á1 á-ja tudi á ája tudi á -- m, prva in druga oblika z -em (ȃ; ȃ; ȃ) |ime črke ali glasu|: od ~ do ž; z malim a-jem; nerazločni a-ji; učenec iz prvega ~ ‹1. a›; točka ~; ton ~; šahovsko polje ~1; prim. a-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

á2 -- m, simb. (ȃ) ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

á3 -- ž (ȃ) druga ~; hoditi v prvo ~ ‹1. a›

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

á4 in à vpraš. člen. (á/ȃ; ȁ) Si razumel, ~?

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

á5 in à razpolož. medm. (á/ȃ; ȁ) ~, ti si

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

à1 mer. prisl. (ȁ) knj. pog. ~ bo gledal ali, to

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

à2 in á] predl. s tož. (ȁ; ȃ) trg. po: brisače ~ petsto tolarjev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a1 [poudarjeno à] vpraš. člen., knj. pog. ali, kaj: ~ misliš, da si doma; ~ bo mir ali ne

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a2 [poudarjeno à] prir. vez.
1. pa, toda, vendar: To so besede, ~ ne dejanja; Tipal je po temni veži, ~ vrat ni našel; To lahko ugotovi zdravnik, ~ še ta težko
2. ampak: ~ vrnimo se k stvari

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Á1 Á-ja tudi Á -- m, prva oblika z -em (ȃ; ȃ) |ime črke|: veliki ~; tiskani A-ji; kategorija ~; vitamin ~; format ~ 5; prim. A-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Á2 -- m, simb. (ȃ) amper

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Å -- [á] m, simb. (ȃ) angstrem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

á- prvi del podr. zlož. (ȃ) á-mól, á-osnôva; prim. á1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Á- prvi del podr. zlož. (ȃ) Á-dúr, Á-kategoríja, Á-vitamín; prim. A1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a. okrajš. anno |leta|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

à.. predp. obr.; pred samoglasniki varianta àn.. (ȁ) |nè| àmorála; àmúzičen, àcíkličen, àhumán; ànaeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a..1 [poudarjeno á] predp.; pred samoglasniki in včasih pred h varianta an.. |ne.., brez..| apatíja, asépsa; analfabét; anhidríd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a..2 [poudarjeno á] varianta predp. ab.. pred samoglasniki in pred p |ne| aórta; apostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a..3 [poudarjeno á] varianta predp. ad.. pred d, f, g, k, l, p, t |k| adícija, afíks, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a..4 glag. predp. |pri.., na.., v..| aplicírati, asistírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..á prisl. prip. obr. (ȃ) domá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..a1 m. prip. obr., člov. 'vršilec' vójvoda, slúga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..a2 ž. prip. obr.
1. člov. 'vršilka' príča, čvêka, čénča
2. 'dejanje' béra, péka, zmága
3. 'rezultat dejanja' péka, zaséda; ignoránca, reprezentánca
4. 'nosilnica lastnosti' brizgálna; dominánta, konstánta; diagonála
5. 'lastnost' arogánca, dekadénca, elegánca
6. 'skupno ime' déca, gospôda; kerámika, klásika, periódika
7. 'prostor, mesto' filozófska, Štájerska
8. člov. 'ženski par moškemu' soséda; Andrêja, Fránca, Tóna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..a3 ž. oblikotvorno prip. obr. tèmna, tísta, délala, lépša

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..a4 prisl. prip. obr. spočétka, zlépa, iznenáda, skrája, domála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..á.. glag. prip. (á) oráti, končáti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..a..1 glag. prip. délati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..a..2 medp. zlož. bogabojèč, bojažêljen, trudapôln

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

AA -- [aá] m (ȃ) Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a. a. okrajš. ad acta |k spisom, aktom; v arhiv|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aachen -chna [áhən] m, zem. i. (á) |nemško mesto|: v ~u
aachenski -a -o [hə] (á)
Aachenčan -a [hə] m, preb. i. (á)
Aachenčanka -e [hə] ž, preb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aalst -a [álst] m, zem. i. (ȃ) |belgijsko mesto|: v ~u
aalstski -a -o (ȃ)
Aalstčan -a m, preb. i. (ȃ)
Aalstčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aarau -a [árav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarsko mesto|: v Aarauu
aaravski -a -o (ȃ)
Aaraučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aaraučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aargau -a [árgav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarski kanton|: v Aargauu
aargavski -a -o (ȃ)
Aargaučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aargaučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àb.. predp. obr. (ȁ) |nè| àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ab.. [poudarjeno áb] predp.; pred p in pred samoglasniki varianta a..; pred c, t varianta abs.. |od.., z../s..| abortírati, absolvírati; apostát, aórta; abscés, abstrahírati, abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abadán -a m, zem. i. (ȃ) |iransko mesto|: v ~u
abadánski -a -o (ȃ)
Abadánčan -a m, preb. i. (ȃ)
Abadánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ábadon -a m, oseb. i. (ȃ) |angel smrti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábak -a m (ȃ) |starorimsko, starogrško računalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábaka -e ž, snov. (ȃ) |tekstilna surovina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábakus -a m (ȃ); gl. abak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abalienácija -e [ije] ž, pojm. (á) redk. ~ posameznika od družbe odtujevanje, odtujitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

à bas [a bá] povdk. (ȃ) izobr. ~ ~ z izdajalcem dol, proč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abažúr -ja m z -em (ȗ) neobč. senčnik (pri svetilki)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abbádo -a [aba] m, oseb. i. (ȃ) |italijanski dirigent|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abbé -ja [abé -êja] m z -em člov. (ẹ̑ ȇ); gl. abe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abc abc-ja tudi abc -- [abəcə̀-ja in abecé -êja tudi abəcə̀] m, prva oblika z -em pojm. (ə̏; ẹ̑ ȇ; ə̏) poud. |osnovno znanje|: ~ sadjarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abdêra -e ž, zem. i. (ȇ) |antično grško mesto|
abdêrski -a -o (ȇ)
Abdêrčan -a m, preb. i. (ȇ)
Abdêrčanka -e ž, preb. i. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abderít -a m, člov. (ȋ) izobr. |omejen, ozkosrčen človek|
abderítka -e ž, člov. (ȋ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abderítski -a -o (ȋ) izobr. omejen, ozkosrčen: ~i spori
abderítskost -i ž, pojm. (ȋ) izobr. omejenost, ozkosrčnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abdicírati -am dvovid., nedov. -ajóč; abdicíranje (ȋ) odpovedati se (prestolu), odstopiti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abdikácija -e ž, pojm. (á) odpoved (prestolu), odstop

