Farmacevtski terminološki slovar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 8. 2021.

āā --
abortív -a m
abrazív -a m
absolút -a m
absolútna viskóznost -e -i ž
absolútni etanól -ega -a m
absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž
absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž
absorbánca -e ž
absórbens -a m
absorbènt -ênta m
absórpcija -e ž
absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž
absorpcíjska pregráda -e -e ž
abstinénca -e ž
abstinénčni sindróm -ega -a m
a. c. -- --
ACE-inhibítor -ja m
acetílholín -a m
acetílholín esteráza -- -e ž
acetilíranje -a s
acetogenín -a m
acid. --
ácidobázične lastnósti -ih -- ž
ácidobázični indikátor -ega -ja m
ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m
acílfloroglucinól -a m
ACR ACR-a m
a. d. -- --
ad aliment. -- --
adamantánski deriváti -ih -ov m
adápter -ja m
adaptívna imúnost -e -i ž
adaptogén -a m
ad baln. -- --
ad caps. amylac. -- -- --
ad caps. gelatin. -- -- --
add. --
add. instll. -- --
adenilát cikláza -- -e ž
adenín -a m
adenozín -a m
adenozíndífosfát -a m
adenozínmónofosfát -a m
adenozínski recéptor -ega -ja m
adenozíntrífosfát -a m
ADH ADH-ja m
adherénca -e ž
adheréntna célična kultúra -e -e -e ž
adhezíjske molékule -ih -ul ž
adhezív -a m
ÁDI ADI-ja m
aditív -a m
adjuváns -a m
adjuvánt -a m
adjuvántna terapíja -e -e ž
adlátus -a m
ad lib. -- --
ad man. med. -- -- --
ÁDMET ADMET-a m
administratívna farmacíja -e -e ž
adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m
ADP ADP-ja m
ADR ADR-a m
adrenalín -a m
adrenêrgični recéptor -ega -ja m
adrenêrgik -a m
ad scat. -- --
adsórbens -a m
adsorbènt -ênta m
adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m
adsórpcija -e ž
adsorpcíjska izotêrma -e -e ž
adstríngens -a m
adstringènt -ênta m
ad us. ext. -- -- --
ad us. int. -- -- --
ad us. propr. -- -- --
ad usum vicem -- -- --
ad us. vet. -- -- --
ad vitr. -- --
ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --
ad vitr. flav. -- -- --
ad vitr. nigr. -- -- --
AE AE-ja m
AED AED-ja m
aeq. --
aerenhím -a m
aerodinámični premér délcev -ega -a -- m
aeroph. --
aerosíl -a m
aerosól -a m
aetherol. --
aether sulfuricus -thra -a m
AF -- ž
aferéza -e ž
afinitéta -e ž
afinitétna heterogénost -e -i ž
afinitétna kromatografíja -e -e ž
afrodíziak -a m
ágar -ja m
agaricín -a m
agaróza -e ž
agarózna gélska elektroforéza -e -e -e ž
agit. --
agit. ante us. -- -- --
àglikón -a m
aglomerácija z razprševánjem -e -- -- ž
aglomerát -a m
aglutinácija -e ž
agoníst -a m
agoníst dopamína -a -- m
agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m
agoníst melatonínskih recéptorjev -a -- -- m
agoníst muskarínskih recéptorjev -a -- -- m
agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m
agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
agregát -a m
agretóp -a m
agrúm -a m
ahéna -e ž
AIMD AIMD-ja m
ajurvéda -e ž
akaricíd -a m
akcéptor -ja m
akridínski deriváti -ih -ov m
akridónski alkaloíd -ega -a m
aktinomicíni -ov m
aktinomórfni cvét -ega -a m
