Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Prekmurski
po čàsi prisl. počasi, sčasoma: I po csaſzi czilou prejde Z-vrejmenom BKM 1789, 455; Bo'se ravnanye, kak on po csáſzi cslovecse ſzrczé na tou priprávi KM 1796, 91; bi vidili po császi, ka je nej szamo mogoucse, nego je nyim lehko KOJ 1833, XVII
Prekmurski
po predl. z mest.
1. po, za izražanje premikanja ali stanja: Ite povſzem ſiroukom ſzveiti TF 1715, 31; on mené po rávnoi pouti vodi ABC 1725, A8b; ino tebi pout kázal, po steroi bodes hodil SM 1747, 96; po drügoj pouti ſzo sli nazáj KŠ 1771, 8; I okouli je ſou po vſzoj Galilei KŠ 1771, 12; hodo je po vodáj KŠ 1771, 49; Ravnaj náſz po právoj pôti BRM 1823, 2; Po velikom ſzlápi ſze zdâ noſzimo BRM 1823, 158; kak 'smetno je prvomi po nevtrejtoj pouti hoditi KOJ 1833, VI; i po pouti nej júvkati KOJ 1845, 10; ino sze po vszoj zdájnoj vogerszkoj zemli razpresztréjo KOJ 1848, 3; kak odicseno je Imé tvoje po vszoj zemli TA 1848, 7; Tá po goráj KAJ 1870, 9; štere krt po ogradaj i trávnikaj zrova AI 1878, 10; Po hrbti je sive dlake AI 1878, 10; nego ſze je po dvej gibej paſcso KM 1790, 42
2. za izražanje usmerjenosti duševne dejavnosti: rávno po ravnoj pouti v nebéſza priti KŠ 1754, 10a; Idite notr po teſzni vrátaj KŠ 1754, 143; I po sztezi szpravicsanya Pela KAJ 1848, 9
3. za izražanje časa: koteraſze po jejſztvini ſzkoncſávajo navcſiti TF 1715, 45; i po etom ſitki ſitek vekivecſni TF 1715, 23; Molitev po jeſztvini ABC 1725, A6a; ino po bláſenoi ſzmerti vu ſzvoi orſzág gori vzéti SM 1747; Evangelistje .. po Kriſztusevom vnébo zaſztoplenyej KŠ 1754, 3; Po Babilonſzkom ſzeljenyej je poroudo Salathela KŠ 1771, 5; Po eti ide Dalmatin Jüri KŠ 1771, A6b; Znáte, kaj po dvöma dnévoma vüzen bode KŠ 1771, 87; Na Nedelo po mládom leti KŠ 1771, 10; Csi ſcsés, po vrejmeni bom ti vecs pripovidávala KM 1790, 32; gde ſzo te peſzmi po Predgi BRM 1823, II; Po ſzkoncsanom potüvanyi KAJ 1848, IX; Po souli more vszáki posteno domou iti KOJ 1845, 10; Po Hunov z-Pannonie preminejnyi szo sze szem prignali KOJ 1848; i po vrêmeni je vrli cslovek grátao 'z-nyega KAJ 1870, 50; pa po krátkom vrêmeni vinyák doszta rójom máli bode AI 1878, kaz. br. 8; Po 'zétvi od szilja cêna goriszkočila AI 1875, kaz. br. 8; Tu spi po dnévi AI 1878, 10
4. za izražanje merila, vodila a) pri določanju, opredeljevanju: Sészt po iméni: Pervi tauje TF 1715, 10; Mi ſzmo tudi bili ſzinove ſzerditoſzti po naturi SM 1747, 8; kaj bi vſze doli poſzádili po rédi KŠ 1771, 121; Lebbeus po iméni Thaddeus KŠ 1771, 31; Ki ſzo v-Kriſztusi po vöri mrli SŠ 1796, 14; ete nas mladénecz po iméni Lambertus Jósef SIZ 1807, 5; sze imenuje Vogrszki od po Vogrszkom gucsécsih Vougrov KOJ 1833, VIII; Toje po iméni trsztnavüs AI 1875, kaz. br. 8; Jo'zefje po priliki li sztrêlao závce AI 1875, 7; Krála ſzenyo, ſtero je po rédomnyemi pripovidávao KM 1796, 78; Kakda ſze racsúnajo po rédi Szetovi oſztánki KM 1796, 9 b) pri usklajevanju, prilagajanju: Boug mi dela po vouli SM 1747, 74; Csinyemi po vouli 'zivémo KŠ 1754, 12; nej je prisao v solo med deczo nedosztojno po pávrszkom oblecseni KOJ 1845, 5; celô po prôsztom je je velo szpraviti KAJ 1870, 155; Razlocsávajo sze glásznicke po zgovárjanyi AIN 1876, 6
5. za izražanje sredstva, posrednika: Kai vám Boug ponyém oznáva TF 1715, 6; Otecz nebeszki, po tvoiem ſzinei ABC 1725, A6a; Kagda, ino pokom ſze vüpas SM 1747, 38; po Kriſztuſi i po nyegovi Apoſztoláj prejdgano KŠ 1754, 9b; vu Nouvom Zákoni pa po Apoſtolaj obdr'zao KŠ 1771, A2b; Vöro ſzvojo po delaj vo ſzká'se KM 1783, 4; geto je po Angyeli ona pozdrávlena KM 1783, 52; Naj tvega Dühá vu ſzrczi mámo, Po ſterom ſze v-Vöri pokrejpimo BKM 1789, 132; Gda ſze od ſzve 'sené po csalárnom vodo SIZ 1807, 35; I po Proroki to pravio BRM 1823, 3; steri sze zná nigda po etoj knigi szpraviti KOJ 1833, V; csi sze je gli 'senszka száma po poszlanom prsztani nyemi ponüdila KOJ 1848, 4; Po nyem sze pamet preszvetsáva KAJ 1848, 3; Molitev za obdr'zánye toga máloga serega po Rêcsi Bo'zoj TA 1848, 9; Právde sze po szpráviscsi dogotovijo AI 1875, 2; I steri med vami nebi rad po szvojem jeziki zvedo vsze ono AIP 1876, br. 7, 1; vse po tvojoj vôli bom včino BJ 1886, 8
6. za izražanje vzroka, vira, povzročitelja: Katechismus, po D. Luther Martonni ſzpiſzani TF 1715, 1; na sztári szlovenszki jezik obrnyeni po Stevan Küzmicsi KŠ 1771, A1a; povejdanye po prorokáj KŠ 1771, 9; správlene po Bárány Ignáci BJ 1886, 1
7. pod, kot: Kai razmis po krühi vſzak denésnyem TF 1715, 29; Ka razmis po Kriſztusevoj ſztávi KŠ 1754, 106; Ka razmimo po ſzvejti KM 1796, 3; Ka razmimo po szillabizálivanyi KOJ 1833, 6
Prekmurski
po prisl.
1. po, izraža porazdelitev enakega števila, količine česa na vsako od imenovanih oseb, stvari, pojmov: ali greihe ziménom po ednom na prei zracſunati nemoremo TF 1715, 36; Oni ſzo zácsali praviti nyemi po ednom: nejli jaſz KŠ 1771, 147; i poſzlao je je po dvá KŠ 1771, 202; doli je poſzádite vſzáksem ſzedejnyi po pétdeſzét KŠ 1771, 198; Po ednom idemo vö z-etoga ſzvejta SŠ 1796, 175; Tak ti nasi dnévi po ednom odido BRM 1823, 20; Solszke regule skolnik po ednom raztolmacsi KOJ 1845, 8; Kelko falátov je meo po ednom KAJ 1870, 170; Na to je ednomi poednom eden püšlič dála BJ 1886, 12
2. izraža prodajno ceno: vzéli ſzo vſzáki po 'zukavczi KŠ 1771, 65; Gubacsov po kébli cena 17–19 frt. AI 1875, kaz. br. 8
Prekmurski
spràviti správim dov.
1. pripraviti: Nagovárjao je Szlovene, tomi kraji lepse lice szpraviti KOJ 1914, 99; Tak ſzi ſzprávim vetom 'zitki Vſze ono, ka je drágo BRM 1823, 375; Szrdcze moje mi poprávi, Vu nyem szi posztelo szpravi BRM 1823, 17; Boldi'sár je veliko vecsérjo dáo ſzpraviti Goſzpodi KM 1796, 80; nemorem gorisztánoti jeszti ti szpraviti KAJ 1870, 8; ali k-vecsérji kâ bôgsega szprávim KAJ 1870, 44; Ár tou csinécsi 'zerjávo vougelje nyemi ſzprávis na glavou nyegovo KŠ 1771, 477; Tejlo moje takáj Tebi na czérkev ſzpravi KŠ 1754, 247; Naſa ſzrcza poſzvéti i vu nyih ſzpravi ſzi prebiváliſcse BKM 1789, 141; po tvojem ſz. Dühi ſzpravi na tou naſe ſzrczé KŠ 1771, 825; proſzi ga, naj nyemi na zimo ſztanyé ſzprávi KŠ 1771, 664; orſzág nebeſzki, Steroga ſzam ſzpravo SŠ 1796, 32; Ne ſzpozábi ſze ſz-tvojega ſzpraviscsa, ſtero ſzi ſzpravo od zacsétka KM 1783, 118; ki ſzi na etom ſzvejti pozványa ſzpravo KŠ 1771, 843; ſzpravoſzi mi nebéſza SŠ 1796, 137; Okou je nej vidilo, ka je Boug onim ſzpravo, ſteri nyega lübio KŠ 1754, 142; Ki je ſzpravio odküpitela BRM 1823, 11; sztrêle szvoje je szpravo na vöszkoncsanye TA 1848, 6; I pripelao je je k gori, stero je ſzprávila dêszna nyegova TA 1848, 64; vcséle bujti za on trüd, ka szo nam szlatki méd szpravile AI 1875, kaz. br. 8; I csi bom ſou i ſzprávim vám meſzto KŠ 1771, 313
2. narediti, da kdo pride v kako stanje, da je deležen česa: Eti me na dobro ſzprávis BRM 1823, 10; ino jo je malolejtno na Vogerszko dáo szpraviti KOJ 1848, 39; Tühe Bogé ſzpravte na ſpot KŠ 1754, 266; Jaſz ſzam je vama záto dáo, da bi ſzi dobro volo ſzpravila KM 1790, 28; i naſſo telovno ſzmrt na ſzlatki [sen] ſzem ſzpravo KŠ 1754, 109; Zvelicſanye, ko ſzi ſzpravil SM 1747, 58; Nej je na bláznoſzt ſzpravo Boug modrouſzt etoga ſzvejta KŠ 1771, 491; On ſzi je pri deczi ſpot ſzpravo KM 1790, 20
3. pridobiti, oskrbeti, priskrbeti: Szerezni; szpraviti KOJ 1833, 173; Jeli ſzi mi po naſſem deli nemoremo krüha ſzpraviti KŠ 1754, 167; da sze potrejbna skér z-náj ménsim sztroskom more szpraviti KOJ 1833, VI; Ka zdelom te pravicsni ſzprávi KŠ 1754, 169; I, ki 'zenya, nájem vzeme i ſzprávi ſzád na 'zitek vekivecsni KŠ 1771, 276; Ka ſzprávi ſzlejdnye Mázanye KMK 1780, 83; Hodte vu orſzágh Nebeſzki, steroga ſzem ſzpravil zvoljom ocza mega SM 1747, 83; jaſz ſzam ſzi za vnoge pejneze tou pörgarſztvo ſzpravo KŠ 1771, 412; Vek’vecsni 'zitek tak dobim, Steroga ſzi mi ti ſzpravo KŠ 1754, 270; Kristussi, kie nám odküplenye ſzpravil SM 1747, 59; Ki nám je miloſcso ſzpravo BKM 1789, 125; prebitek, Sterogaje Kriſztus Szpravo ſzám ſzvojim vörnim SŠ 1796, 6; Z-té bo'sepouti je drügoga haszka nej szpravo KOJ 1848, 34; Kincs ſzte ſzi ſzpravili vpoſzlejdnyi dnévi KŠ 1771, 752
4. uničiti, ubiti, odpraviti: liki, ka bi ſto mojo hválo na nikoj ſzpravo KŠ 1771, 507; Szpravi na nikoj hüdi lüdi naminyávanye KŠ 1754, 224; 'Siga vnouge szvoje nevoscsenike z-pouti szprávi KOJ 1848, 50; Boug pa i tou i ovo na nikoj ſzprávi KŠ 1771, 500; i protivnike tvoji krſztsanov na nikoj ſzprávis BKM 1789, 349; liki da bi právdo ſteo na nikoj ſzpraviti KŠ 1771, 440; Ah ti ſze je ſzpravo na ſzramouto BKM 1789, 393; Törci szo lüsztvo na nikoj szpravili AI 1875, kaz. br. 3
spràviti se správim se
1. urediti se, postaviti se: Kakda sze more szpraviti verbum na persóno gledoucs KOJ 1833, 137; kakda sze szprávi nomen vu ablativus KOJ 1833, 129
2. zbrati se, priti: Na zemli, ki jeſzte ſzpravte ſze kmeni vſzi BKM 1789, 187; ſzpravilo ſze je knyemi lüſztva vnogo KŠ 1771, 199; i ſzpravilo ſze je knyemi vno'zino lüſztva KŠ 1771, 111
3. pridobiti: zrák, kâ sze on povszéd nahája i brezi trüda ino sztroska szpraviti dá KAJ 1870, 150
4. uničiti se, izgubiti: Te ſzlejdnyi nepriáteo ſzmrt ſze na nikoj ſzprávi KŠ 1771, 522; Od vszega sze szprávi, Ki tebé osztávi KAJ 1848, 4
5. spraviti se, pomiriti se: ino sze vu Nikolszburgi szprávita tak KOJ 1848, 92; eden drügomi tüdi rokou podájo ino sze 'snyimi lepou szprávijo KOJ 1845, 20; ino 'snyim sze szpravo etak KOJ 1848, 71; da ſze Izrael knyemi ſzprávi KŠ 1771, 816; teda, ka je ſztála, ſze na nikoj ſzprávi KŠ 1771, 517; szo sze na szlovenszke národe namerili, z-sterimi szo sze nekaj z-dobrim szpravili KOJ 1848, 7
spràvivši -a -e
1. ko je pridobil: i poredno vucsenikov ſzpravivſi, povrnola ſzta ſze v-Lyſtro KŠ 1771, 387
2. ko je uničil: I mejſzta Sodome i Gomorre je, na pepéo ſzpravivſi, oſzoudo KŠ 1771, 719
správleni -a -o
1. pripravljen: Po nyem sitek vu Nebéſzi, nam je ſzprávlen SM 1747, 87; vekivecsni ogen, ſteri je ſzprávleni vrági KŠ 1754, 144; ka ſzte liſzt Kriſztuſov po naſoj ſzlü'zbi ſzprávleni KŠ 1771, 533; ár je tou te dén ſzvéti od Bouga nám ſzprávleni KM 1783, 242; I 'zitek vu nebéſzi, Nám ſzprávleni BKM 1789, 358; V-moj orſzág nebeſzki, ki je ſzprávleni vám SŠ 1796, 102; ſzkvarjenoszt, nego escse i ſzprávlena po vnougoj hüdoj ſegej KŠ 1754, 4b; V-nébi nám je hi'sa ſzprávlena SŠ 1796, 44; právda po poszlavci od národa szprávlena AI 1875, kaz. br. 2; ár on má ſzprávleno moucs ſzvojo BKM 1789, 12; so ovoga dečáka roditelje od vsega bili správleni BJ 1886, 9; düſa, más vnouga dobra na vnogo lejt ſzprávlena KŠ 1771, 212; dobroutami, nám od Kristussa ſzprávlenim SM 1747, 18
2. spravljen, pomirjen: i obadvá szta od csészti szprávleniva AI 1875, br. 2, 2; Gda bi pa eta etak ſzprávlena bilá KŠ 1771, 685
3. zbran: Kikoli vu eto hi'so zdaj ſzprávlen je SIZ 1807, 34
4. ubit, odpravljen: i menye vojnikov je szveta szprávleno AI 1875, br. 2, 2; od té ſegé právde po Kriſztuſi na nikoj ſzprávlene KŠ 1754, 6
5. sestavljen, zložen, napisan: ti je 'ze pred temtoga od nyega ſzprávleni Vöre Krſztsanſzke Návuk KŠ 1771, A7b; Nouvoga Zákona ono piſzmo od národa, jáko 'zmetno ſzprávlenoga KŠ 1771, A2a; nôve Peſzmi dávajo v-rôke. Szprávlene ſzo v-csiſztom Tvojem Szlovenſzkom jeziki BRM 1823, II; peszmi eti szprávlene KAJ 1848, X; Knige szprávlene po KAJ 1870, 1; Knige správlene po BJ 1886, 1; peſzmi, ſtere vete réd ſzprávlene nej vö dao ſtámpati BKM 1789, 2
Prekmurski
včinìti -ím dov.
