O portalu

Pregled gradiva in seznami

Slovnice

V 18 celovitih in 25 osnovnih opisih je bilo pregledanih 122 različnih izdaj slovenskih slovnic.
Opisane niso bile:

 1. rokopisne slovnice;
 2. šolske slovnice z vajami (npr. H. Schreiner: Slovenska jezikovna vadnica, 1903; Fr. Žagar: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica, 1987) ali zgolj s kratkim povzetkom izhodiščne slovnice (predvsem pri starejših slovnicah smo naredili kako izjemo, če je imela slovnica zaradi svoje razširjenosti vpliv tudi izven samega šolskega pouka, npr. Končnik 1883) ter šolski učbeniki slovenskega jezika;
 3. manjše priročne slovnice 20. in 21. stoletja (npr. R. Lečič: Osnove slovenskega jezika, 2009);
 4. slovnice več jezikov, ki vključujejo tudi slovenščino (npr. M. Đukanović in P. Piper v P. Piper (ur.): Jужнословенски jезици, 2009), primerjalne slovnice slovanskih jezikov (npr. R. Nahtigal, Slovanski jeziki, 1938; izjemoma je bila opisana Miklošičeva slovnica 1852–1875, saj je imela velik vpliv na nadaljnje slovenske slovnice), učbeniške slovnice slovenskega jezika za tujce (z izjemo Janežič 1849, ki je bila uvrščena med opise zaradi lažjega razumevanja nastanka Janežičeve slovenske slovnice) ter tiste slovnice slovenskega jezika za tujce, ki ne prinašajo glede na sočasno slovničarstvo ničesar posebno novega (pač pa so bile upoštevane vse druge slovnice za tujce); med pregledanimi slovnicami, ki so v tem razdelku nekje na meji in bi jih v prihodnosti veljalo opisati, bi omenil naslednje:
  • J. Jurančič: Slovenski jezik, gramatika slovenačkog jezika za Hrvate i Srbe, 1965;
  • V. Hečko: Základy slovinskej gramatiky, 1978;
  • W. W. Derbyshire: A Basic Reference of Grammar of Slovene, 1993;
  • F. Mukič: Szlovén nyelvkönyv – Slovenska slovnica, 1997;
  • E. Jenko: Grammatik der slowenischen Sprache, Eine Einführung, 2000;
  • M. Đukanović, Ž. Marković: Osnovi gramatike slovenačkog jezika, 2005;
  • J. Konickaja: Praktinė slovėnų kalbos gramatika, 2012.
 5. slovnice ilirskega jezika (npr. M. Majar: Pravila kako izobraževati ilirsko narečje i u obče slavenski jezik, 1848), evlalije in drugih slovenskih umetnih jezikov.

Odločitev, katere izdaje uvrstiti na spletišče in katerih ne, je bila nujno arbitrarna in zanjo v celoti odgovarjam urednik spletišča.

Kje lahko najdemo opis katere od izdaj, je razvidno iz spodnje preglednice.