aktivácija -e ž
aktivátor -ja m
aktivírana belílna zêmlja -e -e -e ž
aktivírani parciálni tromboplastínski čàs -ega -ega -ega čása m
aktívna farmacévtska sestavína -e -e -e ž
aktívna imunizácija -e -e ž
aktívna konformácija -e -e ž
aktívna snôv -e snoví ž
aktívni márker -ega -ja m
aktívni medicínski pripomóček -ega -ega -čka m
aktívni medicínski pripomóček za diagnózo -ega -ega -čka -- -- m
aktívni medicínski pripomóček za vsadítev -ega -ega -čka -- -- m
aktívni označeválec -ega -lca m
aktívni terapévtski pripomóček -ega -ega -čka m
aktívni transpórt -ega -a m
aktívni zunánji defibrilátor -ega -ega -ja m
aktívno mésto -ega -a s
aktívno óglje -ega -a s
aktívnost rádionuklída -i -- ž
aktívnost vôde -i -- ž
akupresúra -e ž
akupunktúra -e ž
akútna tóksičnost -e -i ž
akútno tóksični pogóji -- -ih -ev m
akútno vnétje -ega -a s
a. l. -- --
alanín -a m
alanín amínotransferáza -e ž
alanínska amínotransferáza -e -e ž
álbaréllo -a m
álbar éllo -- -a m
albédo -a m
albumín -a m
aldehídi -ov m
aldosterónski antagoníst -ega -a m
aldóza -e ž
alél -a m
alelopatíja -e ž
alergén -a m
alergíja -e ž
alevrón -a m
alevrónsko zŕno -ega -a s
álfaadrenêrgični recéptor -ega -ja m
álfa adrenêrgični recéptor -- -ega -ja m
álfaamiláza -e ž
álfa amiláza -- -e ž
álfa1-adrenêrgični recéptor -ega -ja m
álfa2-adrenêrgični recéptor -ega -ja m
álga -e ž
algicíd -a m
algínska kislína -e -e ž
alkálna fosfatáza -e -e ž
alkaloíd -a m
alkaloíd družíne narcísovk -a -- -- m
alkaloíd kálabarskega bôba -a -- -- m
alkaloíd rauvólfije -a -- m
alkaloíd razhúdnikovk -a -- m
alkaloíd róžnatega zímzelena -a -- -- m
alkaloíd ržénih rožíčkov -a -- -- m
alkeníldífenól -a m
alkilirajóči citostátik -ega -a m
alkílsulfonát -a m
alkimíja -e ž
áloantigén -a m
alóe vêra gél -- -- -a m
alogénsko tkívo -ega -a s
alój -a m
alopát -a m
alopatíja -e ž
alostêrični antagoníst -ega -a m
alostêrični encím -ega -a m
alostêrični modulátor -ega -ja m
alostêrično vezávno mésto -ega -ega -a s
alotropíja -e ž
ALT ALT-ja m
alteránt -a m
alternatívna medicína -e -e ž
alternatívne analízne metóde -ih -ih -ód ž
alt. hor. -- --
alumínijev antacíd -ega -a m
alumínijeve prótimikróbne učinkovíne -ih -ih -ín ž
áluplast -a m
áluplast za opeklíne -a -- -- m
amar. --
amárum -a m
ámbra -e ž
AMD AMD-ja m
amebicíd -a m
amfenikóli -ov m
amfetamíni -ov m
amfifílna molékula -e -e ž
amfifílna snôv -e snoví ž
amfiiónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž
ámfora -e ž
amfotêrna molékula -e -e ž
amídni lokálni anestétik -ega -ega -a m
amiloíd -a m
amiloplást -a m
amínoglikozídni antibiótik -ega -a m
amínokinolíni -ov m
amínokislína -e ž
amínokislínski ostánek -ega -nka m
amínokislínsko sekvencíranje -ega -a s
amínosládkor -sladkórja m
amóniak gúmi -- -ja m
amónijev linimènt -ega -ênta m
amórfnost -i ž
AMP AMP-ja m
amp. --
AMPA-recéptor -ja m
amperométrična titrácija -e -e ž
amplikón -a m
ampúla -e ž
anabólik -a m
anabolízem -zma m
anabólni steroíd -ega -a m
anafiláksa -e ž
anafilaksíja -e ž
ànafrodíziak -a m
