O portalu

Zbrana bibliografija

Bibliografija obsega vsa dela, uporabljena pri celovitih opisih posameznih slovnic in pravopisov. Za krajše opise slovnic vsa literatura še ni bila upoštevana in se bo dopolnjevala sproti. V opisih slovnic in pravopisov je mnogo podatkov, ki so sad samostojnega raziskovanja in jih spodaj navedena literatura seveda ne zajema.

Ahačič, Kozma, 2007: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana.

Ahačič, Kozma, 2012: Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Ljubljana.

Ahačič, Kozma, 2014: The history of linguistic thought and language use in 16th century Slovenia. (Thought, society, culture, vol. 1.) Frankfurt am Main [etc.].

Andoljšek, Ivan 1978: Naš začetni bralni pouk in učbeniki zanj I: 1550–1869. 2. predelana izdaja. Maribor.

Babić, Stjepan, 1992: Miklošičevi sufiksi – osobito hrvatski. Miklošičev zbornik: Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. Ljubljana. 165–170.

Bajec, Anton, 1957–1958: Pred novo izdajo SP. Jezik in slovstvo 3/4. 145–148.

Bezlaj, France, 1964: Franc Miklošič. Jezik in slovstvo. 37–44.

Bokal, Ljudmila, 2000: Leksikografska obravnava prvega slovenskega pravopisa (Fran Levec, 1899). Jezikoslovni zapiski 6. 15−26.

Breznik, Anton, 1913: O Levčevem pravopisu in njega kritikah. Dom in svet 26/1.

Breznik, Anton, 1929: Dobrovskega vpliv na slovenski pismeni jezik. Josef Dobrovský 1753–1829, Sborník statí k stému výroči smrti J. Dobrovského. Praga. 1–22;

Breznik, Anton, 1935: Pomenki o novem pravopisu. Slovenec 269/priloga. 6.

Breznik, Anton, 1936: Ocenjevalcem Slovenskega pravopisa. I–VII. Slovenec 262, 263, 265, 266, 267, 269, 272.

Breznik, Anton, 1982: Jezikoslovne razprave. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana 1982.

Bržan, Astrid, 2011: Vodnikova Laška pismenost ali gramatika za latinske in francoske šole in njegova slovenska slovnica. Filozofska fakulteta v Ljubljani: diplomska naloga.

Cazinkić, Robert, 2001. Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri. Slavistična revija 49/1–2: 55–73.

Cazinkić, Robert. 2012. Opombe k oblikoslovnemu delu Toporišičeve Slovenske slovnice (2000). Jezikoslovni zapiski 18/1: 179–205.

Ciperle, Jože in Andrej Vovko, 1987: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana.

Costa, Etbin Henrik (ur.), 1859: Vodnikov spomenik/Vodnik – Album. Ljubljana: I. Kleinmayr, F. Bamberg.

Derganc, Aleksandra, 2007: Nekatere značilnosti ruske jezikoslovne terminologije. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. (Obdobja 24 – Metode in zvrsti.) Ljubljana. 415–423.

Dobrila, Helena, 2003: Pozhetki gramatike to je piſmenoſti franzoske V. Vodnika v primerjavi z izvirnikom in njegovo slovensko slovnico (diplomska naloga). Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Dobrovoljc, Helena, 2004: Pravopisje na Slovenskem. Ljubljana.

Dobrovoljc, Helena in Aleksandra Bizjak Končar, 2011: Vprašanja obvestilnosti sodobnega pravopisnega slovarja. Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor. 86–109.

Dukič, Dvorin, 2010: Razvoj koncepta funkcijske zrstnosti v slovenskem jezikoslovju. Slavistična revija 58/3. 311–334.

Dular, Janez, 1978: Nova slovenska slovnica. Slavistična revija 26/1. 45–55.

Dular, Janez. 1986: Prof. dr. Jože Toporišič – šestdesetletnik. Jezik in slovstvo 32/1. 13–16.

Eržen, Andreja, 2006: Affirmation de la langue slovène du XVIème josqu'au XIXème siècle: les grammaires et les dictionnaires entre la Rèforme et le Printemps des peuples (doktorska disertacija). Ljubljana.