1. narediti, storiti: Eto je te Zákon, steroga jaſz hocſen vcsiniti zhiſov Iſraelſzkov SM 1747, 18; jeli vörjeta, kaj morem tou vcsiniti KŠ 1771, 30; eden-drugoga ſzrecsnoga vcsiniti mogli SIZ 1807, 8; Szpodobno je namejno Átila vcsiniti takájse Rimi KOJ 1848, 4; naj ne zamudijo tô vcsiniti AI 1875, kaz. br. 8; A miloſcho pak vcſinim nad jezero pokoleinya TF 1715, 18; Miloscho pa vcsinim nad jezero pokoleinya ABC 1725, A4b; ino vcsinim, da vnáſztavaj moji hodite KŠ 1754, 96; i vcſinim váj lüdi ribicsa KŠ 1771, 12; Vorjem, ka me znevrejdnoga vcsinis vrejdnoga KŠ 1754, 258; Ki szuncze vcsinis gori zidti KM 1783, 23; pravicsnoga vcſini onoga, kteri je te Vöre SM 1747, 17; gda náſz pravicsne vcsini KŠ 1754, 82; Tak i Ocsa moj nebeſzki vcsini vám KŠ 1771, 61; Ki vu Bo'zoj diki vcsini dela vnôga BRM 1823, 10; ki csi tô vcsinita, te Szrbio vojszkov dopunijo AI 1875, kaz. br. 3; Csi nyegov dober gláſz cslovejſztvo odürnoga vcsinimo KŠ 1754, 57; Gda vcſinite vſza, ká ſzo vám zapovejdana bilá KŠ 1754, 81; nejli ſzamo tou figovomi drejvi vcsinite KŠ 1771, 69; pokouro vcſinio TF 1715, 35; lidjé, ſterikaj dobra znami vcsinijo KŠ 1754, 31; da je moudre vcſinijo na zvelicſanye po vöri vu Jezuſi KŠ 1771, A7a; Kteri grejhom koncza ne vcſinijo BKM 1789, 46; Séſzt dni delai ino vcſini vſze tvoje delo TF 1715, 13; Ovo, vcsini mi po vouli KŠ 1754, 265; vcsíni me, liki ednoga nájimnikov tvoji KŠ 1771, 223; vcsini, naj lübimo, ka zapovidávas KM 1783, 11; Vcsini znami miloſztivno BKM 1789, 116; Ah Boug, kak scsés vcsini zmenom SŠ 1796, 3; ino ſzebi nyou podlósno vcsinta SIZ 1807, 7; ino radi dobro vcſinímo zonimi, keteriſzo proti nám pregreiſili TF 1715, 30; Konecz naſim grejhom vcsínmo BKM 1789, 111; To vcſinite na moie ſzpominanye TF 1715, 39; rávne vcsinte ſzteze nyegove KŠ 1771, 103; vcsinte lüſztvo doli poſzejſzti KŠ 1771, 283; vse po tvojoj vôli bom včino BJ 1886, 8; csi kaj tak na teliko preſtimamo, liki dabi naj lepse vcsino KŠ 1754, 58; za pravicsnoga dela volo, ſtero bi mi bili vcſinili TF 1715, 33; ka ſcsé ta, naj vama vcsinim KŠ 1771, 67; Ár okouli hodite, naj ednoga novovörcza vcsinite KŠ 1771, 76; Naj nikaj hüdoga nigdàr ne vcsinimo KM 1783, 9; ſterakoli ſcséte, naj vám vcſiníjo lidjé KŠ 1771, 22; ne racsunai knyim mene, ké ſzem vcſinil prod tebe SM 1747, 68; za volo grejhov tvoji ſzem eto ſztebov vcsino KŠ 1754, 176; dabi tvojega ſzina, steroga ſzi ti meni na Praviczo vcſino SM 1747, 53; i knám ſzi je priglihne vcsino KŠ 1771, 65; ka szi mi dön’k vcsinilo KAJ 1870, 8; Kai je pa on vcſino SM 1747, 12; ár vnogo ztebom vcsinilje dobra SM 1747, 81; I vcsino ji je dvanájſzet KŠ 1771, 110; nepriáteo cslovik je tou vcsino KŠ 1771, 44; ár je veliko dobrouto zmenom vcsino KM 1783, 4; Ár je zmenom prevelikoszt, Zmosni Goszpon Boug Vcsino BKM 1789, 16; zakaj je tak vcsino KOJ 1845, 8; tak ſzta náſz nemocsne vcsinila KŠ 1754, 96; ka, csi ſzta dvá teliko vcsinila, keliko tak vſzi KŠ 1771, 337; li tou ſzmo vcsinili KŠ 1754, 82; grejhi vaſſi ſzo vcsinili, ka je ſzkrio ſzvoj obráz KŠ 1754, 74; kakoli ſzte vcsinili ednomi zeti bratov moji KŠ 1771, 86; nego ſzo nyemi vcsinili, ka ſzo ſteli KŠ 1771, 56; ka szo pred tem szkrivoma vcsinili KOJ 1848, 10
2. v zvezi zadosta včiniti zadostiti: ſtera bi bila mogla zadoſzta vcſiniti za naſſe greihe TF 1715, 41; Bougi zadoſzta vcſiniti KŠ 1754, 101; ka je on zadoſzta vcſino za tébe TF 1715, 41; On je zadoſzta vcsino grejha dúgi KŠ 1754, 115
3. pomeniti: Amen záto tou teliko vcſini, zaiſztino zaiſztino da je tomu tak biti TF 1715, 31; Kriſztus je Grcska rejcs i vcſini teliko, liki namázani KŠ 1754, 99; Ka vcsini eta rejcs Jezus KMK 1780, 12; Ho'ziánna, vcſini pomágaj Goſzpodne BKM 1789, 7
4. biti, tvoriti: Štirje tjedni eden mêsec včinijo BJ 1886, 36
včinìti se -ím se narediti se, storiti se: teda ſze konecz vcſini hüdobi SM 1747, 10; gde ſze právdi zdelom zadoſzta vcsiní KŠ 1771, 435; tak bi ſze ji zadoſzta vcsinilo KŠ 1771, 437
včínivši -a -e ko je naredil, storil: kotero vcſinivſi ne naſzledüimo Deczo TF 1715, 8; mér vcsinivſi po krvi nyegovoga kr'za KŠ 1771, 604
včìnjeni -a -o
1. narejen, storjen: Kriſztus Jezus je nám vcſinyen modrouſzt od Bogá KŠ 1754, 97; i visejſi od nebéz vcſinyeni KŠ 1754, 103; I gláſz je vcsinyen znebéſz KŠ 1771, 104; i gda je vcsinyeni, naprávite ga KŠ 1771, 104; iſztina je po Jezusi Kriſztusi vcsinyena KŠ 1754, 5; ino rezi one je nikai nei vcſinyeno, kai je vcſinyeno SM 1747, 11; Zdaj je vcſinyeno zvelicsanye KŠ 1754, 118; dneſz je zvelicsanye etoj hi'zi vcsinyeno KŠ 1771, 235; je nikaj nej vcſinyeno, ka je vcſinyeno KM 1796, 94; pravili ſzte ſze neobrizávanye od zrokouv vcsinyenoga obrizávanya KŠ 1771, 577; Szpoumeni ſze z-obecſanya, Vſzejm vörnim vcſinyenoga BKM 1789, 341; V-Bo'zem iméni zvcſinyene oblübe BKM 1789, 271; Sziná ſzvojega vcſinyenoga pod právdo KŠ 1754, 115; Vidoucsi ga pa Jezus 'zaloſztnoga vcsinyenoga, ercsé KŠ 1771, 232; Szpoznani je Goszpôd vu vcsinyenoj szôdbi szvojoj TA 1848, 8; po ſterom ſzmo nemocsni vcſinyeni KŠ 1754, 124; Vſza ſzo po nyej vcsinyena KŠ 1771, 264; té mocsi, ſtere ſzo vtebi vcsinyene KŠ 1771, 36; Vſzah dugoványa ſzo po nyeih vcſinyena SM 1747, 11; Eta ſzo pa ném kpéldi vcſinyena KŠ 1771, 508; Vſza eta ſzo pa vcſinyena KM 1796, 111; za vsze od méne vcsinyene grejhe KM 1783, 4
2. ki je postal: i vcsinyen je tühénecz vu Midiánſzkoj zemli KŠ 1771, 361; vcsinyen ſzam vu ſzaſzi KŠ 1771, 412; Vcsinyena ſzta ſzi pa priátela med ſzebom KŠ 1771, 250; i bojécsi vcsinyeni ſtimali ſzo KŠ 1771, 257; priſavczi, Vcſinyeni 'Zidovorczi BKM 1789, 121
3. ki se je zgodil: vcsinyeno je da bi ſze i v-Rimi zá'zgala rejcsi ſzvejcsa BKM 1789, 343
Prekmurski
hodìti hòdim nedov.
1. hoditi, premikati se s korakanjem: da je niſcse nej mogao hoditi po pouti onoj KŠ 1771, 27; Hoditi. Járni KM 1790, 93; ovo tri lejta hodim iſzkat ſzád na etoj figi KŠ 1771, 215; i gda hodis po pouti KŠ 1754, 4; Nistere sztvaré hodijo, drcsejo KAJ 1870, 10; gda je eti na zemli hodo KŠ 1754, 102; Peter, hodo je po vodáj KŠ 1771, 49; da szo nej v-solo hodili KOJ 1845, 7; kak 'smetno je prvomi po nevtrejtoj pouti hoditi KOJ 1833, VI; pren. Vrág okouli hodi TF 1715, 43; Jaſz bodem tebi pout kázal, po steroj bodes hodil SM 1747, 96; ino miloscha za menom bode hodila ABC 1725, A8b; Ino csi glih bi jasz hodil po témnih douli ABC 1725, A8b
2. biti: navékse, csi pred nyimi l ali t hodi, dp. hold KOJ 1833, 44; Léd bi tüdi tak hodo, csi bi ga sto vugnoti steo KAJ 1870, 13; Navküpni sztroski na edno leto vise hodijo od 100 milliona AIP 1876, br. 6, 7
3. živeti, ravnati: tak i nám vnouvom ſitki terbei hoditi TF 1715, 33; da bom mogel hoditi, i ſiveti poleg tve ſzvéte volje SM 1747, 65; kak Krisztuſſi ráj po vouli hoditi KM 1783, 289; Cslovik, ki ne hodi vu tanácsi teh nevernikov SM 1747, 25; Steri mi po vouli hodi SM 1747, 265; ino radi pouleg nyegove zapoveidi hodimo TF 1715, 18; tüdi vu Dühi hodimo SM 1747, 23; i mi vu novoti 'zivota hodimo KŠ 1754, 192; Nego v-praviczi hodimo BRM 1823, 3; Vu Dühi hodite SM 1747, 26; Králove pri toj hodijo KŠ 1754, 273; vnogo ji je, ki po nyej hodijo KŠ 1771, 22; Záto vnovoti 'zitka hodmo KŠ 1754, 112; Vu moji zapovidáj hodite KŠ 1754, 70; vu ſztopái Jesussa Kristussa, bodem hodo SM 1747, 49; ar ſzem jaſz nei ſzerczá boleznoſzti pred tebom hodo SM 1747, 48; Henok je z-Bougom hodo KM 1796, 9; Ár je düsi po vôli hodo TA 1848, 40
4. kot velelnik iti, priti: Hodi bratec, všolo BJ 1886, 6; ſztani gori i hodi KŠ 1771, 28; hodi ſzodecz veren KŠ 1754, 272; hodi i glédaj KŠ 1771, 776; On je velo: hodi kmeni SŠ 1796, 4; Hodi k-nam, oh duh szvéti KAJ 1848, 136; Hodte moi verni SM 1747, 83; hodte blagoszlovleni Ocsé mojega KM 1783, 66; Hotte kmeni, Vi nevolni grejsniczi BKM 1789, 233; Hodte, ino podajte Nyemi vase ſzrdcze BRM 1823, 6; I erkao je Jezus: hodta za menom KŠ 1771, 104; I ercsé nyim: hodmo vu bli'znyejſa mejſzta KŠ 1771, 105; Hodimo vu Soulo KOJ 1845, 138; hodte kmeni vſzi, ki ſze tridite KŠ 1771, 37; hodte hitro vu ográdecz KM 1790, 38
hodéči -a -e hodeč: Tak ednáko v-tvem pozványi vſzigdár hodécs delas SŠ 1796, 128; vtemnoſzti hodécsi vidis veliko ſzvetloſzt KŠ 1754, 12a; Hodécsi pa Je'zus kre mourja KŠ 1771, 12; v-ſoulo hodécsi pojbics KM 1790, 56; Iſzkao ſzi me vnogo hodécs SŠ 1796, 47; I vidoucsi ga vucseniczke po mourji hodécsega KŠ 1771, 49; Predgovor, ali ta naprei hodécſa reics TF 1715, 26; teda z-touv literov hodécsa globoko- ali viszikoglászna, lasztivnoszt KOJ 1833, 80; Niscse je ne csüo, ka bi dobro hodécsa vöra vdárila KAJ 1870, 158; Obá pred Bougom hodécsa vu vſzej zapovidaj KŠ 1771, 161; vidoucsi nejme, plantave hodécse KŠ 1771, 52; vu solo du'zno hodécse soláre AI 1875, br. 2, 2; Radoſzt nad viſztini hodécsimi KŠ 1771, 737
