krvavi mineral ali opisna rešitev mineral s konfliktnih območij – , ki označuje mineral, ki ga uporniška gibanja uporabljajo za financiranje konflikta, katerega cilj je spodkopati legitimno oblast ( http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf ).   Vprašanje poslano: 5. 3. 2014
Terminološka
Kopenski promet
Ali je ustrezneje govoriti o kopnem prometu ali o kopenskem prometu?  Termin označuje   promet po kopenskih poteh. SSKJ navaja kopni promet , prav tako ta izraz uporabljajo geografi. V praksi se največkrat uporablja kopenski promet . Zanima me, ali sta torej obe obliki pravilni in je izbira zgolj „stvar okusa“.    Vprašanje poslano: 12. 9. 2014
Terminološka
Koprc
Koprc  se v vsakdanji rabi pojavlja kot sinonim za dve različni rastlini – koper (lat. Anethum graveolens ) in  koromač (lat. Foeniculum vulgare ). Zanima me, za katero rastlino je poimenovanje  koprc  ustreznejši sinonim. Vprašanje poslano: 3. 4. 2017
Terminološka
Kotna milisekunda
Zanima me slovenski termin za angleško miliarcsecond , ki označuje enoto za merjenje kotov, oznaka je mas (geslo miliarcsecond na spletni strani Wiktionary). Termin se uporablja zlasti v astronomiji. Na spletu sem zasledil varianti mililočna sekunda in mili ločna sekunda . Vprašanje poslano: 21. 5. 2015
Terminološka
Kovč, izvršni kovč
Katera sta ustrezna slovenska termina za angleška termina coach oz. executive coach ? Termin  kovč  je definiran kot 'svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem' ( Slovar družboslovne informatike ). Vprašanje poslano: 23. 5. 2014
Terminološka
Krmilna miza, krmilno mesto
Za poimenovanje površine v hlevu, na katero polagamo krmo za živali, se v rabi pojavljata termina krmilna miza in krmna miza. Podobno se za poimenovanje mesta, kjer žival zauživa krmo, uporabljata dva termina, in sicer krmilno mesto in krmno mesto. Katera termina sta ustreznejša? Vprašanje poslano: 25. 8. 2014
Terminološka
Kvantitativno rahljanje
Izbiramo najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin quantitative easing . Gre za nekonvencionalen ukrep denarne politike, pri katerem centralna banka kupuje dolgoročne obveznice in katerega cilj je znižanje dolgoročnih obrestnih mer. Prevajalci Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB) so nas obvestili, da so v preteklosti uporabljali izraz kvantitativno popuščanje , vendar jih je Banka Slovenije opozorila, da so začeli uporabljati izraz kvantitativno rahljanje , zato so tudi sami prevzeli ta izraz. Na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji uporabljajo kvantitativno sproščanje , saj naj bi bil izraz že uveljavljen. Vprašanje poslano 4. 6. 2015
Terminološka
Lečni film, lečni postopek
Kako bi poslovenili angleška termina iz zgodovine barvne fotografije lenticual film in lenticual process . Pri terminu lenticual film gre za vrsto fotografskega filma, ki ima na površini vtisnjene mikroskopsko majhne leče, ki omogočajo ekspozicijo in nato še projekcijo podobe v naravnih barvah. Termin lenticual process pa se nanaša na proces nastajanja fotografije s pomočjo tovrstnih filmov. Vprašanje poslano: 28. 5. 2014
Terminološka
Lesno gorivo
Zakaj se pogosteje uporablja termin lesno gorivo in ne morebiti leseno gorivo , saj gre za gorivo iz lesa in bi ga lahko po analogiji z lesena žlica poimenovali tudi leseno gorivo . Vprašanje poslano: 27. 1. 2016
Terminološka
Lokalna hrana
V medijih pogosto zasledimo besedno zvezo lokalna hrana , s katero v Sloveniji in EU vsebinsko pojmujemo hrano, pri kateri so proizvajalci (kmetje) v neposredni tržni povezavi s potrošniki, brez večjih vmesnih trgovskih verig. Obenem je besedna zveza lokalna hrana razumljena še z ekološkega vidika pri njeni pridelavi. Zanima me, ali bi lahko zvezo lokalna hrana zamenjali s katero drugo zvezo? Ali bi na primer vsebinsko ustrezala uporaba zveze domača hrana ? Vprašanje poslano: 14. 1. 2015
Terminološka
Lomljeni ovratnik
Nemškemu terminu Stehkragen naj bi ustrezala slovenska zveza krilo ovratnik . Zveza označuje zapognjen ovratnik pri srajci, pod katerim sta zavezana metuljček ali pentlja. Izdelovalci srajc te zveze ne poznajo, ampak uporabljajo termin lomljeni ovratnik . Zanima me, kateri termin naj uporabim?   Vprašanje poslano: 30. 9. 2016
