Slovenski pravopis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 9. 2022.

..a1 m. prip. obr., člov. 'vršilec' vójvoda, slúga
..áč m. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilec' baháč, nosáč
2. 'vršilnik' odbijáč, odpiráč, tolkáč
3. člov. 'nosilec lastnosti' beláč, bradáč, glaváč
4. člov. 'opravkar' brentáč, burkáč; živ. govnáč
..áj m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'vršilec' čuváj, strežáj, točáj
2. 'vršilnik' držáj, enačáj, klicáj
3. 'dejanje' migljáj, smehljáj
4. 'rezultat dejanja' (borzni) tečáj
..ák1 m. prip. obr. (á)
1. člov. 'nosilec lastnosti' čudák, prvák; živ. racák
2. 'nosilnik lastnosti' drevák
3. 'enota tolikerih delov' deseták, stoták, tisočák
4. člov. 'stopnjevanost' možák
..ak m. prip. obr. ʻiztrebekʼ golóbjak, krávjak
..(á)lec -lca [u̯c] m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'vršilec' brálec, malikoválec; živ. sesálec
2. [lc, v nekaterih primerih tudi u̯c] 'vršilnik' kazálec, mešálec, sesálec; prim. ..lec
..alín m. prip. obr. (ȋ) člov., slabš. pobalín, skakalín
..(á)m m. prip. obr. (ȃ) ʻrezultat dejanjaʼ telegrám, sonográm
..án1 -a m. prip. obr. (ȃ) člov.
1. 'nosilec lastnosti' dolgán, velikán, pesján
2. 'prebivalec' Italiján, Slován; Ločán
3. 'član, pripadnik' cisterciján, frančiškán
..àn -ána m. prip. obr. (ȁ á) člov.
1. 'prebivalec' meščàn, občàn, Ločàn, vaščàn
2. 'opravkar' župàn
3. 'nosilec lastnosti' glavàn, nosàn, okàn
..an m. prip. obr.
1. člov. 'prebivalec' Lóčan
2. 'opravilnik' kámničan
3. 'snov' háložan
..ánd m. prip. obr. (á; ȃ)
1. člov. 'vršilec' doktoránd, eksaminánd
2. 'vršilnik' multiplikánd, sumánd
..ánec -nca m. prip. obr. (á; ȃ)
1. člov. 'nosilec lastnosti' očánec; živ. lipicánec
2. člov. 'prebivalec' Amerikánec, Liliputánec, Peruánec
3. živ. 'nedoraslo bitje, mladič' piščánec
4. 'nosilnik lastnosti' grbánec, gubánec
..áns m. prip. obr. (ȃ) ʻvršilnikʼ snov. konzerváns
..ans m. prip. obr. ʻvršilnikʼ snov. dezódorans, stímulans
..ánt -a m. prip. obr. (á; ȃ á)
1. člov. 'vršilec' deviánt, garánt
2. 'vršilnik' dešifránt
..ànt -ánta m. prip. obr. (ȁ á) člov. 'vršilec' arestànt, denunciànt
..ár1 -ja m. prip. obr. (á) člov.
1. 'vršilec' klepár, zidár
2. 'opravkar' brodár, čebelár
..ár2 -ja m. prip. obr. (á, v nekaterih besedah tudi ȃ)
1. člov. 'opravkar' justiciár, jubilár, sholár
2. 'prostor' evangeliár
3. 'čas' terciár
4. 'opravilnik' eksemplár
..ar -ja m. prip. obr. (á) člov.
1. 'vršilec' kúhar, púntar
2. 'opravkar' eléktrikar, računálnikar, žénskar, tórbar, lasúljar; živ. mravljínčar, mrhovínar
3. 'prebivalec' barákar, mostíščar
4. 'član, pripadnik' króžkar, čitálničar, desníčar
5. 'nosilec lastnosti' frákar; živ. bíčkar, vreténčar
6. 'stopnjevanost' debelúhar, možákar, pametnjákar
..árij m. prip. obr. (á)
1. člov. 'nosilec lastnosti' primárij, ordinárij, impresárij
2. 'prostor, mesto' akvárij, alfabetárij, planetárij
3. 'skupno ime' instrumentárij
..as1 m. priimkovno prip. obr. ʻčlan, pripadnikʼ Jêras, Úrbas
..as2 m. prip. obr.