Prekmurski
štèri -a -o
I. ozir. zaim.
1. kateri, ki: Drügi zrok, ſterie nei naiménſi TF 1715, 5; Ki vszáko ſztvári nyé sivleinye dáva, ſteri da kermo neimoi sivini ABC 1725, A6a; Bojdi dika Bougi ſteri vſze vodi KŠ 1754, 264; Boug je pravicsen Szodecz, ſteri louna to dobro KMK 1780, 5; nej nám trbej táksega kejpa gori vzéti, ſteri ſze nám ne priſztája KM 1790, 20; Grêh je ta moja nevola, Steri mi ſzrdcze ſztrási BRM 1823, 9; szam premiszlo on haszek, steri sze zná szpraviti KOJ 1833, V; szo szvoj szlóki jezik obogatili, steri je lih vu pszüvanyi premo'sen bio KOJ 1848, 8; more eden glasznik bidti, steri ali jedino sztoji AIN 1876, 7; Mesárski pes, šteri bojéča teléta goni AI 1878, 8; cslovecsa moudróſzt, ſtera znatúre pohája TF 1715, 3; po nenávednoſzti, ſtera vu nyih jeſzte SM 1747, 7; Szpomenisze ſztvoie dobroute, stera je bila SM 1747, 93; miloſcse, Stera je obilno razisla na náſz KŠ 1771, 574; modrouſzt, ſtera vkaniti nemore KMK 1780, 5; rejcstá, Stera mi bojazen dá BKM 1789, 14; pomoucs meti, stera bode pouleg nyega SIZ 1807, 5; Telou moje, Stero je za váſz dáno TF 1715, 40; ſzerczu, stero ta nebeſzka iscse SM 1747, 91; popejvanye, ſtero ſzprávoga ſzrczá zhája BKM 1789, 7b; 'ſivlejnyem, ſtero je veſz ſzvejt premoglo KM 1796, 10; czvejtje, Stero hitro zraſzté SŠ 1796, 10; Vogleja je prvo bilou, stero je melo szpoznati KOJ 1848, 4; drêvo, stero prineszé szád TA 1848, 3; sze dête, stero je pol leta sztaro AI 1875, kaz. br. 7; Dühá, po ſteroga miloſchi vörjemo TF 1715, 27; ſztvár, ſtere neſzmejmo 'zeleti KŠ 1754, 61; katechiſmus, kſteromi ſze je priverglo TF 1715, 9; Cslovik, steromi greihe ne racsuna SM 1747, 95; oszoba je ona, k-steroj ta prva gucsi AIN 1876, 16; katechiſmus, Steroga offerüjem TF 1715, 9; vecsnoga blasenſztva, steroga ſzem ſzpravil SM 1747, 83; pleva, stero veter raznoſzi SM 1747, 92; miloscſo, stero davas SM 1747, 90; nébo, vſtero je Kriſztus gori vzéti KŠ 1754, 112; ſzin, vſterom ſzeje ſzpunila TF 1715, 38; Po sterom dugoványi ſzo zgübili SM 1747, 51; 'zivlejnye, vſterom je on 'ziveo KŠ 1754, 106; reicſi, po ſteroi poſztánete TF 1715, 8; pout, po steroi bodes hodil SM 1747, 96; materno rejcs, vſteroj ſzo ſze poroudili KŠ 1771, A6a; pays, zsterim vgaſziti morete SM 1747, 27; moucs, ſz-ſterov ſze nescsejo KŠ 1754, 194; ſzſterov merov bodte vi merili KŠ 1771, 113; Ár, ſterom ſoudbom ſzoudite, ſztiſztom bodete ſzodjeni KŠ 1771, 21; Po ſzkrblivoſzti, z-ſterom ti vsza ravnas KM 1783, 25; Jezik, z-sterim vadlüjemo KOJ 1833, XI; Pannonii, z-sterov szo ládali KOJ 1848, 7; nyim Timotheuſa i Epafrodituſa posle, ſteriva nyim preporácsa KŠ 1771, 590; od Szrbie i Csarnegore poglavnikov, steriva národa tüdi szlovenszki jezik gucsita AI 1875, kaz. br. 3; Otsa i Szin, od Steriva vö ſzhája KŠ 1754, 123; Od ſzrditoſzti i düsne vejſzti, ſterivi je doli ftisao KŠ 1754, 116; ti ſzi nepriatel vszeim tisztim, ſteri hüdo delajo ABC 1725, A7b; grehi, steri ſzo veliki SM 1747, 93; Vi, ſteri ſzte okrſztseni KŠ 1754, 266; i malo ji je, ſteri jo nájdejo KŠ 1771, 22; nepriatele moie, sterie doſzta SM 1747, 95; prilik, ſz-ſteri necſiſztoucſa ſzhája KŠ 1754, 47; Sterih düſe pa ido KMS 1780, B2b; vnogi ſzo znáſz, ſterim nyihovo vreime nepernáſſa TF 1715, 7; Ti trüdni, ſtere i delo Te'zi KŠ 1754, 261; nevoul, ſtere i mi trpimo KŠ 1771, 529; ricsi; vu ſteri ſze zvelicsas ti KŠ 1771, 376; Pri ſterih eto nájdes BKM 1789, 5; garicze, vu steri ga pelajo KOJ 1833, VI; moje greihe, ſterimi ſze odpüſzti TF 1715, 46; grehe ſterimi ſzem tebé zbantüval ABC 1725, A5b; med ſterimi ſze Bo'za rejcs gláſzi KŠ 1754, 129
2. za izražanje pripadnosti lastnine: Stero je tou blágo KŠ 1754, 132; de drevo, steroga liſztje ne povéhne SM 1747, 92; Kriſztus, ſz-ſteroga ranami ſzmo ozdravili KŠ 1754, 109; Za toga volo i mi, od ſteroga dnéva ſzmo csüli KŠ 1771, 603; krvi preleanya, stere czeina je tak drága SM 1747, 61; ſztvár, ſtere czeina je tak drága SM 1747, 61; Márie zſtere je porodjen Jezus KŠ 1771, 5
3. kdor: A ſteri pak ne vörje TF 1715, 45; kaj vſzáki, ſteri ſze ſzrdi na brata ſzvojega KŠ 1771, 15; Steri kaj hüdoga ſzprſzéganyem obecse KŠ 1754, 18; I vſzáki, ſteri csüje ete moje ricsi KŠ 1771, 23
4. kar: Za ſtera vſza jeſz nyemi hválo dávati morem KŠ 1754, 86; Da ſzküſzite, ſtera ſze razlocsávajo KŠ 1771, 592; nazvejſztita Ivani, ſtera csüjeta KŠ 1771, 35

II. poljub. zaim. izraža nedoločeno, poljubno osebo, stvar: Steri poszlavec na dugo vrêmen vöosztáne AI 1875, kaz. br. 3; ſteri Szlepoſzti oslátati nemorejo TF 1715, 4; Stere ſztvorjene ſztvári Bo'se ſzo vrejdne KMK 1780, 9; Stera szo govorênya tále razlocsávajôcsa znaménya AIN 1876, 8; Sterih pamet je témna poſztánola SM 1747, 7; Od ſteri ſze zdaj loucsim SŠ 1796, 6; sterim Cslovik more vüzdo polositi SM 1747, 96; Sterim Apoſtolom ſze je i ſzkázao KŠ 1754, 112; Za stere bodo te molili SM 1747, 95; kaj csi bi ſteri ſzpadno SIZ 1807, 14
Prekmurski
svéti -a -o prid.
1. svet, vreden češčenja: Szvéti Pavel Apoſtol právi TF 1715, 3; Tvoi ſzvéti Angel nai bode zmenom ABC 1725, A5b; Szuét vszeih ſeregov Bogh ABC 1725, A7a; Daſze dicsi ſzvéti Duh SM 1747, 84; Boug je ſzvéti KŠ 1754; Szvéti jeſzte Boug KŠ 1754, 273; Ocsa, Szin, i Szvéti Düjh KMK 1780, 5; Szvét, kricsijo BKM 1789, 1b; Szvét Goſzpon Boug SŠ 1796, 9; Boug Ocsa je szvét KOJ 1845, 136; I z-angelmi szvét szpêvali KAJ 1848, 10; ſzvéta mati czérkev BKM 1789, 7; ſze imenüjejo Szvéto Trojſztvo KMK 1780, 8; ki sze ie popriel od Düha szvétoga ABC 1725, A5a; Szvétoga David Krála SM 1747, 91; vtiſſaj nám tvojega Szvétoga ocso KM 1783, 10; Svéta Düha je poſzouda SŠ 1796, 22; Szvétoga Düha pomôcs BRM 1823, IV; Lástno Drüžbe svétoga Števana AI 1878, 1; Hvala ſzvétomi Duhi SM 1747, 90; vi Vſzigdar ſzvetomi Dühi prouti ſztojite KŠ 1754, 126; Hvála ſzvétomi Dühi BKM 1789, 7; ſteri pa ercsé prouti ſzvétomi Dühi KŠ 1771, 40; Postenyé dühi szvétomi KAJ 1848, 9; i vu tvojem prſzéganyi ſzvétoga Bogá ne navájaj KŠ 1754, 16; Ár ona prineſzé ſzebom Dühá ſzvétoga KŠ 1771, 439; Tvega ſzvéta Dühá nám podejli BKM 1789, 178; Dáj nam tvojga ſzvéta Dühá SŠ 1796, 54; Ar diha szvétoga Vnêmar bantüje KAJ 1848, 4; po tvoiem ſzvétom ſzinei ABC 1725, A6b; Vörjem vſzvétom Dühi BKM 1789, 7; Vermo v-Dühi ſzvétom BRM 1823, 4; Mi verjemo v-dühi szvétom KAJ 1848, 9; pred tvoim ſzvétim Bosánſztvom SM 1747, 54; I zſzvétim Dühom BKM 1789, 2; navküp ſzvétim Dühom SŠ 1796, 9; tvoie ſzvéte Angele SM 1747, 64; obari po tvoi ſzvéti Angeli ABC 1725, A6b; rejcs nám po ſzvéti lidéjh vo nazvejſztsena KŠ 1754, 1; Z ſzvétimi Mántrnikmi SŠ 1796, 9; Dai nam ſzvétoga Düha SM 1747, 55; Ino ſzvéti Proroczke BKM 1789, 7; Szvéti apostolov Djánye KŠ 1771, 337
2. ki je v zvezi z Bogom: Tákſa zmoſna Bosja ſzvéta reics TF 1715, 11; Szvéta je nyegva vola SM 1747, 74; ſzvéta rejcs KŠ 1754, 7; právdi, ſtera je ſzvéta KŠ 1771, 438; ka je ſzvéta Mati Czérkev pred náſz dála KMK 1780, 4; Csi je eto Bogá Ocsé ſzvéta vola SIZ 1807, 4; Ako glih je Bosje ſzvéto imé TF 1715, 25; Od tvega ſzvéta licza, Ne odvrzi tvojga ſzinka BKM 1789, 375; do szvétoga dnéva v-Gödöllöi bode AI 1875, kaz. br. 8; ſzvetloſcha reicſi Bosje ſzvéte TF 1715, 3; siveti poleg tvoie ſzvéte vollye ABC 1725, A6b; poleg tve ſzvéte volje SM 1747, 65; nazvescsávanya ſzvéte Bo'ze rejcsi KŠ 1754, 131; poszlühno me je z szvoje szvéte gore TA 1848, 4; moliti proti tvoiemi ſzvétomi Templomi ABC 1725, A7b; Bosjoj ſzvétoi reicſi vörjemo TF 1715, 27; ſze naj tak ponása liki Kriſztus k-ſzvétoj Materi Czérkvi SIZ 1807, 9; ki tvoi ſzvéti Evangelium glaszio ABC 1725, A6b; lübi zakon ſzvéti SM 1747, 88; na Tábli ſzvojo ſzvéto zapoved gori napiſzao TF 1715, 12; ki tvojo ſzvéto reics odürjávajo ABC 1725, A6b; gori czimprajte váſz na ſzvéto vaſſo voro KŠ 1754, 2b; Kakda Bo'zo rejcs za ſzvéto mámo KŠ 1754, 27; vu ſterom tvojo ſzvéto volo vo nazvejſzto KŠ 1771, A2a; Vorjem i ſzvéto Czirkev BKM 1789, 7; ſtero goder nyegovo ſzvéto imé jemlés TF 1715, 13; steri godi nyegovo szvéto Imé iemlé ABC 1725, A4a; Nyega ſzvéto ime dersi vu pustenyi SM 1747, 88; Szvéto hiſtvo je Boug naſztavo SIZ 1807, 3; ſzem vu nyegovom ſzvétom iméni okerſchen TF 1715, 10; po nyegovom ſzvétom iméni nepreklinyali TF 1715, 13; kak vu ſzvétom hiſtvi bodoucſim KŠ 1754, 46; stero dú'snoſzt po ſzvétom hiſtvi na ſzébe vzeme SIZ 1807, 9; poſzlüſanye pak po reicsi Bosjoi ſzvétoi TF 1715, 24; Po ſzvétoi Vecsérji SM 1747, 50; naj morem oſztánoti vu tvojoj ſzvétoj miloscsi KM 1783, 3; Goszpôd je vu szvétoj Czérkvi szvojoj TA 1848, 9; Boug ſzvoim ſzvétim perſztom TF 1715, 12; ſztvoim ſzvétim blagoſzlovom ABC 1725, A6a; Pravicsno 'zivlejnye ſz-ſzvojim ſzvétim iménom KŠ 1754, 21; je ſnyegovov ſzvétov recsjov vküper zvézana TF 1715, 31; Pred ſzvétov Vecsérjov SM 1747, 49; i 'znyegovov ſzvétov ricsjouv nej tak KŠ 1754, 16; Sz-tvojov szvétov vrêdnoſztjov BRM 1823, 9; nad Sionom, szvétovo gorov mojov TA 1848, 3; Szo ſzvéti Sakramentomi KMK 1780, 4; ſzo Bosje ſzvéte zapóveidi napiſzane TF 1715, 12; vu tvoie ſzvéte roké TF 1715, A5b
3. v zvezi sveto pismo temeljna knjiga krščanske vere: czejlo Szvéto Piſzmo KŠ 1754, 1; zſzvétoga piſzma vküp zebráni TF 1715, 1; czejloga ſzvétoga piſzma ſumma KŠ 1754, 5; kati na szejlo ſzvéto piſzmo KŠ 1771, A8a; reics Bosja, stera je vu ſzvétom piſzmi SM 1747, 36
4. ki v največji meri obvladuje negativna nagnjenja: ſzvétoga 'zitka 'zivlejnye KŠ 1771, 671; na ſzvéti 'zitek opominajo KŠ 1754, 197; Opomina a. vſze na 1. ſzveti 'zitek KŠ 1771, 702; po ſzvétom 'zitki na haſzek obrnés KŠ 1771, A8b; 'sivi v-ſzvétom 'sitki SŠ 1796, 10; i ono imé ſzvétim 'sitkom zadobiti KM 1796, 10; Naj ſzvéti bomo KŠ 1754, 66
nájsvetéjši -a -e najsvetejši: Áldov náj ſzvétejſi KM 1783, 57; dicsim te oh náj ſzvétejse Bo'sánsztvo KM 1783, 3; czimprajte ſze gori na náj ſzvetejſo vöro vaſo KŠ 1771, 759
svéti -a -o sam. sveti: Eta veli te Szvéti KŠ 1771, 772; ti szvéti szo na malo prisli TA 1848, 9; i vnouga tejla ti ſzvéti ſzo gori ſztanola KŠ 1771, 96; keliko hüdoga je vcsino tvojim ſzvétim KŠ 1771; med te odebráne Szvéte priti KŠ 1754, 10a; je notri ſou ednouk vu ta ſzvéta KŠ 1754, 685; notri ides vu ta szvéta TA 1848, 53; naj ſze odicsi vu ſzvéti tvoji KŠ 1771, 672; i zakaj nej bole pred ſzvétimi KŠ 1771, 499
Prekmurski
svòj -a -e povr. svoj. zaim.
