1755 Anonimni/Bohorič naslovnica

Anonimni. Grammatica Latino-Germanico-Slavonica. 1755.

Obdobje
18. stol.
Ime avtorja
Adam Bohorič.
Varianta zapisa imena
Adam Bohorizh.
Letnica rojstva in smrti
ok. 1520–1598
Kratek življenjepis avtorja
Protestantski šolnik in prvi slovničar slovenskega jezika. Rojen v okolici Brestanice v Sloveniji, bakalavreat je dosegel 1547 na Dunaju, nato študiral na artistični fakulteti v Wittenbergu, kjer je bil tudi učenec Filipa Melanchthona. Med letoma 1551–63 je bil v Krškem vodja lastne šole, 1566–82 in 1595–98 pa ravnatelj stanovske šole v Ljubljani. Poleg slovnice je napisal še (danes izgubljeno) delo Elementale Labacense cum Nomenclatura trium linguarum, Latinae, Germanicae et Sclavonicae (ok. 1580) ter fragmentarno ohranjeno delce Otrozhia tabla (1580). Bil je član revizijske komisije za slovenski prevod Biblije (1584). To delo je vzpodbudilo tudi nastanek slovnice.
Ime prireditelja slovnice
Anonimni.
Izvirni naslov slovnice
Grammatica Latino-Germanico-Slavonica Ex Pervetusto Exemplari Ad Modernam In Carniolica Lingua Loquendi Methodum Accommodata.
Prevod naslova
Latinsko-nemško-slovenska slovnica, prirejena po zelo starem primerku v nov slovnični priročnik kranjskega jezika.
Vrsta dela
Didaktična slovnica za praktično rabo z malo teorije in zgoščeno vsebino, namenjena predvsem govorcem slovenščine z dobrim poznavanjem osnov latinske slovnice ter znanjem nemščine.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1755, rokopis (BSB cod. Slav. 8; kopija v NUK-u, inv. št. 6/2007).
Uporabljena izdaja
1755, rokopis.
Fizični opis
149 str.
Število znakov
131.000
Razširjenost
En sam malo poznan izvod.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Latinščina.
Jezik primerov
Slovenščina; slovenski primeri so prevedeni v latinščino ter večinoma tudi v nemščino – toda manjkrat kot v predlogi.
Povzetek vsebine
1. Pravopis [de orthographia Latino Sclavonica] (2a–6a), 2. ime [de nomine ejusque accidentibus] (6a–25a), 3. zaimek [de pronomine] (25b–32a), 4. glagol [de verbo] (32a–49a), 5. prislov, predlog, veznik, medmet [de adverbiis, praepositionibus, conjuctionibus et interjectionibus] (49b–55a), 6. skladnja [de syntaxi] (55a–74a); nekaj vrst metaplazma [de metaplasmi quibusdam speciebus] (74a–74b), prozodija ali naglas [de prosodia seu accentu] (74b–75a).
Avtorjev namen
Okrajšati Hipolitovo priredbo Bohoričeve slovnice ter jo prilagoditi za priročno rabo za bralca, ki ne potrebuje daljših razlag.
Splošni pomen
Dokaz o rabi Hipolitove priredbe Bohoričeve slovnice tudi v nadaljnjih desetletjih.
Besedne vrste
Kot v Hipolitovi priredbi (1715). Čeprav uvodoma našteva deležnik kot posebno besedno vrsto, njeno obravnavo povsem izpusti.
Terminološke inovacije
Jih ni.
Ilustrativni korpus
Primeri so z redkimi izjemami prevzeti po Hipolitovi priredbi, veliko pa jih je izpuščenih.
Dodatna oznaka
Krajšanje Hipolitove predloge je premišljeno. Glagolske čase na primer okrajša tako, da izpusti delitev na (latinski) preateritum imperfectum, perfectum in plusquamperfectum (nedovršni preteklik, dovršni preteklik, predpreteklik), ampak govori samo še o pretekliku (praeteritum), s čimer na prvo mesto postavi stanje v slovenščini za razliko od stanja v latinščini, ki je na prvem mestu pri Hipolitu. Prav tako je nadvse spretno okrajšano poglavje o skladnji.
Vpliv na delo
Rokopis je v celoti naslonjen na priredbo Bohoričeve slovnice Hipolita Novomeškega iz leta 1715.
Vpliv na nadaljnja dela
Slovnica ni imela nadaljnjega vpliva.
Literatura
Ahačič 2012; Slodnjak 1971. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Anonimni. Grammatica Latino-Germanico-Slavonica. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/5/1755-anonimnibohoric. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.