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abdómen -mna m (ọ́; ọ̑) trebuh: bolečine v ~u; metuljev ~ zadek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abdominálen -lna -o (ȃ) trebušen
abdominálni -a -o (ȃ) ~ tifus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abdúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ roke |odmik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abé -êja m z -em člov. (ẹ̑ ȇ) |duhovnik v francoskem okolju|
abêjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecéda -e ž, pojm. (ẹ̑) urediti po ~i; poud. ~ medicine |osnovno znanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecédar -ja m z -em člov. (ẹ̑) poud. |učenec|; slabš. |slovničar|
abecédarica -e ž, člov. (ẹ̑) poud. |učenka|
abecédarjev -a -o (ẹ̑)
abecédaričin -a -o (ẹ̑) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecedár -ja m z -em (á) zastar. abecednik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecédarski -a -o (ẹ̑) slabš. ~e črke |okorne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecéden -dna -o (ẹ̑) poud. ~e resnice |začetne, temeljne|
abecédni -a -o (ẹ̑) ~ red; slovstv. ~a vojska
abecédnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecedírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abecedíranje (ȋ) |urejati po abecedi|: kaj ~ kartotečne listke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecédnik -a m (ẹ̑) pešaj. prvo berilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecédniški -a -o (ẹ̑) pešaj. ~o poglavje berila
abecédniškost -i ž, pojm. (ẹ̑) pešaj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abecédno nač. prisl. (ẹ̑) ~ urejen seznam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ábel -a m, oseb. i. (á; ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abélard -a [abelár -ja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ȃ) |francoski filozof in teolog|
Abelárdev -a -o in Abelárdov -a -o [-ev-] (ȃ; ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábelstvo -a s, pojm. (á; ȃ) poud. ~ žrtev |nedolžnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aberácija -e ž, pojm. (á) fiz. napaka, odklon: ~ leče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aberdeen -a [aberdín] m, zem. i. (ȋ) |škotsko mesto|: v ~u
aberdeenski -a -o (ȋ)
Aberdeenčan -a m, preb. i. (ȋ)
Aberdeenčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abesínija -e ž, zem. i. (í) Etiopija
abesínski -a -o (ȋ)
Abesínec -nca m z -em preb. i. (ȋ)
Abesínka -e ž, preb. i. (ȋ)
Abesínčev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abidján -a [džan] m, zem. i. (ȃ); gl. Abidžan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abidžán -a m, zem. i. (ȃ) |mesto v državi Slonokoščena obala|: v ~u
abidžánski -a -o (ȃ)
Abidžánec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Abidžánka -e ž, preb. i. (ȃ)
Abidžánčev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..abílen -lna -o prip. obr. (ȋ) adaptabílen, komunikabílen, stabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiogenéza -e [ijo] ž, pojm. (ȁẹ̑) biol. teorija ~e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótičen -čna -o [ijo] (ȁọ́) biol. abiotski
àbiótični -a -o [ijo] (ȁọ́) ~o okolje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbiótski -a -o [ijo] (ȁọ̑) biol. ~o dogajanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abisálen -lna -o (ȃ) globinski, globokomorski
abisálni -a -o (ȃ) ~e usedline
abisálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abit. okrajš. abiturient, abiturientka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abituriènt -ênta [ije] m, člov. (ȅ é) ~i klasične gimnazije
abituriêntka -e [ije] ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abituriêntski -a -o [ije] (é; ȇ) ~ izlet

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ABK- [abeká] prvi del podr. zlož. (ȃ) |atomsko-biološko-kemičen| ABK-oróžje, ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ABK-zaščíta -e [abeká] ž, pojm. (ȃ-ȋ) voj. |atomsko-biološko-kemična zaščita|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablácija -e ž, pojm. (á) geol. (odplakovanje, odnašanje)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ablaktácija -e ž, pojm. (á) kmet. cepiti z ~o; ~ mladičev odstavitev, prenehanje dojenja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áblativ -a m (ȃ) jezikosl. ločilnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbnormálen -lna -o; bolj ~ (ȁȃ) ~ razvoj nenormalen, nepravilen; biti ~ |duševno neuravnovešen; telesno, duševno nerazvit|
àbnormálnost -i ž, pojm. (ȁȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbnormálno1 nač. prisl. (ȁȃ) imeti ~ veliko glavo nenormalno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àbnormálno2 povdk. (ȁȃ) nenormalno: ~ je, da se tako izogiba ljudi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abnórmen -mna -o; bolj ~ (ọ̑) ~a rast nepravilna, nenavadna; poud. ~e težave |zelo velike|
abnórmnost -i ž, pojm. (ọ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abnormitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) nepravilnost, nenavadnost: ~ rasti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abolícija -e ž, pojm. (í) ~ kazenskega ukrepa razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abolicioníst -a [ijo] m, člov. (ȋ) delovanje ~ov
abolicionístka -e [ijo] ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abolicionístičen -čna -o [ijo] (ȋ)
abolicionístični -a -o [ijo] (ȋ) ~o gibanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abolicionízem -zma [ijo] m, pojm. (í) zgod. ameriški ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abolírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abolíranje (ȋ) razveljaviti, odpraviti: kaj ~ ukrep, zakon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abonènt -ênta m, člov. (ȅ é) predplačnik, naročnik
abonêntka -e ž, člov. (ȇ) predplačnica, naročnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abonêntski -a -o (é; ȇ) ~ koncert abonmajski koncert; ~o občinstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aboníran -a -o (ȋ) biti ~ v gledališču; aboniran na kaj ~ ~ časopis naročen
aboníranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abonírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; -an -ana; aboníranje (ȋ) ~ ~ v gledališču; abonirati se na kaj ~ ~ ~ časopis naročiti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abonmá -ja m z -em (ȃ) predplačilo, naročilo: imeti ~; razpisati ~; predstava izven ~a; premierski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abonmájski -a -o (ȃ) ~ koncert

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àborálen -lna -o (ȁȃ) |oddaljen od ust|
àborálni -a -o (ȁȃ) ~ del prebavil