1. svoj, izraža splošno pripadnost osebku: ſztráni pa ſzvoje ga nadigne SM 1747, 41; ſzvoje ſzvojega vcsenyá ſzpominanye KŠ 1771, 717; na laſztivni ſzvojga lüſztva jezik obrnyena KŠ 1771, A5a; Kak zárocsnik zſzvega meſzta BKM 1789, 4; Szpominajmoſze mi z-ſzvega preminejnya SŠ 1796, 132; bi ſzi pár zbüdo ſzvojega 'sitka SIZ 1807, 4; nemajoucsi z-szvojega Národa Poglavnika KOJ 1833, VII; Na szvojega iména dén BRM 1823, X; ponáčišenje svojga návadnoga živlenja AI 1878, 8; ſteri Szlepoſzti ſzvoje oslátati nemorejo TF 1715, 4; Jesus ſzvoje moucſi bode kastigal SM 1747, 15; pouleg ſzvoje vrejle gyedrnoſzti BKM 1789, 3; ki pôleg ſzvoje dú'znoſzti poglednovsi BRM 1823, IV; nedáte deáka od szve hi'se KOJ 1845, 141; greih ſzvojemi Düſnomi Paſztéri oznániti TF 1715, 36; sze k-szvojemi dokoncsanyi dr'zijo AI 1875, kaz. br. 2; Máčka svojemi gospodi ne tak nagnjena AI 1878, 8; Goszpôd je vu Czérkvi szvojoj TA 1848, 9; ino ſzvoi ſitek pobolſajo TF 1715, 35; i zavezek ſzvoi da nyim poznati SM 1747, 94; sitka ſzvega on pobolsa SM 1747, 85; návuk ſzvoj zapecsáto KŠ 1771, 2 (B1b); je Ádama na ſzvoj kejp ſztvouro SIZ 1807, 3; I v-dühovnoj csészti neszé pred tébe áldov szvoj KAJ 1848, 10; ſzvojo voljo na znánye dál SM 1747, 9; je ſzvojo ſz. rejcs obdr'zao KŠ 1771, A2b; Vero ſzvojo po delaj vö ſzká'se KMK 1780, 4; Boug pa naj dá ſzvojo pomoucs BKM 1789, 8b; Ki po'saluje ſzvojo hüdoubo KM 1790, 16; ino k-nyej ſzvojo lübezen nadigno SIZ 1807, 4; ſzvoje napunenyé prikázau TF 1715, 20; oberni knám ſzvoie licze ABC 1725, A7a; ſzkvárjenye ſzo na ſzvoje pokoleinye zaſzádili SM 1747, 51; gda oſztávi ſzve teilo SM 1747, 71; ſzkrbi za ſzvoje lüſztvo KŠ 1754, 105; i csiſzti gümno ſzvoje KŠ 1771, 10; Szuncze ſzvoje zahájanye BKM 1789, 5; poszlavec vöpové szvojo mislênye AI 1875, kaz. br. 2; Po večeráj povrže svojo skrivno mesto AI 1878, 7; vjednom Szvojem liſzti TF 1715, 3; kiſze ne poverne knyemu vu ſzvem sitki SM 1747, 83; nyé vu ſzvojem králeſztvi zdr'záva KŠ 1754, 105; ki bi vu ſzvojem jeziki ſteti nemogao KŠ 1771, A5b; vu ſzvojem 'zitki, nej mogao na ſzvetloſzt piſztiti BKM 1789, 3; V-ſzvojem prmislávanyi SŠ 1796, 5; lübézen vu ſzrczi ſzvojem gori je nadigno SIZ 1807, 4; po dobrom dühi szvojem KAJ 1848, X; Govori vu szvojem szrczi TA 1848, 8; ország sze po szvojem zabránom prednyási ravno AI 1875, kaz. br. 3; uu ſzvojoi reicſi TF 1715, 28; kai je vu ſzvojoi reicſi oblübo SM 1747, 33; 'zivoucſi po moki ſzvojoj KŠ 1754, 112; Düh po etoj ſzvojoj rejcsi vcsi KŠ 1771, A8b; naj bi náſz po ſzvojoj ſzmrti odküpila KMK 1780, 5; Vu lejpoj ſzvojoj diki BKM 1789, 12; Po ſzvojoj pokornoſzti Váſz oſzloboditi BRM 1823, 8; V svojoj lüknji se jáko bráni AI 1878, 10; Boug je ſzvoim perſztom napiſzao TF 1715, 12; ſzvoim kervnim preleányem SM 1747, 16; ſzvojim ſzvétim 'zitkom KŠ 1754, 115; ſzvojim laſztivnim jezikom KŠ 1771, A4b; ſzvojim mrſzkim 'ſivlejnyem KM 1796, 10; z-szvojim szprevedüvanyem KOJ 1845, 7; z-szvojim vnougim poropom KOJ 1848, 5; s svojim betegom AI 1878, 8; ſzvojov kervjov TF 1715, 22; ſzvojom kervjom SM 1747, 12; abarui deſzniczom ſzvom SM 1747, 66; zrokouv bráni ſzvojov SM 1747, 75; je on ſz ſzvojov dikov 'ziveo KŠ 1754, 106; ovi ſzvojom jálnoſztjom KŠ 1771, A3a; pred ſzvojov ſzmrtjov doli ſzpiſzao BKM 1789, 3; Zdr'zi váſz ſzvov rokouv BKM 1789, 11; Szvom pomocsjom pomágao BKM 1789, 10; edne z-szvojov velikoucsov sztrasne KOJ 1833, IIII; Ar sze te neveren hváli z hotlivosztjov szvojov TA 1848, 8; ſzrbio i Csarnagoro szvojov vojszkov dopunijo AI 1875, kaz. br. 3; On me jan svojov miloščov pomozi BJ 1886, 3; i naj ſzte ſzami ſzvoji KŠ 1771, 501; pojáſz okouli ledevjouv ſzvoji TF 1715, 9; prvi plod ſzvoji csrejd KM 1796, 8; Od svoji protivnikov AI 1878, 10; i dá ga vucſenikom ſzvoim SM 1747, 39; kaj Angyelom ſzvojim zapovej KŠ 1771, 11; ſzvojim vornim SŠ 1796, 6; kai Boug ſzve verne oſztávi SM 1747, 73; je ſzám Kriſztus ſzvoje Vucsenike vcſio KŠ 1754, 7a; vadlüvajoucſi grejhe ſzvoje KŠ 1771, 9; ſzrecsno tá troso dnéve ſzvoje SIZ 1807, 4; vcsiti szvoje vucsenike KOJ 1833, III; ali ſztiſzne ſzvoje lampe KŠ 1754, 58; ſzo sli nazáj vu ſzvoj domovine KŠ 1771, 8; ſzo 'ze ſzvoje goſzli poveſzili BKM 1789, 2b; ſzégne vu ſzvoja nádra TF 1715, 42; iemlé vu szvoia viszta ABC 1725, A4a; vu ſzvoja nádra noter ſzégne KŠ 1754, 42; Ali zgrdijo ſzvoja licza KŠ 1771, 19; Deca svoja šolska dugoványa vküppoberéjo BJ 1886, 4; János Evangeliſta vu ſzvoih knigai TF 1715, 34; vu ſzvoji Prorokov piſzmaj KŠ 1771, A7a; i potrdjáva vu szvoji lasztivni praviczaj KOJ 1833, VIII; K mantri je on na vszê szvoji sztezaj TA 1848, 8; Velikási na szvojih sztroski szo dú'zni nazôcsi bidti AI 1875, kaz. br. 3; Boug je mené ſzvoimi dármi preſzveito TF 1715, 23; ſzvoimi jeziki ſze oni prilizávaio ABC 1725, A7b; kai ſze zmoſnoga prikáse ſzvoimi ſzvéczi SM 1747, 16; me je ſzvojmi dármi preſzvejto KŠ 1754, 122; naj ga ne zaklácsijo znogami ſzvojimi KŠ 1771, 21; ſzám pred ſzvojimi ocsami KŠ 1771, 431; ſtere i z-ſzvojimi rokami ſzpiſzao BKM 1789, 3; nego z-szvojimi Orszácsimi rendelüvanyi 'selejo KOJ 1833, VIII; s svojimi krátkimi nogámi AI 1878, 8; iméni szvojemi na csészt KAJ 1848, X
2. izraža sorodstveno razmerje: püſcsa mleiko, vu vüſzta ſzvojega Deteta TF 1715, 7; Ki z-szvojga szina odicsenyem KAJ 1848, 2; lübeznoſzt kſzvoiemi Oczi SM 1747, 41; pokoren bodoucſi Otſi ſzvojemi KŠ 1754, 106; i nazáj ga je dáo ocſi ſzvojemi KŠ 1771, 200; Ino ſzvojmi Ocsi je priká'se SŠ 1796, 8; 'Sena je pa dú'sna páli Mou'si ſzvojemi SIZ 1807, 10; Goſzpodár ovo Szvojoi Druſiniczi more predloſiti TF 1715, 31; Kako ocsa ſzvojoj deczi, kou SM 1747, 73; Ár ſzam priſao odlocsávat ſznehou prouti ſzvekrvi ſzvojoj KŠ 1771, 34; Mati deczi ſzvojoj SIZ 1807, 10; Svojoj materi je pa nejvupao ovaditi BJ 1886, 9; kaibi vſzáki ſzvojega Hiſesnoga Tüvariſſa lübo TF 1715, 15; je nyemi ſzvojega ednoga ſziná na Zvejſzto SM 1747, 9; ſzkrblivoſzt za ſzvoj odvejtek KŠ 1754, 4a; ali opſzüje Otſo ſzvojga KŠ 1754, 32; Sziná ſzvojega narodjenoga KŠ 1754, 115; lübi i brata ſzvojega KŠ 1771, 733; ſziná ſzvojega Hénoka imenüvao KM 1796, 10; ſzvojo Drüſiniczo navcsiti TF 1715, 11; szo dejte szvoje pripelali KOJ 1845, 7; z-ſzvojim odvejtkom vrét KM 1796, 7; Z-ſzvojim ſzvétim Szinom SŠ 1796, 61; naj ne goſzpodüje nad mo'som ſzvojim SIZ 1807, 10; ſzvojov z-senouv KM 1796, 7; za vcſenyé otrouk ſzvoih TF 1715, 4; za vcsenyé szvojih otrokov KOJ 1845, 6; naj vsze dobroga csáka od szvoji sztarisov AIN 1876, 9; nego rái ſzvoim ſzinoum TF 1715, 4; svojim roditelom pripovedávala BJ 1886, 4; ſzvoje dráge ſzinke gori zhránio TF 1715, 4
3. izraža ustreznost, določenost: vu 60. leti ſzvoje ſztaroſzti KŠ 1771, 2 (B1b); ſzád prineſzé vu ſzvoiem vreimeni SM 1747, 92; Tá küga sze je szvoje dni podomácsila KOJ 1845, 117; da szo nej v-szvojih mládih lejtih v-solo hodili KOJ 1845, 7; naj ji dá jejſztvino vu ſzvojem vrejmeni KŠ 1771, 83
4. v zvezi za svojega imena izraža omejitev trditve: za szvoga Iména volo ABC 1725, A8b;
svòj -a -e sam. svoj, lastni: ne glédajmo vſzákſi ſzvoja KŠ 1771, 340; ki je na ſzvoja nikaj nej pazo KM 1790, 62
Prekmurski
vòla tudi vòlja -e ž
1. volja: a ni ſze nyemi vola neſzpuni TF 1715, 47; Boidi volja Tvoja TF 1715, 28; Boidi vollya tvoia ABC 1725, A4b; Szvéta je nyegva vola SM 1747, 74; Boidi volja tvoja SM 1747, 43; Vola mrtva vgrejhi KŠ 1754, 124; bojdi vola tvoja KŠ 1771, 206; naj ſze po meni ſzpunyáva tvoja Bo'sánszka vola KM 1783, 2; Szrczé, mislejnye, i vola Kſzebi je vlejkla ta zemla BKM 1789, 59; Tva vola je naj bougsa SŠ 1796, 3; Csi je eto Bogá Ocsé ſzvéta vola SIZ 1807, 4; Li ta Tvoja dobra vola BRM 1823, 9; ednoga csloveka vola sze more dopuniti AI 1875, kaz. br. 2; pouleg voule Bogá Nebeſzkoga TF 1715, 12; pouleg nyegove ſzvéte volje ſivé TF 1715, 10; poleg tvoie ſzvéte vollye ABC 1725, A6b; poleg tve ſzvéte volje SM 1747, 65; náſz vo oſzloubodo pouleg voule Bo'ze KŠ 1754, 118; ne ſzpádne na zemlo brezi voule Ocsé KŠ 1771, 33; ravnaj pouleg tvoje ſz. voule KM 1783, 5; da jo nyemi z-dobre-voule dájo SIZ 1807, 5; Stvári od svoje vole se giblejo AI 1878, 4; volo pa Kriſztuſevoj vouli podvr'ze KŠ 1754, 127; Szo vsza, i voli nyegvoj podlo'zna KAJ 1848, 8; Vnyega voulo ſze ſcsém zroucsiti SM 1747, 72; Tebi darüjem volo mojo KM 1783, 5; Dokecs more ſzpuniti, Szvojega Ocsé volo BKM 1789, 12; Ocsé volo szpuni BRM 1823, 10; da bi szkoro volo meo oditi KOJ 1848, 4; Bog vu voli, i vſzem SM 1747, 33; V-Bo'zoj dobroj vôli BRM 1823, 10; blaſenſztva, steroga ſzem ſzpravil zvoljom ocza mega SM 1747, 83; i vſzej voulov je zracsúnani med ti edenájſzet Apoſtolov KŠ 1771, 343; jáko ſze tak protivi z-voulov, ki ſze ne paſcsi povéksávati KM 1796, 5
2. v zvezah: po volji po želji, na ljubo: Boug mi dela po vouli SM 1747, 74; Naj ſzi dela po vouli KŠ 1754, 268; Tebé zadovoli, krühom po vouli BKM 1789, 357; i meni je nikaj nje po vouli KM 1790, 46; Ár je düsi po vôli hodo TA 1848, 40; Li tô njemi je po vôli KAJ 1870, 9; vse po tvojoj vôli bom včino BJ 1886, 8;
za voljo zavoljo, zaradi: za moy greihov volo umreu TF 1715, 42; ino za nyihovo voljo da nám nezadersi TF 1715, 29; za vollo moih nepriatelov ABC 1725, A7b; deite za nasso vollyo poſztano ABC 1725, A6b; ti meni za nyega volio miloſztiv SM 1747, 60; za voljo grehov moi SM 1747, 38; i za nyih volo tou'ziti KŠ 1754, 118; I bodete odürni vſzeim za mojega imén volo KŠ 1771, 33; Za etoga véksega ſzvedouſztva volo SIZ 1807, 5; od stere je szpêvao za volo rêcsi Kúsa TA 1848, 6; Eden gospod je za volo küšávanje péske pámeti, od potüvo AI 1878, 8
Prekmurski
povrnóuti tudi povrnóti -vrném dov.
