Pravni terminološki slovar

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 21. 6. 2021.

aberratio ictus -- --
abolícija -e ž
abrogácija -e ž
abrogacíjska klávzula -e -e ž
abrogatívni referéndum -ega -a m
absolutio ab actione -- -- --
absolutio ab instantia -- -- --
absolútna céna -e -e ž
absolútna človékova pravíca -e -e -e ž
absolútna nèveljávnost -e -i ž
absolútna pravíca -e -e ž
absolútna síla -e -e ž
absolútna sódna pristójnost -e -e -i ž
absolútna večína -e -e ž
absolútni dohódek -ega -dka m
absolútni nújni dédič -ega -ega -a m
absolútni rók -ega -a m
absolútni véto -ega -a m
absolútni zastarálni rók -ega -ega -a m
absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka -- -e -tve -- -- ž
absolútno nèsposóbna príča -- -e -e ž
absolútno níčna civílna sôdba -- -e -e -e ž
absolútno níčna uprávna odlóčba -- -e -e -e ž
absolútno predpísana kázen -- -e -zni ž
absolútno zagrožêna kázen -- -e -zni ž
absorpcíjska sposóbnost -e -i ž
absorpcíjsko načêlo -ega -a s
abstráktna krívda -e -e ž
abstráktna obvéznost -e -i ž
abstráktna odškodnína -e -e ž
abstráktna pravíca -e -e ž
abstráktna tradícija -e -e ž
abstráktna ustavnosódna presója -e -e -e ž
abstráktni dejánski stán -ega -ega -ú m
abstráktni právni pôsel -ega -ega -sla m
abstráktni uprávni ákt -ega -ega -a m
abstráktni vrédnostni papír -ega -ega -ja m
abstráktno právno pravílo -ega -ega -a s
abstráktno zavarovánje -ega -a s
accidentale negotii -- --
acquis communautaire -- --
acta iure gestionis -- -- --
acta iure imperii -- -- --
actio confessoria -- --
actio libera in causa -- -- -- --
actio negatoria -- --
actio Pauliana -- --
actio popularis -- --
actio Publiciana -- --
a dáto meníca -- -- -e ž
adekvátna vzróčnost -e -i ž
adhezíja -e ž
adhezíjska pogódba -e -e ž
adhezíjski postópek -ega -pka m
ad hoc árbiter -- -- -tra m
ad hoc arbitráža -- -- -e ž
ad hoc bílaterálna diplomacíja -- -- -e -e ž
ad hoc múltilaterálna diplomacíja -- -- -e -e ž
ad hoc sodník -- -- -a m
administrácija -e ž
administratívna mêja -e -e ž
administratívna ovíra -e -e ž
administratívna prepôved -e -i ž
administratívna táksa -e -e ž
administratívna uníja -e -e ž
administratívno brême -ega -éna s
admonitívna sánkcija -e -e ž
adnotácija -e ž
adópcija -e ž
adoptánt -a m
adoptíranec -nca m
adoptívni otròk -ega -ôka m
adoptívni stárš -ega -a m
AEO -ja m
afekcíjska céna -e -e ž
afiliácija -e ž
afirmatívna diskriminácija -e -e ž
afirmatívna litiskontestácija -e -e ž
agencíja -e ž
agencíja za zagotávljanje začásnega déla -e -- -- -- -- ž
agencíja za zavaroválni nadzòr -e -- -- -- ž
agencíjska pogódba -e -e ž
agènt -ênta m
agènt del credere -ênta -- -- m
agènt provokátor -ênta -ja m
agregátna odškodnína -e -e ž
agregátna ponúdba -e -e ž
agregátno povpraševánje -ega -a s
agremá -ja m
agresíja -e ž
agresívna vôjna -e -e ž
agresívno dejánje -ega -a s
aide-mémoire --
akcelerátor -ja m
akcépt -a m
akceptánt -a m
akceptírana meníca -e -e ž
akcépt meníce -a -- m
akcéptna bánka -e -e ž
akcépt nakazíla -a -- m
akcéptni akreditív -ega -a m
akcéptni kredít -ega -a m
akcéptni nálog -ega -a m
akcépt ponúdbe -a -- m
akcesíja -e ž
akcesórna bánčna garancíja -e -e -e ž
akcesórna obvéznost -e -i ž
akcesórna pravíca -e -e ž
akcesórni ákt -ega -a m
akcesórni právni pôsel -ega -ega -sla m
akcesórnost udeléžbe -i -- ž
ákcija -e ž
akcíjska svobôda -e -e ž
akcíjski načŕt -ega -a m
akcíjski prográm -ega -a m
aklamácija -e ž