1. člov. 'nosilec lastnosti' prímas
2. 'doba' trías
..áš m. prip. obr. (á)
1. člov. 'nosilec lastnosti' sektáš, ustáš
2. člov. 'opravkar' bombáš, košarkáš, nogometáš
3. člov. 'član, pripadnik' frakcionáš, glagoljáš, orjunáš
4. živ. 'nosilec lastnosti' cevkáš, sedláš
..aš m. prip. obr.
1. člov. 'nosilec lastnosti' prímaš
2. 'ples' čárdaš
..át1 m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'nosilec lastnosti' aziát, desperát, diskalceát
2. člov. 'opravkar' advokát, diplomát
3. 'dejanje' diktát, falzifikát
4. 'rezultat dejanja' destilát, fabrikát
5. 'prostor, mesto' dekanát, emirát, konzulát
6. 'snov' fosfát, karbonát, kondenzát, nitrát
7. 'skupno ime' episkopát
..(á)telj m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'vršilec' predlagátelj, ravnátelj
2. 'vršilnik' kazátelj; prim. ..telj
..átor -ja m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'vršilec' animátor, falzifikátor; grebátor, komplikátor
2. 'vršilnik' destilátor, generátor, transformátor
..atórij m. prip. obr. (ọ́)
1. 'prostor, mesto' observatórij, purgatórij
2. 'skladba' oratórij
..(á)vec -vca m. prip. obr., pri korenih z izglasnim l, lj na koncu podstave; tudi ..(á)lec (ȃ) člov. 'vršilec' razpravljávec, veslávec; prim. ..vec
..ávh m. prip. obr. (ȃ) člov. 'vršilec' slabš. dremávh
..ávs m. prip. obr. (ȃ) člov., slabš.
1. 'vršilec' bahávs, cmokávs, godrnjávs
2. 'nosilec lastnosti' črnávs, grdávs
..ávš m. prip. obr. (ȃ) člov., slabš. 'nosilec lastnosti' grdávš
..ávt m. prip. obr. (ȃ) člov. 'vršilec' slabš. jezikávt, lajávt; olepš. zmikávt
..ávž m. prip. obr. (ȃ) člov., slabš. 'nosilec lastnosti' grdávž
..áž m. prip. obr. (á) člov. 'opravkar' kočijáž
..c m. prip. obr., kadar je v predhodnem zlogu polglasnik
1. člov. 'vršilec' ígrc
2. člov. 'nosilec lastnosti' bístrc
3. 'lastnost' bístrc
4. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' ángelc; nečlov. čéveljc, pískrc, vétrc; prim. ..ec
..čan m. prip. obr.
1. člov. 'prebivalec' Ljubljánčan, Ljutomérčan, Kóprčan
2. nečlov. 'opravilnik' máriborčan, savínjčan
3. 'snov' bizéljčan, ljutomérčan
..čè1 -éta m. prip. obr. (ȅ ẹ́) člov. 'manjšalnost' slabčè
..če1 m. prip. obr., člov. ʻljubkovalnostʼ Pêpče, Tónče
..ček -čka m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' izvóšček, postréšček
2. 'rezultat dejanja' izkupíček, naméček
3. člov. 'nedoraslo bitje, mladič' cigánček, málček
4. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' frkolínček, sínček; nečlov. čájček, doživljájček, drevéšček
5. člov., čustv. oficírček, profésorček
..é1 -êja m. prip. obr. (ẹ̑ ȇ) renomé, rezimé
..è1 -éta m. prip. obr. (ȅ ẹ́) člov.
1. 'ime, priimek' Francè, Anžè; Černè, Petrè, Želè
2. 'nedoraslo bitje' fantè, samčè
3. 'manjšalnost, slabšalnost' hlapčè, prismodè
..e5 -eta m. prip. obr., člov. Jóže, Tóne, Véle; 'ljubkovalnost' síne
..eát m. prip. obr. (ȃ)
1. člov. 'član, pripadnik' diskalceát, eleát, hanzeát
2. 'snov' oleát
..ec -ca m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' lôvec, vídec; žánjec
2. 'vršilnik' plôvec
3. člov. 'nosilec lastnosti' bélec, edínec, hinávec
4. 'nosilnik lastnosti' apnénec, četvérec; krúhovec, mándljevec
5. člov. 'član, pripadnik' gimnazíjec, kalvínec
6. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' brátec, Lúkec
7. člov. 'stopnjevanost' dédec
8. 'manjšalnost' bikec; brégec, délec
9. 'snov' borovníčevec, malínovec; bizéljec, ementálec, tolmínec
..êjec -jca m. prip. obr. (ȇ) člov.
