Sinonimni slovar slovenskega jezika

Sinonimni citat

a1 vez.
GLEJ SINONIM: toda1, toda1
á2 medm.
GLEJ SINONIM: aja2, bežati
à3 člen.
GLEJ SINONIM: ali2, toda2
ábak -a m
GLEJ ŠE: tablica
abalienacíjski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: alienacijski
abbé -ja [abé -êja] m
GLEJ SINONIM: duhovnik
abc abc-ja [abəc -ja] m
GLEJ SINONIM: abeceda
abdicírati -am dov. in nedov.
odpovedati se kakemu položaju, zlasti vladarski oblasti
SINONIMI:
GLEJ ŠE SINONIM: odstopati
abdikácija -e ž
dejstvo, da se kdo odpove kakemu položaju, zlasti vladarski oblastipojmovnik
SINONIMI:
abdikacíjski -a -o prid.
GLEJ ŠE: izjava
abdómen -mna m
GLEJ SINONIM: trebuh, zadek
abdominálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: trebušni
GLEJ ŠE: tifus, votlina
abduktórni -a -o prid.
GLEJ ŠE: odmikalka
abecéda -e ž
ustaljeno zaporedje črk v kaki pisavi, zlasti v latinici
SINONIMI:
zastar. abc, knj.izroč. alfabet
abecédar1 -ja m
ekspr. učenec, ki se uči abecedepojmovnik
SINONIMI:
ekspr. abecedarček
abecedár2 -ja m
GLEJ ŠE: berilo
abecédarček -čka m
GLEJ SINONIM: abecedar1
abecedírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: alfabetirati
abecédni -a -o prid.
GLEJ ŠE: red1, seznam, pravda, abecedno
abecédnica -e ž
GLEJ ŠE: berilo
abecédnik -a m
GLEJ ŠE: berilo
abecédno ozirn. prisl.
izraža, da se kaj razvršča, ureja, je razvrščeno, urejeno glede na abecedo
SINONIMI:
po abecednem redu, po abecedi
aberácija -e ž
fiz. napaka leče zaradi različnih lomov žarkovpojmovnik
SINONIMI:
fot. zarisba
abesínski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: etiopski
àbiogenéza -e ž
biol. nastanek in razvoj živega iz neživegapojmovnik
SINONIMI:
biol. praploditev
àbiótični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: abiotski
àbiótski -a -o prid.
biol. ki je v zvezi z neživo naravo
SINONIMI:
biol. abiotični
GLEJ ŠE: biotski
abisálni -a -o prid.
GLEJ ŠE: ravnina
ablácija -e ž
geol. odnašanje sipkega zemeljskega materiala z dežjempojmovnik
SINONIMI:
GLEJ ŠE: odstop
àbnormálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nenavadni, nenormalni
GLEJ ŠE: človek
àbnormálnost -i ž
abnórmni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nenormalni
abnórmnost -i ž
abolícija -e ž
GLEJ ŠE: razveljavitev
Á-bómba -e ž
GLEJ ŠE: bomba
abonènt -ênta m
GLEJ SINONIM: naročnik2
abonêntka -e ž
GLEJ SINONIM: naročnica2
abonêntski -a -o prid.
GLEJ ŠE: koncert, predstava
aboníran -a -o povdk.
GLEJ SINONIM: naročen
abonírati se -am se dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: naročati se, naročiti se
abonmá -ja m
GLEJ ŠE: predstava
abonmájski -a -o prid.
GLEJ ŠE: koncert, predstava
aborídžin -a m
GLEJ SINONIM: aborigin
aborígin -a m
prvotni avstralski prebivalec
SINONIMI:
GLEJ ŠE SINONIM: domorodec
aboríginja -e ž
GLEJ SINONIM: domorodka
aboríginka -e ž
GLEJ SINONIM: domorodka
abortírati -am dov.
GLEJ SINONIM: splaviti1
abortív -a m
med. sredstvo za prekinitev nosečnostipojmovnik
SINONIMI:
med. abortivno sredstvo, med. splavilo
abortívni -a -o prid.
GLEJ ŠE: abortiv
abórtus -a m
GLEJ SINONIM: splav
GLEJ ŠE: splaviti1
ábota -e ž
GLEJ SINONIM: neumnost1
áboten -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: neumen1
ábotnež -a m
GLEJ SINONIM: neumen1, neumnež
ábotnik -a m
GLEJ SINONIM: neumen1, neumnež
ábotno prisl.
GLEJ SINONIM: neumno
ábotnost -i ž
GLEJ SINONIM: neumnost1
ábraham -a m
GLEJ SINONIM: petdesetletnik
ábrahamka -e ž
GLEJ SINONIM: petdesetletnica
Ábrahamov -a -o prid.
GLEJ ŠE: mrtev2
ábrahamovec -vca m
GLEJ SINONIM: petdesetletnik
ábrahamovka -e ž
GLEJ SINONIM: petdesetletnica
abrazíja -e ž
1.
med. odstranitev tkiva s strganjempojmovnik
SINONIMI:
med. izpraskanje, med. kiretaža
2.
geogr. mehansko preoblikovanje morske ali jezerske obale zaradi erozijskega delovanja valovpojmovnik
SINONIMI:
geogr. obalna erozija
abrazíjski -a -o prid.
