Slovenski etimološki slovar³

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 22. 1. 2022.

A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.
a1 vez.
a2 člen.
ā3 medm.,
à4 predl. s tož.
a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-
abece – glej abecẹ̑da
abecẹ̑da -e ž
abecẹ̑dar – glej abecẹ̑da
abecedarium – glej abecẹ̑da
abecedika – glej abecẹ̑da
abecẹ̑dnik – glej abecẹ̑da
ȁbnormȃlen -lna prid.
ȁbnormȃlnost – glej ȁbnormȃlen
abnọ̑rmen – glej ȁbnormȃlen
abonȅnt – glej abonmȃ
abonȋrati – glej abonmȃ
abonmȃ -ja m
abortȋrati – glej abọ̑rtus
abọ̑rtus -a m
ábota -e ž
áboten – glej ábota
ábotnež – glej ábota
ábotnik – glej ábota
abrakadȃbra -e ž
absolȗten -tna prid.
absolutȋst – glej absolȗten
absolutīzem – glej absolȗten
absolȗtum – glej absolȗten
absolvȅnt – glej absolvȋrati
absolvéntka – glej absolvȋrati
absolvȋrati -am dov. in nedov.
absorbȋrati -am nedov. in dov.
absọ́rpcija – glej absorbȋrati
absorpcȋjski – glej absorbȋrati
abstinẹ̑nca – glej abstinȋrati
abstinẹ̑nčen – glej abstinȋrati
abstinȅnt – glej abstinȋrati
abstinȋrati -am nedov. in dov.
abstrahȋrati – glej abstrȃkten
abstrȃkten -tna prid.
abstrȃktnost – glej abstrȃkten
abstrȃktum – glej abstrȃkten
absȗrd -a m
absȗrden – glej absȗrd
absȗrdum – glej absȗrd
acetọ̑n -a m
ȃdamovo jȃbolko -ega -a s
adaptácija – glej adaptȋrati
adaptacȋjski – glej adaptȋrati
adāpter – glej adaptȋrati
adaptȋrati -am nedov.
adekvȃten -tna prid.
adekvȃtnost – glej adekvȃten
adȋjo medm.
ȃdjektiv -a m
ȃdjektiven – glej ȃdjektiv
adminastracȋjski – glej administrácija
administrácija -e ž
administratȋven – glej administrácija
administrȃtor – glej administrácija
administrȃtorka – glej administrácija
administrȋrati – glej administrácija
admirȃl -a m
admirȃlski – glej admirȃl
adrenalȋn -a m
adȗt -a m
advȅnt -énta m
advénten – glej advȅnt
adventīzem – glej advȅnt
advȇrb -a m
adverbiȃlen – glej advȇrb
advokȃt -a m
advokȃtka – glej advokȃt
advokȃtski – glej advokȃt
advokatȗra – glej advokȃt
aero- prvi člen tujih zloženk
aerodinámičen – glej aerodinámika
aerodinámika -e ž
aerodrọ̑m -a m
aerodrọ̑mski – glej aerodrọ̑m
aeroplȃn -a m
afẹ̑kt -a m
afektȋven – glej afẹ̑kt
afȇra -e ž
afinitẹ̑ta -e ž
afinitẹ̑ten – glej afinitẹ̑ta
áfinja – glej áfna
afirmácija – glej afirmȋrati
afirmatȋven – glej afirmȋrati
afirmȋrati -am dov. in nedov.
áfna -e ž
afnáti se – glej áfna
aforȋst – glej aforīzem
aforístičen – glej aforīzem
aforīzem -zma m
afrodizȋjak -a m
ȃfta -e ž
ȃga -e m
agȃva -e ž
agencȋja – glej agȅnt
agȅnt -énta m
agentȗra – glej agȅnt
agȋlen -lna prid.
agȋlnost – glej agȋlen
agitácija – glej agitȋrati
agitȃtor – glej agitȋrati
agitȋrati -am nedov.
agonȋja -e ž
agrȃren -rna prid.
agregȃt -a m
agregȃten – glej agregȃt
agregȋrati – glej agregȃt
agresȋja -e ž
agresȋven – glej agresȋja
agrẹ̑sor – glej agresȋja
agronọ̑m -a m
agronomȋja – glej agronọ̑m, -nomȋja
agrȗmi -ov m mn.