ES = Enciklopedija Slovenije, uredniški odbor, 1987–2002. Ljubljana. Če ni navedeno drugače, je pri opisu slovnice ali pravopisa uporabljen opis življenja in dela avtorja/avtorjev posamezne slovnice ali pravopisa.

Furlan, Metka, 1998: Alasijevi Glosi oghgniſke in pluca: K refleksu šk in k za psl. *šč in *t' v slovenščini. Vatroslav Oblak. (Obdobja 17.) 259–272.

Glonar, Joža, 1922: Štrekelj K.: Historična slovnica slovenskega jezika; 1.snopič. Ljubljanski zvon 42/7. 437–439.

Glonar, Joža, 1936: Slovenski pravopis. Ljubljana.

Gložančev, Alenka, 1997: Kratek pregled slovenskega pravopisja od konca devetnajstega stoletja do danes. Jezikoslovni zapiski 3. 85–104.

Grdina, Igor, 1999: Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor.

Grdina, Igor, 2013: Pohlin na poti od Kranjca do Slovenca. Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas. Ljubljana. 41–47.

Greenberg, Marc L., 2006:A Short Reference Grammar of Standard Slovene. Kansas.

Hafner, Stanislav, 1991. Franc Miklošič v življenju in delu. Miklošičev zbornik. Ljubljana. 9–44.

Hammel, Robert, 2009: Miklosich, Franz Ritter von. Lexicon Grammaticorum 2. 1026–1028.

Herrity, Peter, 2000: Slovene: a comprehensive grammar. London, New York.

Honzak Jahić, Jasna, 2006: Idejne prvine Kraynske grammatike (1768) Marka Pohlina – Notional elements of Marko Pohlin's Kraynska grammatika (1768). Slavistična revija 54/posebna številka – special issue. 225–236, 593–605.

Honzak Jahić, Jasna, 2013: Pohlinov sodobnik Jan Václav Pohl (1720–1790) in njegov delež pri razvoju bohemistike. Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas. Ljubljana. 57–72.

Janežič, Anton, 1857: Slovenska slovnica za slovenske učence gimnazijalnih in realnih šol. Celovec.

Jesenšek, Marko, 1991: Slovensko gradivo v Miklošičevi primerjalni skladnji. Miklošičev zbornik. Ljubljana. 165–184 (= Marko Jesenšek, 2004: Slovensko besedje v Miklošičevi Vergleichende Syntax der slavischen sprachen. Besedoslovje v delih Frana Miklošiča. Maribor. 65–92.)

Jesenšek, Marko, 2013: Miklošičeva monografija: Ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer.

Jesenšek, Marko in Bernard Rajh (ur.), 1998: Dajnkov zbornik: Referati s simpozija v Črešnjevcih. (Zora 3.) Maribor. 1998.

Jurgec, Peter, 2011: Slovenščina ima 9 samoglasnikov. Slavistična revija 59/3. 243–268.

Khairov, Shamil, 2003: Peter Herrity: Slovene: a comprehensive grammar. London, N. Y.: Routledge, 2000. [Ocena.] Slavistična revija 51/4. 493–495.

Kidrič, France, 1929–1938: Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti : razvoj, obseg in cena pismenstva književnosti in literature. Ljubljana: Slovenska matica.

Kidrič, France, 1978: Fra Gregorio Alasia da Sommaripa. Izbrani spisi I. (Dela – Opera 35/1.) Ljubljana. 171–177.

Kocjan-Barle, Marta, 2002: Slovenski pravopis 2001 med znanostjo in (ne)uporabnostjo. Nova revija. Forum. 11–25.

Kolarič, Rudolf, 1971: Ob novi izdaji Kopitarjeve slovnice. Jernej Kopitar: Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark. Ljubljana, 1809. Reproducirani ponatis. Ljubljana – München. 1971. I–VIII.

Kolenc Petra, 2007: Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851–1862). Kronika 55. 259–272.

Kos, Janko 1988: Valentin Vodnik: Zbrano delo. Ljubljana. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev.)

Kržišnik, Erika, 1997: Gutsmanovo razumevanje stalnih besednih zvez. Jezikoslovne in literarnovedne raziskave. Ljubljana. 27–37.

Kunzmann-Müller Barbara, 1996: Die Wortarten des Slovenischen in der Darstellung von J. Kopitar und aus heutiger Sicht. Kopitarjev zbornik. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, 15.) 105–113.