1. vrniti, dati: po szili odvzéte grünte Dühovsztvi tak, kak poszvetnoj Goszpodi z-csiszta povrnoti KOJ 1848, 117; i za kaménye krüh povrnés KOJ 1845, 37; povrni nyemi prvo zdrávje KŠ 1754, 244; povrni tvoj mecs nazáj vu meſzto nyegovo KŠ 1771, 90
2. povrniti: Dobro povrnouti roditelom je dobro pred Bougom KŠ 1754, 33; Ocsa tvoj, ki vu ſzkrivno gléda, povrné ti vu ocsiveſznom KŠ 1771, 19; Povrni nyemi Goſzpoud pouleg dejl nyegovi KŠ 1771, 652; Povrni meni veszeljé blagoszlova tvojega KOJ 1845, 129; Molila bom za nyih, naj nyim Boug povrné KOJ 1845, 45
3. spreobrniti: Da nyé povernés BKM 1789, 349; povrni me, oh predrági Jezus moj KM 1783, 264; Ti ſzi moudre vcſino ſzvéte Apoſtole, Dabi povernoli ktebi neverne BKM 1789, 148; Na té je niháo Jezus naj bi te ſzvejt na krſztsánſzko vöro povrnoli KM 1796, 101; Gda bi ga pa Kriſztus na pouti, ſtera v-Damaskus pela, csúdno povrno KŠ 1771, 432; i Szamaritánſzko 'ſenſzko je povrno KM 1796, 97
povrnóuti se tudi povrnóti se -vrném se
1. vrniti se: Teda veli: povrném ſze vu hi'zo mojo KŠ 1771, 41; Po tom sze túsni vu Sz. miszlih domou povrnéjo KOJ 1845, 96; Po niki dnévi pa ercsé Paveo k-Barnabáſi: povrnva ſze KŠ 1771, 390; i vu zemlo, z-ſtere je vzéti, naj ſe nazáj povrné KM 1796, 7; I, gda bi ſze povrno, pá je je najsao, ka ſzo ſzpáli KŠ 1771, 148; i povrnoula ſze je nazáj vu hi'zo ſzvojo KŠ 1771, 165; Povrnolo ſze je pa ti ſzedendeſzét zradoſztyom govorécsi KŠ 1771, 203
2. povrniti se: naj ſz-kákſim tálom i oni tebé nazáj ne zovéjo, i nazáj ſze ti povrné KŠ 1771, 219; Trüd i sztrosek sze nam eti sztôkrát povrnôti má KAJ 1870, 121
3. spreobrniti se, poboljšati se: naj ſze ne odgovárjajo nigda ſzkrátkim 'zitkom ka ſzo ſze nej mogli povrnouti, csi vu ſzvojoj hüdobi merjéjo KŠ 1754, 35; pridoucsi k-Pavli po po'zalüvanyi ſzvojega hüdoga dela dá ſze povrnouti KŠ 1771, 663; Zdâ tak más goriſztanoti, I k-Bôgi ſze povrnoti BRM 1823, 3; Csi sze nescsejo povrnôti ti neverni TA 1848, 6; Povrni mi i povrném ſze KŠ 1754, 76; Csi grêhe rad po'zalüjem, I k-Tebi ſze povrném BRM 1823, 8; Zakaj ſze z-ſztvoji grejhov ne povrnés SŠ 1796, 169; Csi sze ne povrnés hitro, Bics bo'zi te doide bisztro KAJ 1848, 190; Da jai za iſztino nevernikom bode, ki ſze ne poverne knyemu vu ſzvem sitki SM 1747, 83; poſtrájfaj ga, i csi ſze povrné, odpüſzti nyemi KŠ 1754, 171; Do pekla, Odnut ſze nazáj poverné, K-ocſi vnebéſza obrné BKM 1789, 20; I zhüdi grejhov ſze ne povrnéte BKM 1789, 438; akoſze povernéjo, pokouro vcſinio TF 1715, 35; grejsnikom, i oni ſze povrnéjo na tvojega ſz. iména diko KŠ 1754, 233; Ár ſze je potücsilo ſzrczé lüſztva i povrnéjo ſze KŠ 1771, 43; Naj ſpoznajo Csüdne tvoje poti, knyim ſze povrnéjo BKM 1789, 301; Povrniſze kmeni, ár ſzem jaſz tebé odrejso KŠ 1754, 217; Povrni ſze záto od ete tvoje hüdoube KŠ 1771, 365; i povrnmoſze k-Goſzpodni KŠ 1754, 210; Vu kom ſze mi povernimo, Da vu grejhi ne zginemo BKM 1789, 62; Povrnmo-ſze z-vraj'sega orſzága SŠ 1796, 21; Povrnteſze i vörte Evangyeliomi KŠ 1754, 6b; povrnteſze i okrſti ſze váſz vſzáki KŠ 1771, 347; Povrnte ſze tak k-nyemi BRM 1823, 3; Ja szám Boig pravicsni, Povernte sze k meni vszi BKM 1789, 14; neſcſem tomi greiſniki ſzmerti nego naj ſze te greisnik poverné SM 1747, 8; naj se povrné i 'zivé KŠ 1754, 232; naj ſze k-tebi povrné po právoj pokouri KM 1783, 134; naj ſze 1. na nyegovo miloscso povrnémo KŠ 1754, 162; naj, ſzpoznavſi nyegovo dobrouto ſze povrnéjo KŠ 1754, 168; naj ſze gda ne povrnéjo i odpiſztijo ſze nyim grejhi KŠ 1754, 112; Ka je bio prvle, liki ſze je povrno, neznamo KŠ 1754, 101; povrno ſze je z velikim gláſzom dicsécsi Bogá KŠ 1754, 229; Dönok ſzo ſze vbougi 'znyih povrnoli KŠ 1754, 667
povrnéši -a -e oziralen: Gvisno delo povrnési: mely AIN 1876, 39
povŕnjeni -a -o
1. spreobrnjen: 'Zidovje i poganye povrnyeni KŠ 1771, 345; Naj je trouſta te povrnyene 'Zidove KŠ 1771, 701
2. vrnjen: da je nyim Györ zevszov okolsinov povrnyeni KOJ 1848, 58; Koróna je pa Andrási povrnyena KOJ 1848, 33; ino protesztantom vkrajvzéte 90 Cérkve povrnyene KOJ 1848, 93
povŕnjeni -a -o sam. spreobrnjeni: Tak erkôcs povrnyenomi: Dnesz bos vu paradi'somi Z-menom KAJ 1848, 94; Jezus je grêhov dácsa Vſzem tim povrnyenim BRM 1823, 47
Prekmurski
zvelíčati -am dov. zveličati: Tak nemore náz zápoved zvelicſati TF 1715, 19; Kriſtus more zvelicſati vekoma SM 1747, 14; Boug ſcsé lidi zvelicsati KŠ 1754, 162; zvelicsati te vörvajoucse KŠ 1771, 491; Toga ſcsé zvelicſati BKM 1789, 103; csi mo'zá ne zvelicsas KŠ 1771, 502; ár on zvelicsa lüſztvo KŠ 1754, 99; ár on zvelicsa lüſztvo KŠ 1771, 6; ino me zvelicsaj KŠ 1754, 228; ino me zvelicsaj KM 1783, 38; zvelicsaj náſz BKM 1789, 2; da bi náſz odküpo i zvelicsao KŠ 1754, 114; ka bi náſz zvelicsao KMK 1780, 13; Da bi náſz zvelicso BKM 1789, 29; naj bi náſz zvelicsala KMK 1780, 5; Nei náz je Kriſtus zvelicſau TF 1715, 32; kai je náſz zvelicſal SM 1747, 12; je náſz zvelicsao KŠ 1754, 190
zvelíčati se -am se zveličati se: Vüpas ſze zvelicſati TF 1715, 37; Vüpas ſze eſcſe zvelicſati SM 1747, 38; zakaj bi ſze nebi mogao zvelicsati KŠ 1754, 9b; ſto ſze tak more zvelicsati KŠ 1771, 63; ki ſze ſcsé zvelicsati KMK 1780, 5; Nemre ſze zvelicsati BKM 1789, 13; Zvelicsam ſze z-miloscse SŠ 1796, 135; zvelicsas ſze KŠ 1771, 470; Steri bode vörvao zvelicsa ſze KŠ 1754, 187; I csi ſze te pravicsni komaj zvelicsa KŠ 1771, 712; ka ſze cslovik zvelicsa po vöri KŠ 1771, 454; ka nyemi je potrejbno vörvati, da sze zvelicsa KOJ 1845, 74; Kakda ſze pak zvelicsamo TF 1715, 20; Po kom ſze pa zvelicsamo KŠ 1754, 82; vörjemo, ka ſze zvelicsamo KŠ 1771, 388; Po ſterom ſze i zvelicsate KŠ 1771, 520; zakaj ſze pa vſzi ne zvelicsajo KŠ 1754, 120; ino ſze ne zvelicsajo KŠ 1771, 192; naj ſze zvelicsa, potrejbno je KMK 1780, 5; naj ſze po vöri zvelicsamo KŠ 1754, 162; naj ſze vi zvelicsate KŠ 1771, 281; naj ſze vſzih lidjé zvelicsaio SM 1747, 8; naj ſze ne zvelicsajo KŠ 1754, 164; ino bi ſze zvelicſal SM 1747, 8; Neg’, ka bi ſze vſzáki zvelicsao BKM 1789, 23; kaibi ſze tak po tákovoi vöri zvelicſali TF 1715, 41; ino kai bi ſze tak po táksoi Vöri zvelicsali SM 1747, 40; naj ne gucsimo kaj bi ſze zvelicsali KŠ 1771, 617; Da bi ſze po nyem zvelicsali BKM 1789, 19; Boug scsé, ka bi sze lüdjé vszi zvelicsali KOJ 1845, 77
zvelíčani -a -o
1. zveličan: Steri vörje, zvelicſan boude TF 1715, 32; zvelicsani ne more biti KM 1783, 16; Zvelicsan je, Ki vnyem vorje BKM 1789, 33; na vupanye zvelicsane nemrtelnoszti KAJ 1848, X; vcsini me zvelicsanoga KM 1783, 181; Zvelicsano preminejnye .. Boug dáj pocsivanye SŠ 1796, 15; csi ſcsémo zvelicsani biti KŠ 1771, 443; i zvelicsani bomo KM 1783, 27; Zvelicsani nazáj nescsejo KOJ 1845, 96
2. zveličaven: pred menom ide, Zvelicſanim návukom BKM 1789, 161
Prekmurski
príti tudi prídti prídem dov.
1. priti, premikajoč se v določeno smer doseči cilj, namen: Paſcsi ſze pred zimov priti KŠ 1771, 653; Paſ ſze li ſzamou dale pridti KM 1790, 20; Jönni; pridti KOJ 1833, 161; Vszáki more dosztojno oblecseni v-solo priti KOJ 1845, 8; Ki nescse na szedsztvo pridti AI 1875, kaz. br. 8; Ár kesno pridti i zamüditi se jas bojim BJ 1886, 6; jasz naszkoroma nezáj pridem AI 1875, kaz. br. 7; Či vu šolo prideš BJ 1886, 4; Steri kesznej pride, tou more klecsécs zmoliti KOJ 1845, 9; Ki brs zacsne, dale pride KAJ 1870, 11; Ar vnougi prido vu iméni mojem govorécsi KŠ 1771, 143; prejk karpátszkih gór pridejo KOJ 1848, 7; Ne ſtimajte, ka bi priſao právdo razvezávat KŠ 1771, 103; I gda bi priſao Jezus vu Petrovo hi'zo KŠ 1771, 25; Hitri Králi vu hip friski da bi bili prisli SŠ 1796, 126; nej ſzem priſao razvézávat KŠ 1754, 103; Ali za toga volo ſzam priſao KŠ 1771, 308; Kak rad szem, kâ szem sze prisao KAJ 1870, 5; Kak ſzi oprvics priso BKM 1789, 8; Li za náſz volo ſzi prisao BRM 1823, 9; Cslovecsi ſzin je nei prisal SM 1747, 12; Paveo iſztina je tá nej priſao KŠ 1771, 601; nej je prisao v-solo med deczo KOJ 1845, 5; Gda je pét let minolo, te je nezáj prišo AI 1878, 8; k-ednomi potoki prisla AI 1878, kaz. br. 7; vu šôlo hodila, kama je nigdár nej kesno prišla BJ 1886, 4; i prisli ſzmo ga molit KŠ 1771, 7; Eto ſzo onih, steri ſzo prisli zveliki nevoljáj SM 1747, 31; Ár ſzo i oni prisli na ſzvétek KŠ 1771, 277; Vougrov, steri szo z-Á'sie szem prisli KOJ 1833, VIIII; Avarci, ki szo vu Dálmacio prisli KOJ 1848, 6; vu Jeſuſſi, ani knyemo priti nemorem TF 1715, 23; dabi Mogao priti vtou blá'zenſztvo KŠ 1754, 274; Naj nám po etom 'sitki vu Nebéſza dá pridti KMK 1780, 28; naj k-tebi morem pridti KM 1783, 6; Dokecs pridem ta na meſzto vu nebeſzko Králeſztvo SM 1747, 78; gda prides znébe KŠ 1754, 272; Da prides vnebeſzki ſereg angyelſzki BKM 1789, 1e; odkud pride ſzoudit ſive ino mertve TF 1715, 22; odkud pride Szoudit ABC 1725, A5a; ſzvéti Düjh ober Tebé pride SM 1747, 10; Düj ſzvéti pride na té KŠ 1754, 107; Ár za toga volo pride ſzrditoſzt bo'za na ſzini nevernoſzti KŠ 1771, 583; obdrügim pa pride vu Dühi BKM 1789, 18; Ár gda pride, mi toga neznamo SŠ 1796, 8; Odnut pride vſze bode ſzodio BRM 1823, 4; doklem mi vszi ktebi pridemo ABC 1725, A7a; jeli preczi tá po tój pouti pridemo KŠ 1754, 143; i po vu Kriſztuſi vöri na vekivecsno praviczo pridemo KŠ 1771, 830; Daj, da k-tebi na diko pridemo KAJ 1848, 10; Molte, naj vu ſzküsávanye ne pridete KŠ 1771, 247; V-nébe diko pridete BRM 1823, 8; kteri po nyem kBogi prideo SM 1747, 14; nám otroczi merjéjo, vu ſzvoj lejp ürok prido BKM 1789, 10; Vſzi angyelje pridejo BKM 1789, 19; V-lêpi ürok pridejo BRM 1823, 5; pren. csi gBosjemu ſztolo seles právi priti SM 1747, 88; kaj je ete zaiſztino te prorok, ki má pridti na ete ſzvejt KŠ 1771, 283
2. premikajoč se v določeno smer biti bliže komu: ne bránte decsiczi kmeni priti ABC 1725, A6b; On szkoro scsé kvám priti BKM 1789, 12; Gda bi Náthan prorok knyemi priso TA 1848, 41; Známo, ka je Szin Bo'zi priſao KŠ 1754, 99
3. biti, postati deležen česa: Pridi knám králeſztvo Tvoje TF 1715, 25; Pridi knám králeſztvo Tvoje ABC 1725, A4b; Pridi knám králeſztvo Tvoje SM 1747, 43; Pridi knám králeſztvo Tvoje KŠ 1754, 152; Pridi knám králeſztvo Tvoje KŠ 1771, 18; Pridi knám králeſztvo Tvoje KM 1790, A3b; Pridi knám králeſztvo Tvoje KM 1783, 278; naj blagoſzlov med pogáne pride SM 1747, 17; naj pride na té od lüdi blagoſzlov KŠ 1754, 33; naj ne pridete vu ſzküsávanye KŠ 1771, 148; kai ſzi ti zpokornoſzti k-tvojemi Oczi v Teilo priſal SM 1747, 52; je po ednom Csloveki greih na ſzveit priſel SM 1747, 7; Od Ocsé Bogá na zemlo, Priso BKM 1789, 3; tak je ta ſzmert na vſze lüdi preik prisla SM 1747, 7; Gda je pa prisla punoſzt vrejmena KŠ 1754, 115; kaj ſzo mojega robſztva dugoványa bole na prej idejnye Evangyelioma prisla KŠ 1771, 529; Rávno kak po ednoga greihi to ſzkvárjenye na vſze lüdi prislo jeſzte SM 1747, 8; Vmiloscse vrejmeni Prisloje zvelicsanye BKM 1789, 11; ti szvéti szo na malo prisli TA 1848, 9
4. doseči določeno stanje: Ka je potrejbno vſzákomi csloveki, gda k-pámeti pride KMK 1780, 5; tak dale pride i tvoj rázum KM 1790, 20; ino gda tiſzti veſzéli Jürjav dén pride SIZ 1807, 5; Pride csin nyegov na glávo nyemi TA 1848, 6; vzvünszko tr'ztvo pride i ceno doli vdári AI 1875, kaz. br. 8; po etoj poti vküpidévcsi, k-cili pridemo AI 1875, kaz. br. 1, da vrejdni bodemo vujti vſzejm tiſztim, ſtera pridejo KŠ 1754, 113; Ovo dnevi prido, vſterih piſztim glád na eto zemlou KŠ 1754, 4b; Ki sze v-souli vcsijo, na goszpodsztvo prido KOJ 1845, 140; meszto zdanyesnyi mertükov nôvi vnücanye prido AI 1875, kaz. br. 6; knige ne naides, kotera bi bila na ſzvetloſcho prisla TF 1715, 48; Ár ſzo pravili, ka je od pámeti priso KŠ 1771, 110; Ár je nej na dobro priſſao KM 1790, 56
pridajóči -a -e ki pride, nastane: Zemlje-vogelje je pod zemlo pridajoči logov AI 1878, 55
pridóuči tudi pridóči -a -e
1. ko je prišel: I, tá pridoucſi prebivao je vmeſzti KŠ 1771, 9; Ár, csi bi ſto pridoucs drügoga Jezuſa predgao KŠ 1771, 547; Pridoucsi z-lovine E'ſau, zvedo je KM 1796, 20; Ár on tá pridoucs zapré vszo dopridejnye KOJ 1848, 4; pridoucsa ſzpádnola je pred nogé nyegove KŠ 1771, 124; Domô pa pridôcsa z-máterjov, pá je zácsala pleszti KAJ 1870, 143; i ona je domô pridôcsoj materi niti vecs povedati nêmogla KAJ 1870, 43; i grejsniczke pridoucsi, ſzeli ſzo ſzi KŠ 1771, 28; nad pridoucsimi bratmi KŠ 1771, 740
2. prihodnji, sledeči: Nazviſcsáva pridoucsega Antikriſztuſa KŠ 1771, 627; Brátec! pridi knam pridôčo nedelo BJ 1886, 23; králeſztvo Bo'ze pridoucse KŠ 1771, 129; kaj bi vtom za nyim pridoucsem vörvali KŠ 1771, 400; Ka ne bi vzéo i vu pridoucsoj vekivecsnoſzti KŠ 1771, 134; ludjé sze na pridôcse zimszke dni priprávlajo KAJ 1870, 28; znavſi vſza na ſzébe pridoucsa KŠ 1771, 325
pridévši -a -e ko je prišel: Pridevsi caszar szvojimi prednyari AI 1875, br. 1, 7
Prekmurski
dvá dvéi dvéi glav. štev.