ȁh medm.,
ahȃ medm.,
ahȃt -a m
ahistọ́ričen – glej a-
ȃids -a m
ajȃ člen.,
ȃja-ȃja – glej ȃjati
ȃjati -am nedov.
ajatọ̑la -e m
ȃja-tutȃja – glej ȃjati
ájbiš -a m
ȃjčkati – glej ȃjati
ȃjd -a m
ȃjda -e ž
ȃjdared -a m
ȃjde – glej ȃjdi
ȃjdi medm.
ájdinja – glej ȃjd
ájdovski – glej ȃjd
ȃjmo – glej ȃjdi
ȃjmoht -a m
ȃjs medm.,
ȃjte – glej ȃjdi
ȃjvar -ja m
akácija -e ž
akademȋja -e ž
akadẹ́mik – glej akademȋja
akadẹ́mikinja – glej akademȋja
akadẹ̑mski – glej akademȋja
akcȅnt -énta m
akcēntski – glej akcȅnt
akcentuȋrati – glej akcȅnt
ákcija -e ž
akcȋjski – glej ákcija
aklimatizácija – glej klīma
aklimatizȋrati – glej klīma
ȃkna -e ž
ȁko vez.
akomodȋrati – glej komọ̑d
akoprȁv – glej ȁko, čeprȁv
akorávno – glej ȁko, čeprȁv
akọ̑rd1 -a m
akọ̑rd2 -a m
akotȗdi – glej ȁko, tȗdi
akrobácija – glej akrobȃt
akrobȃt -a m
akrobátika – glej akrobȃt
akrobȃtka – glej akrobȃt
akrobȃtski – glej akrobȃt
akrọ̑pola -e ž
aksiọ̑m -a m
aksiomátičen – glej aksiọ̑m
aksiọ̑mski – glej aksiọ̑m
ȃkt1 -a m
ȃkt2 -a m
aktȋven -vna m
aktivȋrati – glej ȃkt1
aktivȋst – glej ȃkt1
aktȋvnost – glej ȃkt1
áktovka -e ž
aktuȃlen -lna prid.
aktualizȋrati – glej aktuȃlen
aktuȃlnost – glej aktuȃlen
akumulácija – glej akumulȃtor
akumulȃtor -ja m
akumulȋrati – glej akumulȃtor
akupresȗra -e ž
akupresȗren – glej akupresȗra
akupunktȗra -e ž
akupunktȗren – glej akupunktȗra
akústičen – glej akústika
akústika -e ž
akȗt -a m
akȗten -tna prid.
akutȋrati – glej akȗt
ȃkuzativ -a m
akvadȗkt -a m
akvalȗnga -e ž
akvamarȋn -a m
akvarẹ̑l -a m
akvárij -a m
akvizícija -e ž
akvizitȇr – glej akvizícija
ȁla – glej ȁlo
alabāster -tra m
alárm -a m
alarmȃnten – glej alárm
alarmȋrati – glej alárm
ȃlbatros -a m
albȋn -a m
albȋnka – glej albȋn
ȃlbum -a m
alegọ́ričen – glej alegorȋja
alegorȋja -e ž
alegọ́rika – glej alegorȋja
alẹ̑ja -e ž
alelȗja -e ž ‛obredni enobesedni velikonočni spev’ in medm.
alérgičen – glej alergȋja
alergȋja -e ž
ȃlfa -e ž
alfabẹ̑t -a m
ȃlga -e ž
ȃlgast – glej ȃlga
algẹ̑bra -e ž
algebráičen – glej algẹ̑bra
algẹ̑brski – glej algẹ̑bra
algorítem -tma m
ȁli vez. lat.‛aut, vel, sive, seu’, člen. ‛a’ in prisl. lat.‛valde’
alȋbi -ja m
aligȃtor -ja m
aliménti -ov m mn.
alkȃlen -lna prid.
alkáličen – glej alkȃlen
alkimȋja -e ž
alkimȋst – glej alkimȋja
alkimístičen – glej alkimȋja
alkohọ̑l -a m
alkohọ̑len – glej alkohọ̑l
alkohọ́ličarka – glej alkohọ̑l
alkohọ́ličen – glej alkohọ̑l
alkohọ́lik – glej alkohọ̑l
alkoholīzem – glej alkohọ̑l
alkoran – glej kọ̑ran
almanāh -a m
almara – glej omȃra
ȁlo medm.
alọ̑ja -e ž
Ȃlpe – glej ȃlpski
alpinȋst – glej ȃlpski
alpinīzem – glej ȃlpski
ȃlpski -a prid.
