Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Merske enote

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 20 samostalnikov, ki so bodisi enakozvočni z lastnimi imeni (newton), obravnavanimi v drugih problemskih skupinah ePravopisa (Newton), bodisi podomačene različice teh enot (njuton). V naslednjih fazah bodo v slovar vključene tudi druge merske enote.

Novosti:

Vse iztočnične oblike so v različnih skladenjskih položajih prikazane v ponazarjalnem gradivu, v oblikoslovnem gnezdu pa so tudi onaglašene.

Čeprav SP 2001 uporabnika dosledno usmerja k podomačenemu zapisu, je pregled rabe pri nekaterih merskih enotah pokazal na razmeroma pogosto zastopanost mednarodnih oz. nepodomačenih zapisov (ohm, newton, mach) predvsem v strokovnih oz. znanstvenih besedilih, na kar je v slovarju tudi opozorjeno s pojasnilom: »v strokovnih besedilih«. Obe obliki – podomačena in mednarodna – sta povezani z vodilko primerjaj (= prim.).

Sklic na SP 2001:

slovar

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

amper
bofor
coulomb – kulon
farad
joule – džul
kelvin
mach – mah
newton – njuton
ohm – om
pascal – paskal
tesla
volt
watt – vat