1. 'prebivalec' Evropêjec, Filistêjec
2. 'član, pripadnik' epikurêjec, plebêjec, rdečearmêjec
..ek1 -ka m. prip. obr.
1. 'dejanje' dogódek, prispévek
2. 'rezultat dejanja' cúrek, izvléček, ostánek
3. člov. 'nosilec lastnosti' četvérček, dvójček, ljúbček
4. 'nedoraslo bitje, mladič' člov. fántek; živ. medvédek, prašíček
5. 'manjšalnost' dómek, gríček, gúmbek
6. člov. 'manjšalnost, ljubkovalnost' bedáček, čŕnček, edínček; nečlov. bôbek, grôbek
7. člov. 'slabšalnost' človéček, zdravníček, oficírček
8. 'snov' prášek
..elj1 -lja m. prip. obr. ʻvršilnikʼ cúcelj, čéšelj, dŕkelj
..elj2 -lja m. inačenjsko prip. obr., člov. Fráncelj, možícelj; nečlov. robícelj
..ém m. prip. obr. (ẹ̑) ʻrazločevalna enota sistemsko določene jezikovne ravnineʼ foném, grafém, teorém, stilém
..én1 m. prip. obr. (ẹ̑) ʻsnovʼ etilén
..énič m. prip. obr. (ẹ́; ẹ̑) člov. 'nosilec lastnosti' mladénič
..eník m. prip. obr. (í) člov. 'vršilec' odrešeník, učeník
..ènt -ênta tudi ..ènt -énta m. prip. obr. (ȅ é; ȅ ẹ́)
1. člov. 'vršilec' agènt, asistènt, dirigènt, docènt, korespondènt
2. 'vršilnik' sukulènt, ornamènt, ekvivalènt
3. 'prostor' oriènt
4. 'snov' reagènt
..êr m. prip. obr. (ȇ)
1. člov. 'vršilec' debatêr, frizêr, minêr
2. člov. 'opravkar' biljetêr, fasadêr, guvernêr
3. 'vršilnik' amortizêr, bombardêr
..er m. prip. obr. (ȇ)
1. člov. 'vršilec' dispéčer
2. 'vršilnik' fínišer, márker, míkser
..ét m. prip. obr. (ẹ̑)
1. člov. 'vršilec' apologét
2. člov. 'opravkar' homilét
3. 'prostor, mesto' alpinét, arborét, kabinét
..étum m. prip. obr. (ẹ̑) ʻprostor, mestoʼ alpinétum, arborétum
..evec -vca m. prip. obr., člov. 'član, pripadnik' vájevec, skójevec, dejánjevec
..evík m. prip. obr. (í; ȋ) člov. 'član, pripadnik' boljševík, menjševík
..(évn)ik m. prip. obr. (ẹ̑) člov. 'vršilec' bojévnik, prebolévnik; prim. ..ik
..éž m. prip. obr. (ẹ̑) člov. 'prebivalec' Angléž
..ež m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' grábež, gúlež, hlínež, klátež, motovílež
2. člov. 'opravkar' bábež, búrkež, prismódež, trápež
3. člov. 'nosilec lastnosti' brezbóžnež, duhovítež, hudôbnež
4. člov. 'poudarjenost' heródež, júdež
5. člov. 'ime, priimek' Jánež, Lúkež
6. 'vršilnik' bódež, kájfež
7. 'dejanje' drémež, krádež, lájež, tépež, vŕvež
8. 'rezultat dejanja' čúdež, čŕtež, délež
9. 'snov' bélež
..ežán m. prip. obr. (ȃ) člov. 'prebivalec' Maltežán
..ežàn -ána m. prip. obr. (ȁ á) člov. 'prebivalec' Maltežàn
..i2 m. prip. obr., člov. 'ljubkovalnost' ôči, táti, dédi, Fránci, Tóni; živ. kúži, múci
..íak [ija] m. prip. obr. (ȋ) ʻsnovʼ afrodizíak
..iát [ija] m. prip. obr. (ȃ)
1. 'prostor, mesto' komisariát, notariát, sekretariát
2. 'rezultat dejanja' plagiát
3. 'skupno ime' patriciát, proletariát
4. 'čas' noviciát
..íc m. prip. obr. (í; ȋ) člov. novíc, možíc; živ. pedíc