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aborígin -a m, člov. (ȋ) izobr. domorodec, prvotni prebivalec
aboríginka -e ž, člov. (ȋ) izobr. domorodka, prvotna prebivalka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aboríginski -a -o (ȋ) izobr. ~i prebivalci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abortírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abortíranje (ȋ) splaviti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abortív -a m, snov. (ȋ) splavilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abortíven -vna -o (ȋ)
abortívni -a -o (ȋ) ~o sredstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abórtus -a m (ọ̑) splav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábota -e ž, pojm. (á) star. nespamet, neumnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áboten -tna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (á; á) star. nespameten, neumen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ab ôvo nač. prisl. zv. (ȏ) lat. cit. prav od začetka, na dolgo in široko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abradírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abradíranje (ȋ) kaj Valovi ~ajo obalo izpodjedajo, rušijo; ~ tkivo ostrgati, izpraskati; Površine stroja zaradi drgnjenja ~ajo se obrabijo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábraham -a m, člov. (ȃ) šalj.: |petdesetleten moški|; srečati ~a |dočakati petdeset let|
ábrahamka -e ž, člov. (ȃ) šalj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ábraham -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|: očak ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ábraham a Sáncta Clára -a ~ ~ ~ [kt kl] m, oseb. i. (ȃ ȃ ȃ) |dunajski pridigar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábrahamov in Ábrahamov -a -o (ȃ) šalj.: ~a leta |starost okoli petdeset let|; biti v ~em naročju |mrtev|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrakadábra -e ž (ȃ) napis ~; pojm., poud. |nerazumljivo, čarovniško izražanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ábranek -nka m (ȃ) leskovi ~i mačice; ~ na pasji dlaki |iztrebek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíja -e ž, pojm. (ȋ) izpodjedanje, rušenje (obale); zdrav. ~ maternice izpraskanje, ostrganje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazíjski -a -o (ȋ) ~o delovanje valov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrazív -a m, snov. (ȋ) metal. brusivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abreviatúra -e [ija] ž (ȗ) neobč. okrajšava: zapisati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrogácija -e ž, pojm. (á) ~ odloka razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abrúci -ev m mn., zem. i. (ȗ) |italijansko gorovje|: v ~ih
abrúški -a -o (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abrúpcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ kosti |odkrhnjenje, odlom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abrúzzi -ev [uci] m mn., zem. i. (ȗ); gl. Abruci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ABS- [abeès] prvi del podr. zlož. (ȅ) |antiblokirni sistem| ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abs. okrajš. absolvent, absolventka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abs.. [poudarjeno áps] varianta predp. ab.. pred c, t |od..| abscés, abstrahírati, abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ábsalom -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abscés -a m (ẹ̑) ognojek: ~ na kolenu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abscísa -e ž (ȋ) geom. |vodoravna črta koordinatnega sistema|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abscísen -sna -o (ȋ) geom.
abscísni -a -o (ȋ) ~a os

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absénca -e ž (ẹ̑) neobč. manjkanje, izostanek, odsotnost: opravičiti ~o; pojm., zdrav. |omedlevica|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absénčen -čna -o (ẹ̑) zdrav. biti ~
absénčni -a -o (ẹ̑) ~o stanje
absénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) zdrav.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absentírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; absentíranje (ȋ) neobč. odtegniti se, manjkati, ne udeležiti se: Absentiralo se je dvajset odstotkov volivcev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absínt -a m, snov. (ȋ) |žgana pijača|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolúcija -e ž, pojm. (ú) ver. dati ~o odvezo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolút -a m, pojm. (ȗ) človek kot ~; filoz. |prvi vzrok|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolúten -tna -o (ȗ) ~a disciplina brezpogojna; ~a premoč nesporna; ~a prepoved popolna, vsestranska
absolútni -a -o (ȗ) ~ vladar; ~a večina |več kot polovična|; ~a vrednost števila
absolútno -ega s, pojm. (ȗ) svet ~ega
absolútnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolutíst -a m, člov. (ȋ) razsvetljeni ~; poud. biti ~ v družini |o vsem odločati|
absolutístka -e ž, člov. (ȋ) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolutístičen -čna -o (í) biti ~
absolutístični -a -o (í) ~ režim
absolutístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolutizácija -e ž, pojm. (á) ~ nauka |popolna, vsestranska veljavnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolutízem -zma m, pojm. (í) zgod. Bachov ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolutizírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolutizíranje (ȋ) kaj ~ ideje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútno1 mer. prisl. (ȗ) ~ veljavna sodba popolnoma, nesporno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútno2 soglaš. člen. (ȗ) poud. Njegov odgovor je bil: ~ ne |nikakor, sploh ne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolutórij -a m z -em pojm. (ọ́) dati odboru ~ razrešnico; |dokončanje študija|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolútum -a m, pojm. (ȗ); gl. absolut

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolvènt -ênta m, člov. (ȅ é) ~ fakultete
absolvêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolvêntski -a -o (é; ȇ) ~ večer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absolvírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolvíranje (ȋ) kaj ~ študij prava |dokončati|; šol. žarg. ~ snov za izpit predelati, preštudirati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absórbcija -e ž, pojm. (ọ́); gl. absorpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorbcíjski -a -o tudi absórbcijski -a -o (ȋ; ọ́); gl. absorpcijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) Les je dober ~ |dobro vpija vlago|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorbíran -a -o (ȋ) vpit, vsrkan
absorbírani -a -o (ȋ) ~a snov
absorbíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absorbíranje (ȋ) kaj ~ pline, vlago vpijati, vsrkavati; neobč. Delo ga je popolnoma absorbiralo prevzelo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absórpcija -e ž, pojm. (ọ́) ~ plinov vpijanje, vsrkavanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorpcíjski -a -o tudi absórpcijski -a -o (ȋ; ọ́) ~ hladilnik; ~a zmogljivost vpojna zmogljivost
absorpcíjskost -i tudi absórpcijskost -i ž, pojm. (ȋ; ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absorptíven -vna -o (ȋ) vpojen, vpijajoč
absorptívni -a -o (ȋ) ~a snov
absorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) vpojnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstinénca -e ž, pojm. (ẹ̑) vzdržnost, zdržnost: ~ od alkoholnih pijač

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstinénčen -čna -o (ẹ̑) vzdržnosten
abstinénčni -a -o (ẹ̑) ~a kriza; ~o društvo abstinentsko društvo
abstinénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstinènt -ênta m, člov. (ȅ é) vzdržen človek
abstinêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstinêntski -a -o (é; ȇ) ~o društvo
abstinêntskost -i ž, pojm. (é; ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstinírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; abstiníranje (ȋ) ne sodelovati, ne udeležiti se, vzdržati se: ~ ~ ob glasovanju; abstinirati se od česa ~ ~ ~ volitev
abstinírati -am (ȋ) Že deset let ~a |se vzdržuje alkoholnih pijač, tobaka, mamil|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstrahírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abstrahíranje (ȋ) (odmisliti, izvzeti): kaj ~ nebistvene lastnosti stvari, pojavov; abstrahirati kaj iz česa ~ motnje iz sporočila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstrákcija -e ž, pojm. (á) (odmišljanje, pojmovno povzemanje): metoda ~e; števn. razstavljati ~e abstraktne slike

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstrákt -a m (ȃ) napisati ~ izvleček, povzetek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstrákten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) Govornikovo izražanje je preveč ~o nenazorno, nejasno
abstráktni -a -o (ȃ) jezikosl. ~i samostalniki pojmovni samostalniki; ~o mišljenje; ~o slikarstvo |slikarstvo, ki ne upodablja, ampak samo oblikuje|
abstráktnost -i ž, pojm. (ȃ) prevelika ~ v članku nenazornost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstraktíst -a m, člov. (ȋ) abstraktni slikar
abstraktístka -e ž, člov. (ȋ) abstraktna slikarka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstráktno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ~ govoriti brez predmetne nazornosti; nenazorno, nejasno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstráktum -a m, mn. izobr. abstrákta -ákt s (ȃ) pojmovno ime

