Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Okrajšave

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 478 okrajšav. Nabor je prenovljen oz. aktualiziran glede na SP 2001 in dopolnjen z novimi okrajšavami.
V problemskih sklopih so zajete poleg običajnih okrajšav tudi:

  • okrajšave s piko spredaj (.com 'company'),
  • okrajšave z vezajem, tj. okrajšave prirednih zloženk (č.-b. 'črno-bel'),
  • okrajšave s stično piko, tj. okrajšave podrednih zloženk (nar.zab. 'narodnozabavni'),
  • okrajšave lastnih imen (Dol. 'Dolenji', 'Dolnji'),
  • okrajšave besednih zvez (dipl. inž. 'diplomirani inženir') in
  • okrajšave delov besedila (itd. 'in tako dalje').

Novosti:

V slovarju so s pomočjo oznakovnih pojasnil izpostavljeni posebni položaji, ko postavimo okrajšavo za ločilo (»z vejico«) ali ko se pojavlja okrajšava v zvezi okrajšav (»v zvezi okrajšav«).
Pri okrajšavah nazivov je prikazan položaj rabe glede na lastno ime (»pred imenom«, »za imenom«).
Pri okrajšavah, ki jih beremo tudi črkovalno ali jih sploh ne razvezujemo (na primer itd., b. p., d. o. o., v. d.), je podana tudi izgovarjava. Pri nestično pisanih okrajšavah so naglašene vse sestavine, pri stično pisanih in leksikaliziranih pa le zadnje sestavine.

Zaradi prevladujoče rabe in usmerjevalnega zapisa v pravno-upravnih besedilih, med drugim v besedilu Zakona o gospodarskih družbah in registru pri AJPES-u, je bil Pravopisni komisiji pri SAZU predlagan zapis okrajšav gospodarskih subjektov (d. o. o., d. d., s. p., z. b. o., z. o. o.) v položajih za imenom tudi stično (Helidrom, d.d.). Pravopisna komisija pri SAZU je predlog sprejela.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 595, 596, 597, 598, 1025.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.