O portalu

Načela opisov

Opisi slovnic in pravopisov so zgrajeni po enotnih merilih, ki so postali standard z vzpostavitvijo francoskega mednarodnega spletišča CTLF (Corpus de textes linguistiques fondamentaux; http://ctlf.ens-lyon.fr/).

Temeljna odlika celovitih opisov je, da ne predstavljajo leksikonskega prikaza dosedanjih raziskav, ampak so rezultat novih, prav za to spletno stran narejenih raziskav o slovnicah in pravopisih. S tega vidika literatura, navedena na koncu posameznega opisa, največkrat govori le o delu opisane problematike – vse ostalo je sad novega raziskovalnega dela.

Vsi pravopisi so opisani s celovitimi opisi. Slovnice so glede na velik obseg gradiva popisane s celovitim ali z osnovnim opisom. Izbor slovnic, ki smo jih opisali celovito za prvo različico portala, je bil narejen na podlagi pomembnosti posameznih slovnic in na podlagi raziskovalnega interesa članov raziskovalne skupine, ki je pripravila prvo različico portala.

Celoviti opis

Obdobje
Navedeno je stoletje, v katerem je nastalo delo.

Ime avtorja
Navedeno je ime avtorja.

Varianta zapisa imena
Pri slovnicah iz starejših obdobij, ko je bil lahko zapis osebnih imen in priimkov še neenoten, so navedene tudi variante zapisov imen in priimkov.

Letnica rojstva in smrti
Navedeni sta letnici rojstva in smrti.

Kratek življenjepis avtorja
Življenjepis je sestavljen na podlagi obstoječih priročnikov, vendar so poudarjeni predvsem podatki, ki pomagajo razumeti kontekst nastanka določene slovnice ali pravopisa. Če obstaja, je dodana tudi povezava na avtorjev obsežnejši življenjepis.

Izvirni naslov slovnice
Naveden je neokrajšan izvirni naslov slovnice.

Prevod naslova slovnice
Naveden je čim manj dobeseden prevod izvirnega naslova.

Ostali naslovi v rabi
Če je slovnica v znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih delih ali v vsakdanji rabi poimenovana s skrajšanim naslovom (npr. Toporišičeva slovnica, Zimske urice, Janežičeva slovnica), je tak naslov naveden v tem razdelku, da uporabniku omogoči lažje razlikovanje med različnimi deli (»Janežičeva slovnica« je npr. slovnica iz let 1854/64 s ponatisi in priredbami, ne pa slovnica istega avtorja iz leta 1849 s ponatisi).

Opombe k naslovu
Naslov bi z današnjega vidika lahko uporabnika zavajal, zato je njegov pomen po potrebi še dodatno pojasnjen.

Vrsta dela
Navedena je utemeljitev za uvrstitev posamezne slovnice ali pravopisa v določeno kategorijo.

Vrsta dela (ključne besede)
Navedena je ena od naslednjih kategorij:
1. za slovnice: celovita slovnica, didaktična slovnica, mala slovnica, normativna slovnica, opisna slovnica, primerjalno-zgodovinsko jezikoslovje, slovnica za tujce, strukturalistična slovnica, zgodovinska slovnica, znanstvena slovnica;
2. za pravopise: mali pravopis, razširjeni pravopis, šolski pravopis, temeljni pravopis.
Kategorije se velikokrat prepletajo, namen takšne kategorizacije pa je predvsem v lažjem iskanju slovnic s podobnimi izhodišči.

Leto in kraj 1. izdaje
Navedena sta leto in kraj prve izdaje.

Uporabljena izdaja
Navedena sta leto in kraj izdaje, na podlagi katere je bil narejen opis slovnice ali pravopisa.

Fizični opis
Navedeno je število strani in način številčenja.

Število znakov
Navedeno je število znakov s presledki v določenem delu. Glede na možnosti štetja so številke povsem natančne ali približne oziroma zaokrožene. Namen takšnega označevanja je v lažji oceni obsega posamezne slovnice.

Faksimili, reprinti, elektronske izdaje
Navedeni so podatki glede izdaj, ki so nastale po knjižni izdaji oz. izdajah.

Razširjenost
Navedeni so morebitni sočasni ponatisi, popravljene/dopolnjene izdaje in priredbe dela ter morebitni podatki o posebnostih v zvezi z naklado ali dostopnostjo.

Ciljni jezik
Naveden je jezik, ki ga slovnica opisuje.

Metajezik
Naveden je jezik, v katerem je slovnica napisana.

Jezik primerov
Naveden je jezik, v katerem avtor navaja primere in zglede.

Povzetek vsebine
Kratek povzetek vsebine slovnice ali pravopisa z navedbo strani, kjer se nahaja določena vsebina. Po potrebi so v oglatih oklepajih dodani izrazi iz originalnih jezikov.

Avtorjev namen
Naveden je avtorjev namen, kakor je razviden iz spremnih besedil in sočasnih virov.

Splošni pomen
Navedene so temeljne odlike, lastnosti in pomanjkljivosti dela.

Besedne vrste
Navedeno je, katere besedne vrste ločuje posamezno delo in po potrebi tudi, kako jih imenuje.

Terminološke inovacije
Navedene so najopaznejše spremembe v terminologiji glede na predhodna dela.

Ilustrativni korpus
Komentirana je raba primerov/zgledov.

Normativna usmeritev [samo pravopisi]
Navedena je normativna usmeritev posameznega pravopisa.

Dodatna oznaka [samo slovnice]
Po potrebi so navedene značilnosti slovnice, ki ne spadajo v ostale kategorije, so pa pomembne za globlje razumevanje ali natančnejše raziskovanje posamezne slovnice.

Obvestilnost [samo pravopisi]
Opisana je mikro- in makrostrukturna obvestilnost posameznega pravopisa (koliko informacij podaja njegov slovarski del in kako so podane; kako je pravopis zasnovan).

Vpliv na delo
Navedeno je, katera predhodna dela so vplivala na obravnavano delo in v kolikšni meri.

Vpliv na nadaljnja dela
Navedeno je, na katera nadaljnja dela je vplivalo obravnavano delo in v kolikšni meri.

Literatura
Navedena je literatura, kjer lahko uporabnik dobi nadaljnje informacije o življenju ter delu avtorja slovnice ali pravopisa ter o slovnici ali pravopisu. Uporabnik naj upošteva, da je večina besedila sicer avtorsko delo, ki temelji na delu s primarnimi viri (= primerjavah posameznih slovnic, analize slovnice itd.), in da zato večkrat podatkov iz opisa v navedeni literaturi ne bo našel.

Avtor opisa
Naveden je avtor opisa.

Povezava/-e
Navedena je povezava na skenogram slovnice v formatu pdf (ali FlippingBook).

Navedite kot
Naveden je primer citiranja opisa slovnice ali pravopisa v znanstveni in strokovni literaturi.

Osnovni opis

Pri osnovnem opisu manjkajo posamezni razdelki od zgoraj naštetih, če zahtevajo še nadaljnje raziskovanje. Osnovni opisi se bodo sčasoma dopolnjevali, tako da bodo, kolikor hitro bo mogoče, vsi opisi na spletišču celoviti.