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abstrúzen -zna -o; bolj ~ (ȗ) izobr. težko razumljiv, nejasen: ~o izražanje
abstrúznost -i ž, pojm. (ȗ) izobr. težka razumljivost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absúrd -a m (ȗ) nesmisel: očiten ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absúrden -dna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (ȗ; ȗ) ~ vzrok nesmiseln; Tak rezultat se zdi ~ neverjeten, nemogoč
absúrdnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absúrdno1 nač. prisl. -ej(š)e (ȗ; ȗ) ~ trmast nesmiselno; ~ grotesken ton drame nelogično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

absúrdno2 povdk. (ȗ) ~ je, da še vedno vztraja pri svojem nesmiselno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ABS-zavóre -or [abeès] ž mn. (ȅ-ọ̑) |zavorni sistem|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ábu Békr ~ -a [kər] m, oseb. i. (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑) |prvi islamski kalif|
Ábu Békrov ~ -a ~ -o (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Abukír -ja m z -em zem. i. (ȋ) |egiptovsko mesto|: v ~u
abukírski -a -o (ȋ)
Abukírčan -a m, preb. i. (ȋ)
Abukírčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abulíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. brezvoljnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abundánca -e ž, pojm. (ȃ) neobč. obilje: ~ padavin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ab úrbe cóndita [kon] čas. prisl. zv. (ȗ ọ̑) lat. cit. |od ustanovitve Rima|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

abúzus -a m, pojm. (ȗ) izobr.: ~ položaja zloraba; ~ alkohola čezmerno uživanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ac -- [acé] m, simb. (ẹ̑) kem. aktinij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a c. okrajš. a conto |na račun|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Academía operosórum -e ~ [akademija operozorum] ž, stvar. i. (ȋ ọ̑) ljubljanska ~ ~; prim. Akademija operozov, Akademija delavnih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a cappélla [kapela] nač. prisl. zv. (ẹ̑) glasb. brez instrumentalne spremljave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acc. okrajš. accelerando

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

accelerándo [ače] nač. prisl. (ȃ) glasb. pospešujoče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

accessoire -rja [aksesoár] m z -em (ȃ); gl. akcesoar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Accétto -a [aceto] m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áccidens -a [akc] m (ȃ) redk. akcidenca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Áccra -e [akra] ž, zem. i. (ȃ); gl. Akra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acét.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetál -a m, snov. (ȃ) razkrajanje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acétaldehíd -a m, snov. (ẹ̑ȋ) ~ v tobačnem dimu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetát -a m, snov. (ȃ) natrijev ~; topnost ~ov v vodi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetíl -a m (ȋ) kem. reagiranje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetíl.. prvi del podr. zlož. (ȋ) |ocetna kislina| acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetílen -lna -o (ȋ) Snov je ~a
acetílni -a -o (ȋ) ~a celuloza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetilén -a m, snov. (ẹ̑) |plin|: svetiti z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetilénka -e ž (ẹ̑) prakt.sp. acetilenska svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetilénski -a -o (ẹ̑) ~a svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetílsalicílen -lna -o (ȋȋ)
acetílsalicílni -a -o (ȋȋ) ~a kislina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetisál -a m, snov. (ȃ) zdrav. ~ v tabletah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acéto.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acétoacetát -a m, snov. (ẹ̑ȃ) kem.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetón -a m, snov. (ọ̑) duh po ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aceton.. prvi del podr. zlož. acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetónski -a -o (ọ̑) ~a raztopina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acetonuríja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. ketonurija: bolnik z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acíden -dna -o (ȋ) kisel: ~a snov
acídni -a -o (ȋ) ~a raztopina
acídnost -i ž, pojm. (ȋ) kislost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acido.. prvi del podr. zlož. |kisel| acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acidofílen -lna -o (ȋ) biti ~
acidofílni -a -o (ȋ) ~a rastlina
acidofílnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acidóza -e ž, pojm. (ọ̑) zdrav. |zastrupitev|: umreti za ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..ácija ž. prip. obr. (á)
1. 'dejanje' arondácija, deflorácija, evakuácija
2. 'rezultat dejanja' formulácija, fundácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àcíkličen -čna -o (ȁí) ~ potek
àcíklični -a -o (ȁí) kem. ~e spojine
àcíkličnost -i ž, pojm. (ȁí)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aconcágua -e [akonkagva] ž, zem. i. (ȃ) |gora v Andih|: na ~i
aconcágovski -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

a cónto [kon] nač. prisl. zv. (ọ̑); gl. a konto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

acrylán -a [akrilan] m, snov. (ȃ); gl. akrilan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..áč m. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilec' baháč, nosáč
2. 'vršilnik' odbijáč, odpiráč, tolkáč
3. člov. 'nosilec lastnosti' beláč, bradáč, glaváč
4. člov. 'opravkar' brentáč, burkáč; živ. govnáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..áča ž. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilka' lováča; nečlov. klopotáča
2. 'vršilnica' brisáča, igráča, kopáča
3. člov. 'nosilka lastnosti' prsáča; nečlov. krastáča
4. 'nosilnica lastnosti' rebráča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ačìh posnem. medm. (ȉ) ~, ~, je kihal

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad [poudarjeno àd] predl., lat. cit., urad. k, na: pripombe ~ 1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad.. [poudarjeno ád] predp.; pred d, f, g, k, l, p, t varianta a..3; pred c varianta ak.. |k, proti, blizu| adsorbírati, adaptírati, adhezíja, adherénten, advènt, advokát, adnotácija, administrácija; adícija, afiksácija, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija; akceptírati, akcidénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

A. D. okrajš. anno Domini |v letu Gospodovem; po Kristusu; po Kristusovem rojstvu; po našem štetju, našega štetja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..ád ž. prip. obr. (ȃ) ʻskupno imeʼ otročád, perjád, divjád, gnilád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Áda -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