GLEJ ŠE: polica, polica
abreviatúra -e ž
GLEJ SINONIM: okrajšava
abscés -a m
med. lokalno omejeno nabiranje gnojapojmovnik
SINONIMI:
med. ognojek
abscísa -e ž
geom. prva koordinata v pravokotnem koordinatnem sistemu
SINONIMI:
geom. abscisna os, geom. os x, knj.izroč. vodoravnica
abscísni -a -o prid.
GLEJ ŠE: abscisa
absénca -e ž
GLEJ SINONIM: izostanek, omedlevica
absínt -a m
GLEJ ŠE: pijača
absolúcija -e ž
GLEJ SINONIM: odveza
absolutíst -a m
oblastnik, ki ima vso oblastpojmovnik
SINONIMI:
absolutni vladar, absolutistični vladar
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik razsvetljeni absolutist
GLEJ ŠE SINONIM: oblasten, oblastnež
GLEJ ŠE: oblastnik
absolutístični -a -o prid.
absolutízem -zma m
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik Metternichov absolutizem  pojmovnik razsvetljeni absolutizem
GLEJ ŠE: režim
absolútni -a -o prid.
absolútno člen.
GLEJ SINONIM: nikakor
absolutórij -a m
GLEJ SINONIM: razrešnica
GLEJ ŠE: razrešiti
absolútum -a m
GLEJ SINONIM: pravzrok
absolvírati -am dov.
GLEJ SINONIM: predelati
absorbíranje -a s
GLEJ SINONIM: vsrkavanje
absorbírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: vpijati, vpiti1, vsrkati, vsrkavati
absorbírni -a -o prid.
GLEJ ŠE: snov
absórpcija -e ž
GLEJ SINONIM: vsrkavanje
absorpcíjski -a -o prid.
absorptívni -a -o prid.
GLEJ ŠE: snov
abstinénca -e ž
GLEJ SINONIM: vzdržnost
abstinénčni -a -o prid.
GLEJ ŠE: kriza, društvo, kriza
abstinènt -ênta m
kdor se vzdržuje alkoholnih pijačpojmovnik
SINONIMI:
ekspr. vzdržnež
GLEJ ŠE: vzdržen
abstinêntski -a -o prid.
GLEJ ŠE: društvo
abstinêntstvo -a s
GLEJ SINONIM: vzdržnost
abstinírati se -am se dov.
GLEJ SINONIM: vzdržati se
abstrahíranje -a s
GLEJ SINONIM: abstrakcija, odmišljanje
abstrahírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: odmisliti, odmišljati
abstrákcija -e ž
miselni proces, pri katerem se s čuti zaznavnim danostim išče pojmovne ustreznikepojmovnik
SINONIMI:
abstrákten -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: nejasen
abstraktíst -a m
GLEJ ŠE: slikar
abstráktni -a -o prid.
ki obstoji na pojmovnem, miselnem področju in je s tem nasprotje materialnemu, konkretnemu
SINONIMI:
abstráktum -a m
GLEJ ŠE: samostalnik
abstrúzen -zna -o prid.
GLEJ SINONIM: nejasen, nerazumljiv
abstrúznost -i ž
GLEJ SINONIM: nerazumljivost
absúrd -a m
GLEJ SINONIM: nesmisel, nesmiselno
absúrdni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nesmiselni
absúrdno povdk.
GLEJ SINONIM: nesmiselno
abulíja -e ž
GLEJ SINONIM: brezvoljnost
abundánca -e ž
GLEJ SINONIM: veliko3
abúzus -a m
GLEJ SINONIM: zloraba
accidens -a [ákcidens] m
GLEJ ŠE: lastnost
acétaldehíd -a m
GLEJ SINONIM: etanal
acetát -a m
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik bazični bakrov acetat
acetilén -a m
GLEJ ŠE: plin, svetilka
acetilénka -e ž
GLEJ ŠE: svetilka
acetilénski -a -o prid.
acetílsalicílni -a -o prid.
GLEJ ŠE: aspirin
acid -a [êsid-] m
GLEJ SINONIM: LSD
aciditéta -e ž
GLEJ SINONIM: kislost
acídni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: kisli
GLEJ ŠE: tla
acídnost -i ž
GLEJ SINONIM: kislost
ácinus -a m
GLEJ ŠE: mešiček
a cónto [akónto] prisl. zv.
GLEJ SINONIM: na račun
ačìh medm.
posnema glas pri kihanju
SINONIMI:
ádamov -a -o prid.
GLEJ ŠE: jabolko
Ádamov -a -o prid.
GLEJ ŠE: gol2
ádamovec -vca m
GLEJ ŠE: jabolko
adaptabílen -lna -o prid.
GLEJ SINONIM: prilagodljiv
adaptácija -e ž
GLEJ SINONIM: obnova, prenova, priredba
adaptacíjski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: obnovitveni
GLEJ ŠE: stres
adápter -ja m
GLEJ SINONIM: prirejevalec
adaptírati -am dov. in nedov.
adaptírati se -am se dov. in nedov.
adduktórni -a -o prid.