Kurinčič, Jože, 1987: Anton Breznik, jezikoslovec za vse čase. Slovenščina v šoli 7/1. Ljubljana. 9–13.

Lägreid Annelies, 1967: Megiser, Hieronymus: Slovenisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: Neugestaltung und Faksimile der ersten Ausgabe aus dem Jahre 1592 = Slovensko-nemško-latinski slovar: preureditev in posnetek prve izdaje iz leta 1592. Wiesbaden.

Legan Ravnikar, Andreja, 2011: Strokovno izrazje v Vodnikovem nemško-slovenskem rokopisnem slovarju in njegovih tiskanih virih. Slavistična revija 59/3. 293–305.

Legan Ravnikar, Andreja, 2014: Vodnikova Pismenost (1811) v zahodnem slovenskem narodnostnem prostoru. Škrabčevi dnevi 8. Nova Gorica. (V tisku.)

Legiša, Lino, 1959: Jernej Kopitar. Zgodovina slovenskega jezika. II Romantika in realizem I. Ljubljana. 23–35.

Legiša, Lino, 1979: Alasia in njegova knjiga. Alasia da Sommaripa, Gregorij: Slovar [...]. Ljubljana – Devin-Nabrežina – Trst. 229–275.

Lenarčič, Simon, 2002: Čeri v slovenskem pravopisnem morju. Sodobnost. 31–48, 301–314.

Lenarčič, Simon, 2004: Popravopis: kaj je narobe in kaj manjka v novem Slovenskem pravopisu?. Ljubljana.

Logar, Nataša in Tina Verovnik, 2001: Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah. Slavistična revija 49/4. 359–374.

Majcen, Gabriel, 1905: Janežičeva slovnica: k petdesetletnici Slovenske slovnice Antona Janežiča. Dom in svet 18/4. 200–206.

Martin, Ezio, 1975: Ocena knjige Essai de grammaire slovene. Zaliv. 301–306.

Merše Majda, 1995: Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. (Dela / Opera 44). Ljubljana.

Modic, Izidor, 1909: Vodnik kot jezikoslovec. Dom in svet. 414–421, 446–453, 495–500.

Narat, Jožica, 2007: Küharjeva Prekmurska priredba Janžič-Sketove slovnice. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. (Obdobja 24.) 365–383.

Neweklowsky, Gerhard, 2013: Pohlinova in Gutsmanova slovnica. Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas. Ljubljana. 155–171.

Novak, France, 1963–1964: Najvažnejša stališča v pravopisni vojni. Jezik in slovstvo 9/2–3. 62–65.

Okoliš, Stane, 2009: Zgodovina šolstva na Slovenskem. Ljubljana.

Orel, Irena, 2003: Josef Dobrovský in slovenski slovničarji – vzporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih. Slavistična revija 51/Kongresna številka. 351–373.

Orel, Irena, 2004: Josef Dobrovský and His Influence on Slovenian Grammarians During the First Half of the 19th Century. Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum. Praha. 497–506.

Orešnik, Janez, 2013: Jože Toporišič in njegov čas. Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas: ob 80-letnici prof. dr. Martine Orožen in 85-letnici akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča. Ljubljana. 34–38.

Orožen, Martina, 1973: Dajnko – slovničar in dialektolog. Študije o slovstvu in jeziku. Murska Sobota. 129–148.

Orožen, Martina, 1973: Miklošičeva opredelitev slovnične zgradbe slovenskega jezika v primerjalnih okvirih. Besedoslovje v delih Frana Miklošiča. Maribor. 9–25.

Orožen, Martina, 1979: Jezik učnih knjig v 19. stoletju. XV. Seminar SJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana. 121–153.

Orožen, Martina, 1981: Kako pojmovati Kopitarjevo opredelitev za ljudsko osnovo slovenskega knjižnega jezika. Slavistična revija 29/2. 187–200.

Orožen, Martina, 1996a: Izoblikovanje slovenščine po Kopitarju. Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana. 63–76.

Orožen, Martina, 1996b: Kopitar kot pobudnik skladenjske in besedijske preobrazbe osrednjega slovenskega knjižnega jezika v prvi polovici 19. stoletja. Kopitarjev zbornik. Ljubljana. (Obdobja 15.) 79–92.