..áda ž. prip. obr. (ȃ)
1. 'dejanje, rezultat dejanja' blokáda, rošáda
2. 'skupno ime' kolonáda, dekáda
3. 'snov' limonáda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad absúrdum nač. prisl. zv. (ȗ) lat. cit. do nesmisla: gnati spor ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad ácta1 [akta] smer. prostor. prisl. zv. (ȃ) lat. cit., pravn. k spisom, v arhiv: dati listino ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad ácta2 [akta] povdk. zv. (ȃ) lat. cit. Stvar je ~ ~ |se ne obravnava več|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adágio1 -a [adadžo] m z -em (ȃ) |skladba|: ~ v a-molu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adágio2 [adadžo] nač. prisl. (ȃ) glasb. počasi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádam -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adámič -a m z -em oseb. i., psp (ȃ)
Adámička -e ž, oseb. i. (ȃ) ljud.
Adámičev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adamít -a m, člov. (ȋ) |pripadnik krščanske ločine|: nazori ~ov
adamítka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ádamov in Ádamov -a -o (ȃ) ~o jabolko |grlna hrustančna izboklina|; šalj. biti v ~em kostumu |nag, gol|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ádamovec -vca tudi adámovec -vca m z -em (ȃ; ȃ) adamovo jabolko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ádamovski -a -o tudi adámovski -a -o (ȃ; ȃ) poud. ~i izgovori |izgovarjanje na drugega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ádams-stókesov in Ádams-Stókesov -a -o [ksov-] (ȃ-ọ̑) zdrav. ~ sindrom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptabílen -lna -o; bolj ~ (ȋ) prilagodljiv: ~ organ
adaptabílnost -i ž, pojm. (ȋ) prilagodljivost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptácija -e ž, pojm. (á) ~ organizma prilagoditev, prilagajanje (okolju); ~ podstrešja preureditev, prenovitev; števn. ~e besedil priredbe, predelave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adápter -ja m z -em (á; ȃ) ~ za televizor prilagojevalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptêr -ja m z -em člov. (ȇ) prilagojevalec
adaptêrka -e ž, člov. (ȇ) prilagojevalka
adaptêrjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptíran -a -o (ȋ) ~i prostori preurejeni, prenovljeni
adaptírani -a -o (ȋ) barvno ~e živali prilagojene živali
adaptíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adaptíranje (ȋ) kaj ~ lokal preurediti, prenoviti, prilagoditi; ~ scenarij prirediti, predelati; adaptirati kaj na kaj ~ organe na spremenjeno okolje prilagoditi, prilagajati
adaptírati se -am se (ȋ) na kaj ~ ~ ~ novi delovni čas prilagoditi se, prilagajati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adaptíven -vna -o (ȋ)
adaptívni -a -o (ȋ) ~ menjalnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Addison -a [édi] m, oseb. i. (ẹ̑) |angleški zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

addisonov in Addisonov -a -o [édi] (ẹ̑) ~a bolezen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adekvát -a m (ȃ) ustreznik: prevajalski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adekváten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) ustrezen, enakovreden: najti ~ izraz
adekvátnost -i ž, pojm. (ȃ) ustreznost, enakovrednost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adekvátno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ustrezno, enakovredno: ~ se izraziti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adeláide -- [ajd-] ž, zem. i. (ȃ); gl. Adelajda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adelájda -e ž, zem. i. (ȃ) |avstralsko mesto|: v ~i
adelájdski -a -o (ȃ)
Adelájdčan -a m, preb. i. (ȃ)
Adelájdčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádenauer -ja [ave] m z -em oseb. i. (ȃ) |nemški kancler|
Ádenauerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adénda -énd s mn. (ẹ̑) izobr. |dostavki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adenítis -a m, pojm. (ȋ) zdrav. |vnetje žrelnice|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adenóm -a m (ọ̑) zdrav. žlezna bula: ~ ščitnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adépt -a m, člov. (ẹ̑) izobr.: mladi ~i modernistične šole izbrani učenci; ~i panslavizma privrženci
adéptka -e ž, člov. (ẹ̑) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adherénten -tna -o (ẹ̑) |sprijet, zraščen|
adheréntni -a -o (ẹ̑) zdrav. ~a pljučna mrena
adheréntnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adhezíja -e ž, pojm. (ȋ) fiz. |sila|; zdrav. |zraslost, zraščenost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adhezíjski -a -o (ȋ) fiz. ~a sila
adhezíjskost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adhezíven -vna -o (ȋ)
adhezívni -a -o (ȋ) fiz. ~a snov |lepljiva|
adhezívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz. |lepljivost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad hóc1 ~ -- ~ -- [hok] (ọ̑) lat. cit. na hitro sestavljen, zasilen: ~ ~ gledališki oder

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad hóc2 [hok] namer. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. posebej za ta primer, v ta namen: ~ ~ imenovana komisija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabáta -e [ija] ž (ȃ) fiz. |krivulja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adiabáten -tna -o [ija] (ȃ)
adiabátni -a -o [ija] (ȃ) fiz. ~ sistem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adícija -e ž, pojm. (í) seštevanje; ~ motivov |dodajanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adieu [adjé] pozdrav. medm. (ẹ̑) fr. cit., neobč. zbogom, na svidenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adíjo1 -- m (ȋ) pozdraviti z glasnim ~; neknj. pog. reči komu ~ |prenehati imeti (ljubezensko) zvezo s kom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adíjo2 pozdrav. medm. (ȋ) neknj. pog. zbogom, na svidenje: Zdaj pa grem, ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad infinítum čas. prisl. zv. (ȋ) lat. cit. brez konca in kraja, v neskončnost: odlašati ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad informándum nač. prisl. zv. (ȃ) lat. cit. na znanje: dati podatke ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Á-diplómski -a -o (ȃ-ọ̑) ~ izpit

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adíranje (ȋ) seštevati: kaj ~ števila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádis Abéba ~ -e ž, zem. i. (ȃ ẹ̑) |glavno mesto Etiopije|: v ~ ~i
adisabébski -a -o (ẹ̑)
Adisabébčan -a m, preb. i. (ẹ̑)
Adisabébčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aditív -a m, snov. (ȋ) |dodatek|: ~ v konzervi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adíža -e ž, zem. i. (ȋ) |italijanska reka|
adíški -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adj. okrajš. adjektiv |pridevnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ádjektiv -a m, mn. izobr. ádjektiva -iv s (ȃ) pridevnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjektíven -vna -o (ȋ) pridevniški
adjektívni -a -o (ȋ) ~a besedna zveza
adjektívnost -i ž, pojm. (ȋ) pridevniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjúnkt -a m, člov. (ȗ) pristav: sodni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjustírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adjustíranje (ȋ) neobč. opremiti, pripraviti: kaj ~ uradni spis
adjustírati se -am se (ȋ) neobč. ~ ~ za parado opremiti se, pripraviti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjutánt -a m, člov. (á) pribočnik: kraljevi ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjutantúra -e ž (ȗ) |urad|: prošnja na ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjútor -ja m z -em člov. (ȗ) izobr. pomočnik
adjútorjev -a -o (ȗ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjútum -a m (ȗ) neobč. denarna pomoč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adjuvánt -a m, snov. (á; ȃ á) |sestavina zdravila|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adlátus -a m, člov. (ȃ) neobč. pomočnik, namestnik: ministrov ~
adlátusinja -e ž, člov. (ȃ) neobč. pomočnica, namestnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádler -ja m z -em oseb. i. (ȃ á) |avstrijski psihiater|
Ádlerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádlešiči -ev m mn., zem. i. (ȃ) v ~ih
ádlešiški -a -o (ȃ)
Ádlešičan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádlešičanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad líbitum nač. prisl. zv. (ȋ) glasb. po želji, poljubno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adligát -a m (ȃ) biblio. privezek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administrácija -e ž, pojm. (á) pisarniško delo; upravljanje, uprava; števn. funkcionarji ~e |upravnega organa|; zglasiti se v ~i v pisarni; ameriška ~ vlada

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administracíjski -a -o (ȋ) ~o delo pisarniško

