1592 Megiser naslovnica

Hieronim Megiser. Exempla aliqvot declinationum et conjugationum. 1592.

Obdobje
16. stol.
Ime avtorja
Hieronim Megiser.
Varianta zapisa imena
Hieronym(us), Hijeronim Megiser.
Letnica rojstva in smrti
1554/1555–1619
Kratek življenjepis avtorja
Protestantski leksikograf in polihistor, rojen v Stuttgartu v Nemčiji. Njegov materni jezik je bila nemščina, s slovenščino pa se je srečal že v času študija v Tübingenu (1571–1577), kjer je bil sošolec in prijatelj Jurija Dalmatina in obeh sinov Primoža Trubarja. Dodatno znanje slovenščine je pridobil, ko je okoli 1580 postal vzgojitelj pri družini Khisl na Fužinah blizu Ljubljane, s katero se je naslednje leto mudil tudi na Reki. 1582 je študiral pravo v Padovi, nato celo življenje veliko potoval, bil zgodovinopisec v Gradcu, rektor gimnazije v Celovcu (kjer je svoje znanje slovenščine lahko še dodatno izpopolnil) in Geri, profesor na univerzi v Leipzigu ter ravnatelj stanovske šole v Linzu, kjer je tudi umrl. Izdal je nad 40 del in zapustil 30 rokopisov. Več...
Izvirni naslov slovnice
Exempla aliqvot declinationum et conjugationum.
Prevod naslova
Primeri nekaj sklanjatev in spregatev.
Opombe k naslovu
Gre za poglavje, dodano nemško-latinsko-slovensko-italijanskemu slovarju Dictionarivm qvatvor lingvarum, Graz, 1592, na straneh Y1r–Z8r.
Vrsta dela
Poskus vzporednega tabelarnega slovničnega prikaza štirih jezikov, ki naj bi dal uporabniku slovarja hiter primerjalni pregled oblikoslovja. Ena prvih slovnic, ki vsebujejo več jezikov, v svetovnem merilu.
Vrsta dela (ključne besede)
Slovnica za tujce, mala slovnica, slovnica več jezikov.
Leto in kraj 1. izdaje
1592, Gradec.
Uporabljena izdaja
1592, Gradec.
Fizični opis
31 str.
Število znakov
20.000
Faksimili, reprinti, elektronske izdaje
Faksimile z obrnjenim slovensko–nemško–latinskim slovarjem Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1967, priredila Annelies Lägreid.
Razširjenost
Slovar je bil skupaj s slovnico (Etwelche Exempel Deren Declinatiunum u. Conjugationum) ponovno natisnjen leta 1744 (Dictionarium quatuor linguarum, Celovec). Medtem ko je slovar doživel več popravkov in dopolnitev, je bila slovnica ponatisnjena brez večjih sprememb.
Ciljni jezik
Nemščina, latinščina, slovenščina, italijanščina.
Metajezik
Latinščina.
Jezik primerov
Nemščina, latinščina, slovenščina, italijanščina.
Povzetek vsebine
Sklanjatve člena in imen [exempla articulorum et nominum] (Y1r–Y3v), zaimkov [pronominum] (Y4r–Y6v), glagolov [verborum] (Y7r–Z8r).
Avtorjev namen
Gre za prvi korak v Megiserjevem načrtu, ki ga omenja v uvodu v svoj mnogojezični slovar iz leta 1603 in ki ga ni nikoli uresničil: da bi za dvainsedemdeset poglavitnih jezikov in narečij sveta podal pravopisna, pravorečna, oblikoslovna in skladenjska pravila. Povod za Megiserjevo navdušenje je skoraj gotovo predstavljalo delo Mithridates Conrada Gesnerja (1555). Namen male slovnice je predvsem praktičen: podati osnovne podatke o vedênju pregibnih besed, ki spreminjajo prvotno obliko, kakor je navedena v slovarju.
Splošni pomen
Gre za eno prvih slovnic, ki pri navajanju paradigem premišljeno upošteva skupne slovnične značilnosti več jezikov. Megiserjeve paradigme so strogo omejene na najnujnejše podatke o pregibanju besed in ne prinašajo teoretičnih opisov. V ospredju je težnja po opisu skupnih značilnosti in po izogibanju razlikam v posameznih jezikih – dosledno so namreč izpuščene vse paradigme, ki ne bi bile vsaj za silo izvedljive v vseh štirih jezikih (npr. slovenska dvojina, samostalniki in pridevniki srednjega spola itd.).
Besedne vrste
Megiser ločuje imena (znotraj njih samostalnike in pridevnike), zaimke in glagole. Nepregibnih besednih vrst ne obravnava.
Terminološke inovacije
Jih ni.
Ilustrativni korpus
V štirih stolpcih si vzporedno sledijo nemška, latinska, slovenska in italijanska paradigma. Nekaj primerov in paradigmatskih rešitev pri slovenskih primerih je deloma povzetih po slovnici Adama Bohoriča (1584).
Vpliv na delo
Očitni so vplivi slovenske slovnice Adama Bohoriča (1584), glede na izbor samostalnikov pa bi imel lahko morda v rokah tudi Albertovo (1573) ali Ölingerjevo (1574) nemško slovnico.
Vpliv na nadaljnja dela
Slovnica je vplivala na slovnični uvod v slovar Vocabulario Italiano, e Schiauo Alasia da Sommaripe iz leta 1607.
Literatura
Ahačič 2007; ES; Lägreid 1967; SBL. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Hieronim Megiser. Exempla aliqvot declinationum et conjugationum. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/2/1592-megiser. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.