Geološki terminološki slovar

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 1. 2022.

aalenij -a m
abisál -a m
abisálna cóna -e -e ž
abisálna pahljáča -e -e ž
abisálni -a -o prid.
abisálni ekvivalènt -ega -ênta m
abisálni pás -ega pasú m
abisálni vršáj -ega -a m
abisálno mórje -ega -a s
abisík -a m
abísni -a -o prid.
abísopelagiál -a m
ablácija -e ž
ablacíjska razpóka -e -e ž
aborálna površína -e -e ž
aborálni dél -ega -a m
abradírani materiál -ega -a m
abrazíja -e ž
abrazíjska gŕba -e -e ž
abrazíjska obála -e -e ž
abrazíjska políca -e -e ž
abrazíjska terása -e -e ž
abrazíjski -a -o prid.
abrazívni materiál -ega -a m
absolútna stárost -e -i ž
absorbírana vôda -e -e ž
absórpcija -e ž
absórpcija svetlôbe -e -e ž
acetátna fólija -e -e ž
acetátna metóda -e -e ž
acmit -a m
adamelít -a m
adaptívna radiácija -e -e ž
adhezíjska vôda -e -e ž
adinól -a m
adnétski apnénec -ega -nca m
adsorbírana vôda -e -e ž
adsórpcija -e ž
adúktor -ja m
adulár -ja m
adulariscénca -e ž
adúltni osébek -ega -bka m
adúltni zavòj -ega -ôja m
advékcija -e ž
aegéanij -a m
aerácija -e ž
aeróbična cóna -e -e ž
aeróbični -a -o prid.
aeróbični procés -ega -a m
aeróbna cóna -e -e ž
aeróbni -a -o prid.
aeróbni procés -ega -a m
aêrofotogeologíja -e ž
aêrogeologíja -e ž
aerolít -a m
aerónij -a m
aêroposnétek -tka m
aêrosiderolít -a m
afanítska kamnína -e -e ž
afanítska struktúra -e -e ž
afírska kamnína -e -e ž
afluéntni tók -ega -a m
àfosílna kamnína -e -e ž
afótična cóna -e -e ž
afótik -a m
Áfriška plôšča -e -e ž
Áfriški kratón -ega -a m
agalmatolít -a m
agát -a m
Á-generácija -e ž
ágenska molása -e -e ž
aglomerácija -e ž
aglomerát -a m
aglomerátna bréča -e -e ž
aglutinácija -e ž
aglutinát -a m
aglutinírana foraminífera -e -e ž
agmatít -a m
agnát -a m
agradácija -e ž
agradácijski tók -ega -a m
agregát -a m
agresívna vôda -e -e ž
ágrogeologíja -e ž
ahát -a m
àhermatípična korála -e -e ž
àhondrít -a m
Airyjeva hipotéza o izostazíji -e -e -- -- ž
ajfélij -a m
akantít -a m
akantódi -ov m
akávstobiolít -a m
akcelerométer -tra m
akcesórna kámrica -e -e ž
akcesórna votlína -e -e ž
akcesórni kanál -ega -a m
akcesórni minerál -ega -a m
akerít -a m
åkermanit -a m
akmít -a m
akratopég -a m
akratopégni izvír -ega -a m
akràtotêrma -e ž
akrécija -e ž
akrecíjska cóna -e -e ž
akrecíjska mêja plôšč -e -e -- ž
akrecíjska teoríja -e -e ž
akritárhi -ov m
ákrobatolít -a m
akrocóna -e ž
akrodóntni zób -ega -a m
akromátski objektív -ega -a m
akromórf -a m
aksiálna ravnína -e -e ž
aksiálna vŕsta simetríje -e -e -- ž
aksiálni premík -ega -a m
aksiálni prerèz -ega -éza m
aksiálni presèk -ega -éka m
aksiálni rázred -ega -éda m
aksiálni rázred simetríje -ega -éda -- m
aksiálni sinklinórij -ega -a m
aksinít -a m
áksis -a m
aksometríja -e ž
aksonolíp -a m
aksopódij -a m
aktinolít -a m
aktinopterígiji -ev m
aktivacíjska energíja -e -e ž
aktívna jáma -e -e ž