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administratíva -e ž (ȋ) redk. funkcionarji ~e uprave; pojm., žarg. ~ in proizvodnja pisarniško poslovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administratívec -vca m z -em člov. (ȋ) žarg. upravni uslužbenec
administratívka -e ž, člov. (ȋ) žarg. upravna uslužbenka
administratívčev -a -o (ȋ) žarg.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administratíven -vna -o (ȋ) upraven
administratívni -a -o (ȋ) ~ organ; ~e zadeve; ~i opravki pisarniški opravki
administratívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administratívno nač. prisl. (ȋ) ~ določene cene |z uradnim odlokom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administrátor -ja m z -em člov. (ȃ) pisarniški uslužbenec; upravnik, upravitelj
administrátorka -e ž, člov. (ȃ)
administrátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administratúra -e ž (ȗ) apostolska ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

administrírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; administríranje (ȋ) upravljati; uradovati; |opravljati pisarniška dela|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

admirál1 -a m, člov. (ȃ)
admirálka -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

admirál2 -a m živ. (ȃ) |metulj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

admiralitéta -e ž (ẹ̑) stavba britanske ~e; skup. admiralski zbor, admirali

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

admirálski -a -o (ȃ) ~ čin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

admisíja -e ž, pojm. (ȋ) strojn. |puščanje pare v parno turbino|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádmont -a m, zem. i. (ȃ) |avstrijsko mesto|: v ~u
ádmontski -a -o (ȃ)
Ádmontčan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádmontčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adnéks -a m (ẹ̑) zdrav. privesek, dodatek: kožni, maternični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adnotácija -e ž, pojm. (á) pravn. zaznamba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ad óculos [ok] nač. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. nazorno: ~ ~ prikazati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adolescénca -e ž, pojm. (ẹ̑) mladostna doba: preživljati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adolescénčen -čna -o (ẹ̑) mladosten, mladostniški
adolescénčni -a -o (ẹ̑) ~ izbruh
adolescénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) mladostnost, mladostniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adolescènt -ênta m, člov. (ȅ é) mladostnik
adolescêntka -e ž, člov. (ȇ) mladostnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adolescêntski -a -o (ȇ) mladostniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádolf -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adonáj -a m z -em oseb. i. (ȃ) |naziv za Boga|
Adonájev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adópcija -e ž, pojm. (ọ́) posvojitev: ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adoptánt -a m, člov. (á; ȃ á) posvojitelj
adoptántka -e ž, člov. (ȃ) posvojiteljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adoptíran -a -o (ȋ) posvojen
adoptírani -a -o (ȋ) ~ otrok posvojenec
adoptíranost -i ž, pojm. (ȋ) posvojenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adoptíranec -nca m z -em člov. (ȋ) posvojenec
adoptíranka -e ž, člov. (ȋ) posvojenka
adoptírančev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adoptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adoptíranje (ȋ) posvojiti: koga ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adoptíven -vna -o (ȋ)
adoptívni -a -o (ȋ) ~ oče posvojitelj; ~ sin posvojenec
adoptívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adorácija -e ž, pojm. (á) izobr. čaščenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adorátor -ja m z -em člov. (ȃ) izobr. častilec, oboževalec
adorátorka -e ž, člov. (ȃ) izobr. častilka, oboževalka
adorátorjev -a -o (ȃ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adráš -a m z -em (á) rastl. črnika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adrenálen -lna -o (ȃ) nadledvičen
adrenálni -a -o (ȃ) anat. ~ sestav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adrenalín -a m, snov. (ȋ) |hormon|: ~ v krvi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adrésa -e ž (ẹ̑) neobč. naslov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adresánt -a m, člov. (á; ȃ á) odpošiljatelj
adresántka -e ž, člov. (ȃ) odpošiljateljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adresár -ja m z -em (á) seznam naslovov, imenik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adresát -a m, člov. (ȃ) naslovljenec, naslovnik
adresátka -e ž, člov. (ȃ) naslovljenka, naslovnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adréselj -slja m z -em (ẹ́) pokr. dresen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adrésen -sna -o (ẹ̑) neobč. nasloven
adrésni -a -o (ẹ̑) rač. ~o polje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adresírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adresíranje (ȋ) neobč. naslavljati, nasloviti: kaj ~ pismo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ádria -e [ija] ž (ȃ) prakt.sp. Adria Airways
Ádrijin -a -o (ȃ) prakt.sp. ~a letala letala Adrie Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adria Airways ~e -- [ádrija êrvejs] ž, stvar. i. (ȃ ȇ) |slovenska letalska družba|: delati pri ~i ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Adriján -a m, oseb. i. (ȃ)
Adrijána -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adrijánski -a -o (ȃ) zastar. jadranski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) učinkovit ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adsorbíranje (ȋ) fiz. |vezati; zgoščevati|: kaj Oglje dobro ~a vlago

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsórpcija -e ž, pojm. (ọ́) fiz. |vezanje; zgoščevanje|: pospešiti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adsorptíven -vna -o (ȋ)
adsorptívni -a -o (ȋ) fiz. ~e snovi
adsorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adstrát -a m (ȃ) jezikosl. romanski ~ v slovenskem jeziku

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adstríngens -a m, snov. (ȋ) |zdravilo|: ~ zmanjšuje krvavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adstringènt -ênta m, snov. (ȅ é) adstringens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ noge |primik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adulár -ja m z -em snov. (ȃ) |rudnina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adúlt -a m, člov. (ȗ) odrasli: izobraževanje ~ov
adúltinja -e ž, člov. (ȗ) odrasla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adultêrij -a m z -em pojm. (é) prešuštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adumbrán -a m, snov. (ȃ) |zdravilo|: dati bolniku ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Á-dúr -a m, pojm. (ȃ-ȗ) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adút -a m, tudi živ. (ȗ) vzeti karte z ~om; poud. biti glavni ~ moštva |biti najboljši igralec|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adv. okrajš. adverb |prislov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advènt -ênta m, mest. ed. tudi advéntu pojm. (ȅ é) zadnja nedelja v ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advênten -tna -o tudi advénten -tna -o (é; ȇ; ẹ̑)
advêntni -a -o tudi advéntni -a -o (é; ȇ; ẹ̑) ~ čas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adventíst -a m, člov. (ȋ) ver. srečanje ~ov
adventístka -e ž, člov. (ȋ) ver.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adventístičen -čna -o (í) ver.
adventístični -a -o (í) ~a cerkev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adventíven -vna -o (ȋ) nadomesten
adventívni -a -o (ȋ) ~e korenine
adventívnost -i ž, pojm. (ȋ) nadomestnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advêrb -a m (ȇ) prislov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

adverzatíven -vna -o (ȋ) nasproten, nasprotujoč
adverzatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ veznik protivni veznik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advokát -a m, člov. (ȃ) izročiti zadevo ~u odvetniku; poud. Ne bom tvoj ~ |zagovornik|
advokátka -e ž, člov. (ȃ) odvetnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advokátski -a -o (ȃ) odvetniški: ~a pisarna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

advokatúra -e ž, pojm. (ȗ) odvetništvo: posvetiti se ~i; števn. ~ v prvem nadstropju