ȃlt -a m
alternácija -e ž
alternatȋva -e ž
alternatȋven – glej alternatȋva
alternȋrati – glej alternácija
altruȋst – glej altruīzem
altruístičen – glej altruīzem
altruȋstka – glej altruīzem
altruīzem -zma m
alumínij -a m
alumínijev – glej alumínij
alumnȃt – glej lemenȃt
alȗn – glej galȗn
amacọ̑nka – glej amazọ̑nka
amacọ̑nski – glej amazọ̑nka
amalgȃm -a m
amalgamȋrati – glej amalgȃm
amalgȃmski – glej amalgȃm
amandmȃ -ja m
amariška – glej tamarȋnd
amatȇr -ja m
amaterīzem – glej amatȇr
amatȇrka – glej amatȇr
amatȇrski – glej amatȇr
amazọ̑nka -e ž
Amazọ̑nka – glej amazọ̑nka
amazọ̑nski – glej amazọ̑nka
ambasȃda -e ž
ambasȃdor – glej ambasȃda
ambašador – glej ambasȃda
ambícija -e ž
ambiciọ̑zen – glej ambícija
ambiȅnt -énta m
ambiēnten – glej ambiȅnt
ámbora – glej jámbor
ambrọ́zija -e ž
ambulȃnta -e ž
ambulȃnten – glej ambulȃnta
ambulȃntni – glej ambulȃnta
amẹ̑ba -e ž
āmen člen.,
ametȋst -a m
amfíbija – glej dvožȋvka
amfiteáter -tra m
āmfora -e ž
amnestȋja -e ž
amnestȋrati – glej amnestȋja
amnezȋja -e ž
amọ̑nijak -a m
amortizácija – glej amortizȋrati
amortizȇr -ja m
amortizȋrati -am nedov. in dov.
ȁmpak vez.
ampȇr -a m
ampȇrski – glej ampȇr
ampȗla -e ž
amputácija – glej amputȋrati
amputȋrati -am dov. in nedov.
amulẹ̑t -a m
ȁn – glej ȁmpak
anahronístičen – glej anahronīzem
anahronīzem -zma m
anales – glej anȃli
analfabẹ̑t -a m
anȃli -a m mn.
analȋst – glej anȃli
analítičen – glej analȋza
analítik – glej analȋza
analȋza -e ž
analizȋrati – glej analȋza
analọ̑gen – glej analogȋja
analogȋja -e ž
analọ̑ški – glej analogȋja
ȃnanas -a m
anárhičen – glej anarhȋja
anarhȋja -e ž
anarhȋst – glej anarhȋja
anatomȋja -e ž
anatọ̑mski – glej anatomȋja
ȁnda – glej ȁmpak
Andi – glej pȃmpa
anekdọ̑ta -e ž
anekdọ́tičen – glej anekdọ̑ta
anekdọ̑tski – glej anekdọ̑ta
anẹ̑ks – glej anektȋrati
anektȋrati -am dov. in nedov.
anemọ̑na -e ž
anestẹ́tik – glej anestezȋja
anestezȋja -e ž
anestezȋst – glej anestezȋja
angažȋran – glej angažȋrati
angažȋrati -am dov. in nedov.
angažmȃ – glej angažȋrati
ángel -a m
ángelski – glej ángel
angȋna -e ž
angọ̑ra neskl. prid.
animácija – glej animȋrati
animȃtor – glej animȋrati
animȃtorka – glej animȋrati
animȋrati -am dov. in nedov.
ankẹ̑ta -e ž
anọ̑da -e ž
anonȋmen -mna prid.
anonȋmka – glej anonȋmen
anonȋmnež – glej anonȋmen
ȃnorak -a m
ansámbel -bla m
antagonīzem -zma m
antẹ̑na -e ž
ȁnti – glej ȁmpak
anti- predpona v tujih sestavljenkah
antibiọ́tičen – glej antibiọ́tik
antibiọ́tik -a m
antȋčen – glej antȋka
ȃntifeminȋst – glej anti-
antȋka -e ž
antikrȋst – glej anti-
antikvariȃt -a m
antikváričen – glej antikvariȃt
antikvitẹ̑ta – glej antikvariȃt
antilọ̑pa -e ž
antipátičen – glej antipatȋja
antipatȋja -e ž
antitẹ̑za – glej anti-
antologȋja -e ž
antologȋjski – glej antologȋja
antolọ̑ški – glej antologȋja
antracȋt -a m
antropo- prvi člen tujih zloženk
antropocẹ́ntričen – glej antropo-
antropologȋja – glej antropo-
anuitẹ̑ta -e ž
anuitẹ̑ten – glej anuitẹ̑ta
anulȋrati -am dov. in nedov.