GLEJ ŠE: primikalka
adekváten -tna -o povdk.
GLEJ SINONIM: enakovreden
adekvátni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: ustrezni
adenóm -a m
GLEJ ŠE: bula
adépt -a m
GLEJ SINONIM: privrženec
adhezíja -e ž
fiz. sila, ki privlači molekule različnih snovi
SINONIMI:
fiz. adhezijska sila
GLEJ ŠE SINONIM: zarastlina
adhezíjski -a -o prid.
GLEJ ŠE: pogodba, adhezija
adiabátični -a -o prid.
GLEJ ŠE: sistem
adiabátni -a -o prid.
GLEJ ŠE: sistem
adícija -e ž
kem. vezanje atomov ali atomskih skupin na molekule nenasičenih spojin
SINONIMI:
kem. adicijska reakcija
GLEJ ŠE SINONIM: seštevanje
adicíjski -a -o prid.
GLEJ ŠE: stroj, adicija
ádidaske -ask ž mn.
GLEJ ŠE: copata
adíjo medm.
GLEJ SINONIM: na svidenje
ad infinítum prisl. zv.
GLEJ SINONIM: v nedogled
adipózni -a -o prid.
GLEJ ŠE: tkivo
adírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: sešteti, seštevati
aditív -a m
snov, ki se dodaja navadno živilom zaradi ustrezne arome, barve, trajnostipojmovnik
SINONIMI:
živilski dodatek
aditívni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dodajni
ádjektiv -a m
GLEJ SINONIM: pridevnik
GLEJ ŠE: pridevnik
adjektivizácija -e ž
jezikosl. proces, v katerem beseda, ki ni pridevnik, pridobi pridevniške lastnosti
SINONIMI:
jezikosl. popridevljenje
adjektivizírati -am dov. in nedov.
kaj jezikosl. dati besedi, ki ni pridevnik, pridevniške lastnosti
SINONIMI:
jezikosl. poprideviti, jezikosl. popridevljati
adjúnkt -a m
GLEJ SINONIM: pristav
adjustírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: pripraviti, urejati
adjutánt -a m
GLEJ SINONIM: pribočnik
adjutántski -a -o prid.
GLEJ ŠE: urad
adjutantúra -e ž
GLEJ ŠE: urad
adjuvántni -a -o prid.
GLEJ ŠE: zdravljenje
adligát -a m
biblio. kar je privezano h knjigi
SINONIMI:
biblio. privezek
administrácija -e ž
organ za vodenje upravnih poslovpojmovnik
SINONIMI:
knj.izroč. administrativa
GLEJ ŠE SINONIM: uprava, vlada
GLEJ ŠE: poslovanje, uprava, delavec
administratíva -e ž
GLEJ SINONIM: administracija
administratívec -vca m
GLEJ ŠE: delavec
administratívni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: pisarniški, upravni
GLEJ ŠE: aparat, delavec, ovira
administrátor -ja m
GLEJ SINONIM: upravitelj
GLEJ ŠE: uslužbenec
administrátorstvo -a s
GLEJ SINONIM: upraviteljstvo
admiralitéta -e ž
v nekaterih državah vrhovno poveljstvo in uprava vojne mornaricepojmovnik
SINONIMI:
GLEJ ŠE: zbor
admirálski -a -o prid.
GLEJ ŠE: zbor
admirálstvo -a s
GLEJ SINONIM: admiraliteta
adnéks -a m
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik maternični adneksi
adnotácija -e ž
GLEJ SINONIM: zaznamba
adolescénca -e ž
ped. doba človekovega razvoja med puberteto in zrelostjopojmovnik
SINONIMI:
ped. adolescenčna doba, ped. mladostna doba, ped. mladostniška doba, knj.izroč. mladostništvo, ped. popuberteta
adolescénčni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: mladostniški
GLEJ ŠE: adolescenca
adolescènt -ênta m
GLEJ SINONIM: mladostnik
adolescêntka -e ž
GLEJ SINONIM: mladostnica
adópcija -e ž
GLEJ SINONIM: posvojitev
adoptánt -a m
GLEJ SINONIM: posvojitelj
adoptíranec -nca m
GLEJ SINONIM: posvojenec
adoptírani -a -o prid.
adoptíranje -a s
GLEJ SINONIM: posvojitev
adoptírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: posvajati, posvojiti
adoptívni -a -o prid.
adráš -a m
GLEJ SINONIM: črnika
adrésa -e ž
GLEJ SINONIM: naslov, spomenica
adresánt -a m
GLEJ SINONIM: odpošiljatelj
adresár -ja m
seznam naslovovpojmovnik
SINONIMI:
knj.izroč. adresna knjiga, knj.izroč. naslovnik
GLEJ ŠE SINONIM: imenik
adresát -a m
GLEJ SINONIM: naslovnik
adréselj -slja m
GLEJ ŠE: dresen2, dresen2
adresíranje -a s
GLEJ SINONIM: naslavljanje
adresírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: naslavljati, nasloviti
adrésni -a -o prid.