analéptik -a m
analgétik -a m
analít -a m
analítik -a m
analítska téhtnica -e -e ž
analítski márker -ega -ja m
analíza amínokislín -e -- ž
analíza gledé na dejánsko zdrávljenje -e -- -- -- -- ž
analíza gledé na izvédbo zdrávljenja -e -- -- -- -- ž
analíza gledé na naméro zdrávljenja -e -- -- -- -- ž
analíza glikánov v glíkoproteínih -e -- -- -- ž
analíza ITT -e -- ž
analíza po protokólu -e -- -- ž
analíza stróškov bolézni -e -- -- ž
analíza stróškov in korísti -e -- -- -- ž
analíza stróškov in korístnosti -e -- -- -- ž
analíza stróškov in učinkovítosti -e -- -- -- ž
analíza stroškôvne korísti -e -- -- ž
analíza stroškôvne korístnosti -e -- -- ž
analíza stroškôvne učinkovítosti -e -- -- ž
analíza stroškôvne uporábnosti -e -- -- ž
analizátor -ja m
analíza urína z reagénčnim trákom -e -- -- -- -- ž
analíza velikósti délcev -e -- -- ž
analíza zdravíl -e -- ž
analíza zmanjševánja stróškov -e -- -- ž
analízna fáza laboratórijske preiskáve -e -e -- -- ž
analízna metóda -e -e ž
analízna téhtnica -e -e ž
analízni márker -ega -ja m
analízni označeválec -ega -lca m
analízni postópek -ega -pka m
analízni sét -ega -a m
analízni vplívi -ih -ov m
analízno preskúšanje zdravíla -ega -a -- s
analóg -a m
analóg fólne kislíne -a -- -- m
analóg pirimidínskih báz -a -- -- m
analóg prehódnega stánja -a -- -- m
analóg purínskih báz -a -- -- m
anatoksín -a m
anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija -e -e ž
ÁNDA ANDE ž
andrécej -a m
androgén -a m
androgéni hormón -ega -a m
androgéni recéptor -ega -ja m
anergíja -e ž
anestétični étri -ih -ov m
anestétik -a m
anestezíja -e ž
ángiotenzínski II recéptor -ega -- -ja m
angléški oblíž -ega -a m
anhydr. --
anilídi -ov m
aniónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž
aniónska vrzél -e -i ž
anksiolítik -a m
anoréktik -a m
antacíd -a m
antagoníst -a m
antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m
antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m
antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m
antagoníst glutamátnih recéptorjev -a -- -- m
antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m
antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m
antagoníst vitamína K -a -- -- m
antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
anterídij -a m
antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m
anthelmíntik -a m
ántiadhezív -a m
ántiadrenêrgik -a m
ántialêrgik -a m
ántiandrogén -a m
ántianémik -a m
ántiarítmik -a m
ántiastmátik -a m
antibiótik -a m
antibióza -e ž
ántidekubítusna blazína -e -e ž
ántidekubítusno ležíšče -ega -a s
ántidepresív -a m
ántidiabétik -a m
ántidiaróik -a m
ántidiurétični hormón -ega -a m
ántidizentêrik -a m
antidót -a m
antidotárij -ja m
ántiemétik -a m
ántiepiléptik -a m
ántiestrogén -a m
ántifibrinolítik -a m
ántiflogístik -a m
antigén -a m
antigéne predstavljajóče célice -- -ih -ic ž
antigénska determinánta -e -e ž
ántiglúkokortikoíd -a m
ántigonádotropín -a m
ántihelmíntik -a m
ántihemorágik -a m
ántihemoroídik -a m
ántihidrótik -a m