..íč1 m. prip. obr. (í) člov. 'nosilec lastnosti' hudíč
..íč2 m. priimkovno prip. obr. (í) člov. Polovíč, Slavíč
..ìč -íča m. prip. obr. (ȉ í; í)
1. člov. 'vršilec' gonìč, mlatìč
2. člov. 'nosilec lastnosti' golìč, mladìč, slabìč; nečlov. belìč
3. člov. 'nedoraslo bitje, mladič' fantìč; živ. kozlìč, oslìč
4. člov. 'manjšalnost' deklìč; živ. črvìč
5. člov. 'ljubkovalnost' fantìč, otročìč; nečlov. grozdìč
..ič1 m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' dédič, ríbič
2. člov. 'nosilec lastnosti' náglič
3. živ. 'nedoraslo bitje, mladič' medvédič
4. 'manjšalnost' národič
5. 'ljubkovalnost' hlébčič
6. 'slabšalnost' článčič
..ič2 m. priimkovno prip. obr., člov. Antónčič, Jánežič, Tómažič
..íček m. prip. obr. (í) ʻrezultat dejanjaʼ izkupíček
..íd m. prip. obr. (ȋ)
1. 'snov' arzeníd, bromíd, fosfíd, hidríd, kloríd
2. člov. 'član, pripadnik' apatríd, arktíd, bantuíd, hominíd, mongolíd
..ij m. prip. obr.
1. člov. 'nosilec položaja' ordinárij, primárij
2. 'prostor, mesto' prezbitêrij, proscénij, psaltêrij
3. 'snov' bárij, devtêrij, kálij
4. 'skupno ime' kolégij, direktórij
..iján m. prip. obr. (ȃ) člov. 'nosilec lastnosti' grobiján, modriján
..ík m. prip. obr. (í)
1. člov. 'nosilec lastnosti' bolník, lastník
2. 'nosilnik lastnosti' ledeník
3. 'prostor, mesto' blodník, seník; ceník, imeník
4. 'snov' kisík, ogljík, vodík
..ik m. prip. obr.
1. člov. 'nosilec lastnosti' čarôvnik, duhôvnik, glásbenik, gospodárstvenik;
2. 'nosilnik lastnosti' cepílnik, míljnik, nèdolóčnik
3. člov. 'član, pripadnik' akadémik, kémik
4. 'prostor, mesto' čájnik, dímnik, kúrnik, rúdnik
5. 'snov' jábolčnik, antiséptik
..íl m. prip. obr. (ȋ) ʻsnovʼ acetíl, metíl, trotíl
..ílec -lca [u̯c] m. prip. obr. (ȋ) člov. 'vršilec' pletílec, gnetílec, vezílec, vrtílec
..(í)lec -lca m. prip. obr. (ȋ)
1. [u̯c] člov. 'vršilec' gasílec; živ. gnezdílec
2. [lc] 'vršilnik' drobílec, nosílec; prim. ..lec
..(íln)ik m. prip. obr. (ȋ) ʻvršilnikʼ drobílnik, hladílnik, hranílnik; prim. ..ik
..ín1 m. prip. obr. (ȋ)
1. člov. 'vršilec' potepín, pozvačín, trpín
2. člov. 'nosilec lastnosti' bogatín, dolgín, domačín, mladín; živ. belín, kosmatín, modrín
3. 'snov' morfín, kofeín
..ín2 m. priimkovno prip. obr. (ȋ) člov. Gašperín, Jakopín, Cetín
..ínec -nca m. prip. obr. (ȋ)
1. člov. 'član, pripadnik' benediktínec, elizabetínec
2. živ. 'moški par ženskemu' mravljínec
3. 'snov' dalmatínec
..ing m. prip. obr.
1. 'dejanje' dríbling, džóging, kámping, tréning
2. 'opravilo' inženíring, ávtokámping
..ír -ja m. prip. obr. (í)
1. člov. 'vršilec' kurír, kurbír; živ. skovír
2. člov. 'nosilec lastnosti' hudír
3. člov. 'opravkar' bankír, brigadír, helebardír, hotelír, juvelír, mušketír
4. 'opravilnik' kosír, vodír
5. 'dejanje' eksercír
6. 'prostor, mesto' osír
..íst m. prip. obr. (ȋ) člov.
