O portalu

Kolofon

Citiranje

Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0, www.fran.si/slovnice-in-pravopisi, dd.mm.llll.

Kolofon

Ahačič, Kozma (ur.): Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0
Elektronska knjiga
Zbirka Fran
Ljubljana 2015
© Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Uredil in spremna besedila napisal
Kozma Ahačič

Avtorji celovitih opisov
Kozma Ahačič
Helena Dobrovoljc
Andreja Legan Ravnikar
Majda Merše
Metka Furlan
Jožica Narat
Franc Marušič
Rok Žaucer
Alenka Jelovšek
Metod Čepar

Avtorja osnovnih opisov
Kozma Ahačič
Mitja Trojar

Recenzenta
Marko Jesenšek
Natalija Ulčnik

Iskanje in priprava knjižnega gradiva ter obdelava obstoječih skenogramov
Alenka Porenta

Izdelava novih skenogramov
Marko Zaplatil

Tehnična priprava
Kozma Ahačič
Andrej Perdih

Izdajatelj
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
zanj
Marko Snoj
Založnik
Založba ZRC, ZRC SAZU
zanj
Oto Luthar
vodja in glavni urednik založbe
Aleš Pogačnik

Spletna stran je eden od rezultatov projekta Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov (J6-4092), ki ga je financirala Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije.

To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5. Datoteke si na svoj računalnik lahko prenesete tule.

Za sodelovanje pri projektu se zahvaljujemo francoski raziskovalni skupini Laboratoire d'histoire des théories linguistiques. V sodelovanju z njimi je bila večina celovitih opisov objavljena tudi v francoščini na strani http://ctlf.ens-lyon.fr/. Posebna zahvala na tem mestu velja uredniku CTLF Bernardu Colombatu.

Poleg navedenih recenzentov, ki sta recenzirala portal v celoti, so posamezne opise recenzirali tudi drugi anonimni recenzenti iz Slovenije in tujine. Vsem se najlepše zahvaljujemo.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.163.6-112"1584/1956"(082)(0.034.2)

SLOVENSKE slovnice in pravopisi [Elektronski vir] / [avtorji Kozma Ahačič
; uredil in spremno besedo napisal Kozma Ahačič]. - El. knjiga. - Ljubljana :
Založba ZRC, 2015. - (Zbirka Fran, ISSN 2385-8613)

ISBN 978-961-254-800-1 (html)
1. Ahačič, Kozma
279067648

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
Ljubljana, Novi trg 4
p. p. 306, 1001 Ljubljana
T: +386 1 470 61 60
E: isj@zrc-sazu.si
S: isjfr.zrc-sazu.si