Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Lastna imena (priimki)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 136 priimkov. Seznam je bil oblikovan na osnovi podatkov Statističnega urada RS, in sicer so bili iz skupine 200 najbolj razširjenih priimkov v Republiki Sloveniji izbrani:

  • (1) priimki, ki so problematični z vidika oblikospreminjanja, npr. orodniške preglašene oblike (z oz. s -em);
  • (2) priimki, v katerih se pogovorno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Jenko);
  • (3) priimki, v katerih se obvezno uresničuje podaljšava osnove s t (tip Černe);
  • (4) priimki, ki izgubljajo neobstojni samoglasnik (tip Krivic) in
  • (5) priimki z naglasno in oblikoslovno dvojnico (tip Kováčič in Kôvačič).

Novosti:

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, razen pri uvajanju naglasnih dvojnic nekaterih priimkov (Kováčič in Kôvačič).
Uporabniku prijaznejše je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri Černe: B Černetov).
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 41.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.