1. 'vršilec' anestezíst, basíst, fabulíst, komponíst, statíst
2. 'opravkar' avtomobilíst, drogeríst, kapitalíst, sloveníst
3. 'član, pripadnik' budíst, darviníst, lazaríst, marksíst, nihilíst, petrarkíst, rojalíst, sofíst
..ít1 m. prip. obr. (ȋ)
1. člov. 'član, pripadnik' husít, jezuít, taborít, prerafaelít
2. 'snov' andezít, fosfít, kalcít, limonít, magnezít, sulfít
..ítelj m. prip. obr. (ȋ) člov. 'vršilec' najdítelj, imejítelj; prim. ..telj
..(í)telj m. prip. obr. (ȋ) člov. 'vršilec' budítelj, gostítelj, nabavítelj, redítelj, učítelj; prim. ..telj
..ítis m. prip. obr. (ȋ) ʻ(bolezensko) stanjeʼ bronhítis, celulítis, gastrítis, hepatítis, kolítis
..ítor -ja m. prip. obr. (ȋ) člov. 'vršilec' definítor, edítor, investítor, korepetítor
..(í)vec -vca m. prip. obr. (ȋ)
1. člov. 'vršilec' delívec, selívec, volívec
2. 'vršilnik' kratívec, ostrívec
3. 'snov' solzívec; prim. ..vec
..ízem m. prip. obr. (í)
1. 'lastnost' cinízem, idiotízem
2. 'stanje' alkoholízem, demonízem, dualízem, formalízem
3. 'nazor, gibanje, smer' agnosticízem, cionízem, empirízem, komunízem, makartízem
4. 'enota, pojem nazora, gibanja, smeri' frazeologízem, sofízem, stilízem, sleng. karkolízem
..ja1 m. prip. obr., člov.
1. 'vršilec' vódja, kolovódja, vlakovódja; pismonoša
2. 'priimek' Sódja
..jáč m. prip. obr. (á) člov. 'vršilec' gonjáč, kurjáč
..ják m. prip. obr. (á)
1. člov. 'nosilec lastnosti' človečnják, južnják, naprednják, odličnják; žival. vitičnják
2. 'nosilnik lastnosti' belják, koščák, medenják
3. 'prostor, mesto' cvetličnják, jagodnják, koruznják
..jak m. prip. obr. ʻprostor, mestoʼ lístnjak, gosínjak, kopínjak, mravljínjak
..ján m. prip. obr. (ȃ) člov. 'član, pripadnik' državlján, kristján, nebeščán
..jàn -ána m. prip. obr. (ȁ ȃ) člov. 'prebivalec' deželàn, meščàn; Efežàn, Galačàn, Goričàn, Ločàn
..jar -ja m. prip. obr. člov.
1. 'opravkar' belíčar, gráfičar, hlébčar, zobotrébčar, žíčar
2. 'član, pripadnik' dájnčičar, metélčičar
..jek -jka m. prip. obr.
1. 'rezultat dejanja' dobíček, naméček
2. 'iztrebek' krávjek, kónjšček, pásjek
..ko m. prip. obr., člov. ʻljubkovalnostʼ sínko, búčko; Jánko, Jôžko
..lec -lca m. prip. obr.
1. člov. [u̯c] 'vršilec' brálec, plesálec; tkálec, morílec, cenílec; žival. plazílec
2. nečlov. [lc, v nekaterih primerih tudi u̯c] brisálec, kazálec, spodbujeválec; rušílec, dušílec, nosílec
..lín m. lastnoimensko prip. obr. (ȋ) ʻčlan, pripadnikʼ Fridolín, Jeklín, Peterlín
..ljáj m. prip. obr. (ȃ)
1. 'dejanje' dregljáj, dražljáj, izdihljáj, pihljáj, tresljáj
2. 'rezultat dejanja' grižljáj, odtegljáj, primanjkljáj, spodrsljáj
..má m. prip. obr. (ȃ)
1. 'dejanje' plasmá, tretmá
2. 'rezultat dejanja' abonmá, angažmá
3. 'prostor, mesto' apartmá, departmá
..man m. prip. obr.
1. člov. bárman, búčman, gólman, hudíman
2. 'priimek' Fúrman, Júrman
3. žival. púrman, rácman
..mènt -ênta m. prip. obr. (ȅ é)
1. 'vršilnik' medikamènt
2. 'ustanova, prostor' parlamènt
3. 'potek, rezultat' sentimènt
..ník m. prip. obr. (í)
1. člov. 'vršilec' naročník, vozník, zdravník
2. 'opravilnik' glavník
3. 'prostor, mesto' seník; prim. ..ik
..nik m. prip. obr., člov. 'vršilec' govórnik
..(n)ik m. prip. obr.