Orožen, Martina, 2003: Pohlinovo jezikoslovno delo. Razvoj slovenske jezikoslovne misli. (Zora 30.) Maribor. 391–396.

Ostanek, France, 1964: Šolske knjige. Slovenska Matica 1864–1964: Zbornik razprav in člankov. Ljubljana.

Ostanek, France, 1999: Šolski sistemi na Slovenskem v obdobju 1774 do 1963. Šolska kronika 8/1. 51–72.

Pacek, Mojca, 2003: Jezikoslovno izrazje 19. stoletja. Slavistična revija 51/1. 33–51.

Petr, Jan (ur.), 1986: Mluvnice češtiny 2: Tvaroslovi. Praha.

Pirih Svetina, Nataša in Ponikvar, Andreja, 2009: Slovenska slovnica za tujce – kaj imamo, kaj pa bi? Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup – Tretje hrvaško-slovensko srečanje: Opatija 7. i 8. travnja 2006. Zagreb.

Pirnat, Marta, 1986: Znanstveni jezik v Vodnikovi slovnici. Slovenski jezik v znanosti 1: Zbornik prispevkov. Ljubljana. 101–109.

Plavčak, Petra, 2004: Primerjava Pismenosti Valentina Vodnika (1811) in okrajšane Vodnikove Krajnske pismenosti (1854) (diplomska naloga). Ljubljana.

Pogačnik, Jože, 1977: Jernej Kopitar. (Znameniti Slovenci.) Ljubljana.

Pogorelec, Breda, 1962: Slovenski pravopis 1962. Naši razgledi, 20. 10. in 3. 11. 1962. 393–394, 412–413.

Pogorelec, Breda, 1963: Slovenski pravopis 1962. Problemi. 102–107, 272–282.

Pogorelec, Breda, 2011: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: jezikoslovni spisi I. Ur. Kozma Ahačič. (Lingua Slovenica, Fontes 1.) Ljubljana.

Priestley, Tom, 1993: Slovene. The Slavonic Languages. London/New York.

Rajh, Bernard, 1998a: Knjižnojezikovno delo Petra Dajnka kot poskus standardizacije vzhodnoslovenskega narečja. (Doktorsko delo.) Ljubljana.

Rajh, Bernard (ur.), 1998b: Dajnkovo berilo. (Zora 4.) Maribor.

Rajh, Bernard, 1984: Vzhodnoštajerske slovnice iz prve polovice 19. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje 2. 299–309.

Rajh, Bernard, 2002: Dajnkov poskus standardizacije slovenskogoriškega govora. Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika. (Zora 19.) Maribor. 70–150.

Rajhman, Jože, 1970: Vloga Petra Dajnka v zgodovini slovenskega knjižnega jezika. Časopis za zgodovino in narodopisje 42/6/2. 296–320.

Ramovš, Fran, 1971: Zgodovina slovenske slovnice. Zbrano delo 1. Ur. Tine Logar in Jakob Rigler. 213–250.

Ramovš, Fran, 1997: Anton Breznik. Zbrano delo 2. Ljubljana. 611–615.

Rigler Jakob, 1968: Jezikovnokulturna orientacija Štajercev v starejših obdobjih. Svet med Muro in Dravo. Maribor. 661–681.

SBL = Slovenski biografski leksikon. (= Slovenska biografija, verzija 1.0. 2013-12-05. (= Slovenski biografski leksikon 1–4, uredniški odbor, 1925–1991. Ljubljana.) Če ni navedeno drugače, je pri opisu slovnice ali pravopisa uporabljen opis življenja in dela avtorja/avtorjev posamezne slovnice ali pravopisa.

Schmidt Vlado, 1962: Slovenščina v naših osnovnih šolah v prvi polovici XIX. stoletja. Ljubljana.

Schmidt Vlado, 1963: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem I. Ljubljana.

Schmidt Vlado, 1964: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem II (1805–1848). Ljubljana.

Simoniti, Primož, 1979: Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja. Ljubljana.

Slodnjak, Anton, 1971: Die Wirkung der Arcticae horulae von Adam Bohorič auf das Schrifttum in den slowenischen Ländern von 1584 bis 1809. Adam Bohorič: Arcticae horulae: Die erste Grammatik der slowenischen Sprache. München. 122–134.

