aberratio ictus
abolícija
abrogácija
abrogacíjska klávzula
abrogatívni referéndum
absolutio ab actione
absolutio ab instantia
absolútna céna
absolútna človékova pravíca
absolútna nèveljávnost
absolútna pravíca
absolútna síla
absolútna sódna pristójnost
absolútna večína
absolútni dohódek
absolútni nújni dédič
absolútni rók
absolútni véto
absolútni zastarálni rók
absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka
absolútno nèsposóbna príča
absolútno níčna civílna sôdba
absolútno níčna uprávna odlóčba
absolútno predpísana kázen
absolútno zagrožêna kázen
absorpcíjska sposóbnost
absorpcíjsko načêlo
abstráktna krívda
abstráktna obvéznost
abstráktna odškodnína
abstráktna pravíca
abstráktna tradícija
abstráktna ustavnosódna presója
abstráktni dejánski stán
abstráktni právni pôsel
abstráktni uprávni ákt
abstráktni vrédnostni papír
abstráktno právno pravílo
abstráktno zavarovánje
accidentale negotii
acquis communautaire
acta iure gestionis
acta iure imperii
actio confessoria
actio libera in causa
actio negatoria
actio Pauliana
actio popularis
actio Publiciana
a dáto meníca
adekvátna vzróčnost
adhezíja
adhezíjska pogódba
adhezíjski postópek
ad hoc árbiter
ad hoc arbitráža
ad hoc bílaterálna diplomacíja
ad hoc múltilaterálna diplomacíja
ad hoc sodník
administrácija
administratívna mêja
administratívna ovíra
administratívna prepôved
administratívna táksa
administratívna uníja
administratívno brême
admonitívna sánkcija
adnotácija
adópcija
adoptánt
adoptíranec
adoptívni otròk
adoptívni stárš
AEO
afekcíjska céna
afiliácija
afirmatívna diskriminácija
afirmatívna litiskontestácija
agencíja
agencíja za zagotávljanje začásnega déla
agencíja za zavaroválni nadzòr
agencíjska pogódba
agènt
agènt del credere
agènt provokátor
agregátna odškodnína
agregátna ponúdba
agregátno povpraševánje
agremá
agresíja
agresívna vôjna
agresívno dejánje
aide-mémoire
akcelerátor
akcépt
akceptánt
akceptírana meníca
akcépt meníce
akcéptna bánka
akcépt nakazíla
akcéptni akreditív
akcéptni kredít
akcéptni nálog
akcépt ponúdbe
akcesíja
akcesórna bánčna garancíja
akcesórna obvéznost
akcesórna pravíca
akcesórni ákt
akcesórni právni pôsel
akcesórnost udeléžbe
ákcija
akcíjska svobôda
akcíjski načŕt
akcíjski prográm
aklamácija
akontácija dávka
akreditácija
akreditív
akreditívna bánka
akreditívna prodája
akreditívni čék
akreditívni kúp
akreditívni upravíčenec
akreditívno písmo
akrescénca
aktíva
aktívna legitimácija
aktívna meníčna sposóbnost
aktívna obréstna méra
aktívna obvéznost
aktívna plačílna bilánca
aktívna polítika zaposlovánja
aktívna procésna legitimácija
aktívna solidárnost
aktívna stečájna mása
aktívna stránka
aktívna stvárna legitimácija
aktívna volílna pravíca
aktívni bánčni pôsel
aktívni dávčni subjékt
aktívni subjékt kaznívega dejánja
aktívno iskánje zaposlítve
aktívno oplemenítenje
aktívno personalitétno načêlo
aktívno prebiválstvo
aktívno sòspórništvo
ákt mílosti
ákt o pristópu
ákt o ratifikáciji
áktorska kávcija
ákt o spremémbi ustáve
ákt o ustanovítvi
ákt uprávnega poslovánja
akuzatórni postópek
akvizícija
akvizitórno zastáranje
aleatórna pogódba
alíbi
alikvótni dél
alimentácija
alimentacíjski spòr
alimênti
áliud
alográfska oporóka
alokacíjska učinkovítost
alónža
alotmájska pogódba
alternatívna kumulácija
alternatívna obvéznost
alternatívna ponúdba
alternatívna vzróčnost
alternatívni čék
alternatívno glasovánje
alternatívno navezovánje
alternatívno právno pravílo
alternatívno predpísana kázen
alternatívno reševánje spôrov
amandmá
ambasáda
ambasádor
amnestíja
amnestíjska klávzula
amortizácija
amortizácija hipotéke
amortizácija lístine
amortizácija vrédnostnega papírja
amortizacíjska dôba
amortizacíjska osnôva
amortizacíjska stôpnja
amortizacíjski načŕt
amortizacíjski odpís
amortizacíjski postópek
amortizacíjski sklàd
analítični dávek
analogia intra legem
analogia iuris
analogia legis
analogíja znótraj právnega pravíla
anatocízem
anéks
aneksíja
angléška klávzula
animus belli gerendi
animus contrahendi
animus domini
animus iniurandi
animus lucri faciendi
animus novandi
animus possidendi
animus rem sibi habendi
animus revocandi
animus testandi
ankétna brezpôselnost
ankétna komisíja
a non domino pridobítev
anonímna kázenska ovádba
anonímna príča
anonímni pôrod
anticipírana dokázna presója
anticipírani poséstni konstitút
antidumping
antidumpinška carína
antidumpinška dajátev
antihrétska zastáva
antihréza
antitrúst
anuitéta
anuitétna obvéznica
anuitétno posojílo
anulatórna klávzula
apatríd
apelácija
apoén
apostíl
apreciácija
aprehénzija