Leto izida prve izdaje, ponatisa, priredbe ipd.: Opis ali omembo izdaje v levem stolpcu najdemo v okviru opisa:
1584Bohorič 1584
1592Megiser 1592
1607Alasia 1607
1715Hipolit/Bohorič 1715
1744Megiser 1592
1755Anonimni/Bohorič 1755
1758Anonimni/Bohorič 1758
1768Pohlin 1768
1777Gutsman 1777
1783Pohlin 1768
1786Gutsman 1777
1791Zagajšek 1791
1799Gutsman 1777
1809Kopitar 1809
1811Vodnik 1811
1811Weissenthurn 1811
1812Šmigoc 1812
1824Dajnko 1824
1825Metelko 1825
1829Gutsman 1777
1830Metelko 1830
1832Murko 1832
1843Murko 1832
1847Kociančič/Vodnik 1847
1847Muršec 1847
1849Janežič 1849
1849Malavašič 1849
1849Potočnik 1849
1850Janežič 1849
1850Majar 1850
1850Murko 1832
1850Navratil 1850
1852Miklošič 1852–1875
1854Janežič 1849
1854Janežič 1863/1854
1854Kociančič/Vodnik 1847
1856Miklošič 1852–1875
1858Potočnik 1849
1863Janežič 1863/1854
1863Lesar 1863
1864Janežič 1863/1854
1866Levstik 1866
1868Miklošič 1852–1875
1869Janežič 1863/1854
1869Praprotnik 1869
1870Anonimni 1874/1870
1870Praprotnik 1869
1871Anonimni 1874/1870
1873Praprotnik 1869
1874Anonimni 1874/1870
1875Miklošič 1852–1875
1875Janežič 1849
1875Anonimni 1874/1870
1876Janežič 1863/1854
1876Miklošič 1852–1875
1876Anonimni 1874/1870
1877Praprotnik 1869
1878Miklošič 1852–1875
1879Miklošič 1852–1875
1879Anonimni 1874/1870
1881Šuman 1881
1883Končnik 1883
1883Miklošič 1852–1875
1883Praprotnik 1869
1884Šuman 1884
1885Končnik 1883
1886Končnik 1883
1887Praprotnik 1869
1889Končnik 1883
1889Janežič 1863/1854
1890Končnik 1883
1892Končnik 1883
1893Končnik 1883
1894Janežič 1863/1854
1895Končnik 1883
1896Končnik 1883
1897Končnik 1883
1898Končnik 1883
1899Končnik 1883
1900Janežič 1863/1854
1901Končnik 1883
1902Končnik 1883
1903Končnik 1883
1904Končnik 1883
1906Janežič 1863/1854
1906Končnik 1883
1907Končnik 1883
1910Končnik 1883
1911Končnik 1883
1911Janežič 1863/1854
1912Končnik 1883
1913Končnik 1883
1915Končnik 1883
1916Breznik 1916
1918Končnik 1883
1921Breznik 1916
1922Štrekelj 1922
1924Breznik 1916
1924Ramovš 1924–1952
1934Breznik 1916
1935Ramovš 1924–1952
1936Ramovš 1924–1952
1940Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1941Breznik 1916
1947Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1952Ramovš 1924–1952
1956Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1958Svane 1958
1964Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1968Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1971Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1973Bajec, Kolarič, Rupel, Šolar 1956
1975Vincenot 1975
1976Toporišič 1976
1982Lenček 1982
1984Toporišič 1976
1990Plotnikova 1990
1991Toporišič 1976
2000Herrity 2000
2000Toporišič 1976
2004Toporišič 1976
2006Greenberg 2008/2006
2008Greenberg 2008/2006

Pravopisi

V sedmih celovitih opisih so bili opisani vsi temeljni slovenski pravopisi, ki so izšli kot samostojna dela. Bralec naj upošteva, da pravopisna poglavja najdemo tudi v mnogih od zgoraj naštetih slovnic.

Opisani niso bili:

 1. jezikovni brusi in jezikovni svetovalci (npr. J. Tominšek: Antibarbarus, 1910; S. Bunc: Jezikovni svetovalec, 1951);
 2. slovarji, ki vsebujejo tudi pravopisna napotila (npr. J. Glonar: Slovar slovenskega jezika, 1936);
 3. mali pravopisi, narejeni kot tehnične okrajšave opisanih (npr. S. Bunc: Mali slovenski pravopis, 1966, gl. skupinski 1962);
 4. adaptacije pravopisnih pravil za šolsko ali lažjo splošno rabo (npr. M. Kocjan-Barle: Abeceda pravopisa, 1992; J. Skaza: Žepni pravopis za vsakdanjo rabo, 2004);
 5. knjižne (in seveda tudi vse druge) obravnave pravopisnih vprašanj oziroma posameznih pravopisov (npr. S. Lenarčič: Popravopis, 2004).

Pregled navedenih skupin priročnikov in krajše opise tako pravopisov kot spremljajočih normativnih del je mogoče najti v monografiji Pravopisje na Slovenskem (Dobrovoljc 2004).

Kje lahko najdemo opis katere od izdaj ali priredb, je razvidno iz naslednje preglednice:

Leto izida prve izdaje, ponatisa, priredbe ipd.: Opis ali omembo izdaje v levem stolpcu najdemo v okviru opisa:
1899Levec 1899
1920Breznik 1920
1935Breznik, Ramovš 1935
1937Breznik, Ramovš 1937
1938Breznik, Ramovš 1937
1944Breznik, Ramovš 1937
1945Breznik, Ramovš 1937
1950skupinski, Župančičev 1950
1962skupinski 1962
1966skupinski 1962
1990skupinski, Toporišičev 2001 (1. del, Pravila)
1994skupinski, Toporišičev 2001 (1. del, Pravila)
1995skupinski, Toporišičev 2001 (1. del, Pravila)
2001skupinski, Toporišičev 2001
2003skupinski, Toporišičev 2001
2008skupinski, Toporišičev 2001
2010skupinski, Toporišičev 2001