Smolej, Mojca, 2009: Češki vplivi na Toporišičevo teorijo členkov. Opera Slavica (Brno) 19/2. 11–22.

Stabej, Marko, 2010: V družbi z jezikom. Ljubljana.

Stabej, Marko, 2010b. Slovnica in ideologija. Vloge središča: konvergenca regij in kultur. (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 21.) Ljubljana. 45–56.

Stankiewicz, Edward, 1984: Grammars and dictionaries of the Slavic languagesfrom the Middle Ages up to 1850: an annotated bibliography. Berlin, New York, Amsterdam.

Stankovska, Petra, 2007: Shody a rozdíly v morfologické terminologii v české a slovinské mluvnici. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. (Metode in zvrsti. Obdobja 24.) Ljubljana. 435–444.

Suhadolnik, Stane, 1963: Problemi slovenske leksikografije. Sodobnost. 926–934.

Suhadolnik, Stane, 1987: Utrditev in uzakonitev Slovenskega pravopisa 1937. Obdobje socialnega realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. (Obdobja 7.) Ljubljana. 499–506.

Šeruga Prek, Cvetka, 2002: Izgovorni in naglasni problemi Slovenskega pravopisa 2001. Nova revija. Forum. 26–30.

Štrekelj, Karel, 1885: Slovenska slovnica za srednje šole. Ljubljanski zvon 5. 155–120, 181–185, 236–244, 373–380.

Štrekelj, Karel, 1911: O Levčevem slovenskem pravopisu in njega kritikah: Opomnje o slovenskem glasoslovju in rabi nekaterih oblik in besed. Ljubljana.

Šuman, Josip, 1885: Odgovor na Štrekljevo kritiko moje slovnice. Ljubljanski zvon 5. 429–434, 501–506, 567–573.

Tomšič, France, 1956: Nova slovenska slovnica. Jezik in slovstvo 2/3. 129–134.

Toplak, Branka, 2008: Samostalnik v Košičevem delu Zobriszani Szloven i Szlovenka med Műrov i Rábov (Diplomsko delo). Maribor.

Toporišič, Jože, 1965: Popravljena slovenska slovnica. Jezik in slovstvo 10/6–7. 209–217.

Toporišič, Jože, 1965–1970: Slovenski knjižni jezik 1–4. Maribor.

Toporišič, Jože, 1974a: Kratko oblikoslovje slovenskega knjižnega jezika. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 29–50.

Toporišič, Jože, 1974b: Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 20/2–3. 33–39

Toporišič, Jože, 1977: Pojmovanja in poimenovanja za pojave zvrstnosti slovenskega jezika. Slavistična revija 25/4. 387–406

Toporišič, Jože in Jakob Rigler, 1977: Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. Slavistična revija 25/1–3. 69–106, 311–358.

Toporišič, Jože, 1979: Poskus slovenske slovnice C. Vincenota. Slavistična revija 27/2–4. 262–291, 486–496.

Toporišič, Jože in Jakob Rigler, 1979: Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. Slavistična revija 27/1–4. 81–150, 231–261, 459–476.

Toporišič, Jože, 1980a: Jernej Kopitar kot slovničar. XVI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 7–16.

Toporišič, Jože, 1980b: Kopitarjeva slovnica – oblikoslovje. Slavistična revija 28/4. 395–413.

Toporišič, Jože in Jakob Rigler, 1980: Komentar k Načrtu pravil slovenskega pravopisa. Slavistična revija 28/3. 325–356.

Toporišič, Jože, 1981: Norma in predpis v Kopitarjevi slovnici. Slavistična revija 29/2. 123–148.

Toporišič, Jože, 1982: Delo Antona Breznika. Anton Breznik: Jezikoslovne razprave. Ljubljana. 5–24.

Toporišič, Jože in Jakob Rigler, 1982: K Urbančičevi alternativi SP: Obravnava lastnih imen v Načrtu za novi slovenski pravopis in pri Urbančiču. Naši razgledi. 164.

Toporišič, Jože, 1983: Pohlinova slovnica. XIX. Seminar slovenskega jezika literature in kulture. Ljubljana. 95–128.

Toporišič, Jože, 1984: Gutsmanova slovnica. Protestantismus bei den Slowenen – Protestantizem pri Slovencih. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 13.) Wien. 209–227.

Toporišič, Jože, 1985: Gutsmanova skladnja. Slavistična revija 33/2. 137–151.