1. dva a) v samostalniški rabi: Petrova dvá KŠ 1754, 3; ſzta dvá bilá KŠ 1771, 259; ſzta li dvej bilej KŠ 1754, 185; Dvej KMS 1780, B3; Sz. Düjh pa od oboj dvöj ſzhája KŠ 1754, 92; ſteroga ſcséte zdvöj naj vám piſztim KŠ 1771, 94; eden eti dvöj KŠ 1771, 267; csiſztoucsa, i dvöj jedinſztvo BKM 1789, 265; Dvá naime TF 1715, 26; kákſiva ſzem jaſz li dvá moje dni vido KŠ 1754, 3b; zácsao je je posilati po dvá dvá KŠ 1771, 118; Gucsi zdvöma od ſzvojega naſzledüvanya KŠ 1771, 24; Kriſztus lepou gucſi zdvöma BKM 1789, 94; geto sze korén z-dvöma ednákima vküpglaszniki dokoncsa KOJ 1833, 82; Dvej bodeta mlele KŠ 1771, 82; edno milo idi 'znyim dvej KŠ 1771, 17 b) v prilastkovi rabi: Dvá sztarejsiva Átilova sziná KOJ 1848, 5; escse dvá sztrána sze nájdeta AI 1875, kaz. br. 2; kaj je dvá czloveka ſzveduſztvo iſztinſko KŠ 1754, 292; dvê-kotrig AIN 1876, 7; Niſcse nemre dvöma Goſzpoudoma ſzlu'ziti KŠ 1771, 19; Na dvá tála ſze razdeljávajo TF 1715, 26; vido je drüga dvá brata KŠ 1771, 12; kaj po dvöma dnévoma vüzen bode KŠ 1771, 87; Ka ſze zapovidáva po dvöj ſzlejdnyi zapovidaj KMK 1780, 45; dvej nogej majoucsi KŠ 1754, 146; od dvej lejt KŠ 1771, 8; Za dvej leti KOJ 1848, 4; Po dvej gibej je kaſtigani KM 1790, 74; Od polklaftra méter szkoro z-dvöma pálecoma dugsi AI 1875, kaz. br.; szamo v-etima dvöma meszta toliko sze pôva AI 1875, kaz. br. 8; vu steroi ſzta dvei Naturi SM 1747, 34; dvej drejvi ſzta náj vékſega gláſza KM 1796, 5; Vu etivi dvej zapouvidaj viſzi czejla pravda KŠ 1771, 75
2. izraža približnost: vu vüſztaj dvá ali tri ſzvedouk KŠ 1754, 195; naj vu dvá, ali trej ſzvedokouv vüſztaj ſztoji KŠ 1771, 59
Prekmurski
ki ozir. zaim.
1. kateri, ki: po Jeſuſſi kriſtuſſi, kie zanáz právdo napuno TF 1715, 20; Boghi, Ki vszákoi ſztvári nyé sivleinye dáva ABC 1725, A6a; dai ſze naiti Meni ki ſzem praih SM 1747, 90; zſtere je porodjen Jezus, kiſze zové Kriſztus KŠ 1771, 5; Goſzpoudi naſſem, Ki ſze je poprijao od Dühá ſzvétoga KMK 1780, 7; Csloveki, ki ſze ſcsé zvelicsati KMK 1780, 5; Bo'se, ki ſzi tvojim ſzlugom vu vadlüványi dopüſzto KM 1783, 11; ſze veſz ſzvejt csüdije, Ki nyegovo rojſztvo csüje BKM 1789, 20; i lepsi on, ki je náſz ſztvouro KM 1796, 5; Dönok ſze pa tiſzti, ki sze boji SIZ 1807, 6; Bôg, Ki dávas áldov BRM 1823, 3; Atila Kráo, ki z-Gotmi zdru'sen ide zPannonie KOJ 1848, 3; Oh Bôg, ki grêh odürjávas KAJ 1848; mô'z, ki nehodi po tanácsi ti neverni TA 1848, 3; Znám da mo Düsno Zveſzt vtiſis, ká od znotra toſi SM 1747, 69; Szuncze, Kou je ednouk prislo gori KŠ 1754, 273; delo veliko, Kou je ober moje moucsi BKM 1789, 8; lakomnoſzt, ká je ſzrczi 'smetno SŠ 1796, 32; te dén, Komi ſze radüjo Angyelje BKM 1789, 30; tvojega vernoga, koga ſzi odküpil SM 1747, 63; gospodi bejžo, koga tak dugo let ne vido AI 1878, 8; ſzercze, ko ſzi opral SM 1747, 69; delo, vkom ſze nám dobrouta dáva KŠ 1754, 184; ono vrejme, vkom ſzeje ſzkázala ta zvejzda KŠ 1771, 7; koupeo, vkoj ſze odeperémo KŠ 1754, 7a; rejcs, po koj naſſa ſzrcza pobudjáva KŠ 1754, 125; ſzo od vöre odſztoupili, po koj je pravicsnoſzt KŠ 1771, 561; Tü je vöra, vkoj idem vu Paradi'zom BKM 1789, 424; Tü je vöra, vkoj idem vu Paradi'zom SŠ 1796, 112; On dá, ſzkim bom zadovolen SM 1747, 72; Ágnecz Vüzenſzki, ſzkim ſzo 'ziveli KŠ 1754, 185; ſzkrſztom, ſzkim ſze jaſz krſztim KŠ 1771, 66; od te temnicze, ſzkom ſze mi grozi KM 1783, 228; ſzkim ſzi teda zgucsávas BKM 1789, 439; vodé, ſzkouv ſze more kruh ſzpecſi KŠ 1754, 202; mojva kmeta, Kêva mi 'zivis iszcseta KAJ 1870, 134; szojo táksi, ki szo escse nê bili AI 1875, kaz. br. 3; Od prorokov, ká ſzo povejdana BKM 1789, 440; onim, od kiſzmo vkradnoli KŠ 1754, 53; od lüdi szvêta, kê tál je vu 'zitki TA 1848, 12; vucsenikoma, Kéh ſzrczá za'zga BKM 1789, 94; nevoule trpeli, Z-kej ſzo ſze 'se mentüvali SŠ 1796, 164; ne primlejo vſzi eto rejcs, nego kim je dáno KŠ 1771, 62; i kêm z kincsom napunis trbüh TA 1848, 12; Kim je protivna szilaVerno mater vkravzéla KAJ 1870, 19; po apostolszki jezikaj, kém sze dalo znánya AIP 1876, br. 6, 8; lejpe dári, Ké ſzmo od nyega vzéli BKM 1789, 358; Vi vbogi, ké szvet zametáva KAJ 1848, 298; z nevoljami, ké moremo mi trpeti SŠ 1796, 65; Imenuje one, po kej ſze álmoſtvo má poſzlati KŠ 1771, 541; Pred kimi je predgao KM 1796, 117; med kejmi je bila i Mária Magdalejna KŠ 1771, 153
2. kdor: Ki nevrejdno priſztápla, Té za 'zitek ſzi ſzmrt ſzprávla KŠ 1754, 257; vören Krſztsenik, ki eta ſtés KŠ 1771, A7b; I ki ſze ſcsé ſztebom právdivati KŠ 1771, 17; Ki je pa kaj dobroga dr'sao, tá je drügoga nerad püſzto KM 1790, 86; dá razmeti, ka ki lübi Dobro KOJ 1833, VIII; Ki kaj hüdoga vidi ali csüje KOJ 1845, 9; Ki sze za knige nesztára KAJ 1870, 6; Ki dobro vino 'zele dobiti, more AI 1875, kaz. br. 8; on, ki je náſz ſztvouro, od koga mámo vſzo naſſo dobrouto KM 1796, 5; Bôg, koga je zadomescsávanye TA 1848, 77; Koga edna nôga je kratsisa od te drüge KAJ 1870, 35
Prekmurski
právda -e ž
1. zakon, predpis: uu etih recſih ſztoy vſza právda ino vſzi Profétye TF 1715, 18; Dabi právda tvoia moi troust nebila SM 1747, 31; Právda je nam voj bila k-Kriſztusi KŠ 1754, 70; Tô je právda od Bôga dána KAJ 1870, 55; Po táksem vszáka právda po poszlavci od národa szprávlena AI 1875, kaz. br. 2; Zakai zprávde nyé dela TF 1715, 19; kai jaſz neimam moje pravicze, stera je zprávde SM 1747, 21; po preſztoplenyej pa te právde Bogá ſzramotis KŠ 1754, 157; Ki ſzo Izraelitánczi, kih je ſzinovcsina i dika i zákonye i právde dánye KŠ 1771, 467; Moja rana je nevola, Stero mi dén noucs ſzprávla Právde moucs BKM 1789, 14; Grejhe tvoje pouleg Sz. Materé Czérkvi právde vadluj KM 1790, 111; ſteri pouleg nyegove ſzvéte právde 'sivéjo SIZ 1807, 8; i ka sze právde zapôvidi gvüsno doprneszéjo AI 1875, kaz br. 2; ſteri gucsi prouti ſzvojemi brati prouti právdi gucsi KŠ 1754, 56; 'Zena je zvézana kprávdi tecsáſz, dokecs nyé mou'z zivé KŠ 1771, 504; vendar moro merkati, da tou csinécsi prouti právdi piszanya, naj nesztanovitnoga rázuma nezroküjejo KOJ 1833, 58; Po právoj vöri po Jeſuſſi Kriſtuſſi, kiezanáz právdo pravicsno napuno TF 1715, 20; poſzlao je Boug Sziná ſzvojega vcſinyenoga pod právdo KŠ 1754, 115; Dönok, csi králeſzko právdo doprnáſate pouleg piſzma KŠ 1771, 748; Zakaj je vrgao Boug naſſa mislejnya, i po'selejnya pod právdo KMK 1780, 46; Bo'zo právdo ſzam jaſz napuno BKM 1789, 18; Ti szi takso naprêpolo'zenoszt, stero králszka vola nescse za právdo posztaviti AI 1875, kaz. br. 2; Nego vu právdi Goſzpodnovoi ſze veſzeli SM 1747, 92; Ti ſze vprávdi vális KŠ 1754, 157; Liki je piſzano vu právdi Goſzpodnovoj KŠ 1771, 169; Nego vu Právdi Jehove má radoszt szvojo TA 1848, 3; za volo zaſzlüſenyá kriſtuſſa Jéſuſſa, pravicsni poſztánemo pred právdov Bosjov TF 1715, 24; dabi on one, kteri ſzo pod Právdov bili SM 1747, 10; ſteri ſzo pod právdov bili KŠ 1754, 115; Ár ſzte nej pod právdov KŠ 1771, 460; ár ſze ono z-Bo'sov právdov protivi SIZ 1807, 9; Právde sze po szpráviscsi dogotovijo AI 1875, kaz. br. 2; Orszácsko ládanye od krála potrdjeni právd sze more pelati AI 1875, kaz. br. 2; vſzáko lüſztvo je melo poſzebne právde, i návade KM 1790, 90; Csi miniszterium kaj za právde 'zelê posztaviti, eto kak podsztavo more polo'ziti AI 1875, kaz. br. 2
2. pravica: Ne bode tam nigdár právde SŠ 1796, 151; Jaſz hocſem mojo právdo vu nyih pamet poloſiti SM 1747, 18
3. spor, prepir: Per; szvája, právda KOJ 1833, 168; Bougsa je krátka szpráva, kak duga právda KOJ 1845, 12; Ti szi mojo právdo vö szpelao TA 1848, 7; 'Ze tak je doſzta zmenkanya med vami, kaj právde máte med ſzebom KŠ 1771, 500
Prekmurski
ravnàti ràvnam nedov.