GLEJ ŠE: adresar
ádrica -e ž
GLEJ SINONIM: ruta1
adrijánski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: jadranski
adsorbènt -ênta m
fiz. snov, ki se uporablja za adsorbiranjepojmovnik
SINONIMI:
sredstvo za adsorbiranje, fiz. adsorpcijsko sredstvo
adsorbíranje -a s
GLEJ SINONIM: adsorpcija
GLEJ ŠE: adsorbent
adsórpcija -e ž
fiz. zgoščevanje plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdnih snovipojmovnik
SINONIMI:
adsorpcíjski -a -o prid.
adsorptívnost -i ž
fiz. sposobnost snovi za adsorbiranjepojmovnik
SINONIMI:
fiz. adsorpcijska sposobnost
adút -a m
igr., pri kartanju klicana barva, ki jemlje
SINONIMI:
star. trumf
GLEJ ŠE SINONIM: sredstvo
adútinja -e ž
ženska, ki je zaradi svojih sposobnosti odločilna za uspeh skupine, skupnostipojmovnik
SINONIMI:
adútka -e ž
GLEJ SINONIM: adutinja
advènt -ênta m
štirje tedni pred božičempojmovnik
SINONIMI:
adventni čas, predbožični čas
adventívni -a -o prid.
advêntni -a -o prid.
GLEJ ŠE: advent
advêrb -a m
GLEJ SINONIM: prislov
adverbiálni -a -o prid.
GLEJ ŠE: določilo, zveza
adverzatívni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nasprotni
GLEJ ŠE: priredje
advokát -a m
GLEJ SINONIM: odvetnik, zagovornik
advokátinja -e ž
GLEJ SINONIM: odvetnica
advokátka -e ž
GLEJ SINONIM: odvetnica, zagovornica
advokátski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: odvetniški
GLEJ ŠE: pisarna
advokatúra -e ž
GLEJ SINONIM: odvetništvo
aêrodinámični -a -o prid.
GLEJ ŠE: vetrovnik
aerodróm -a m
GLEJ SINONIM: letališče
aerodrómski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: letališki
GLEJ ŠE: delavec
aêrofotografíja -e ž
fotografski posnetek iz zraka
SINONIMI:
aêrofótoposnétek -tka m
GLEJ ŠE: posnetek
aêrohidroplán -a m
GLEJ ŠE: letalo
aêroklúb -a m
GLEJ ŠE: klub
aêrolínija -e ž
GLEJ ŠE: proga
aerométer -tra m
fiz. priprava za merjenje teže in gostote plinovpojmovnik
SINONIMI:
fiz. denzimeter, fiz. gostotomer
aêromíting -a m
GLEJ ŠE: miting
aeronávt -a m
GLEJ SINONIM: letalec
aeronávtični -a -o prid.
GLEJ ŠE: šola1
aeronávtika -e ž
dejavnost, ki je v zvezi z letenjem po zrakupojmovnik
SINONIMI:
letalstvo, knj.izroč. zrakoplovstvo
aeroplán -a m
GLEJ SINONIM: letalo
GLEJ ŠE: letalo
aeroplánski -a -o prid.
GLEJ ŠE: motor2, eskadrilja
aêroposnétek -tka m
GLEJ SINONIM: aerofotografija
GLEJ ŠE: posnetek
aerostát -a m
GLEJ SINONIM: balon
aêrotranspórt -a m
GLEJ ŠE: prevoz, prevoz
àfebrílni -a -o prid.
GLEJ ŠE: bolnik
afékcija -e ž
GLEJ ŠE: obolenje
afékt -a m
zelo močno kratkotrajno čustvopojmovnik
SINONIMI:
afektivno stanje
afektíran -a -o prid.
GLEJ SINONIM: izumetničen
afektívni -a -o prid.
GLEJ ŠE: afekt
afélij -a m
astron. od Sonca najbolj oddaljena točka planetovega tira
SINONIMI:
astron. odsončje
afêra -e ž
pozornost vzbujajoča nespodobna zadeva ali dogodek
SINONIMI:
ekspr. aferica, ekspr. istorija, ekspr. storija, neknj. pog. štorija
GLEJ ŠE: dogodek
afêrica -e ž
GLEJ SINONIM: afera
aficírani -a -o prid.
GLEJ SINONIM: prizadeti2
aficírati -am dov.
GLEJ SINONIM: prizadeti3
afigurálni -a -o prid.
GLEJ ŠE: slikarstvo
afiliírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: pridruževati, pridružiti
afinitéta -e ž
kem. sila, ki veže atome v molekule
SINONIMI:
kem. afinitetna sila
GLEJ ŠE SINONIM: afinost, nagnjenje
afinitétni -a -o prid.
GLEJ ŠE: afiniteta
afínost -i ž
geom. dejstvo, da so dane geometrijske tvorbe medsebojno odvisne z ohranjenim delilnim razmerjem
SINONIMI:
geom. afiniteta
afirmatívni -a -o prid.
GLEJ ŠE: odgovor, stavek, sodba
afirmírati -am dov. in nedov.
afirmírati se -am se dov.