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

AEG AEG-ja tudi AEG -- [aegé -êja tudi aegé] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ẹ̑) |nemško podjetje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeríran -a -o (ȋ) grad. ozračen
aerírani -a -o (ȋ) ~ beton
aeríranost -i ž, pojm. (ȋ) grad. ozračenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aeríranje (ȋ) grad. dodati, dodajati zrak, ozračiti: kaj ~ beton

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aêro -a m, stvar. i. (ȇ) |tovarna|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêro.. prvi del podr. zlož. (ȇ) |zrak; letalski| aêrofotografíja, aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aero.. prvi del podr. zlož. |zrak; letalski| aerobióza, aerolít, aerosól; aerodróm, aeronávt, aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeróben -bna -o (ọ̑) biol.
aeróbni -a -o (ọ̑) ~e bakterije
aeróbnost -i ž, pojm. (ọ̑) biol.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeróbika -e ž, pojm. (ọ́; ọ̑) |telovadba|: ukvarjati se z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerobús -a m (ȗ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrodinámičen -čna -o (ȇȃ)
aêrodinámični -a -o (ȇȃ) ~a oblika letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrodinámično nač. prisl. (ȇá) ~ oblikovano vozilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerodróm -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerofagíja -e ž, pojm. (ȋ) |bolezensko požiranje zraka|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aeroflót -a m, stvar. i. (ọ̑) |ruska letalska družba|
Aeroflótov -a -o (ọ̑) ~a letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrofotografíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ukvarjati se z ~o; števn. narediti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrofotogrametríja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ gozdov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrohidroplán -a m (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêroklúb -a m (ȇȗ) letalski klub

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerolít -a m (ȋ) |kamniti meteorit|: padec ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerométer -tra m (ẹ́) poskus z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêromíting -a m (ȇȋ) letalski miting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeronávt -a m, člov. (ȃ) letalec; zrakoplovec
aeronávtka -e ž, člov. (ȃ) letalka; zrakoplovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeronávtika -e ž, pojm. (á) letalstvo; zrakoplovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeroplán -a m (ȃ) letalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aeropórt -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêroposnétek -tka m (ȇẹ̑) ~ glavnega mesta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerorally -ja [aêroréli] m z -em (ȇẹ̑); gl. aeroreli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêroréli -ja m z -em (ȇẹ̑) |tekmovanje|: udeležiti se ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerosól -a m, snov. (ọ̑) vdihavati ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aerostát -a m (ȃ) balon, zrakoplov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrotáksi -ja m z -em (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêroterapíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ v hribih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrotranspórt -a m, pojm. (ȇọ̑) letalski prevoz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aêrovlék -a m, pojm. (ȇẹ̑) dvokrilec za ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Aétij -a m z -em im. tudi Aétius [iju] oseb. i. (ẹ́) |rimski vojskovodja|
Aétijev -a -o (ẹ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afazíja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. |izguba govora|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àfebrílen -lna -o (ȁȋ) brezvročinski
àfebrílni -a -o (ȁȋ) ~o stanje
àfebrílnost -i ž, pojm. (ȁȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afékcija -e ž, pojm. (ẹ́) neobč. vznemirjenost, razvnetost; zdrav. kožna ~ kožno obolenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afékt -a m, pojm. (ẹ̑) reči kaj v ~u v razburjenju; biti človek ~ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afektácija -e ž, pojm. (á) nenaravnost, izumetničenost: igralčeva ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afektíran -a -o; bolj ~ (ȋ) nenaraven, izumetničen: ~ glas; ~a deklamacija
afektíranost -i ž, pojm. (ȋ) nenaravnost, izumetničenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afektírano nač. prisl. (ȋ) ~ govoriti nenaravno, izumetničeno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afektíven -vna -o (ȋ) |zelo čustven|
afektívni -a -o (ȋ) ~o stanje
afektívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afélij -a m z -em (ẹ́) zvezdosl. odsončje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afêra -e ž (ȇ) politična ~; poud. Iz te malenkosti je nastala cela ~ |neprijeten dogodek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aferáštvo -a s, pojm. (ȃ) publ. ~ v politiki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aferéza -e ž (ẹ̑) jezikosl. |opuščanje začetnega glasu, zloga|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afežêjevka -e ž, člov. (ȇ) polit. žarg. članica AFŽ-ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Afgánistan -a m, zem. i. (ȃ) |azijska država|: v ~u
afgánistanski -a -o (ȃ)
Afgánistanec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Afgánistanka -e ž, preb. i. (ȃ)
Afgánistančev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aficírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aficíranje (ȋ) neobč. škodljivo vplivati, prizadeti: koga/kaj Njihovo kulturo so aficirali tuji vplivi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àfigurálen -lna -o (ȁȃ) Slika je čisto ~a
àfigurálni -a -o (ȁȃ) ~o slikarstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afíks -a m (ȋ) jezikosl. pona: besedotvorni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afiliírati -am [iji] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afiliíranje (ȋ) pridružiti, pripojiti: kaj k/h čemu ~ banko k drugi banki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afín -a -o (ȋ) geom. ~a povezava geometrijskih tvorb
afínost -i ž, pojm. (ȋ) geom.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afinitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) knj. pog. imeti ~o do česa nagnjenje, naklonjenost; kem. ~ kovin do kisika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afinitéten -tna -o (ẹ̑) podoben, soroden: ne biti ~
afinitétni -a -o (ẹ̑) kem. ~a sila
afinitétnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afirmácija -e ž, pojm. (á) ~ igralca uveljavitev; gospodarska ~ podjetja utrditev, uveljavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afirmatíven -vna -o (ȋ) Odgovor je ~ pritrdilen
afirmatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ stavek trdilni stavek
afirmatívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afirmíran -a -o; bolj ~ (ȋ) ~ igralec uveljavljen
afirmíranost -i ž, pojm. (ȋ) uveljavljenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afirmírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afirmíranje (ȋ) koga/kaj ~ svoj položaj utrditi, uveljaviti
afirmírati se -am se (ȋ) ~ ~ kot igralec uveljaviti se; afirmirati se pred kom/čim ~ ~ ~ svetom izkazati se, doseči priznanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afišírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afišíranje (ȋ) neobč. pritrditi, izobesiti (lepak): kaj ~ razglas po vseh postajah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áfna -e ž (á) neknj. pog.: opica; |kdor se nenaravno, izumetničeno vede|; rač. žarg. |znak ‹@›|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afnaríja -e ž, pojm. (ȋ) neknj. pog. spakovanje, nenaravno, izumetničeno vedenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afnáti se -ám se nedov. -àj se -ájte se, -ajóč se, -áje se; -àl se -ála se, -àt se; afnánje; (-àt se) (á ȃ) neknj. pog. spakovati se, nenaravno, izumetničeno se vesti: Nehaj se afnati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afoníja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. brezglasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aforíst -a m, člov. (ȋ)
aforístka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aforístičen -čna -o (í) Njegov stil je ~ |zgoščeno duhovit|
aforístični -a -o (í) ~ stil
aforístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aforístično nač. prisl. (í) ~ zasnovani dialogi |zgoščeno duhovito|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aforístika -e ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aforízem -zma m (í) ~i o prijateljstvu |duhoviti reki, domisleki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrík -a m, snov. (ȋ) morska trava: z ~om polnjene žimnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Áfrika -e ž, zem. i. (ȃ) |celina|: v ~i
áfriški -a -o (ȃ)
Afričàn -ána in Afričán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)
Afričánka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrikanístika -e ž, pojm. (í) |veda|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrikanizácija -e ž, pojm. (á) ~ gospodarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrikanízem -zma m, pojm. (í) razmah ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrikánščina -e ž, pojm. (ȃ) |jezik Burov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrikáta -e ž (ȃ) jezikosl. zliti glas, zlitnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áfro.. prvi del podr. zlož. (ȃ) |afriški| áfroamêriški, áfroázijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áfroamêriški -a -o (ȃȇ) ~a glasba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Afrodíta -e ž, oseb. i. (ȋ) |grška boginja ljubezni|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrodizíak -a [ija] m, snov. (ȋ) zdrav. spolno dražilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