1. ravnati, voditi, usmerjati: Vcſio náz naſſ ſitek ravnati TF 1715, 12; naj bole vekivecsnomi zvelicsanyi ravnati mores KŠ 1771, A8a; Bog nas, ki vsza ravnas v-pravicsnoszti KAJ 1848, 10; Ar stere Düh Bosji ravna, (goni) SM 1747, 23; Vtoj cséſzti on vſza ravna KŠ 1754, 105; i ravna nogé naſe na pout méra KŠ 1771, 166; Ár on vſze Moudro ravna vpoglédi BKM 1789, 16; Sziromák csloveka nakányanye dober Boug ravna KM 1790, 16; Ki ravna szvoja dela KAJ 1848, 7; ravnai tvoio pout pred menov ABC 1725, A7b; ino ravnai mené gneſz SM 1747, 46; Vodi i ravnaj moje nogé po tvoje ſz. zapouvidi ſztezáj KŠ 1754, 233; Jezus Kriſztus ravnaj pout naſo kvám KŠ 1771, 619; Oh Boug ravnaj k-tebi ſzrczá KM 1783, 11; Ravnaj tve ſzrczé ktomi, Da ſze dopádnes nyemi BKM 1789, 15; Z-Dühom me ravnaj eti na právo poniznoſzt BRM 1823, 9; ravnaj pred menom pôt tvojo TA 1848, 5; ino pouleg nyegovi zapouvidi veſz nas 'zitek ravnajmo KŠ 1754, 68; vaſſe vcſenyé tak rendeluite ino ravnaite TF 1715, 6; ravnajte pout Goſzpodnovo KŠ 1771, 266; Szteze 'ze ravnajte BRM 1823, 6; Szvétoga Düha, dáj ki de me ravno BKM 1789, 78; i bode národe prav ravnao TA 1848, 7; Sz. Düjh naj ono Vſze ravna KŠ 1754, 248; Goſzpoud pa naj ravna ſzrczá vaſa KŠ 1771, 629; On naj vcsi ino ravna 'seno ſzvojo SIZ 1807, 9; naj nas 'zitek pouleg nyé ravnamo KŠ 1754, 69; Sto je ravnao po Jó'suevoj ſzmrti Izraelſzke ſzini KM 1796, 45; ka je nej szpráviscsa vkuppouzvao, nego po szvojem ravnáo KOJ 1848, 45
2. oskrbovati, skrbeti za kaj: dokecs moski vünej márho ravnajo KOJ 1845, 40; da on zná szvoje recsi, i oupravo hasznovito ravnati KOJ 1833, XV
ravnàti se ràvnam se
1. odpravljati se: Ino ſze ſzpát ravna KŠ 1754, 248; Gda ſze 'se na pocſinek ravna cslovik KM 1783, 172; Pa tüdi Törk szem dale sze ravnao KOJ 1848, 69; Kakda ſze je ravnao Goſzpon Kriſztus vu Nebéſza KM 1796, 115; Kapitán z-szvojimi sze je tüdi za nyima ravnao KOJ 1848, 104; na dugo pôt ono, na stero sze je rávno zdâ ravnao KAJ 1870, 115; Paveo ſze po vnougi gmajnaj ravna v-Jeru'zálem KŠ 1771, 397
2. ozirati se, zgledovati se: Poſtenyé ſze pa ne ravna na ſzám kejp KMK 1780, 39; Vſzáka Dusa ravnaj ſze BRM 1823, 6; Záto ſze ravnajmo BKM 1789, 19; Lejpo ſze ravnajte Zdaj ide zvelicsanye BKM 1789, 12; I jaſz bom ſze za nyim ravnao BRM 1823, 86; Potom ország sze po szvojem zbránom prednyási ravno AI 1875, kaz. br. 3; tákſi, ki ſzo ſze li pouleg ſzame ſzvoje laſztivne voule ravnali KM 1790, 78
ravnajóči -a -e usmerjajoč, upravljajoč, vodeč: Oh hválte Vſza môdro ravnajôcsega, Bôga BRM 1823, 104; Vu bojni razmi [konj] i bôga ravnajôcsi glász zapovednika KAJ 1870, 88
ràvnani -a -o usmerjan, voden: csi je na dobro pout ravnani KM 1790, 56
Prekmurski
réjč tudi réč -i tudi ričí ž
1. beseda, jezikovna enota za označevanje pojmov: Ka vcsini eta rejcs ſztvoriti KMK 1780, 9; da razmis, ka vſzáka rejcs zadene BKM 1789, 7; Rêcs je z-edne ali vecs szillabih sztojécse vöpovêdanye dugoványa AIN 1876, 7; nego ſzamo edno rejcs povej KŠ 1771, 25; Na nyegovo rejcs ſze nakleknemo SŠ 1796, 8; ptühinszke litere, stere vu ptühinszkoj rêcsi sze nücajo AIN 1876, 6; nego vſzakov recsjov, ſtera zvüſzt Bo'zi zhája KŠ 1771, 11; i vö je vrgao te dühé li zricsjom KŠ 1771, 25; Tou nam pokáſejo ete recſi TF 1715, 44; Kotereſzo te ricſi TF 1715, 39; na miſzlimi ſztojo vſzigdár reicsi tvoje SM 1747, 83; Te naj vékſo zrok je márne ricsi KŠ 1754, 44; Naj bodo ricsih ete KŠ 1754, 4; i nistere neſzpodobne recsi BRM 1823, II; ár ovak na nász szpádnejo one kárajoucse recsi KOJ 1833, X; recsi so z-kotrig KAJ 1870, 6; Na zgovárjanye gledocs szo rêcsi stiriféle AIN 1876, 8; Koterie rázum teh recseh TF 1715, 18; Tak i od eti rejcsi ſcsiscsene ſzo nase peſzmi BKM 1789, 4; po gorivzétji szlovenszkih rejcsih med szvoje KOJ 1848, 8; Govorênya [szo] z-rêcsi KAJ 1870, 6; Od szillab i od rêcsi AIN 1876, 7; Vu obrácsanyi szam pohaszno deacske recsi KOJ 1833, V; Z-káksimi recsmi je potrejbno proſziti SIZ 1807, 3
2. kar je izraženo z besedami: Rêcs Goszpodna je csiszta TA 1848, 10; od stere je szpevao Goszpodni za volo récsi Kúsa TA 1848, 6; Ár što je legov, je dobre rêči nevrejden BJ 1886, 5; Nyegovo rêcs mam vervati BRM 1823, 7; zetakovom reicsjom onda oſzodi nyé SM 1747, 83; ricſi moje pa nigdár ne prejdejo KŠ 1771, 82; Tou ſzo rejcſi Kriſztusa BKM 1789, 19; Eto szo nakráczi nasse récsi SIZ 1807, 4; Naj zpoznas gvüsnoſzt oni rejcs KŠ 1771, 161; A ſteri pak etim recſem ne vörje TF 1715, 45; ſteri vorje tejm ricsém KŠ 1754, 210; záto, kaj ſzi nej vörvao recsim mojim KŠ 1771, 162; steri reicsi tve poſzlüsa SM 1747, 85; I tve ſzvéte rejcsi zdr'závati BKM 1789, 133; Na té ricsi záto mi merkajmo SŠ 1796, 15; nasse récsi, na ſtere récsi od váſz eden lejpi odgovor csákamo SIZ 1807, 4; uu etih recſih ſztoy vſza právda TF 1715, 18; Ka vörjemo po ricsáj dvanájſzetoga Stüka KMK 1780, 22; lepou pomali ino zponiznimi recsmi predkláda TF 1715, 7; Boug naz ſzteimi ricſmi kſzebi ſche pritégnoti TF 1715, 26; ſzem znasſega Goszpodna ricsmi tak vcsio KŠ 1754, 6a
3. navadno v zvezi rejč Božja evangelij, berilo: Reics Bosja oſztane vſzigdár SM 1747, 79; Rêcs bo'za KAJ 1848, VI; ta ſzvetloſcha reicſi Bosje ſzvéte TF 1715, 3; ako reicsi Bosje neſcheio priéti SM 1747, 80; Truber, Bo'ze rejcſi ſzluga KŠ 1771, A6a; te Bo'ze rêcsi ſze dr'zi BRM 1823, 3; mi Bosjoi reicſi vörjemo TF 1715, 27; ſzvétoj nyegovo rejcſi vörjemo KŠ 1754, 160; Reics Bosjo ſzlisſimo SM 1747, 81; Gda kaj za Bo'so rejcs dr'zimo KŠ 1754, 19; ino ſzi nazveiſztil meni, po tvojoi ſzvétoi reicsi SM 1747, 67; naj on náſz varje vu ſzvojoj rejcsi KŠ 1754, 174; Pride Po ſzvojoj ſzvétoj rejcſi BKM 1789, 19; Molitev po Rêcsi Bo'zoj TA 1848, 9; nego zrecsjov Bosjov vküpe ſzklenyena voda právie kerſzt TF 1715, 32; gda naſſo hüdoubo z-Bo'zov ricsjouv odejvamo KŠ 1754, 20; naj gucsi, kako Bo'ze ricsi KŠ 1754, 22; poſzlüjhnite mojega kvám zdaj zagovárjanya ricsi KŠ 1771, 410
4. nauk: Rêcs nyegovo bôgajte BRM 1823, 8; naj ſze niscse nyegove rejcsi ne vcsi KŠ 1754, 163; tüdi njegovo reč dobro pozna AI 1878, 8; Vcsio náz vrecsei ſiveti TF 1715, 12; da naz obderſi, uu ſzvojoi reicſi TF 1715, 28; Da bi I 'znyega rejcsjom 'ziveli BKM 1789, 176; ka ſze nám po eti ricséjh odpüscsanye dá KŠ 1754, 206
5. besedilo: sze szpráviscse sz-precstenyom králeszke recsih odpré AI 1875, kaz. br. 1; dokoncsati v-králeszkoj rêcsih naprédáne dugoványe AI 1875, kaz. br. 2; Liki je piſzano vu knigaj ricséjh E'zaiás proroka KŠ 1771, 173
6. govorjenje: Goszpodne poszlühni moio reics ABC 1725, A7b; na králeszko recs dáni odgovor AI 1875, kaz. br. 2; ino je rêč pazlivo poslüšala BJ 1886, 4; tanács ſzo dr'zali, kakbi ga zamre'zili vu rejcsi KŠ 1771, 73; vu rêcsi, I v-krſzti je nazôcsi BRM 1823, 5; Nêoszkrúno v-rêcsi, v-deli KAJ 1848, 4; Goszpodne, szlisaj recsi moje TA 1848, 4
7. obljuba: Lübézen k-tvojoj rejcsi SŠ 1796, 3; dáu nam je reics ſitka vekivecsnoga TF 1715, 3
8. govorica, jezik: Govorejnye (Jezik, Rejcs) vu szebi szamom je ono KOJ 1833, VII; csi sze ednouk pokopa vogrszka rejcs KOJ 1833, III
9. glagol: Verbum (rejcs, ige) KOJ 1833, 12
Prekmurski
vès vsá vsé nedol. zaim.
1. v pridevniški rabi ves: da tebi vez moi sitek priétno bode ABC 1725, A5b; Nai veſz ſzveit troubi SM 1747, 72; gnao ſze je veſz ſereg ti ſzviny KŠ 1771, 27; vesz opijani szi je 'silo pretrgao KOJ 1848, 5; vu etih recſeh ſztoy vſza právda TF 1715, 18; vſza pamet mi je poterta SM 1747, 68; puna je vſza zemla KŠ 1754, 88; da ſze ga vſza decza bode bojála KM 1790, 20; Vsza szoszedsina sze je zacsüdila KOJ 1845, 6; ino vsze moie csinenye priétno boude ABC 1725, A5b; I ovo, vſze meſzto je vo slo KŠ 1771, 27; Szamosztavnik je vsze ono, stero znamenuje AIN 1876, 10; ſteraje od vſzega ſzveita vékſa TF 1715, 5; Racsun de mi dati z-ſzega 'zitka BKM 1789, 443; Álmos z-szega národa vküpnarédi KOJ 1848, 7; kaibiſze mi Bogá ober vſze ſztvorjene ſztvári bojali TF 1715, 13; ino mené od vsze vraise csalarie obráni ABC 1725, A5b; Vsze miloſzti Otecz miloſztiv SM 1747, 59; O vſzeh miloſcse Bog SM 1747, 62; i od vſze pogibeli naſz varje KŠ 1754, 30; brezi vſze dvojnoſzti záto KŠ 1771, 431; Bogá lübiti moremo zevſze moucsi naſſe KMK 1780, 33; Lübim te zevſze moucsi moje KM 1790, 108; da ga vsze pohvále vrejdnoga bode cenilo KOJ 1845, 4; Katechiſmus je vſzega ſzvétoga piſzma ſumma TF 1715, 10; náz obarui od vszega zla ABC 1725, A4b; ko ſzi ſzpravil pred obliczem vſzega lüſztva SM 1747, 58; od vſzega hüdoga obaruval SM 1747, 47; vſzega Ádamovega pokolejnya gori ſztánejnyi KŠ 1754, 114; zmiloscse brezi vſzega zaſzlü'zenyá KŠ 1754, 9b; ki ſzlobou ne vzeme odevſzega ſzvojega poiſtva KŠ 1771, 221; Od vszega hüdoga, oszloubodi nász KM 1783, 8; sze domá vszega potrejbnoga navcsiti nemore KOJ 1845, 7; Kristus boidi vſzemu luſztvu ti pomocsnik SM 1747, 90; kai ſzi meni veſz kints ſenkal SM 1747, 52; potop napelali na veſz cslovecsánſzki národ KM 1796, 10; Poteri vszo ſzilo nevernikov ABC 1725, A6b; Dai dabi vſzo nyegovo hüdoubo doli mogel obleicsi SM 1747, 53; vſzo ſzvojo krv dáva KŠ 1754, 7b; I vſzo vaso 'zaloszt obrné na radoszt BKM 1789, 12; kak da bi on vſzo mestri gori najſao KM 1796, 10; vszo mogoucsnoszt gorialdüvati KOJ 1833, VII; perêm vszo nôcs posztelo mojo TA 1848, 5; vcſini vſze tvoje delo TF 1715, 13; i vſze ſzlisanye dáo KŠ 1754, 85; i dáo nyemi je imé ſcseſz vſze KŠ 1754, 110; i küpimo na vſzo eto lüſztvo hráno KŠ 1771, 197; Jaſz ſze vüpam vſze ono KMS 1780, B3b; Blagoſzlovi nám vſzo delo BKM 1789, 373; Ite povſzem ſiroukom ſzveiti TF 1715, 31; Tebi porácsam vu vſzem mojem ſitzki SM 1747, 65; nai vláda povſzoi Zemli SM 1747, 4; Na ſzvoj kejp vu vſzoj modrouſzti KŠ 1754, 95; razgláſzila ſzta ga povſzoj onoj zemli KŠ 1771, 30; Stera je bila pred nyim vu vſzoj miloscſi BKM 1789, 17; ino sze po vszoj zdájnoj zemli razpresztréjo KOJ 1848, 3; Toga vodis, zevſzem dobrim blagoſzlovis SM 1747, 85; je nájménſe med vſzejm Szeményem KŠ 1771, 44; cſi gli zevſzim gláſzom tvoje lampe brnijo BKM 1789, 7; ka je zevſzov hi'zov vörvao Bougi KŠ 1771, 394; idite povſzem ſzveiti KŠ 1771, 155; Mi ſzmo vſzi navküpe pokopani TF 1715, 33; Vszi moy nepriatelie moreio kszramoti biti ABC 1725, A8a; Ár vſzi proroczke