GLEJ SINONIM: uveljaviti se
áfna -e ž
GLEJ SINONIM: opica1, opica2
afnáti se -ám se nedov.
GLEJ ŠE: vesti se
afoníja -e ž
GLEJ SINONIM: brezglasnost
aforízem -zma m
GLEJ SINONIM: izrek
afrík -a m
obrt. polnilo iz posušenih listov, stebel morskih travpojmovnik
SINONIMI:
morska trava
afrikánski -a -o prid.
GLEJ ŠE: puščava
afrikáta -e ž
GLEJ ŠE: glas
áfriški -a -o prid.
afrodizíak -a m
med. sredstvo, ki dražilno vpliva na spolne organepojmovnik
SINONIMI:
med. spolno dražilo
afrónt -a m
GLEJ SINONIM: napad, nasprotovanje
áfropòp -a m
GLEJ ŠE: popglasba
àgalakcíja -e ž
GLEJ SINONIM: brezmlečnost
àgalaktíja -e ž
GLEJ SINONIM: brezmlečnost
ágar -ja m
biol., kem. želatina iz morskih algpojmovnik
SINONIMI:
biol., kem. agaragar
ágarágar -ja m
GLEJ SINONIM: agar
agáva -e ž
tropska rastlina z mesnatimi, bodičastimi listipojmovnik
SINONIMI:
ekspr. stoletna roža
agéncija -e ž
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik obveščevalna agencija  pojmovnik poročevalska agencija  pojmovnik turistična agencija
agénda -e ž
GLEJ ŠE: dnevnik
ágens -a m
GLEJ SINONIM: dejavnik, gibalo
agènt -ênta m
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik policijski agent
agêntinja -e ž
GLEJ ŠE: zastopnica
agêntka -e ž
agêntovski -a -o prid.
GLEJ ŠE: mreža
agêntski -a -o prid.
GLEJ ŠE: mreža
agentúra -e ž
GLEJ SINONIM: predstavništvo
GLEJ ŠE: agencija
agílen1 -lna -o prid.
GLEJ SINONIM: delaven
agílen2 -lna -o povdk.
GLEJ SINONIM: dejaven
agílni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dejavni
agílnost -i ž
GLEJ SINONIM: delavnost
agírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: delati, delovati, delovati, igrati
agitácija -e ž
pridobivanje koga za kajpojmovnik
SINONIMI:
agitátor -ja m
kdor pridobiva koga za kajpojmovnik
SINONIMI:
slabš. politični priganjač, slabš. režimski priganjač
agitatórični -a -o prid.
GLEJ ŠE: dejavnost
agitátorski -a -o prid.
GLEJ ŠE: dejavnost
agitátorstvo -a s
GLEJ ŠE: dejavnost
agitíranje -a s
GLEJ SINONIM: agitacija
aglomerácija -e ž
GLEJ SINONIM: naselje
aglutinát -a m
GLEJ ŠE: sprimek
aglutinírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: sprijemati se, sprijeti se
agnoscírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: prepoznati, prepoznavati
agnosticízem -zma m
filoz. nauk, da bistvo stvari ni dostopno človeškemu spoznanjupojmovnik
SINONIMI:
agnostični nauk
agnóstični -a -o prid.
agnozíja -e ž
psiht. nesposobnost za spoznavanje zaznavpojmovnik
SINONIMI:
agnostična motnja
agoníja -e ž
GLEJ SINONIM: umiranje
GLEJ ŠE: umirati
agrárec -rca m
GLEJ SINONIM: poljedelec
agrárni -a -o prid.
ágras -a m
GLEJ SINONIM: kosmulja
agregácija -e ž
GLEJ SINONIM: združitev
agregát -a m
teh. več strojev skupaj, ki sestavljajo funkcionalno celotopojmovnik
SINONIMI:
teh. agregatni stroji
GLEJ ŠE: turboagregat
agregátni -a -o prid.
GLEJ ŠE: agregat
agregíranje -a s
GLEJ SINONIM: združevanje
agregírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: združevati, združiti
agresíja -e ž
GLEJ SINONIM: napad
agresívec -vca m
GLEJ SINONIM: nasilen, nasilnež
agresíven -vna -o prid.
GLEJ SINONIM: napadalen, nasilen, nasilen
agresívnež -a m
GLEJ SINONIM: nasilen, nasilnež
agresívni -a -o prid.
GLEJ ŠE: vojna
agresívno prisl.
GLEJ SINONIM: napadalno
agresívnost -i ž
GLEJ SINONIM: napadalnost, nasilnost
agrésor -ja m
GLEJ SINONIM: napadalec
ágriglíf -a m
GLEJ ŠE: krog1
agrikultúra -e ž
GLEJ SINONIM: kmetijstvo, poljedelstvo
agrikultúrni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: poljedelski
GLEJ ŠE: proizvodnja
ágrokombinát -a m
GLEJ ŠE: kombinat
agronómski -a -o prid.