aktívna plást -e plastí ž
aktívna vôda -e -e ž
aktívni krás -ega -a m
aktívni ledeník -ega -a m
aktívni ognjeník -ega -a m
aktívni rób -ega -a m
aktívni vulkán -ega -a m
aktualízem -zma m
aktuogeologíja -e ž
aktuopaleontologíja -e ž
akumulácija -e ž
akumulacíjska fáza -e -e ž
akumulacíjska terása -e -e ž
akústična karotáža -e -e ž
akvamarín -a m
akvifêr -a m
akviklúd -a m
akvitán -a m
akvitánij -a m
akvitárd -a m
alabáster -tra m
alanít -a m
alár -ja m
alárni sépt -ega -a m
alaskít -a m
alaunij -a m
álb -a m
álbij -a m
albít -a m
albítenje -a s
albitizácija -e ž
albítov-epidótov amfibolítni fácies -ega -ega -a m
albítov-epidótov rógovčev fácies -ega -ega -a m
albítov filít -ega -a m
albítski dvójček -ega -čka m
albítski zákon -ega -óna m
albítsko-epidótski rógovec -ega -vca m
Albonídi -ov m
Alboránska depresíja -e -e ž
ALCAPA -E ž
Aldánski ščít -ega -a m
alé bazén -- -a m
aleksandrít -a m
alénij -a m
alevrít -a m
alevrolít -a m
álfa délci -- -ev m
álfa krêmen -- -éna m
álfa sévanje -- -a s
álfa tridimít -- -a m
álfa žárki -- -ov m
álga -e ž
alginít -a m
álgna prepróga -e -e ž
álgna tekstúra -e -e ž
álgna tráta -e -e m
álgni apnénec -ega -nca m
álgni grebén -ega -a m
álgni prêmog -ega premóga m
álgni rób -ega -a m
algománska orogenéza -e -e ž
algónkij -a m
alimentácija -e ž
alivalít -a m
alkálijska kamnína -e -e ž
alkálijski -a -o prid.
alkálijski amfiból -ega -a m
alkálijski bazált -ega -a m
alkálijski glinénci -ih -ev m
alkálijski granít -ega -a m
alkálijski piroksén -ega -a m
alkálijski plagiokláz -ega -a m
alkálijski sienít -ega -a m
alkálijsko-kálcijev kolíčnik -ega -a m
alkálna kamnína -e -e ž
alkálni -a -o prid.
alkálni amfiból -ega -a m
alkálni bazált -ega -a m
alkálni glinénci -ih -ev m
alkálni granít -ega -a m
alkálni piroksén -ega -a m
alkálni plagiokláz -ega -a m
alkálni sienít -ega -a m
alkálno-kálcijev kolíčnik -ega -a m
alkálnost kamníne -i -- ž
allanít -a m
allemontít -a m
allerödski ínterstadiál -ega -a m
almandín -a m
almandínov amfibolítni fácies -ega -ega -a m
alnöit -a m
alofán -a m
alohtón -a m
alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m
alohtóno nahajalíšče -ega -a s
alohtóno ozémlje -ega -a s
alokém -a m
alokémična metamorfóza -e -e ž
aloklástična bréča -e -e ž
alokromátski minerál -ega -a m
álometamorfízem -zma m
álometamorfóza -e ž
alometríja -e ž
alomórfni -a -o prid.
alopaládij -a m
alopátrična vŕsta -e -e ž
álostratigrafíja -e ž
alotigéni -a -o prid.
alotigénski -a -o prid.
álotriomórfni kristál -ega -a m
alotrófni organízem -ega -zma m
alotropíja -e ž
alotrópni -a -o prid.
Álpe Álp ž
Alpídi -ov m
alpídska enôta -e -e ž
alpídsko-dinarídska mêja -e -e ž
Alpinídi -ov m
alpinídska orogenéza -e -e ž
alpinídsko gúbanje -ega -a s
alpinotípna orogenéza -e -e ž
alpórtij -a m
álpska orogenéza -e -e ž
álpska poledenítev -e -tve ž
álpska smér -e smerí ž
álpski -a -o prid.
