Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

O portalu

Navodila za iskanje (za zahtevnejše uporabnike)

Fran omogoča iskanje z osnovno iskalno vrstico, ki jo najdete na vsaki strani, in iskanje s posebnim iskalnikom v razdelku Napredno iskanje (povezavo najdete desno zgoraj na vsaki strani). V vseh iskalnih vrsticah lahko poleg tega uporabljamo tudi dodatne možnosti za natančnejše iskanje.

Iskanje besed in besednih zvez

Fran omogoča iskanje po posameznih besedah ali po besednih zvezah. Besedne zveze oz. nize iskanih besed, ki stojijo skupaj, je treba pri iskanju po Franu zamejiti z dvojnimi narekovaji, npr. "francoska solata". Fran vedno poišče natančno tisto besedo ali besedno zvezo, ki je navedena v iskalni vrstici.

Če na Franu iščemo besedo maček, to storimo preprosto z iskalnim nizom maček. Zvezo kupiti mačka v žakljupoiščemo z iskalnim nizom "kupiti mačka v žaklju".

Iskanje s posebnimi ukaznimi znaki

Fran omogoča iskanje s posebnima ukaznima znakoma ? in *. Nadomestne znake je mogoče uporabiti pri iskanju po posameznih besedah, ne pa tudi pri iskanju po besednih zvezah.

 • ? nadomešča natanko en poljuben znak.
 • * nadomešča od nič do neskončno poljubnih znakov.

Če na Franu iščemo iztočnice, ki se začnejo z ma-, sledi poljuben znak, beseda pa se konča z -ica, v okence Iztočnica vtipkamo iskalni pogoj ma?ica. Besede, ki pogoju ustrezajo, so npr. mačica, majica, malica, mamica in matica.

Če v okence Iztočnica vnesemo iskalni pogoj h?o, dobimo zadetke H2O in hto.

Iskalni pogoj test* poišče vse besede, ki se začnejo na test-, npr. test, testament, testen, testenina, testirati, tester, testiranje, testis, testo ipd.

Z iskalnim pogojem * v okencu Iztočnica poiščemo vse slovarske sestavke na Franu oziroma v izbranem naboru slovarjev. Z iskalnim pogojem ? v okencu Iztočnica pa vse iztočnice, ki vključujejo vsaj eno enočrkovno besedo.

Iskanje po bližini

Če želite poiskati besedi, ki sta v posameznem slovarskem sestavku blizu skupaj, ne stojita pa neposredno druga ob drugi, lahko uporabite iskanje po bližini. Poseben znak, ki označuje iskanje po bližini, je ~. Zapišemo ga na koncu iskane »besedne zveze«. Številka za tildo označuje, kolikšna je lahko največja razdalja med iskanima besedama (v številu besed).

Iskalni izraz, ki poišče besedi mačka in vrele, ki sta oddaljeni največ 7 besed, je npr. "mačka vrele"~7. Z njim na Franu npr. poiščemo frazeme tipa hodi/smuka se kakor mačka okrog vrele kaše.

Iskanje z logičnimi operatorji

Na Franu je možno tudi iskanje z logičnimi operatorji, kar uporabnikom omogoča oblikovanje bolj kompleksnih iskalnih pogojev. Logični operatorji (npr. OR, AND ipd.) morajo biti v iskalnem nizu vedno zapisani z velikimi črkami.

 • Operator OR ali || uporabimo, kadar želimo, da se na Franu kot rezultat iskanja izpišejo iskalni zadetki, ki ustrezajo vsaj enemu (tj. kateremu koli) od obeh delov iskalnega niza, ki ju operator povezuje. (Operatorja || in OR pomenita isto, gre zgolj za alternativna zapisa).

Če na Franu v okence Iztočnica vpišemo iskalni niz mačka OR miš, se izpišejo vsi slovarski sestavki, ki imajo v iztočnici katero koli od besed mačka oziroma miš.

