1758 Anonimni/Bohorič naslovnica

Anonimni. Grammatica Oder Windiſches Sprach-Buch. 1758.

Obdobje
18. stol.
Ime avtorja
Adam Bohorič.
Letnica rojstva in smrti
Adam Bohorizh.
Kratek življenjepis avtorja
Protestantski šolnik in prvi slovničar slovenskega jezika. Rojen v okolici Brestanice v Sloveniji, bakalavreat je dosegel 1547 na Dunaju, nato študiral na artistični fakulteti v Wittenbergu, kjer je bil tudi učenec Filipa Melanchthona. Med letoma 1551–63 je bil v Krškem vodja lastne šole, 1566–82 in 1595–98 pa ravnatelj stanovske šole v Ljubljani. Poleg slovnice je napisal še (danes izgubljeno) delo Elementale Labacense cum Nomenclatura trium linguarum, Latinae, Germanicae et Sclavonicae (ok. 1580) ter fragmentarno ohranjeno delce Otrozhia tabla (1580). Bil je član revizijske komisije za slovenski prevod Biblije (1584). To delo je vzpodbudilo tudi nastanek slovnice.
Ime prireditelja slovnice
Anonimni.
Kratek življenjepis prireditelja
Dva anonimna avtorja iz vrst jezuitov v Celovcu.
Izvirni naslov slovnice
Grammatica Oder Windiſches Sprach-Buch, So ordentlich eingerichtet, Daß man darinnen An Grammaticaliſchen Grund-Reguln alles gantz kürtzlich, und klar beyſammen findet, Und Mit einem mit groſſen Fleiß außgearbeiteten ſehr nutzbaren Windiſch-Teutſch- und Wälſchen Vocabulario verſehen worden, Zum Behuff aller der Windiſchen Sprache zu erlehrnen beginnenden, ſowohl ſtudiert- als unſtudierten Liebhabern, Auf viles Verlangen, und mit weit mehrerer Verbeſſerung abermahlen in dem Druck beförderet worden.
Prevod naslova
Slovnica ali slovenska jezikovna knjiga, urejena tako dobro, da lahko v njej najdemo kratko in jasno zbrana vsa glavna slovnična pravila. Dodan pa je tudi slovensko-nemško-italijanski slovar, narejen z veliko truda. Za vse, ki se začenjajo učiti slovenskega jezika, tako za študirane kot neštudirane ljubitelje, po želji mnogih in s še več izboljšavami ponovno dana v tisk.
Ostali naslovi v rabi
Celovška jezuitska slovnica, Slovenja jezikovna knjiga.
Opombe k naslovu
Kot avtorja sta v posvetilu navedena »dva zelo učena moža, ki ta jezik tudi dobro poznata« (»zwey Hochgelehrte, und dieſer Spache wohl-kündige Männer«).
Vrsta dela
Didaktična slovnica za praktično rabo z malo teorije, namenjena govorcem slovenščine in/ali nemščine, ki dobro poznajo osnove latinske slovnice.
Vrsta dela (ključne besede)
Didaktična slovnica.
Leto in kraj 1. izdaje
1758, Celovec.
Uporabljena izdaja
1758, Celovec.
Fizični opis
[8] + 246 (od str. 203 naprej je številčenje napačno: 103 = 203, 104 = 204 itd.) + [42] str.
Število znakov
232.000
Razširjenost
Slovnica je bila natisnjena samo enkrat, ohranjena pa je v več izvodih.
Ciljni jezik
Slovenščina.
Metajezik
Nemščina.
Jezik primerov
Slovenščina, primeri so prevedeni tudi v nemščino.
Povzetek vsebine
Posvetilo (str. )(2a–)(4b), uvod (str. )(5a–)(6b), kazalo (str. )(7a–)(8b). 1. Pravopis [von der Orthographia] (1–16), 2. ime [von denen Wörtern, und dessen Eygenschafften insgemein] (16–78), 3. zaimek [von dem Pronomine] (79–99), 4. glagol [von dem Verbo] (99–175), 5. prislov, predlog, veznik, medmet [von dem Adverbio oder Nebenwort, Praepositione, oder Vorwort, Conjunctione, oder Bindwort, Interjectione oder Zwischenwort] (176–193), 6. skladnja [von dem Windischen Syntax] (194–144 [=244]); o skrajšanju nekaterih besed [von der Verkürzung einiger Wörter] (145 [=245]), o naglasih [von denen Accenten] (145–146 [= 245–246]). Nemško-slovensko-italijanski slovar [Vocabolarium oder Wörter-Buch] (Q 4a–S 8b).
Avtorjev namen
Nemški prevod Hipolitove priredbe Bohoričeve slovnice želi snov čim bolj približati povprečnemu bralcu, kar skuša dosegati z nemškimi prevodi latinskih slovničnih izrazov, s šolskimi razlagami posamičnih slovničnih pojmov ter z novo razporeditvijo znotraj posameznih poglavij. Osnovni namen slovnice je podati besedilo, s pomočjo katerega se bo uporabnik lahko naučil slovenščine kot tujega ali knjižnega (od govorjenega jezika različnega) jezika.
Splošni pomen
Gre za prvo slovnico slovenščine v nemškem jeziku. Besedilo se v večini poglavij povsem naslanja na Hipolitovo priredbo Bohoriča (1715) in pri prilagoditvah, potrebnih zaradi prevoda, ne kaže kake posebne kvalitete. V nasprotju s tem je zelo kvalitetno napisano izvirno poglavje o pravopisu.
Besedne vrste
Kot pri Hipolitovi priredbi Bohoričeve slovnice (1715).
Terminološke inovacije
Latinska terminologija je praviloma prevedena tudi v nemščino, pri čemer prirejevalca sledita tedaj uveljavljenim nemškim izrazom.
Ilustrativni korpus
Kot pri Hipolitovi priredbi Bohoričeve slovnice, le da so latinski primeri praviloma izpuščeni.
Dodatna oznaka
Besedilo, ki sta ga pripravila dva avtorja, ni v celoti njuno skupno delo, ampak je vsak prevedel in priredil del slovnice. Pravopis je zagotovo pripravila druga roka kot skladnjo, saj je kvaliteta dela precej različna. Poleg tega je predgovor napisan v prvi osebi ednine (in ne množine). Zaradi nekritičnega prevajanja slovnice (predvsem poglavja o skladnji, deloma tudi poglavij o etimologiji [= pregibanju besed]), je besedilo marsikje nedosledno in nerazumljivo, primeri pa ne ustrezajo razlagalnemu besedilu. Ponekod se besedilo tudi sklicuje na latinski primer, ki pa ga ni, saj je preveden v nemščino.
Vpliv na delo
Delo je priredba in prevod Hipolitove priredbe Bohoričeve slovnice.
Vpliv na nadaljnja dela
Slovnico je poznal Marko Pohlin (1768), zagotovo pa jo je pri pisanju svoje slovnice kritično uporabljal Ožbalt Gutsman (1777).
Literatura
Ahačič 2012; Toporišič 1988. Seznam...
Avtor opisa
Kozma Ahačič
Navedite kot
Kozma Ahačič: Anonimni. Grammatica Oder Windiſches Sprach-Buch. V: Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi: spletišče slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes. Različica 1.0. https://www.fran.si/slovnice-in-pravopisi/6/1758-anonimnibohoric. Zadnja sprememba 10. 6. 2015.