afrónt -a m (ọ̑) napad, nasprotovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

áfta -e ž (ȃ) ~e na jeziku |izpuščaji|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

AFŽ AFŽ-ja tudi AFŽ -- [afežé -êja in afəžə̀ tudi afežé in afəžə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Antifašistična fronta žena

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ag -- [agé] m, simb. (ẹ̑) kem. srebro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

AG AG-ja tudi AG -- [agé -êja in agə̀ tudi agé in agə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Akademija za glasbo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ága -e tudi ága -a m, člov. (ȃ; ȃ) bojevit ~; Hasan ~
ágov -a -o (ȃ), ágin -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágakán -a m, člov. (ȃȃ) |muslimanski verski poglavar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àgalakcíja -e ž, pojm. (ȁȋ) zdrav. brezmlečnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

àgalaktíja -e ž, pojm. (ȁȋ); gl. agalakcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Agamémnon -a m, oseb. i. (ẹ̑) |grški bajeslovni kralj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agamogamíja -e ž, pojm. (ȋ) |nespolno razmnoževanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agapánt -a m (á; ȃ) cvetovi ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agápe -- ž (ȃ) |obred prvih kristjanov|; pojm. |ljubezen do bližnjega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágar -ja m z -em snov. (ȃ) biol., kem. bakterijsko gojišče iz ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágarágar -ja m z -em snov. (ȃȃ) agar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ágata -e ž, oseb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agáva -e ž (ȃ) |tropska rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agéncija -e in agencíja -e ž (ẹ́; ȋ) časopisna, turistična, vladna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agencíjski -a -o (ȋ) ~e novice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agénda -e ž (ẹ̑) protestantska ~ |obrednik|; vpisati sestanek v ~o v rokovnik; seznaniti se z državnimi ~ami s poslovanjem, z zadevami

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágens -a m (ȃ) ~ razvoja gibalo, gonilo; duševni ~ bolezni dejavnik; jezikosl. ~ v stavku vršilec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agènt -ênta m, člov. (ȅ é) zavarovalni ~; borzni ~ posrednik; provokatorski, policijski ~
agêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agentúra -e ž (ȗ) ~ in špedicija agencija; pojm. dobro služiti z ~o; slabš. onemogočati tujo ~o |skrivno poizvedovanje, vohunstvo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agerát -a m (ȃ) |rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágfa -e ž (ȃ) fotografirati z ~o |s filmom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Ágfa -e ž, stvar. i. (ȃ) |nemška družba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agílen -lna -o; -ejši -a -e (ȋ; ȋ) delaven, prizadeven: biti premalo ~
agílnost -i ž, pojm. (ȋ) delavnost, prizadevnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agílno nač. prisl. -ej(š)e (ȋ; ȋ) ~ delovati prizadevno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

ágio -a [ažijo] m z -em pojm. (ȃ) fin. ažio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agírati -am dvovid., nedov. -ajóč; agíranje (ȋ) neobč.: ~ v določenem okolju delovati, živeti; Igralci so agirali drug mimo drugega igrali; agirati proti komu/čemu ~ ~ nasprotniku delovati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agitácija -e ž, pojm. (á) volilna ~; ~ za prostovoljne prispevke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agitátor -ja m z -em člov. (ȃ) volilni ~
agitátorka -e ž, člov. (ȃ)
agitátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agitírati -am nedov. -ajóč; agitíranje (ȋ) |pridobivati koga za kaj|: ~ na, pri volitvah; agitirati za koga/kaj ~ ~ kandidata, stranko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agítka -e ž (ȋ) |propagandna igra|: uprizoriti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agítpróp -a m (ȋọ̑) |propagandni oddelek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agítprópovski -a -o (ȋọ̑) ~a igralska skupina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglomerácija -e ž, pojm. (á) ~ industrije (strnitev, združevanje); števn. mestne ~e naselja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglomerát -a m, snov. (á) sprimek, breča: razbijati ~; poud. ~ narodov |velika skupina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglutinácija -e ž, pojm. (á) zdrav. ~ celic sprijemanje, zlepljanje; jezikosl. |tvorba besed|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglutinát -a m, snov. (ȃ) zdrav. zlepek, sprimek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglutinín -a m, snov. (ȋ) zdrav. medcelični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

aglutinírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aglutiníranje (ȋ) zdrav. sprijeti (se), zlepiti (se): kaj Serum ~a eritrocite; Celice ~ajo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agnát -a m, člov. (ȃ) |krvni sorodnik|
agnátinja -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agnoscírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; agnoscíranje (ȋ) neobč. prepoznati: koga/kaj ~ glas, osumljenca; agnoscirati koga/kaj po čem ~ osumljenega po glasu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agnosticízem -zma m, pojm. (í) |filozofski nauk|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agnóstičen -čna -o (ọ́) biti ~
agnóstični -a -o (ọ́) ~ nauk
agnóstičnost -i ž, pojm. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agnóstik -a m, člov. (ọ́) |privrženec agnosticizma|
agnóstikinja -e ž, člov. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agnozíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. |nezmožnost prepoznavanja|: slušna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agógičen -čna -o (ọ́)
agógični -a -o (ọ́) glasb. ~i kontrasti
agógičnost -i ž, pojm. (ọ́) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agógika -e ž, pojm. (ọ́) glasb. |spreminjanje hitrosti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agón -a m (ọ̑) |tekmovanje pri starih Grkih|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

agonálen1 -lna -o (ȃ) agonijski
agonálni -a -o (ȃ) ~ stadij bolezni
agonálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 28. 10. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.