akontácija dávka -e -- ž
akreditácija -e ž
akreditív -a m
akreditívna bánka -e -e ž
akreditívna prodája -e -e ž
akreditívni čék -ega -a m
akreditívni kúp -ega -a m
akreditívni upravíčenec -ega -nca m
akreditívno písmo -ega -a s
akrescénca -e ž
aktíva -e ž
aktívna legitimácija -e -e ž
aktívna meníčna sposóbnost -e -e -i ž
aktívna obréstna méra -e -e -e ž
aktívna obvéznost -e -i ž
aktívna plačílna bilánca -e -e -e ž
aktívna polítika zaposlovánja -e -e -- ž
aktívna procésna legitimácija -e -e -e ž
aktívna solidárnost -e -i ž
aktívna stečájna mása -e -e -e ž
aktívna stránka -e -e ž
aktívna stvárna legitimácija -e -e -e ž
aktívna volílna pravíca -e -e -e ž
aktívni bánčni pôsel -ega -ega -sla m
aktívni dávčni subjékt -ega -ega -a m
aktívni subjékt kaznívega dejánja -ega -a -- -- m
aktívno iskánje zaposlítve -ega -a -- s
aktívno oplemenítenje -ega -a s
aktívno personalitétno načêlo -ega -ega -a s
aktívno prebiválstvo -ega -a s
aktívno sòspórništvo -ega -a s
ákt mílosti -a -- m
ákt o pristópu -a -- -- m
ákt o ratifikáciji -a -- -- m
áktorska kávcija -e -e ž
ákt o spremémbi ustáve -a -- -- -- m
ákt o ustanovítvi -a -- -- m
ákt uprávnega poslovánja -a -- -- m
akuzatórni postópek -ega -pka m
akvizícija -e ž
akvizitórno zastáranje -ega -a s
aleatórna pogódba -e -e ž
alíbi -ja m
alikvótni dél -ega -a m
alimentácija -e ž
alimentacíjski spòr -ega spôra m
alimênti alimêntov m
áliud -a m
alográfska oporóka -e -e ž
alokacíjska učinkovítost -e -i ž
alónža -e ž
alotmájska pogódba -e -e ž
alternatívna kumulácija -e -e ž
alternatívna obvéznost -e -i ž
alternatívna ponúdba -e -e ž
alternatívna vzróčnost -e -i ž
alternatívni čék -ega -a m
alternatívno glasovánje -ega -a s
alternatívno navezovánje -ega -a s
alternatívno právno pravílo -ega -ega -a s
alternatívno predpísana kázen -- -e -zni ž
alternatívno reševánje spôrov -ega -a -- s
amandmá -ja m
ambasáda -e ž
ambasádor -ja m
amnestíja -e ž
amnestíjska klávzula -e -e ž
amortizácija -e ž
amortizácija hipotéke -e -- ž
amortizácija lístine -e -- ž
amortizácija vrédnostnega papírja -e -- -- ž
amortizacíjska dôba -e -e ž
amortizacíjska osnôva -e -e ž
amortizacíjska stôpnja -e -e ž
amortizacíjski načŕt -ega -a m
amortizacíjski odpís -ega -a m
amortizacíjski postópek -ega -pka m
amortizacíjski sklàd -ega skláda m
analítični dávek -ega -vka m
analogia intra legem -- -- --
analogia iuris -- --
analogia legis -- --
analogíja znótraj právnega pravíla -e -- -- -- ž
anatocízem -zma m
anéks -a m
aneksíja -e ž
angléška klávzula -e -e ž
animus belli gerendi -- -- --
animus contrahendi -- --
animus domini -- --
animus iniurandi -- --
animus lucri faciendi -- -- --
animus novandi -- --
animus possidendi -- --
animus rem sibi habendi -- -- -- --
animus revocandi -- --
animus testandi -- --
ankétna brezpôselnost -e -i ž
ankétna komisíja -e -e ž
a non domino pridobítev -- -- -- -tve ž
anonímna kázenska ovádba -e -e -e ž
anonímna príča -e -e ž
anonímni pôrod -ega -óda m
anticipírana dokázna presója -e -e -e ž
anticipírani poséstni konstitút -ega -ega -a m
antidumping -a m
antidumpinška carína -e -e ž
antidumpinška dajátev -e -tve ž
antihrétska zastáva -e -e ž
antihréza -e ž
antitrúst -a m
anuitéta -e ž
anuitétna obvéznica -e -e ž
anuitétno posojílo -ega -a s
anulatórna klávzula -e -e ž
apatríd -a m
apelácija -e ž
apoén -a m
apostíl -a m
apreciácija -e
aprehénzija -e ž
aprehénzijska teoríja -e -e ž
apropriácija -e ž
ára -e ž