álpski fácies -ega -a m
álpski granít -ega -a m
álpski krás -ega -a m
álpski muschelkalk -ega -a m
álpski svízec -ega -zca m
álpsko-dínarska mêja -e -e ž
álpsko gúbanje -ega -a s
alsbachit -a m
alstonít -a m
alternácija generácij -e -- ž
alternácija kamnín -e -- ž
altitermál -a m
alumínijev magnetít -ega -a m
alúmosilikát -a m
alunít -a m
alunítenje -a s
alunitizácija -e ž
aluviálna naplavína -e -e ž
aluviálna pahljáča -e -e ž
aluviálna ravnína -e -e ž
aluviálna terása -e -e ž
aluviálni nanòs -ega -ôsa m
aluviálni vršáj -ega -a m
alúvij -a m
alveóla -e ž
alveolárni rób -ega -a m
alveolína -e ž
alveolínski apnénec -ega -nca m
alveolínsko-numulítni apnénec -ega -nca m
amalgám -a m
amazonít -a m
amazónski kámen -ega -mna m
ámbitus -a m
ambligonít -a m
ambulakrálna brázda -e -e ž
ambulakrálna cév -e ceví ž
ambulakrálna nožíca -e -e ž
ambulakrálna plôščica -e -e ž
ambulakrálni sistém -ega -a m
ambulakrálno pólje -ega -a s
ameboídna gúba -e -e ž
amenzalízem -zma m
amesít -a m
ametíst -a m
amfíbiji -ev m
amfiból -a m
amfibolít -a m
amfibolítni diorít -ega -a m
amfibolítni fácies -ega -a m
amfibolítni skrílavec -ega -vca m
amfibolítov diorít -ega -a m
amfibolítov gnájs -ega -a m
amfibolítov kristalínski skrílavec -ega -ega -vca m
amfibolítov kristálni skrílavec -ega -ega -vca m
amfibolítski skrílavec -ega -vca m
amfibólov azbést -ega -a m
amfibólov diorít -ega -a m
amfibólovec -vca m
amfibólov gnájs -ega -a m
amfibólov peridotít -ega -a m
amficélni ligamènt -ega -ênta m
amfidrómično obmóčje -ega -a s
amfiklína -e ž
amfiklínske plastí -ih -- ž
amfistegína -e ž
amfistegínski láporovec -ega -vca m
Amici-Bertrandova léča -e -e ž
amigdaloídna struktúra -e -e ž
amínokislínska úra -e -e ž
ammonitico rósso -a -a m
amónacetátna metóda -e -e ž
amoníti -ov m
amonítna lóbna čŕta -e -e -e ž
amonítna sutúrna línija -e -e -e ž
amonoídi -ov m
amórfni -a -o prid.
amórfni krêmen -ega -éna m
amozít -a m
amplitúda gúbe -e -- ž
amplitúda premíka -e -- ž
amplitúda vála -e -- ž
ampúla -e ž
Anabárski masív -ega -a m
Anabárski ščít -ega -a m
anaeróbična baktêrija -e -e ž
anaeróbična cóna -e -e ž
anaeróbični -a -o prid.
anaeróbna baktêrija -e -e ž
anaeróbna cóna -e -e ž
anaeróbni -a -o prid.
anaerobni -ih -ev m
anaeróbni procés -ega -a m
anaeróbni sedimènt -ega -ênta m
anagenéza -e ž
ànaksiálna vŕsta simetríje -e -e -- ž
ànaksiálni rázred -ega -éda m
ànaksiálni rázred simetríje -ega -éda -- m
analcim -a m
analcimov bazált -ega -a m
analizátor -ja m
analkím -a m
análna plavút -e -i ž
análni sifonálni stebríček -ega -ega -čka m
analógni orgán -ega -a m
analógni pól -ega -a m
anamezít -a m
anapsídna lobánja -e -e ž
anáptih -a m
anaséizma -e ž
anastomózno réčno koríto -ega -ega -a s
anatáz -a m
anatéksa -e ž
anatéksis -a m
anateksít -a m
anatólij -a m
ancílopegmátski típ -ega -a m
ancístropegmátski típ -ega -a m
andaluzít -a m
andaluzítov filít -ega -a m
andezín -a m
andezít -a m
andezítbazált -a m
andezít-bazált -a m
andezítna bréča -e -e ž
andezítni bazált -ega -a m
andezítni túf -ega -a m
andradít -a m
ándski típ orogenéze -ega -a -- m
ándsko gúbanje -ega -a s
anelídi -ov m
anemogéna sedimentácija -e -e ž
anemogéna usedlína -e -e ž
anemogéni -a -o prid.