GLEJ ŠE: študij
ágrotéhnika -e ž
tehnična sredstva in metode dela z njimi v kmetijstvu in poljedelstvu
SINONIMI:
agrarna tehnika
ágroživílstvo -a s
dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem in predelovanjem hrane, surovin rastlinskega in živalskega izvorapojmovnik
SINONIMI:
agrúmi -ov m mn.
južno sadje kiselkastega okusapojmovnik
SINONIMI:
àh medm.
GLEJ SINONIM: o2
ahà razpolož. medm.
izraža zadovoljnost pri ugotovitvi
SINONIMI:
áhasver -ja m
GLEJ ŠE: popotnik
ahčì medm.
GLEJ SINONIM: ačih
ahílov -a -o prid.
GLEJ ŠE: točka
àhistórični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nezgodovinski
áhle áhel ž mn.
GLEJ SINONIM: gradaše
ahój medm.
GLEJ SINONIM: hoj
àhumán -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nečloveški
aids -a [ájts] m
nalezljiva virusna bolezen, ki oslabi imunski sistem organizmapojmovnik
SINONIMI:
med. akvirirani imunski deficitni sindrom, med. pridobljena imunska pomanjkljivost, med. sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti
airbag -a [êrbeg-] m
GLEJ ŠE: blazina
aircondition -a [êrkondíšən] m
GLEJ ŠE: naprava
aitiologíja -e ž
GLEJ SINONIM: etiologija
aitiolóški -a -o prid.
GLEJ SINONIM: etiološki
GLEJ ŠE: pripovedka, pripovedka
àj medm.
GLEJ SINONIM: av, joj2
ája1 medm.
GLEJ SINONIM: nina
ajá2 razpolož. medm.
izraža domislek
SINONIMI:
ájati -am nedov.
GLEJ SINONIM: ležati, spati, ujčkati
ája túta medm. zv.
GLEJ SINONIM: nina
ája tutája medm. zv.
GLEJ SINONIM: nina
ája tútu medm. zv.
GLEJ SINONIM: nina
ájbiš -a m
GLEJ ŠE: slez
ájčkati -am nedov.
GLEJ SINONIM: ležati, spati
àjd -te medm.
GLEJ SINONIM: iti
ájda -e ž
kulturna rastlina z gostimi rdečkastimi ali belimi cveti v gostem socvetju ali njeno semepojmovnik
SINONIMI:
nar. ajdina
GLEJ ŠE: plevel
ájdared -a m
GLEJ ŠE: jabolko
àjdi -te medm.
GLEJ SINONIM: iti
ajdína -e ž
GLEJ SINONIM: ajda
ájdinja -e ž
GLEJ ŠE: deklica
ajdínski -a -o prid.
GLEJ ŠE: kruh, moka
ajdíšče -a s
njiva, na kateri je rasla ajdapojmovnik
SINONIMI:
GLEJ ŠE: njiva
ájdnica -e ž
GLEJ ŠE: slama
ájdnik -a m
GLEJ ŠE: kruh
ájdov -a -o prid.
ájdovci -ev m mn.
GLEJ ŠE: žganci
ájdovček -čka m
GLEJ ŠE: jurček1
ájdovec -vca m
GLEJ ŠE: kruh
ájdovica -e ž
GLEJ ŠE: slama
ajdovíšče -a s
GLEJ SINONIM: ajdišče
ájdovka -e ž
GLEJ ŠE: slama
ájdovnik -a m
GLEJ ŠE: kruh
ájdovski -a -o prid.
GLEJ ŠE: gradec, deklica
ájdovščina -e ž
GLEJ SINONIM: gradec
ajèj medm.
GLEJ SINONIM: av
ájer -jra m
GLEJ SINONIM: zrak
ájevski -a -o prid.
GLEJ ŠE: osnova
ájmoht -a m
GLEJ SINONIM: obara
ájnc -a m
GLEJ SINONIM: enaindvajset
àjs1 razpolož. medm.
izraža bolečino zaradi dotika česa vročega, zaradi pika, udarca
SINONIMI:
ájs2 velel. medm.
klic volu na levo
SINONIMI:
àjsa medm.
GLEJ SINONIM: ajs1
ájtek -a m
GLEJ SINONIM: oče
ajzenpón -a m
GLEJ SINONIM: železnica
akácija -e ž
trnato drevo ali grm z dišečimi belimi cveti v grozdastem socvetjupojmovnik
SINONIMI:
bot. robinija
GLEJ ŠE: mimoza
akácijev -a -o prid.
GLEJ ŠE: gozd, les, med1
akácijevec -vca m
GLEJ ŠE: med1
akacijevína -e ž
GLEJ ŠE: les
akadémičarka -e ž
GLEJ SINONIM: študentka
akadémični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: akademski
GLEJ ŠE: študij
akademíja -e ž
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik glasbena akademija  pojmovnik vojaška akademija
akadémik -a m
GLEJ SINONIM: študent, visokošolec
akadémiški -a -o prid.