ára kot odstopnína -e -- -e ž
árbiter -tra m
arbitrabílnost spôra -i -- ž
arbitrárna odločítev -e -tve ž
arbitrárnost -i ž
arbitrátor -ja m
arbitráža -e ž
arbitrážna klávzula -e -e ž
arbitrážna komisíja -e -e ž
arbitrážna odlóčba -e -e ž
arbitrážna pogódba -e -e ž
arbitrážni dogôvor -ega -a m
arbitrážni postópek -ega -pka m
arbitrážni senát -ega -a m
arbitrážni spòr -ega spôra m
arbitrážni sporazúm -ega -a m
arbitrážni tribunál -ega -a m
arbitrážno právo -ega -a s
arbitrážno sodíšče -ega -a s
aretácija -e ž
argumènt avtoritéte -ênta -- m
argumènt hierarhíje -ênta -- m
argumènt kronologíje -ênta -- m
argumènt precédensa -ênta -- m
argumènt speciálnosti -ênta -- m
argumentum a cohaerentia -- -- --
argumentum a completudine -- -- --
argumentum a contrario -- -- --
argumentum a maiori ad minus -- -- -- -- --
argumentum a minori ad maius -- -- -- -- --
argumentum a simili ad simile -- -- -- -- --
arhipelág -a m
arhipeláška držáva -e -e ž
arhipeláška têmeljna čŕta -e -e -e ž
arhipeláške vôde -ih vôd ž
arondácija -e ž
arrestatorium --
arria fórmula -- -e ž
ascendénca -e ž
asertórna priséga -e -e ž
asignácija -e ž
asignánt -a m
asignát -a m
asignatár -ja m
àsimétrična zvézna držáva -e -e -e ž
asperacíjsko načêlo -ega -a s
atašé -êja m
atomístična konkurénca -e -e ž
atrákcija pristójnosti -e -- ž
audiatur et altera pars -- -- -- --
aut dedere aut judicare -- -- -- --
avál -a m
avalírana meníca -e -e ž
avalíst -a m
aváns -a m
a vísta meníca -- -- -e ž
avizírna bánka -e -e ž
avténtična lístina -e -e ž
avténtična razlága -e -e ž
avténtično besedílo predpísa -ega -a -- s
avtomátični stabilizátor -ega -ja m
avtonomíja -e ž
avtonomíja stránk -e -- ž
avtonomíja vólje stránk -e -- -- ž
avtonómna dajátev -e -tve ž
avtonómna investícija -e -e ž
avtonómna likvidácija -e -e ž
avtonómna pokrájina -e -e ž
avtonómna potróšnja -e -e ž
avtonómna régija -e -e ž
avtonómna tarífna kvôta -e -e -e ž
avtonómna tarífna opustítev -e -e -tve ž
avtonómni právni ákt -ega -ega -a m
avtonómni vír délovnega práva -ega -a -- -- m
avtonómno právno pravílo -ega -ega -a s
avtonómno právo -ega -a s
ávtor -ja m
avtoritárni sistém -ega -a m
avtoritárnost -i ž
avtoritatívna razlága -e -e ž
avtorizírani prevòd -ega -óda m
ávtorska pogódba -e -e ž
ávtorska pravíca -e -e ž
ávtorska stvarítev -e -tve ž
ávtorski honorár -ega -ja m
ávtorsko délo -ega -a s
ávtorskoprávno razmérje -ega -a s
ávtorsko právo -ega -a s
avulsio --
azíl -a m
bagatélni delíkt -ega -a m
bagatélni postópek -ega -pka m
bagatélni spòr -ega spôra m
balotáža -e ž
bánčna garancíja -e -e ž
bánčna garancíja brez ugôvora -e -e -- -- ž
bánčna garancíja na pŕvi pozív -e -e -- -- -- ž
bánčni akcépt -ega -a m
bánčni čék -ega -a m
bánčni pôsel -ega -sla m
bánka -e ž
bánkovec -vca m
barírani čék -ega -a m
bárter -ja m
BDP -ja m
bég od ravnotéžne céne -a -- -- -- m
begosúmnost -i ž
begúnec -nca m
béla knjíga -e -e ž
beneficiár -ja m
beneficírana délovna dôba -e -e -e ž
beneficium cohaesionis -- --
beneficium novorum -- --
beneficium ordinis -- --
beráčenje -a s
beséda stránk -e -- ž
biánko akcépt -- -a m
biánko čék -- -a m
biánko indosamènt -- -ênta m
biánko meníca -- -e ž
biánko posvojítev -- -tve ž
bigamíja -e ž
bilánca stánja -e -- ž
bilánčna vsôta -e -e ž
bilánčni dobíček -ega -čka m
bílaterálna diplomacíja -e -e ž
bílaterálna pogódba -e -e ž
bílaterálni sporazúm -ega -a m
biolóški otròk -ega -ôka m
biolóški stárš -ega -a m
