Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Stalni pridevki ob osebnih imenih

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 114 večbesednih iztočnic, ki jih obravnavamo kot samostojne imenske entitete. Gre za imena zgodovinskih osebnosti, ki so se s svojimi dejanji, položajem ali osebnostnimi lastnostmi zapisali v zgodovino, namesto priimka pa uporabljamo:

  • (1) stalne pridevke po krajih (Herman Celjski, Hema Krška), tudi v predložni obliki (Andrej iz Loke),
  • (2) stalne pridevke po osebnostnih lastnostih (Pipin Mali, Karel Veliki), tudi v samostalniški (Friderik Rdečebradec) in predložni obliki (Ivan Brez dežele),
  • (3) stalne pridevke v obliki vrstilnih števnikov (Ludvik Štirinajsti/Ludvik XIV.).

Seznam je bil oblikovan s pomočjo korpusa Gigafida, slovarjev, enciklopedij, leksikonov; pogostnost rabe je bila preverjena po korpusu Gigafida.

Novosti:

Imena s stalnimi pridevki so obravnavana kot dvo- ali večbesedne samostojne iztočnice (Aleksander Makedonski, Ivana Orleanska).
Pri tistih imenih, kjer je v rabi pogosto tudi neposlovenjena oblika, je uporabnik slovarja opozorjen na izvirnik (Herman iz Karintije – lat. Hermannus de Carinthia). Če je v rabi več imen, je uporabnik z vodilko prim. (= primerjaj) napoten na slovensko različico imena (Herman Koroški).
Pri imenih, kjer je stalni pridevek izkrajevni (Nikolaj Kuzanski, Jezus Nazarečan), je pogosto mogoče enakovredno uporabljati predložno različico (Nikolaj iz Kuze, Jezus iz Nazareta).
Normativne usmeritve so nakazane s kazalko gl. (= glej), npr. Simon iz Kirene gl. Simon iz Cirene, Ignacij Loyolski gl. Ignacij Lojolski ipd.
Vse iztočnice so opremljene z onaglašenimi pregibnimi vzorci.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 43.

Zadnja sprememba:

Fran 3.0, 5. oktober 2015.