aprehénzijska teoríja
apropriácija
ára
ára kot odstopnína
árbiter
arbitrabílnost spôra
arbitrárna odločítev
arbitrárnost
arbitrátor
arbitráža
arbitrážna klávzula
arbitrážna komisíja
arbitrážna odlóčba
arbitrážna pogódba
arbitrážni dogôvor
arbitrážni postópek
arbitrážni senát
arbitrážni spòr
arbitrážni sporazúm
arbitrážni tribunál
arbitrážno právo
arbitrážno sodíšče
aretácija
argumènt avtoritéte
argumènt hierarhíje
argumènt kronologíje
argumènt precédensa
argumènt speciálnosti
argumentum a cohaerentia
argumentum a completudine
argumentum a contrario
argumentum a maiori ad minus
argumentum a minori ad maius
argumentum a simili ad simile
arhipelág
arhipeláška držáva
arhipeláška têmeljna čŕta
arhipeláške vôde
arondácija
arrestatorium
arria fórmula
ascendénca
asertórna priséga
asignácija
asignánt
asignát
asignatár
àsimétrična zvézna držáva
asperacíjsko načêlo
atašé
atomístična konkurénca
atrákcija pristójnosti
audiatur et altera pars
aut dedere aut judicare
avál
avalírana meníca
avalíst
aváns
a vísta meníca
avizírna bánka
avténtična lístina
avténtična razlága
avténtično besedílo predpísa
avtomátični stabilizátor
avtonomíja
avtonomíja stránk
avtonomíja vólje stránk
avtonómna dajátev
avtonómna investícija
avtonómna likvidácija
avtonómna pokrájina
avtonómna potróšnja
avtonómna régija
avtonómna tarífna kvôta
avtonómna tarífna opustítev
avtonómni právni ákt
avtonómni vír délovnega práva
avtonómno právno pravílo
avtonómno právo
ávtor
avtoritárni sistém
avtoritárnost
avtoritatívna razlága
avtorizírani prevòd
ávtorska pogódba
ávtorska pravíca
ávtorska stvarítev
ávtorski honorár
ávtorsko délo
ávtorskoprávno razmérje
ávtorsko právo
avulsio
azíl
bagatélni delíkt
bagatélni postópek
bagatélni spòr
balotáža
bánčna garancíja
bánčna garancíja brez ugôvora
bánčna garancíja na pŕvi pozív
bánčni akcépt
bánčni čék
bánčni pôsel
bánka
bánkovec
barírani čék
bárter
BDP
bég od ravnotéžne céne
begosúmnost
begúnec
béla knjíga
beneficiár
beneficírana délovna dôba
beneficium cohaesionis
beneficium novorum
beneficium ordinis
beráčenje
beséda stránk
biánko akcépt
biánko čék
biánko indosamènt
biánko meníca
biánko posvojítev
bigamíja
bilánca stánja
bilánčna vsôta
bilánčni dobíček
bílaterálna diplomacíja
bílaterálna pogódba
bílaterálni sporazúm
biolóški otròk
biolóški stárš
bipatríd
birokrátska ovíra
bístvena kršítev dolóčb postópka
bístvena napáka
bístvena sestavína právnega pôsla
bístvena zmogljívost
bístvena zmóta
bístveno zmánjšana prištévnost
blagájniški čék
blagájniški zapís
blagínja
blagó
blagôvna bórza
blagôvna klávzula
blagôvna meníca
blagôvna menjáva
blagôvna vrédnost denárja
blagôvna známka
blagôvne rezêrve
blagôvni denár
blagôvni vrédnostni papír
blankétna dispozícija
blankétna meníca
blankétno právno pravílo
blánko indosamènt
blánko meníca
blížnja oséba
blížnje soródstvo
blokáda
blokírani račún
BND
BNP
bodóča stvár
bodóča škóda
bodóči zakónec
bogástvo
bojkót
bolézen
boleznína
bóljša dobrína
bolníška odsôtnost
bona fides
bona vacantia
bónd
bonitárna lastnína
bonitéta
bonitétna institúcija
bonitétna océna
bórza
bórzna céna
bórzna zakljúčnica
bórzni agènt
bórzni delíkt
bórzni índeks
bórzni pôsel
bórzni posrédnik
bórzni tečáj
bórzni tŕg
bout de papier
božíčnica
bránje
brême
breménsko stánje
brezcarínski uvòz
breziménska délnica
breziménska pogódba
brezpláčna právna pomóč
brezpôselna oséba
brezpôselnost
bróker
brutissimo proizvòd
brúto céna
brúto dobíček
brúto dohódek
brúto domáči proizvòd
brúto investicíjski učínek
brúto nacionálni dohódek
brúto nacionálni proizvòd
brúto nalóžba
brúto národni dohódek
brúto národni proizvòd
brúto pláča
brúto prejémek
brúto proizvòd
bypass poslovánje
carína
carína ad valorem
carínska čŕta
carínska dajátev
carínska deklarácija
carínska identifikacíjska števílka EÓRI
carínska klasifikácija
carínska kontróla
carínska kvôta
carínska lístina
carínska mêja
carínska nomenklatúra
carínska osnôva
carínska ovíra
carínska prepôved
carínska stôpnja
carínska tarífa
carínska terjátev
carínska uníja
carínska vrédnost
carínska zapóra
carínski agènt
carínski depozít
carínski dôlg
carínski dolžník
carínski kontingènt
carínski nadzòr
carínski orgán
carínski posrédnik
carínski postópek
carínski postópek prôste cóne
carínski protekcionízem
carínski režím
carínski sporazúm
carínski státus blagá
carínski zastópnik
carínsko obmóčje
carínsko ozémlje
carínsko právo
carínsko skladíščenje
cassa sconto
casus belli
casus foederis
causa aquirendi
causa credendi
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10094 zadetkov.