bipatríd -a m
birokrátska ovíra -e -e ž
bístvena kršítev dolóčb postópka -e -tve -- -- ž
bístvena napáka -e -e ž
bístvena sestavína právnega pôsla -e -e -- -- ž
bístvena zmogljívost -e -i ž
bístvena zmóta -e -e ž
bístveno zmánjšana prištévnost -- -e -i ž
blagájniški čék -ega -a m
blagájniški zapís -ega -a m
blagínja -e ž
blagó  s
blagôvna bórza -e -e ž
blagôvna klávzula -e -e ž
blagôvna meníca -e -e ž
blagôvna menjáva -e -e ž
blagôvna vrédnost denárja -e -i -- ž
blagôvna známka -e -e ž
blagôvne rezêrve -ih rezêrv ž
blagôvni denár -ega -ja m
blagôvni vrédnostni papír -ega -ega -ja m
blankétna dispozícija -e -e ž
blankétna meníca -e -e ž
blankétno právno pravílo -ega -ega -a s
blánko indosamènt -- -ênta m
blánko meníca -- -e ž
blížnja oséba -e -e ž
blížnje soródstvo -ega -a s
blokáda -e ž
blokírani račún -ega -a m
BND -ja m
BNP -ja m
bodóča stvár -e -í ž
bodóča škóda -e -e ž
bodóči zakónec -ega -nca m
bogástvo -a s
bojkót -a m
bolézen -zni ž
boleznína -e ž
bóljša dobrína -e -e ž
bolníška odsôtnost -e -i ž
bona fides -- --
bona vacantia -- --
bónd -a m
bonitárna lastnína -e -e ž
bonitéta -e ž
bonitétna institúcija -e -e ž
bonitétna océna -e -e ž
bórza -e ž
bórzna céna -e -e ž
bórzna zakljúčnica -e -e ž
bórzni agènt -ega -ênta m
bórzni delíkt -ega -a m
bórzni índeks -ega -a m
bórzni pôsel -ega -sla m
bórzni posrédnik -ega -a m
bórzni tečáj -ega -a m
bórzni tŕg -ega -a m
bout de papier -- -- --
božíčnica -e ž
bránje -a s
brême -éna s
breménsko stánje -ega -a s
brezcarínski uvòz -ega -ôza m
breziménska délnica -e -e ž
breziménska pogódba -e -e ž
brezpláčna právna pomóč -e -e -í ž
brezpôselna oséba -e -e ž
brezpôselnost -i ž
bróker -ja m
brutissimo proizvòd -- -óda m
brúto céna -e ž
brúto dobíček -- -čka m
brúto dohódek -- -dka m
brúto domáči proizvòd -- -ega -óda m
brúto investicíjski učínek -- -ega -nka m
brúto nacionálni dohódek -- -ega -dka m
brúto nacionálni proizvòd -- -ega -óda m
brúto nalóžba -- -e ž
brúto národni dohódek -- -ega -dka m
brúto národni proizvòd -- -ega -óda m
brúto pláča -- -e ž
brúto prejémek -- -mka m
brúto proizvòd -- -óda m
bypass poslovánje -- -a s
carína -e ž
carína ad valorem -e -- -- ž
carínska čŕta -e -e ž
carínska dajátev -e -tve ž
carínska deklarácija -e -e ž
carínska identifikacíjska števílka EÓRI -e -e -e -- ž
carínska klasifikácija -e -e ž
carínska kontróla -e -e ž
carínska kvôta -e -e ž
carínska lístina -e -e ž
carínska mêja -e -e ž
carínska nomenklatúra -e -e ž
carínska osnôva -e -e ž
carínska ovíra -e -e ž
carínska prepôved -e -i ž
carínska stôpnja -e -e ž
carínska tarífa -e -e ž
carínska terjátev -e -tve ž
carínska uníja -e -e ž
carínska vrédnost -e -i ž
carínska zapóra -e -e ž
carínski agènt -ega -ênta m
carínski depozít -ega -a m
carínski dôlg -ega -á m
carínski dolžník -ega -a m
carínski kontingènt -ega -ênta m
carínski nadzòr -ega -ôra m
carínski orgán -ega -a m
carínski posrédnik -ega -a m
carínski postópek -ega -pka m
carínski postópek prôste cóne -ega -pka -- -- m
carínski protekcionízem -ega -zma m
carínski režím -ega -a m
carínski sporazúm -ega -a m
carínski státus blagá -ega -a -- m
carínski zastópnik -ega -a m
carínsko obmóčje -ega -a s
carínsko ozémlje -ega -a s
carínsko právo -ega -a s
carínsko skladíščenje -ega -a s
cassa sconto -- --
casus belli -- --
casus foederis -- --
causa aquirendi -- --
causa credendi -- --
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.