GLEJ SINONIM: akademski
GLEJ ŠE: študij, društvo
akadémski -a -o prid.
ki je v zvezi s šolami najvišje stopnje
SINONIMI:
zastar. akademični, zastar. akademiški
GLEJ ŠE SINONIM: neživljenjski
GLEJ ŠE: študij, društvo
akarína -e ž
GLEJ SINONIM: pršica
akarióza -e ž
GLEJ SINONIM: pršičavost
akaróza -e ž
GLEJ SINONIM: pršičavost
Á-kategoríja -e ž
GLEJ ŠE: kategorija, hotel
akcelerácija -e ž
GLEJ SINONIM: pospešenost, pospešitev
akceleracíjski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: pospeševalni
akcelerátor -ja m
akcelerírati -am dov. in nedov.
akcènt -ênta m
GLEJ SINONIM: naglas, naglas
GLEJ ŠE: poudarek
akcentológ -a m
GLEJ SINONIM: naglasoslovec
akcentologíja -e ž
GLEJ SINONIM: naglasoslovje
akcentológinja -e ž
GLEJ SINONIM: naglasoslovka
akcêntski -a -o prid.
akcentuácija -e ž
GLEJ SINONIM: naglaševanje
akcentuacíjski -a -o prid.
GLEJ ŠE: tip, verz
akcentuíranje -a s
GLEJ SINONIM: naglaševanje
akcentuírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: naglasiti, naglaševati
akcépt -a m
fin. sprejem menice s podpisom
SINONIMI:
akceptácija -e ž
GLEJ SINONIM: akcept
akceptírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: sprejemati, sprejeti
akcesórni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dodatni
akcidénca -e ž
GLEJ ŠE: lastnost
akcidénčni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nebistveni
akcidentálni -a -o prid.
GLEJ ŠE: lastnost
akcidéntni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nebistveni
ákcija1 -e ž
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik čistilna akcija
ákcija2 -e ž
GLEJ SINONIM: delnica
ákcijski1 -a -o prid.
GLEJ ŠE: radij, radij
akcíjski2 -a -o prid.
GLEJ SINONIM: delniški
GLEJ ŠE: kapital
akcionárski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: delničarski
GLEJ ŠE: družba
akcioníst -a m
GLEJ SINONIM: delničar
áki -ja m
GLEJ ŠE: čoln
ákija -a m
GLEJ ŠE: čoln
aklimatizácija -e ž
prilagajanje, prilagoditev novim življenjskim razmeram, drugačnemu okoljupojmovnik
aklimatizíranje -a s
GLEJ SINONIM: aklimatizacija
aklimatizírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: prilagajati, prilagoditi
aklimatizírati se -am se dov. in nedov.
ákne -ken ž mn., mn. v sin. nizu
GLEJ SINONIM: mozoljavost
ako vez.
GLEJ SINONIM: če, če, čeprav, kadar koli1
akomodírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: prilagajati, prilagoditi
akomodírati se -am se dov. in nedov.
akontácija -e ž
GLEJ SINONIM: predujem
GLEJ ŠE: predujem
akorávno vez.
GLEJ SINONIM: čeprav
akórd -a m
1.
glasb. istočasno zvenenje najmanj treh različnih tonov
SINONIMI:
glasb. harmonija, glasb. sozvočje, glasb. sozvok
2.
ekspr. skladni, ubrani glasovi, zvoki
SINONIMI:
knj.izroč. sozvok
GLEJ ŠE: delo, obrat1, obrat1
akórdeon -a m
GLEJ ŠE: harmonika
akórdni -a -o prid.
GLEJ ŠE: delo
akotúdi vez.
GLEJ SINONIM: čeprav
akrabòlt medm.
GLEJ SINONIM: presneto2
akreditírati -am dov.
GLEJ ŠE: izdati1
akreditív -a m
GLEJ ŠE: izdati1, pismo
akreditívi -ov m mn.
GLEJ ŠE: pismo
akreditívni -a -o prid.
GLEJ ŠE: ček, pismo
akrilátni -a -o prid.
GLEJ ŠE: smola
akrílni -a -o prid.
GLEJ ŠE: smola
akrobátika -e ž
spretnost, znanje izvajanja akrobacijpojmovnik
SINONIMI:
akrobatska spretnost, knj.izroč. akrobatstvo
akrobátski -a -o prid.
GLEJ ŠE: akrobatika, letenje
akrobátstvo -a s
GLEJ SINONIM: akrobatika
àkromát -a m
fiz. lečje, ki da sliko predmeta brez barvnih robovpojmovnik
SINONIMI:
fiz. akromatično lečje, fiz. akromatsko lečje
akromátični -a -o prid.
GLEJ ŠE: akromat
akromátski -a -o prid.
GLEJ ŠE: akromat
akroním -a m
GLEJ SINONIM: kratica
aksiálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: osni
GLEJ ŠE: ležaj, sila1, smer
aksióm -a m
temeljna resnica ali načelo, ki ne potrebuje dokazov
SINONIMI:
aksiomatično načelo
aksiomátičen -čna -o prid.
GLEJ SINONIM: nedvomen
aksiomátični -a -o prid.
ki temelji na aksiomih
SINONIMI:
GLEJ ŠE SINONIM: nedvomni
GLEJ ŠE: aksiom
aksiométer -tra m
pomor. priprava na poveljniškem mostu, ki kaže položaj krmilapojmovnik
SINONIMI:
pomor. krmilno kazalo
aksiómski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: aksiomatični
aksonométrični -a -o prid.