anemogéni sedimènt -ega -ênta m
anemohoríja -e ž
anemométer -tra m
Angára -e ž
Angárski kratón -ega -a m
anglezít -a m
ángolo apnénec -- -nca m
angulárna diskordánca -e -e ž
anhídrična dôba -e -e ž
anhidrít -a m
ánhimetamorfízem -zma m
ánhimetamórfna kamnína -e -e ž
ánhimetamorfóza -e ž
anhitêrij -a m
anízični dolomít -ega -a m
anízij -a m
anízijski dolomít -ega -a m
anizodézmična snôv -e snoví ž
anizodézmični kristál -ega -a m
anizométrični kristál -ega -a m
anizomiárija -e ž
anizotropíja -e ž
anizotrópni -a -o prid.
anizotrópni minerál -ega -a m
anizotrópni presèk -ega -éka m
anizotrópni profíl -ega -a m
anizotrópnost -i ž
anizovaléntna kristálna raztopína -e -e -e ž
ankaramít -a m
ankaratrít -a m
ankerít -a m
annabergít -a m
anomalíja -e ž
anorogéna intrúzija -e -e ž
anortít -a m
anortitít -a m
anortítova kamnína -e -e ž
anortokláz -a m
anortozít -a m
Antárktična plôšča -e -e ž
Antárktični kratón -ega -a m
antebráhij -a m
antecedéntna dolína -e -e ž
antecedéntna réka -e -e ž
anténa -e ž
anterídij -a m
antibióza -e ž
ánticénter -tra m
ántiepicénter -tra m
ántifórma -e ž
antigorít -a m
antigorítenje -a s
antigoritizácija -e ž
antikardinálni sépt -ega -a m
antiklinála -e ž
antiklinálna dolína -e -e ž
antiklinálna ós -e osí ž
antiklinálna pást -e pastí ž
Antiklinálna struktúra Čičaríje -e -e -- ž
antiklinálna zgrádba -e -e ž
antiklinálni gôrski níz -ega -ega -a m
antiklinálno jêdro -ega -a s
antiklinálno krílo -ega -a s
antiklinálno slême -ega -éna s
antiklinálno tême -ega -éna s
antiklinórij -a m
Antiklinórij Tržáško-Kómenske planôte -a -- -- m
antilógni pól -ega -a m
antimón -a m
antimonít -a m
antimónova ókra -e -e ž
antimónova rúda -e -e ž
antimónov sijájnik -ega -a m
ántipertít -a m
antitétični prelòm -ega -ôma m
antlerít -a m
antofilít -a m
antracít -a m
antrakotêrij -a m
anulárna mamíla -e -e ž
Á-oblíka -e ž
aón cóna -- -e ž
apatít -a m
ápeks -a m
Apeníni -ov m
apertúra -e ž
apikálni dél -ega -a m
apikálni kót -ega -a m
aplanátna léča -e -e ž
aplikatívna geologíja -e -e ž
aplít -a m
aplítna žíla -e -e ž
aplítska kamnína -e -e ž
aplítska struktúra -e -e ž
aplítski granít -ega -a m
ápnasti peščenják -ega -a m
apnéna álga -e -e ž
apnéna bréča -e -e ž
apnéna káša -e -e ž
apnéna móka -e -e ž
apnéna síga -e -e ž
apnénasti -a -o prid.
apnénčev -a -o prid.
apnénčeva álga -e -e ž
apnénčeva baktêrija -e -e ž
apnénčeva bréča -e -e ž
apnénčeva káša -e -e ž
apnénčeva lábora -e -e ž
apnénčeva móka -e -e ž
apnénčeva síga -e -e ž
apnénčev dolomít -ega -a m
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10805 zadetkov.