Terminološka
Lupinarji
Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno? Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts ). Vprašanje poslano: 25. 7. 2012
Terminološka
Malomarnostno kaznivo dejanje
V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti . V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje , včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje . Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem pomeni. V drugi varianti pa je na novo skovana beseda, ki je morda zelo abstraktna in ni v nobenem slovarju. Kakšno je vaše mnenje? Vprašanje poslano: 27. 11. 2014
Terminološka
Marketabilno tveganje, nemarketabilno tveganje
Zanima nas, katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma marketable risk in non-marketable risk . V prvem primeru gre za tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, v drugem pa za tveganje, ki ga iz različnih razlogov ni mogoče zavarovati na trgu. V slovenskem prostoru se izraza  uporabljata predvsem v povezavi s poslovanjem SID banke. Opozarjamo, da ang. marketable risk ne označuje istega pojma kot ang. market risk , za katerega je v slovenščini že ustaljen termin tržno tveganje . Že omenjena SID banka in tudi Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) uporabljata izraz marketabilni rizik . Drugi predlogi so še: tržljivo tveganje , prodajljivo tveganje ; tveganje, ki ga je mogoče zavarovati ; prosto zavarovarljivo tveganje . Vprašanje poslano: 4. 6. 2015
Terminološka
Masa, telesna masa
Ali je pri opisu predmeta, ki tehta npr. 0,5 kg, ustrezneje govoriti o njegovi teži ali masi ? Kateri izraz je ustreznejši: telesna teža ali telesna masa ?   Vprašanje poslano 13. 5. 2015
Terminološka
Mazalno olje
Je za angleški termin lubricating oil ustrezen termin mazivno olje ali mazalno olje ? Gre za olje, ki zmanjšuje trenje med drsnimi ploskvami. SSKJ omenja oba termina, mazivno olje pri pridevniku maziven , mazalno olje pa pri pridevniku mazalen . Kateri termin je torej ustreznejši za strokovno rabo? Vprašanje poslano: 14. 8. 2014
Terminološka
Mediani čas
Farmacevtsko podjetje želi imeti krajše predavanje o najpogostejših pravopisnih zagatah pri pisanju dokumentov, tabel,  grafov, predstavitev itd. Pri pripravljanju predstavitve sem naletela na medicinski izraz, ki se pogosto rabi v dokumentih in uradnih predstavitvah, in sicer mediana časa do napredovanja bolezni (in tudi) mediani čas do napredovanja bolezni, ki predstavlja povprečni čas, po katerem bolezen spet napreduje, in se lahko izraža v tednih, mesecih, čemur sledi napredovanje bolezni glede na simptomatiko ali glede na opravljene preiskave. Zanima me, katera varianta je ustreznejša? Zanima me tudi, kateri uradni vir naj uporabljam pri slovenjenju medicinskih izrazov, da bo raba najbolj posodobljena in hkrati v skladu s pravili slovenskega jezika. Vprašanje poslano: 12. 10. 2016
Terminološka
Minimalistični tek, bosi tek
Kako ustrezno poimenovati tek v različni vrsti obutve oz. brez nje. Ali lahko teku v minimalistični obutvi rečemo minimalistični tek  (ang. minimalist running )? In kako je primerno poimenovati tek, ko tečemo bosi? Ali bos tek ali tek bos ali bosonogi tek (ang. barefoot running )? Vprašanje poslano: 22. 10. 2014
Terminološka
Množično financiranje
Kako bi v slovenščino prevedli izraz crowdfunding ? Na nas se je obrnila skupina strokovnjakov, ki s pomočjo ameriških kolegov začenja s pripravami za spremembo zakonodaje na področju crowdfundinga. Izraz crowdfunding označuje kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev za projekte posameznikov ali organizacij. Vprašanje poslano: 17. 7. 2013
Terminološka
Množično zunanje izvajanje
Kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu crowdsourcing ? Gre za iskanje zunanjih izvajalcev, ki bi rešili težavo oz. opravili neko delo z odprtim pozivom nedefinirani množici ljudi. Za crowdsourcing se v slovenščini pojavlja več slovenskih ustreznikov: množicanje , množičenje , množično izvajanje , množično zunanje izvajanje , moč množic . Vprašanje poslano: 30. 7. 2013
Število zadetkov: 214