Če v iskalno okence Razlaga vpišemo "velika naprava" OR čustvo, dobimo kot iskalni rezultat vse slovarske sestavke, pri katerih sta v razlagi uporabljeni ali beseda čustvo ali besedna zveza velika naprava.

 • Operator AND ali && uporabimo, kadar želimo, da se na Franu kot rezultat iskanja izpišejo iskalni zadetki, ki ustrezajo obema deloma iskalnega niza, ki ju operator povezuje. Rezultat je torej presečna množica zadetkov, ki ustrezajo tako pogoju na levi kot na desni strani operatorja. (Operatorja AND in && pomenita isto, gre zgolj za alternativna zapisa).

Če na Franu v okence Razlaga vpišemo pogoj močn* AND čustvo, se kot rezultat iskanja izpišejo samo slovarski sestavki, ki v razlagi vključujejo tako besedo čustvo kot vsaj eno od besed, ki se začne na močn-.

 • Operator NOT ali ! kot možne rezultate iskanja izključuje iskalne zadetke, ki ustrezajo iskalnemu pogoju, ki je naveden za operatorjem NOT ali !. (Operatorja NOT in ! pomenita isto, gre zgolj za alternativna zapisa).
 • Iskalni pogoj za operatorjem NOT ali ! ne sme biti edini del iskalnega pogoja (iskalni pogoji tipa !mačka so torej pri iskanju po Franu neveljavni).

Če na Franu v okence Razlaga vpišemo iskalni pogoj čustvo NOT "močno čustvo", se kot iskalni rezultat izpišejo slovarski sestavki, ki imajo v razlagi besedo čustvo, hkrati pa ne vključujejo zveze močno čustvo.

Iskanje z oklepaji

Z oklepaji je mogoče na Franu opredeliti, kateri del iskalnega pogoja naj se pri iskanju izvede najprej, kar je pomembno, če iskalni niz vključuje več logičnih operatorjev. Oklepaji delujejo na podoben način kot pri računskih nalogah pri matematiki. Najprej se torej izvede operacija, ki je navedena v oklepaju, nato pa še operacija zunaj oklepaja.

Če na Franu v okence Razlaga vpišemo pogoj (NOT "močno čustvo" AND čustvo) NOT kratkotrajn*, se najprej izvede del pogoja v oklepaju, torej iskalnik poišče tiste slovarske sestavke, v katerih v razlagi nastopa beseda čustvo, vendar ne v zvezi močno čustvo. V naslednji fazi se izmed teh sestavkov izločijo še tisti, ki imajo v razlagi besede, ki se začnejo na kratkotrajn-.

** Če boste imeli pri iskanju z oklepaji težave, se, prosimo, obrnite na naslov fran@zrc-sazu.si, saj to funkcijo še nadgrajujemo.

Iskanje ločil in posebnih znakov

Navadno iskanje ne omogoča iskanja ločil in nekaterih posebnih znakov. Tak način iskanja je primeren za večino uporabnikov, saj se ločila in drugi posebni znaki pri iskanju zanemarijo oz. izenačijo z »navadnimi« znaki. Ob tem velja še pravilo, da ločilo iskalni niz razdeli na več delov. Beseda Ávstro-Ógrska je torej za potrebe iskalnika prepoznana kot niz dveh enot, tj. avstro in ogrska, saj iskalnik veliko začetnico obravnava enako kot malo, ločilo pa zanemari, pri čemer ločilo iskalni niz razdeli še v več segmentov.

Iskanje ločil in posebnih znakov je mogoče pri naprednem iskanju, če izberemo možnost Omogoči iskanje posebnih znakov. Z izbiro te možnosti iskalnik za razliko od navadnega iskanja upošteva tudi ločila in posebne znake, mejo med besedami pa predstavlja le presledek.

 • Stična ločila in posebni znaki se pri tem iskalnem načinu ne razumejo kot samostojne besede (pika kot del okrajšave mat.), zato si pri iskanju vseh pojavitev nekega ločila ali znaka lahko pomagamo z zvezdico.
 • Za iskanje znakov + - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ / je treba pred njimi zapisati ubežni znak \, sicer delujejo kot funkcijski znaki.
 • Nekatera ločila in posebni znaki so v nekaterih slovarjih osamosvojeni in predstavljajo samostojno iskalno enoto, zato jih lahko najdemo tudi tako, da jih vpišemo v iskalno polje brez zvezdic.

