Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Psevdonimi (vzdevki ter skrivna in umetniška imena)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 70 psevdonimov, med katerimi so vzdevki, skrivna imena, umetniška imena …
Izbrana so bila imena iz slovenske preteklosti, pa tudi imena iz družbenega in umetniškega življenja ustvarjalcev sodobne popularne glasbe in filma, športnikov ter modnih ustvarjalcev. Seznam je bil oblikovan s pomočjo enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida.

Novosti:

Psevdonimi, zlasti vzdevki in umetniška imena, so obravnavani različno glede na pravo ime osebe: medtem ko umetniška imena nosilci uporabljajo navadno samostojno, so vzdevki lahko rabljeni bodisi samostojno (Kajuhove pesmi) bodisi ob pravem imenu, od katerega jih neobvezno loči posebno ločilo (pesmi Karla Destovnika Kajuha ali pesmi Karla Destovnika – Kajuha). Za razliko od SP 2001, kjer je ločilo nestični vezaj, je ob prenovi pravil predlagano ločilo pomišljaj (Karel Destovnik – Kajuh). Rešitev je bila predstavljena Pravopisni komisiji pri SAZU.
Uporabniku prijaznejše glede na SP 2001 je dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja, a uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.
Uvedli smo besedotvorno gnezdo, ki zaključuje slovarski sestavek in vsebuje podatek o tvorjenju svojilnega pridevnika (npr. pri Roza: B Rozov).
Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 42.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.