1863 Lesar naslovnica

Anton Lesar. Slovenska slovnica v spregledih. 1863.

Obdobje
19. stol.
Ime avtorja
Anton Lesar.
Letnica rojstva in smrti
1824–1873
Kratek življenjepis avtorja
Duhovnik in učitelj, rojen v Sušju pri Ribnici. Šolal se je v Ljubljani in bil leta 1847 posvečen v duhovnika. Najprej je pri neki ljubljanski plemiški družini delal kot vzgojitelj, leta 1849 je nastopil službo kaplana v Idriji, leta 1850 pa je postal dvorni kaplan pri škofu Wolfu. Leta 1852 je začel poučevati verouk na ljubljanski realki, kjer je učil tudi slovenski jezik. Leta 1858 je na Dunaju opravil izpit za poučevanje slovenščine, od leta 1865 do svoje smrti je bil tudi tajnik in odbornik Matice slovenske. Umrl je v Ljubljani. Sodeloval je pri Wolfovi izdaji svetega pisma, izdajal je veroučne knjige, nabožne, krajepisne in zgodovinske spise ter učbenika za pouk slovenskega jezika (kratko Glasoslovje slovenskega jezika (po Miklošičevi primerjalni slovnici) in obravnavani povzetek slovnice). Več...
Izvirni naslov slovnice
Slovenska slovnica v spregledih.
Opombe k naslovu
Izraz spregled pomeni 'preglednica'.
Vrsta dela
Povzetek šolske slovnice, kratko in pregledno prikazan v tabelah.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica, mala slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1863, Ljubljana.
Uporabljena izdaja
1863, Ljubljana.
Fizični opis
33 str.
Število znakov
87.000
Razširjenost
Glasoslovje je izšlo leta 1861 v izvestju ljubljanske realke, slovnica v povzetkih prav tako. Oboje se je uporabljalo tudi kot separatni odtis.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Slovenščina.
Jezik primerov
Slovenščina.
Povzetek vsebine
Uvod (1–2), pregled vsebine (2). 1. glasovi slovenskega jezika (3), 2. splošno o samostalnikih, samostalniška sklanjatev, opombe k sklanjatvi (4–5), 3. pridevniška sklanjatev, stopnjevanje (6), 4. števniki (7), 5. zaimki s primeri (8–9), 6. splošno o glagolih, pregled glagolov po vrstah, pomožni glagol biti, spregatev v sedanjiku in velelniku, premene pri spreganju, nepravilni glagoli, nepopolni glagoli, primeri glagolov, tvorjenih iz istega korena, po različnih glagolskih vrstah, dovršni in nedovršni glagoli z zgledi (10–16), 7. prislov (17), 8. predlog (18), 9. veznik, dodatek o medmetu (18), 10. skladnja, prikazana z zgledi (19), 11. besedotvorje – splošni pregled besedotvorja, premene korenov, pregled samoglasniških in soglasniških priponskih obrazil in končajev, tvorba prislovov, pregled samostalniških in pridevniških priponskih obrazil glede na pomen (20–30). Navodila za domačenje tujih lastnih imen (30). Dodatek: O pesništvu (31), 12. pregled slovenskega slovstva (32–33).
Literatura
Avtor opisa
Mitja Trojar
Navedite kot
Mitja Trojar: Anton Lesar. Slovenska slovnica v spregledih. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/27/1863-lesar. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.