Če pri naprednem iskanju izberemo možnost Omogoči iskanje posebnih znakov, lahko iščemo takole:

 • Z iskalnim pogojem, ki vsebuje piko, npr. okrajšava mat., dobimo druge rezultate kot z iskalnim pogojem brez pike, npr. mat pri šahu. Pri iskanju s piko dobimo tudi zadetke na koncu povedi.
 • Če želimo iskati vse pojavitve nekega stičnega ločila ali posebnega znaka, uporabimo zvezdico, npr. *°* najde tako 360° kot pravopisno opozorilo o nepravilnosti °bolána.
 • Če želimo najti pridevniško obrazilo -a -e, moramo iskati \-a \-e. Če želimo najti vse klicaje, uporabimo iskalni pogoj *\!*.
 • Ker je znak ● v Pravopisu tehnično ločen od besedila, iskalni pogoj najde tudi ●Cavázzin, čeprav je ta zapis na Franu prikazan stično.

Iskanje z regularnimi izrazi

Fran omogoča tudi iskanje z regularnimi izrazi. Regularni izraz je treba zapisati med poševnici, npr. /miz.*/. Regularne izraze je mogoče uporabiti le na ravni iskanja po besedah, ne pa tudi na ravni iskanja po besednih zvezah.
Pri iskanju po Franu z regularnimi izrazi je mogoče uporabiti vsaj naslednje znake in operatorje:

 • | - ima isti pomen kot logični operator OR oz. ||
 • ? - 0 ali ena ponovitev predhodnega znaka
 • * - 0 do neskončno ponovitev predhodnega znaka
 • + - ena ali neskončno ponovitev predhodnega znaka
 • {n} – označuje n ponovitev predhodnega znaka
 • {n, } – označuje n do neskončno ponovitev predhodnega znaka
 • {n,m} – označuje n do m ponovitev predhodnega znaka
 • [ ] – zamejuje nabor znakov, ki se na določenem mestu lahko pojavijo
 • [^ ] – zamejuje nabor znakov, ki se na določenem mestu ne smejo pojaviti
 • [x-y] – označuje, da se na določenem mestu lahko pojavi razpon znakov določenega tipa, npr. črk abecede
 • . – nadomešča poljuben znak

Iskalni niz /velik.*|naprav.*/ v okencu Razlaga na Franu poišče vse slovarske sestavke, ki imajo v razlagi ali besede, ki se začnejo z velik-, ali besede, ki se začnejo z naprav-.

Iskalni niz /[a-d].*/ v okencu Iztočnica poišče samo slovarske sestavke, ki v iztočnici ali podiztočnici vključujejo besede, ki se začnejo na črke a, b, c, d. Pozor, črko č (in vse druge šumevce) je treba v iskalni niz dodati posebej, takole /[a-dčšž].*/.

Iskalni niz /[mn].*ica/ poišče besede, ki se začnejo z m- ali n-, končajo pa z -ica, npr. milnica ali novorojenčica.

Iskalni niz /m.{3}/ v okencu Iztočnica pa poišče sestavke, ki v iztočnici vključujejo štiri črke dolge besede, ki se začnejo z m-.

Dodatek

Za iskanje po Franu se uporablja iskalni sistem Lucene (https://lucene.apache.org/). Še podrobnejša navodila za iskanje so za najzahtevnejše uporabnike na voljo na spletnem naslovu: https://lucene.apache.org/core/5_0_0/queryparser/org/apache/lucene/queryparser/classic/package-summary.html#package_description

Uporabljeni iskalni sistem je bil za potrebe iskanja po portalu Fran sicer deloma modificiran. Za informacije o modifikacijah, se, prosim, obrnite na e-naslov fran@zrc-sazu.si.