Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Domišljijska imena

Geslovnik:

Problemski sklop obsega skupaj 77 slovarskih iztočnic. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na Slovenski pravopis 2001 in dopolnjen z iztočnicami, ki so v rabi pogoste, hkrati pa jih kot zapisovalno problematične izkazujejo tudi vprašanja v Jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Med domišljijska imena smo uvrstili imena bitij in poosebljenih bitij, ki jih navadno pišemo tako, kot so jih zapisali pisci ali prevajalci del, v katerih se pojavljajo liki s temi imeni. Tipološko gre za (a) enobesedna imena (Brdavs, Sapramiška, Trnuljčica, Zvitorepec); (b) večbesedna imena (Mali princ, Rdeča kapica, Snežna kraljica); (c) večdelna imena (Peter Klepec, Peter Pan, Miki Miška).

Novosti:

V Slovarju pravopisnih težav sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Pri imenih je uvedeno besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Najdihojca: B Najdihojčev).

Podatek o zapisu domišljijskih imen, ki se v rabi pojavljajo v stalnih besednih zvezah, je vsebovan v slovarskem sestavku (pri muca je zveza eksplicitno uvedena, npr. »v zvezi« muca Maca; pri racman npr. »v zvezi« racman Jaka).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 45.

Različica:

Fran 3.0, 3. oktobra 2016.