i právda ſzo proroküvali KŠ 1771, 36; 'snyimi sze vszi sztarci zdignejo KOJ 1848, 5; Vſze ſztvorjene ſztvári ſzo nikaj nej drigoga KŠ 1754, 125; Ino akobi glih od etih vſzeih ſzküſávani bili TF 1715, 30; Kai veli Boug od vſzeih teih zapovedi TF 1715, 17; Vszeh ſztvári Ocsi ABC 1725, A6a; mené obari od vszeih grehov ABC 1725, A5b; ſzuét vszeih ſeregov Bogh ABC 1725, A7a; od vſzeih nevol oſzlobodni vidili bodejo SM 1747, 30; daga vu vſzeih Angelov, i verni Tüváristvo noter pelaio SM 1747, 62; Ti hüdi dühovje, ſteri ſzo vſzej lüdi nepriátelje KŠ 1754, 95; Brezi vſzej mouk SŠ 1796, 4; Toga ſzvêta práva ſzvetloſzt Je vſzej Düs zvelicsitel BRM 1823, 7; Tak szo sze Magyari od vszejh krajov zácsali notrizagrajüvati KOJ 1848, 10; Nego, dokecs nepovéhne vszê szrdce KAJ 1870, 164; ſzi nepriatel vszeim tisztim ABC 1725, A7b; vſzeim bratom ino ſzeſztram SM 1747, 2; da vrejdni bodemo vujti vſzejm tiſztim, ſtera pridejo KŠ 1754, 113; Meni i vſzejm vernim pokouro csinecſim KŠ 1754, 134; ki bi vszem lidém vsze mogao vgoditi KOJ 1833, V; Gda Boug vſze tanácse doli potere TF 1715, 28; Dobrouta za menom bode hodila, vsze dni sitka moiega ABC 1725, A8b; odpüſzti meni vſze moje grehe SM 1747, 47; düso ſz-tejlom na vsze veke pogibi KM 1783, 273; i dika tebi bojdi na vſze veke KMS 1780, A5b; naj mi vſze naſſe teskoucse trpimo KŠ 1754, 108; Tak se gible na vse stráni AI 1878, 3; vſza dobra proſzimo TF 1715, 25; Hválo tebi daiem za vsza dobro vcsinenyá ABC 1725, A5b; Hválo Tebi dajem za vſza dobro cſineinya SM 1747, 47; Primi gori vsza moja csütejnya KM 1783, 5; obládajmo vſza naſſa hüda 'ſelejnya KM 1796, 9; Szlisi náz vu vszeih nassi düssevni potreibcsinai ABC 1725, A7a; zdr'zati more po vſzej rédi one KŠ 1754, 100; I okouli hodécsi Jezus po vſzej mejſztaj KŠ 1771, 31; K mantri je on na vszê szvoji sztezáj TA 1848, 8; ino ſze zevſzeimi greihi navküpe vtopiti TF 1715, 33; Ktomi i vſza dobra, zevſzejmi 'zitka potrejbcsinami KŠ 1754, 85; náſz Bog vu ſzvojo tüvárostvo vſzeimi dobroutami dá notri zvati SM 1747, 18; nad vſzejmi etimi pa radoſzt i veſzeljé KŠ 1754, 136; vcsini csloveka veſzéloga i pred vſzejmi ſztvármi KŠ 1771, 444; Gda váſz oszoudi v-ogy Z-ſzejmi nevernimi lidmi BKM 1789, 270; Med vsemi stvári so opice AI 1878, 6; ino vſzi Profétye TF 1715, 18; Za stere bode te vſzi ſzvéczi molili SM 1747, 95; Blagoſzlovleni bodeio vſzih národi SM 1747, 9; vszi Sztároga i Nouvoga Zákona verni lidjé KŠ 1754, 9b; Jeli ſzo oſztanoli vſzi Angyelje KMK 1780, 10; morejo vszi Fárni skolniczke vcsiti KOJ 1833, III; kai godi dobis brez skode vſzei lüdi SM 1747, 89; ſumma vſzeih zapoveidi TF 1715, 18; ka je on vſzej lüdi zvelicſiteo KŠ 1754, 99; nám ino vſzeim kerſchenikom zgláſzo TF 1715, 12; koga ſzi vſzem tvoim vernim ſzpravil SM 1747, 64; Vſzejm vernim na podpéranye KŠ 1754, 2a; na vſze regule navcsi TF 1715, 9; tak je ta ſzmert na vſze lüdi preik prisla SM 1747, 7; odpüſztimo vſzeh grehe SM 1747, 63; i vſze naſſe ofrüvati SM 1747, 104; Szlisi nász vu vſzeih naſsih potreibcſinai SM 1747, 55; vu vſzej nevoláj ſze zaneſzti KŠ 1754, 15; je ſztvouro zevſzeimi ſztvármi TF 1715, 21; one moucſi, ſz-ſterov on more vſza ſzebi podvrcſi KŠ 1754, 141; i vſza ona, ſterimi ſze naſſe poſtenyé poménsáva KŠ 1754, 177; Vſza ſzo meni dána od Ocsé KŠ 1771, 37; po kom ſzo vsza ſztvorjena KM 1783, 112; kak ſzo vſza lejpa, ſtera ſzi ti ſztvouro KM 1790, 76; Vſza ſzo po nyej vcſinyena KM 1796, 94; pouleg one moucſi, ſz-ſterov on more vſza ſzebi pod vrcſi KŠ 1754, 141; Eta je vſza gucsao Jezus KŠ 1771, 45; Vſza, ſtera ſcséte, ka bi vám csinili lidjé, i vi csinte nyim KMK 1780, 36; i na vſza je merkao KM 1790, 34; vſza ſzo nazvejſztili Poglavnikom KM 1796, 114; Ar ti vsza, vsza premores KAJ 1848, 366; Bôg ti pláti za vsza tá KAJ 1870, 15
2. v samostalniški rabi vsi ljudje, vse stvari, vsa dejanja: ino vſzeh moje cſinénye priétno boude SM 1747, 43; Tou vſze dugo ne trpi BKM 1789, 15; Vſze mi ſzlu'zi na blá'zenſztvo BRM 1823, 10; Ki znebéſz pride, viſe vſzega je KŠ 1771, 273; Vſzega ſztvoritel ſzvéti BRM 1823, 4; so roditelje od vsega bili správleni BJ 1886, 9; ino vsze vu tvoie roké preporácsam ABC 1725, A5b; ino vſzeh kai imám SM 1747, 43; Boug je ſztvouro vſze, ka jeſzte KMK 1780, 9; Vszáki more vsze prineszti KOJ 1845, 8; Tak ſzem jaſz vu vſzem zadovolen SM 1747, 73; nai te dicsin zevſzim SM 1747, 79; zevszim nász darüjte KOJ 1845, 142; záto szo na szkrivoma zevszim od etecz odisli KOJ (1914), 150; ino navſzem, kai na Zemli lázi SM 1747, 4; bráni i ravna vuvſzem KŠ 1754, 113; Bojdi Bo'za vola vuvſzem BKM 1789, 407; 'Sena je pa du'sna Mou'si vuvſzem podlo'sna biti SIZ 1807, 10; vernoſzt Vu vſzem prav gotovoga BRM 1823, 7; ono csloveka vu vszem tak má voditi KAJ 1848, III; Nai ſze vszih veszelio ABC 1725, A7b; Vi ſzte vſzih ſzinove Bosji SM 1747, 20; Ár ſzte vſzi ſzinovje Bo'zi KŠ 1754, 90; Hodte kmeni vſzi KŠ 1771, 37; Povernte ſze kmeni vszi BKM 1789, 14; Tri Bo'sánſzke Perſone vſze vküp ſze imenujejo Szvéto Trojſztvo KMK 1780, 8; ſzveczka vſza nikaiſzo nei TF 1715, 6; i vſza ſzo gotova KŠ 1771, 72; Czérkev je vſzejh ſzpráviscse KMK 1780, 19; Oszloboditel vszê TA 1848, 12; ino dá ſitek vekivecſni vſzeim TF 1715, 32; I bodete odürni vſzejm KŠ 1771, 33; Vtraglivi cslovik je vſzejm odüren KM 1790, 16; Známo ka nám je vſzejm mrejti SŠ 1796, 5; trôst dá Vszêm KAJ 1848, 6; Hocse naſz Goſzpon Bogh vſzei kſzebi priéti SM 1747, 81; i naſz vſze gori obüdi KŠ 1754, 122; Szrám je bojdi vſze, ſteri KŠ 1754, 13; i zvrácso je je vſze KŠ 1771, 39; je ſztvouro Boug vſza TF 1715, 14; Jaſz vſzah za kvár derſim SM 1747, 21; kai vſze, kai je ſztvoro, eſcse obdersi SM 1747, 34; Ar eta vſza poganye ſzpitávajo KŠ 1754, 90; vſza eta ſzam zdr'zao KŠ 1771, 63; vörvati je, vſza za iſztino dr'zati KMK 1780, 4; Vſza vnyem mám, ká ſzo vugodna SŠ 1796, 5; Ti vsza vidis TA 1848, 9; Csülite i od vsza ona, ka za du'znosti more dopuniti AI 1875, kaz. br. 1; dabi ſze tak po vszeih náz tvoie ſzvéto Imé moglo dicsiti ABC 1725, A6b; namai dobro csiniti vſzeim SM 1747, 88; vſteroj vſzejm ednáko KŠ 1754, 7b; nai haſznio med vſzeimi nami SM 1747, 50
Prekmurski
nájti nájdem dov.
1. najti, nehote priti do česa: ako i vu etoi máloi kniſiczi nikteri error naides TF 1715, 48; Vu etom liſzti pa nájdes ete znamenite ricsi KŠ 1771, 435; Pri ſterih eto nájdes BKM 1789, 5; Naides v-eti na vſzáke Szvétke BRM 1823, II; Csi kaj nájdemo KŠ 1754, 50; Vu nisteroj sôli nacsi nájdemo to veliko csrno táblo KAJ 1870, 9; vsepovséd nájdemo živlenje AI 1878, 3; Steri, gda bi najſao eden drági d'zünd'z KŠ 1771, 46; i nebi meo i najsao k-ſzebi glihne ſztvári SIZ 1807, 7; Pogledni ovo, jaſz ſzem naisal, kaj je Bog SM 1747, 4; Gde szem lêpo deco naisao KAJ 1870, 5; Kincsi, ſteroga geto je eden cslovik najsao KŠ 1771, 46; Tu je nájsao Brata szvojega KOJ 1848, 4; je ov dečák žveplenice najšao BJ 1886, 8; Pred dverami je naisla edno deklicsko KAJ 1870, 61; etoga ſzmo najsli, ka je obracsao lüſztvo KŠ 1771, 249; vküp ſzo ſzpravili vſze, ſtere ſzo najsli KŠ 1754, 130
2. biti uspešen v prizadevanju, da bi se kaj doseglo: i’ nejga je mogao najdti SIZ 1807, 4; i ki iſcſe, on naide SM 1747, 26; i ſteri iscse, nájde KŠ 1754, 182; ka med jezero lüdi nájde svojga gospoda AI 1878, 8; i preczi nájdeta edno Oſzelniczo KŠ 1771, 67; izcſite, ino naidete SM 1747, 25; iscsite i nájdete KŠ 1754, 182; iſcsite i nájdete KŠ 1771, 206; ſteri to vouſzko pout nájdejo KŠ 1754, 11b; i v tom najvékšem zapihi snegá domo nájdejo AI 1878, 8; kaj ſzem najſao ovczou mojo KŠ 1771, 222; Csi ſzem ti volo najso BKM 1789, 8b; Paſztérje ſzo ga najsli BKM 1789, 6; Paſztérje ſzo ga naisli BRM 1823, 4; Zdáj szo Vougri ceszto najsli v-Pannonio KOJ 1848, 7; Jezus szam je po trplênyi Naisao sztan mirovnoszti KAJ 1848, 119; Z-velikov szilov mérjavlivo 'zeno najso AI 1875, kaz. br. 7; I gda bi ga ne nasli, povrnoli ſzo ſze KŠ 1771, 171; Naj ſze vknigaj po iméni Najdem gori zapiſzan KŠ 1754, 271; naj ſze vſzáki veren nájde KŠ 1771, 496
3. izraža, da je kdo deležen dejanja, kot ga določa samostalnik: ino pri tebi miloſcso naiti SM 1747, 53; i dáj mi pocsinka pri tebi nájti KŠ 1754, 232; Gde mam naidti szmilenoszt KAJ 1848, 18; i ország mira ne mogo nájti AI 1875, kaz. br. 3; Nájdemo právdo ſcséjoucſi delati dobro KŠ 1754, 81; Ka pa, gda ſze na ſzvejti nájde KŠ 1754, 214; da ſze 'ze ſzkoro nikſi národ ne nájde KŠ 1771, A5b; Tu naide vandrar sztan mira KAJ 1848, 6; escse dvá sztrána sze nájdeta AI 1875, kaz. br. 2; I, da naidemo miloszt, Tam zgovoritel KAJ 1848, 5
nájti se nájdem se
1. izraža navzočnost v prostoru ali času: kaiſzeje nei mogla ani edna naiti, ſtera bi bila mogla zadoſzta vcſiniti TF 1715, 41; I nájdem ſze vu nyem tákſi: liki, ki nemam mojo praviczo KŠ 1771, 597; Nájdemo ſze pa i krivi ſzvedoczke KŠ 1771, 52; nego ſze i vu dobri delaj ſzkrblivi najdemo KM 1783, 11; Nájde sze v-Körmendini KOJ 1845, 1; i nenáidesze zlocsasztnoszt nyegova nigdár vecs TA 1848, 9; geto ſze je zadoſzta naprêplacsárov nej naislo BRM 1823, IV
2. biti: to sze 'ze v-drügom razlocki nájde AI 1875, kaz. br. 6; Csi bi ſze pa ſto najſo, ki bi zácso grajati BKM 1789, 8b; li ſzamo oſzen ſze ji je najslo verni KŠ 1754, 11a; i hvála naſa od Tituſa ſze je za iſztinſzko najsla KŠ 1771, 541; ino bi ſze vu nyem naiſal SM 1747, 21; jeli sze nebi táksi mertük najso, po sterom AI 1875, kaz. br. 6; naj ſze Vöra vaſsa pravicſneiſsa, i draga naide SM 1747, 29
najdejóuči -a -e ki najde: iſzkajoucsi pokoj, i ne nájdejoucsi ga ercsé KŠ 1771, 208
nájdevši tudi nájdovši -a -e ko je našel: iſcsemo pomoucs, i po právoj vöri jo tüdi nájdemo i nájdevſi jo, v'zivamo KŠ 1771, 840; ino iſzkajoucsi to nyegovo csér, i’ ne nájdovsi SIZ 1807, 42; Ki szo blôdili po püsztine nepohodeni potáj nenáidevsi meszta k prebivanyi TA 1848, 90
nájdeni -a -o najden: i vnosenyej je nájden, kako cslovik KŠ 1754, 106; nájden ſzam od tejh KŠ 1771, 471; Da bos nájden BKM 1789, 232; i nej je najdeni KŠ 1771, 691; Filip je pa nájdeni vu Azoti KŠ 1771, 367; niti je nájdena jálnoſzt vu nyegovi vüſztaj KŠ 1771, 707; nájdena je noſzécsa zDühá ſzvétoga KŠ 1771, 5; zvedávao szem ga, ali nej je naiden TA 1848, 30
Število zadetkov: 1717