ántihiperlipémik -a m
ántihipertenzív -a m
ántihipertónik -a m
ántihistamínik -a m
ántiholinêrgik -a m
ántiholinesteráza -e ž
ántihumáni globulín -ega -a m
ántiidiotípska prótitelésa -ih -és s
ántikaliurétični diurétik -ega -a m
ántikoaguláns -a m
ántikoagulánt -a m
ántikonvulzív -a m
ántileprótik -a m
ántimalárik -a m
ántimenorágik -a m
ántimetabolít -a m
ántimigrénik -a m
ántimikótik -a m
ántimikótik za lokálno zdrávljenje -a -- -- -- m
ántimikótik za sistémsko zdrávljenje -a -- -- -- m
ántiminerálokortikoíd -a m
ántimitótik -a m
antimónove spojíne -ih -ín ž
antimónovo víno -ega -a s
ántineoplástik -a m
ántinevrálgik -a m
ántioksidánt -a m
ántiparazítik -a m
ántiparkinsónik -a m
ántiperistáltik -a m
ántiperspiráns -a m
ántiperspiránt -a m
ántipirétik -a m
antipórt -a m
ántipropulzív -a m
ántiprurítik -a m
ántipsihótik -a m
ántipsoriátik -a m
ántirevmátik -a m
antiséptik -a m
ántiskabicíd -a m
ántistátik -a m
ántitrombótik -a m
ántituberkulótik -a m
antitúsik -a m
antiúrik -a m
ántivarikózno zdrávljenje -ega -a s
antocián -a m
antocianidín -a m
antocianín -a m
antracénski deriváti -ih -ov m
antraciklíni -ov m
antrakinón -a m
antrakinónski glikozíd -ega -a m
antranoíd -a m
antranól -a m
antrón -a m
antropozófska medicína -e -e ž
APC APC-ja m
ÁPI -- ž
ápiterapíja -e ž
aplikácija zdravíla -e -- ž
aplikátor -ja m
apnéna vôda -e -e ž
apníca -e ž
ápno -a s
Ápo Apa m
Ápo B Apa B m
ápoencím -a m
ápolipoproteín -a m
ápolipoproteín B -a -- m
ápoproteín -a m
apoptóza -e ž
aporfinoídni alkaloíd -ega -a m
apotécij -a m
apotéka -e ž
apotékar -ja m
aptamêr -a m
aq. --
aq. bull. -- --
aq. cal. -- --
aq. comm. -- --
aq. dest. -- --
aq. ebull. -- --
aq. ferv. -- --
aq. font. -- --
aq. infund. -- --
aq. iniect. -- --
aq. pluv. -- --
aq. purif. -- --
aq. tepid. -- --
aqua demineralisata -e -e ž
aquos. --
arábska gúma -e -e ž
arábski gúmi -ega -ja m
arábsko kadílo -ega -a s
arašídovo ólje -ega -a s
arcníja -e ž
arginín -a m
arhegónij -a m
arílalkanón -a m
árilus -a m
aróma -e ž
aromat. --
aromatarius -a m
arómaterapíja -e ž
aromátična vôda -e -e ž
aromátični elektuárij -ega -a m
aromátični kís -ega -a m
aromátični špírit -ega -a m
aromátično mazílo -ega -a s
aromátik -a m
aromátski akridínijevi éstri -ih -ih -ov m
Arrheniusova enáčba -e -e ž
artemisinínovi deriváti -ih -ov m
artific. --
arzénove spojíne -ih -ín ž
a. s. -- --
asánt -a m
aséptični postópek -ega -pka m
àsimétrična sintéza -e -e ž
àsimetríja kromatográfskega vŕha -e -- -- ž
asimilácija -e ž
ásk -a m
askorbínska kislína -e -e ž
askospóra -e ž
ASMF ASMF-a m
asparagín -a m
asparagínska kislína -e -e ž
aspartát -a m
aspartát amínotransferáza -e ž
aspartátna amínotransferáza -e -e ž
AST AST-ja m
ataráktik -a m
ATC-klasifikácija -e ž
ATC-oznáka -e ž
ATC-šífra -e ž
atenuírano cepívo -ega -a s
àtípična amínokislína -e -e ž
atomizátor -ja m
atómska absorpcíjska spektrometríja -e -e -e ž
atómska emisíjska spektrometríja -e -e -e ž
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 65740 zadetkov.