GLEJ ŠE: projekcija
aksonometríja -e ž
GLEJ ŠE: projekcija
ákt -a m
GLEJ SINONIM: dejanje, dejanje, dokument, spis
GLEJ ŠE: občevanje, odločba
aktánt -a m
GLEJ SINONIM: delovalnik
aktêr -ja m
GLEJ SINONIM: dejavnik, igralec, povzročitelj, ustvarjalec
GLEJ ŠE: junak
aktêrka -e ž
GLEJ SINONIM: igralka
GLEJ ŠE: junakinja
aktêrski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: igralski
aktinídija -e ž
GLEJ SINONIM: kivi
aktínija -e ž
GLEJ ŠE: vetrnica
aktinomikóza -e ž
GLEJ SINONIM: bramor
áktiv1 -a m
GLEJ SINONIM: tvornik
aktív2 -a m
GLEJ ŠE: skupina
aktíva1 -e ž
GLEJ SINONIM: premoženje
aktíva2 -ív s mn.
GLEJ SINONIM: premoženje
aktivácija -e ž
GLEJ SINONIM: aktiviranje
aktíven1 -vna -o prid.
GLEJ SINONIM: delaven
aktíven2 -vna -o povdk.
GLEJ SINONIM: dejaven
GLEJ ŠE: delati, zaposlen
aktivíranje -a s
postopek, s katerim se kaj spravi v dejavnostpojmovnik
SINONIMI:
GLEJ ŠE SINONIM: razgibanje, razgibavanje
aktivírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: razgibati1, razgibavati
aktivitéta -e ž
GLEJ SINONIM: dejavnost, delovanje
aktivízem -zma m
GLEJ SINONIM: delovanje
aktivizíranje -a s
GLEJ SINONIM: razgibanje, razgibavanje
aktivizírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: razgibati1, razgibavati
áktivni1 -a -o prid.
GLEJ ŠE: tvornik
aktívni2 -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dejavni
GLEJ ŠE: vulkan, vulkan
aktívno prisl.
GLEJ SINONIM: dejavno
aktívnost -i ž
GLEJ SINONIM: dejavnost, delavnost, delovanje
GLEJ ŠE: šport
áktovka1 -e ž
torba za spise, knjige, navadno usnjenapojmovnik
SINONIMI:
neknj. pog. taška
GLEJ ŠE: torba
áktovka2 -e ž
GLEJ SINONIM: enodejanka
aktualístični -a -o prid.
ki prednostno upošteva trenutne, sodobne okoliščine
SINONIMI:
knj.izroč. trendni, publ. trendovski
aktualizácija -e ž
GLEJ SINONIM: posodobitev
aktualizírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: posodabljati, posodobiti
aktuálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dejanski
GLEJ ŠE: dogodek
aktuálnost -i ž
GLEJ SINONIM: pomembnost
aktuár -ja m
GLEJ SINONIM: pisar
GLEJ ŠE: uslužbenec
akumulácija -e ž
proces, pri katerem prihaja skupaj večja količina česapojmovnik
SINONIMI:
akumuliranje, knj.izroč. kumulacija
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik akumulacija kapitala  pojmovnik prvotna akumulacija
akumulacíjski -a -o prid.
GLEJ ŠE: jezero1, peč1
akumulátor -ja m
1.
priprava za shranjevanje električne energijepojmovnik
SINONIMI:
elektr. akumulatorska baterija
2.
teh. priprava za zbiranje in shranjevanje energije splohpojmovnik
SINONIMI:
teh. zbiralnik
akumulátorski -a -o prid.
akumulíranje -a s
GLEJ SINONIM: akumulacija
GLEJ ŠE: akumulacija
akumulírati -am nedov.
GLEJ SINONIM: kopičiti
akupunkturíst -a m
kdor se (poklicno) ukvarja z akupunkturopojmovnik
akupunkturológ -a m
GLEJ SINONIM: akupunkturist
akurát člen.
GLEJ SINONIM: prav2
akuráten1 -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: natančen, vesten
akuráten2 -tna -o povdk.
GLEJ SINONIM: točen
akústični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: slušni, zvočni
GLEJ ŠE: sluhovod, tip, prevara
akústično prisl.
GLEJ ŠE: zaznati, zaznavati
akústičnost -i ž
lastnost prostora, da omogoča zaželeno učinkovanje zvokapojmovnik
SINONIMI:
akústika -e ž
GLEJ SINONIM: akustičnost
akušêr -ja m
GLEJ SINONIM: porodničar
akút -a m
GLEJ SINONIM: ostrivec
GLEJ ŠE: intonacija
akúten -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: pereč
akutírani -a -o prid.
GLEJ ŠE: intonacija
akútni -a -o prid.
GLEJ ŠE: bolezen
ákuzativ -a m
GLEJ ŠE: sklon
ákuzativni -a -o prid.
GLEJ ŠE: predmet1, oblika
akvadúkt -a m
grad. mostu podoben objekt za pretok vode, zlasti preko globeli, strugpojmovnik
SINONIMI:
grad. akvedukt
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 75252 zadetkov.