1. člov. 'nosilec lastnosti' čeljústnik, soródnik, strážnik
2. 'prostor, mesto' kúrnik, ríbnik, trávnik, zélnik; prim. ..ik
..ø m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' pék, prêrok; živ. mesojéd, žužkojéd
2. člov. 'nosilec lastnosti' alêrgik, elégik
3. 'dejanje' prepàd, blebèt, najèm, brbòt; jók, bég, stók; klíc, skòk, nagòn, napòr
4. 'rezultat dejanja' blíšč, donòs, ukòr, tlák; gáz, jéd, zapôved
5. 'čas' kozopŕsk, listopàd, vinotòk
6. 'snov' gnój, lój, znój
7. 'prostor' zapòr
..ól m. prip. obr. (ọ̑) ʻsnovʼ benzól, holesteról, metanól
..ón m. prip. obr. (ọ̑)
1. člov., slabš. 'član, pripadnik' lahón, madžarón
2. člov. 'slabšalnost' barabón, beračón, hlapčón
3. 'večalnost' živ. mačkón, žabón, kačón; člov. Jakón, Žigón, Tomažón
..ór m. prip. obr. (ọ̑) člov. 'vršilec' kontrolór
..or m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' agrésor, revízor
2. 'vršilnik' komprésor, konvêrtor
..órij m. prip. obr. (ọ́)
1. 'rezultat dejanja' absolutórij, ofertórij
2. 'prostor, mesto' laboratórij, leprozórij
..ovec -vca m. prip. obr.
1. člov. 'član, pripadnik' grádnikovec, héglovec, parnásovec
2. 'nosilnik lastnosti' gólovec, bánkovec
3. 'snov' malínovec, sálovec, zŕnovec
..ovič m. prip. obr., člov. ʻstopnjevanostʼ pametnjákovič, poštenjákovič, važnjákovič
..ovík m. prip. obr. (ȋ) člov. 'opravkar' kadrovík, masovík
..(ôv)nik m. prip. obr. (ȏ)
1. člov. 'vršilec' čarôvnik
2. člov. 'član, pripadnik' duhôvnik, mirôvnik
3. člov. 'priimek' Destôvnik, Borôvnik
4. 'opravilnik' geslôvnik, rokôvnik, sokôvnik; prim. ..nik
..óz m. prip. obr. (ọ̑) člov. 'prebivalec' Francóz
..tek -tka m. prip. obr.
1. 'rezultat dejanja' dodátek, podátek
2. 'potek' bítek
..telj m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' gostítelj, mučítelj, predavátelj, ravnátelj, slušátelj
2. 'vršilnik' činítelj, kazátelj
..tor -ja m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' dezinféktor, diréktor, koréktor
2. 'vršilnik' ekstráktor, koléktor
..úh m. prip. obr. (ú; ȗ) člov.
1. 'vršilec' dremúh, ogledúh, oderúh, ovadúh
2. 'nosilec lastnosti' črnúh, debelúh, lenúh
..um m. prip. obr.
1. 'dejanje' referéndum
2. 'nosilnik lastnosti' abstráktum, fémininum, máksimum
3. 'lastnost' polítikum, plénum
4. 'skupno ime' públikum
5. 'snov' gúmiarábikum, antiséptikum
6. 'prostor, mesto' alpínum, práktikum
..ún m. prip. obr. (ȗ) člov.
1. 'vršilec' begún, govorún, vohún
2. 'nosilec lastnosti' grdún, plahún
..úr -a m. prip. obr. (ú)
1. člov., slabš. 'član, pripadnik' nemčúr; plaščúr
2. živ. 'večalnost' kačúr; leščúr, piškúr
3. 'opravilnik' mehúr
..úš m. prip. obr. (ú) ʻnosilnik lastnostiʼ belúš, repúš
..út1 m. prip. obr. (ȗ) ʻdejanjeʼ cvrkút, prhút
..v1 m. prip. obr. ʻdejanjeʼ odrív, nadèv
..vec -vca m. prip. obr.
1. člov. 'vršilec' pri korenih na samoglasnik pívec, mlévec, klávec, krôvec; pri korenih na izglasna l, lj delívec, délavec, skakljávec
2. 'nosilnik lastnosti' žívec
Število zadetkov: 138