aọ̑rta -e ž
aparȃt -a m
aparatȗra – glej aparȃt
apartheid -a m [apȃrthajd-]
apartmȃ -ja m
apátičen – glej apatȋja
apatȋja -e ž
apẹ̑l -a m
apelȋrati – glej apẹ̑l
aperitȋv -a m
apetȋt -a m
apetȋten – glej apetȋt
aplavdȋrati – glej aplȃvz
aplȃvz -a m
apnẹ̑n – glej ápno
apnẹ̑nčast – glej ápno
apnẹ̑nec – glej ápno
apnenẹ́ti – glej ápno
ápno -a s
Apodidae – glej hudoȗrnik
apọ̑stol -a m
apostolȃt – glej apọ̑stol
apostọ̑lski – glej apọ̑stol
apostrọ̑f -a m
apostrofȋrati – glej apostrọ̑f
apotẹ̑ka -e ž
apotẹ̑kar – glej apotẹ̑ka
apotẹ̑karica – glej apotẹ̑ka
apotẹ̑karski – glej apotẹ̑ka
aprȋl -a m
aprȋlski – glej aprȋl
apt – glej opȃt
ȃr1 -a m
ár2 – glej ker1
ȃra1 -e ž
ára2 -e ž
arabẹ̑ska -e ž
ȃrak -a m
aranžȋrati -am nedov. in dov.
aranžmȃ – glej aranžȋrati
arȃra – glej ȃra1
áras – glej raševína
arašȋd -a m
arbíter -tra m
arbitrȃren – glej arbíter
arbitrȃrnost – glej arbíter
arbitrȃža – glej arbíter
arbitrȃžen – glej arbíter
arborẹ̑tum – glej jámbor
arcnȋja -e ž
Arctium lappa – glej repȋnec
arẹ̑na -e ž
arȅst -a m
arestānt – glej arȅst
aretácija – glej arȅst
aretȋrati – glej arȅst
argumȅnt -énta m
argumentȋrati – glej argumȅnt
arháičen -čna prid.
arheolọ̑g – glej arheologȋja
arheologȋja -e ž
arheolọ̑ginja – glej arheologȋja
arheolọ̑ški – glej arheologȋja
arhipẹ̑l – glej arhipelȃg
arhipelȃg -a m
arhitẹ̑kt -a m
arhitektọ̑nski – glej arhitẹ̑kt
arhitektȗra – glej arhitẹ̑kt
arhȋv -a m
arhivár – glej arhȋv
arhivȋrati – glej arhȋv
arhȋvski – glej arhȋv
árija -e ž
arijȃnec -nca m
arijȃnka – glej arijȃnec
arijȃnstvo – glej arijȃnec
árijec -jca m
árijka – glej árijec
árijski – glej árijec
aristokracȋja -e ž
aristokrȃt – glej aristokracȋja
aristokrȃtka – glej aristokracȋja
aristokrȃtski – glej aristokracȋja
aritmẹ́tičen – glej aritmẹ́tika
aritmẹ́tika -e ž
ȁrítmičen – glej aritmȋja
aritmȋja -e ž
arkȃda -e ž
armȃda -e ž
armȃden – glej armȃda
armatȗra -e ž
armȋrati – glej armatȗra
ȃrnika -e ž
arogȃnca -e ž
arogȃnten – glej arogȃnca
arogȃntnost – glej arogȃnca
arọ̑ma -e ž
aromátičen – glej arọ̑ma
aromatizȋrati – glej arọ̑ma
arteriȃlen – glej artérija
artérija -e ž
artičọ̑ka -e ž
artíkel -kla m
artikulácija – glej artikulȋrati
artikulȋrati -am nedov.
artilerȋja -e ž
artȋst -a m
arzẹ̑n -a m
arzenȃl -a m
arzẹ̑nik – glej arzẹ̑n
áržet – glej vāržet
ȃs1 -a m
as2 – glej ȃjs
asfȃlt -a m
asfȃlten – glej asfȃlt
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 29405 zadetkov.