Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Priredne zloženke (vezalne zloženke)

Geslovnik:

Geslovnik obsega 30 vezalnih zloženk in 15 pogosto napačno zapisanih tvorjenk. Vključuje vse primere tega tipa iz SP 2001, ta nabor pa dopolnjuje novejše gradivo (npr. evroatlantski, evrosredozemski, socioekonomski, laktoovovegetarijanski ...).

Novosti in pojasnila:

V delovni fazi prenove pravopisnih pravil želimo z izrazom »vezalne zloženke« poimenovati priredne zloženke z okrnjeno prvo sestavino (arteriovenski). Aktualno pravopisno pravilo (SP 2001: § 503, 523) je pomanjkljivo, saj uporabnika ne seznanja z dejstvom, da je vezaj le eden od pokazateljev prirednosti, v primerih teh zloženk pa je pisanje z vezajem upravičeno le pri tistih, kjer je prva sestavina neokrnjena (arterijsko-venski).
Primeri zapisov v SPT, ki smo jih glede na SP 2001 spremenili:
ugro-finskiugrofinski, lakto-vegetarijanskilaktovegetarijanski, kupo-prodajakupoprodaja, kupo-prodajenkupoprodajen, kupoprodajni; arterio-venskiarteriovenski, balto-slovanskibaltoslovanski.

Pravopisna komisija pri SAZU se bo še opredelila do izjem tipa:

  • (1) Avstro-Ogrska – avstro-ogrski, kjer je v rabi zapis na strani vezaja, čeprav je tako za samostalnik kot pridevnik izpričana tudi raba brez vezaja;
  • (2) Anglo-Američan(i), ki predstavlja dvojno izjemo, saj vezaj ohranjamo tradicionalno zaradi priredne podstave, kljub okrajšani prvi sestavini); po drugi strani pa zapis brez vezaja ustreza podrednemu pomenu, npr. Angloameričan 'Američan angleškega rodu' in angloameriški – 'ki se nanaša na Američane angleškega rodu' oz. 'ameriški z angleškimi prvinami'.
  • (3) Posebno skupino tvorijo zloženke, kjer je zapis vezalne in podredne zloženke prekriven, saj ima zloženka s priredno podstavo prvo sestavino okrnjeno, za zloženko s podredno sestavino pa je zapis brez vezaja sistemsko pričakovan (afroazijski, angloameriški).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 503, 523.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.