Toporišič, Jože, 1986: Izrazjetvorje ob primeru slovenskega jezikoslovnega izrazja. Slovenski jezik v znanosti 1. Ljubljana. 17–31.

Toporišič, Jože, 1987a: Jernej Kopitar. Portreti, razgledi, presoje. 33–53.

Toporišič, Jože, 1987b: Kopitar – Prešeren – Čop. Portreti, razgledi, presoje. 55–67.

Toporišič, Jože, 1987c: Valentin Vodnik. Portreti, razgledi, presoje: k zgodovini slovenskega jezikoslovja ob 400-letnici Trubarjeve smrti. Maribor. 17–31.

Toporišič, Jože, 1987č: Zimske urice: prva slovenska slovnica. Adam Bohorizh: Arcticae horulae succisivae – Zimske urice proste. Maribor. 281–328.

Toporišič, Jože, 1988: Slovnica ali Slovenja jezikovna knjiga 1785. Wiener slavistiche Almanach 22. 227–236.

Toporišič, Jože, 1991: Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis. Slavistična revija 39/1. 115–126.

Toporišič, Jože (ur.), 1991: Slovenski pravopis 1: Pravila. Ljubljana.

Toporišič, Jože, Tine Logar in Franc Jakopin (ur.), 1992: Miklošičev zbornik. (Obdobja 13.) Ljubljana.

Toporišič, Jože, 1994: Jernej Kopitar (Ob 150-letnici njegove smrti). XXX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 91–98.

Toporišič, Jože, 1994: Teoretična podstava slovarja novega Slovenskega pravopisa. Slavistična revija 42/4. 455–473

Toporišič, Jože, 1996: Janežičeva Slovenska slovnica 1854. Slavistična revija 44/3. 307–316.

Toporišič, Jože, 1996: Kopitarjev slovanski svet v Slovnici 1808/09. Kopitarjev zbornik. Ljubljana. (Obdobja 15.) 1–11.

Toporišič, Jože (ur.), 2001: Slovenski pravopis. Ljubljana.

Toporišič, Jože, 2007: Jezikoslovni teoremi Jožeta Toporišiča. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. (Obdobja 24.) 401–413.

Urbančič, Boris, 1976: Knjižni jezik skozi prizmo praške šole. Slavistična revija 24/2–3. 308–313.

Verovnik, Tina, 2004: Norma knjižne slovenščine med kodifikacijo in jezikovno rabo v obdobju 1950–2001. Družboslovne razprave XX/46-47. 241–258.

Vidmar, Luka, 2010: Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana.

Vidovič-Muha, Ada, 1992: Besedotvorna tipologija "novoslovenskega" gradiva pri Miklošiču. Miklošičev zbornik. Ljubljana. 173–191;

Vidovič-Muha, Ada, 1993: Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu. Slavistična revija 41/4. 497–507.

Vidovič Muha, Ada, 1998: Slovnice slovenskega jezika. Enciklopedija Slovenije 12. 79–81.

Vodušek, Božo, 1950: Pripombe k Slovenskemu pravopisu. Novi svet 2. 947–933, 1045–1052, 1147–1150.

Vodušek, Božo, 1952: O slovenskem pravopisu in jezikovnih načelih. Slovenski poročevalec. 1–10.

Vrbnjak, Viktor (ur.), 1991: Miklošičev zbornik. Maribor.

VSBL = Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ur. Tončka Stanonik in Lan Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Zemljarič Miklavčič, Jana, 1999: Slovenščina kot drugi/tuji jezik: zgodovina: Od začetkov do 1850. Slavistična revija. 245–260.

Zorko, Zinka in Marko Jesenšek (ur.), 2004: Besedoslovje v delih Frana Miklošiča. (Zora 31.) Maribor..

Žagar, France, 1985: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor.

Žagar, France, 2009: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. (Deseta, pregledana in dopolnjena izdaja, ponatis.) Maribor.

Žele, Andreja, 2003: Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij. Slavistična revija 51: 141–163.

Žele, Andreja, 2010: O vplivih slovanskega jezikoslovja na obravnavo nekaterih skladenjskih pojavov v slovenščini. Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: zbornik predavanj. – 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Ljubljana, 28. 6.–16. 7. 2010. Ljubljana. 51–60.