Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Lastna imena (osebna, moška)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 88 imen. Oblikovan je bil na osnovi podatkov Statističnega urada RS, in sicer so bila iz skupine 200 najpogosteje rabljenih imen v Republiki Sloveniji izbrana:

  • (1) imena, ki so problematična z vidika oblikospreminjanja, npr. orodniške preglašene oblike (z oz. s -em);
  • (2) imena, v katerih se pogovorno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Niko) oziroma neimenovalniško prekrivna podobna imena (tip Nik);
  • (3) imena, v katerih se obvezno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Jure);
  • (4) imena, ki izgubljajo neobstojni polglasnik (tip Klemen);
  • (5) imena, ki so homonimna ženskim imenom (tip Aljoša, Saša), in
  • (6) imena z dvojno paradigmo (tip Luka).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen pri uvajanju naglasnih dvojnic nekaterih imen (Alèš in Áleš).
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek (npr. pri Niko in Nik: B Nikov).
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti: medtem ko smo za osebna lastna imena tipa Luka (Luke in Luka) ugotovili, da je sklanjanje po moški in ženski (II. moški) sklanjatvi enakovredno, zato povezano z dvojnično oznako »in«, smo pri tipu Roza (tako še Kaligula, Mahatma, Petruška), kjer gre za vzdevke ali kot priimke rabljena imena, odkrili precej večjo pojavnost oblik, ki sledijo ženski paradigmi (z Mahatmo), zato smo dvojnico (npr. z Mahatmom) uvedli kot neprednostno (tj. uvedeno z dvojnično oznako »tudi«).

Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Jure: B Juretov).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 41.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.